• I denna del ingår även ett avsnitt som behandlar forskningsetiska principer generellt. (lexicon.se)
 • Denna kurs behandlar principer för vetenskaplig produktion samt metoder för datainsamling och är en obligatorisk förberedelsekurs inför det avslutande "Business case" arbetet som ingår i utbildningen Business Management III 120 hp. (lexicon.se)
 • Kursen inleds med en genomgång av principer för vetenskaplig produktion och för val av, samt möjligheter och begränsningar med olika forskningsansatser. (lexicon.se)
 • Syftet med arbetet är att ta reda på om Trafikverket och kommuner har några särskilda principer för markåtkomst gällande utbyggnad av vägar och järnvägar, samt försöka ta reda på hur fastighetsägare behandlas i en sådan process. (uppsatser.se)
 • För att besvara frågeställningarna i studien har intervjuer med ett antal kommuner samt sakkunniga inom Trafikverket genomförts. (uppsatser.se)
 • Studien bygger på registerdata över alla förvärvsarbetande i Sverige samt på intervjuer med personalansvariga på företag och organisationer. (prevent.se)
 • Medins bok bygger i hög grad på intervjuer med alla möjliga oppositionspartier och oberoende organisationer i Ungern, samt ett flertal rapporter producerade av alla möjliga aktörer. (dagensbok.com)
 • Essän bygger på personliga iakttagelser och reflektioner, intervjuer med journalister, forskare och människor i gemen samt litteratur som behandlar de frågor som Tomas Lindbom valt att fördjupa sig i. (tidskriftenrespons.se)
 • höja befordra samt bevaka arbetarklassens moraliska och praktiska förverkligande av den politiska och ekonomiska jämlikhetens principer" Föreningen syftade även till att bevara det finska språket och utgav en egen tidning (Tiedonantaja) med Fritjof Parkalombolo som redaktör. (wikipedia.org)
 • I Språklagen i praktiken finns förklaringar och exempel på vad lagtexten innebär, checklistor om man vill komma igång samt intervjuer med några olika myndigheter om vad de har gjort och hur de lade upp sitt arbete. (semantix.se)
 • Vi genomför deltagande observationer med följande tekniker: semistrukturerade observations protokoll, ljudinspelningar, fältanteckningar samt korta individuella intervjuer med nyckelpersoner. (diva-portal.org)
 • Upprepade individuella intervjuer samt fokusgruppsintervjuer genomfrös med patienter, chefer och medlemmar i det multiprofessionella vårdteamet för att fördjupa materialet. (diva-portal.org)
 • Vi träffar kandidaten i en halv dag och mäter personens analytiska och strategiska förmåga, ledarskap samt psykologiska stabilitet genom intervjuer och psykologiska tester. (omino.se)
 • Därefter behandlas metoder för datainsamling, främst enkät, personliga intervjuer och observation. (lexicon.se)
 • Men en utvärdering får inte ske hur som helst och helst inte med kvalitativa metoder, för det innebär kanske intervjuer och avvägningar som är svåra att göra. (alba.nu)
 • Dessa byggstenar delar han med sig av i boken i form av principer och metoder. (omnible.se)
 • Just nu pågår den bärande delen av förstudien som utgörs av observationer och intervjuer med 25 personer från hela SU - studenter, lärare och administratörer. (su.se)
 • Totalt har 39 intervjuer och 21 observationer genomförts under våren år 2004. (diva-portal.org)
 • Transkriberat material från intervjuer och observationer analyseras med kvalitativa forskningsmetoder. (diva-portal.org)
 • Urval och intervjuer kommer ske löpande. (blocket.se)
 • Intervjuer och urval kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. (ja.se)
 • loggboksanteckningar från sex sessioner i vilka bland annat implementeringen av en del verktyg, principer och riktlinjer som baseras på UDL diskuteras, vilka möjligheter och begränsningar det kan innebära och enskilda, reflekterande intervjuer med deltagarna. (hkr.se)
 • Demonstrationer och intervjuer belyser de underliggande principer, verktyg, tekniker och strategier som kommer förstärka dina färdigheter att leda klienter genom förändringsprocessen. (cognitus.se)
 • SCB samlar in uppgifter från register eller direkt från personer och företag genom intervjuer eller enkäter. (scb.se)
 • Utredningen genomförs genom intervjuer. (jyu.fi)
 • Genom intervjuer och workshops, analyser av statistik och kartläggning av områdenas kvaliteter. (boverket.se)
 • Användarfokus och användarcentrerad utveckling är viktiga principer i arbetet. (su.se)
 • Vi välkomnar människor från alla olika bakgrund som ser hållbarhet, säkerhet och innovation som viktiga principer. (blocket.se)
 • Trots att vi i Sverige har så starka demokratiska principer, och att vi ser det som självklart att prioritera meriter och kompetens vid nyanställningar, rekryterar vi ändå rätt ofta släkt eller medarbetares släktingar, säger Kerstin Westin vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia på Umeå universitet i en kommentar. (prevent.se)
 • Att situationen har blivit riktigt allvarlig framgår väl också av att EU-parlamentet med stor majoritet i september 2018 röstade för att införa sanktioner mot Ungern just på grund av landets inskränkningar av demokratiska principer. (dagensbok.com)
 • SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. (scb.se)
 • Kanske kan byggföretagen inspireras av fordonsindustrins löpande band - principer, eller finna intressanta materialegenskaper i en annan bransch. (lighterarena.se)
 • 2) Längre intervjuer med intressanta personer. (tradevenue.se)
 • Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. (cision.com)
 • Universal Design for Learning (UDL) är ett ramverk och en samling principer som bygger på forskning om lärande, kognition och neurovetenskap. (hkr.se)
 • Undersökningen bygger på intervjuer av totalt 100 svenska storföretag och organisationer. (futurebylund.se)
 • Denna kommer att bygga på intervjuer med människor som använder, eller har använt, olika former av KAM för att lindra, behandla och bota olika former av hälsoproblem. (umu.se)
 • Vi utvärderar behandlingseffekten regelbundet genom beteendetester, intervjuer och olika former av självskattning utifrån den målformulering som utformats i genomförandeplanen. (hvbguiden.se)
 • På denna sida publicerar vi artiklar och intervjuer med talare, utställare och experter. (easyfairs.com)
 • H r ber ttas p 358 sidor om 25 olika budoarter och kampsporters historia av dem som var med - i artiklar, intervjuer och bilder. (arriba.se)
 • Boken Sveriges bästa verksamheter baseras på en kombination av vetenskapliga artiklar, intervjuer och forskningsstudier av över 300 verksamheter. (ingenjoren.se)
 • Jag skriver nyheter, reportage, intervjuer, analyser och kolumner som publiceras i papperstidningen, på webben och i vår app. (helsinki.fi)
 • Dessa principer har sin grund i förvaltningsstyningsmodellen pm3. (kvadrat.se)
 • Datainsamling och analys sker i iterativa cykler utifrån principer för teorigenererande forskningsmetod som innebär att nya frågor genereras ur dataanalysen som grund för nästa observation/fokusintervju. (diva-portal.org)
 • 1. Projektets material Kunskapsöversikt Intervjuer Vittnesseminarier Självbiografier. (docplayer.se)
 • Då och då har jag hört korta intervjuer med FN:s avgående vice generalsekreterare Jan Eliasson, som suckar över läget i världen och manar till optimism, icke utan drag av pliktskyldighet. (jinge.se)
 • Under dagen gjorde vi några korta intervjuer med några av talarna. (lighterarena.se)
 • Med hjälp av enkäter och intervjuer har man kartlagt vad konsumenter och företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland tycker om olika cirkulära principer. (circulareconomy.se)
 • Som helhet är bedömningen att planens prioriterade områden, principer för samhällsbyggandet, och riktlinjer för mark- och vattenanvändning har stor bredd, är välformulerade och generellt sett ansluter till nationella mål av relevans för översiktsplaneringen. (uppsala.se)
 • Språklagarna är dock ramlagar, vilket betyder att de är allmänt hållna och beskriver principer och mål snarare än specifika riktlinjer. (semantix.se)
 • Läs intervjuer om vad tidigare studenter gör idag. (fhs.se)
 • Intervjuer av experter inom branschen och ambitiösa studenter. (blienbattrebehandlare.se)
 • Efter att ha samlat in uppgifter från register eller direkt från personer och företag med intervjuer eller enkäter, bearbetar och förädlar vi dem till statistik. (scb.se)
 • Grunden till Vedic Art är 17 principer för skapande som den svenska konstnären Curt Källman fick av den kända gurun Maharishi på 70 talet. (alltomyoga.se)
 • Boken fokuserar på märket Äventyrsspel och dess produkter, med intervjuer med speltillverkarna. (sydsvenskan.se)
 • Den något obskyra titeln till trots är boken en gedigen och kärleksfull skildring, med intervjuer och rikt bildmaterial. (sydsvenskan.se)
 • De anekdoter som jag känner igen från Psykologifabrikens intervjuer med Wheelan dyker upp i små gråa rutor i boken. (psykologifabriken.se)
 • De utmanar oss att tänka själva och föreslå hur internationella lagar och principer kan appliceras på olika fall. (fhs.se)
 • Detta går helt i linje med internationella överenskommelser och principer. (uka.se)
 • UKÄ ska nu forma ett övergripande ramverk med principer och ställningstaganden. (uka.se)
 • I kursen ingår studier av kurslitteratur som specifikt behandlar teori och principer för observation som forskningsmetod. (gu.se)
 • Datasäkerheten garanteras av att alla intervjuer och anteckningar bevaras i universitetets utrymmen och behandlas vid datorer som saknar internetanslutning. (jyu.fi)
 • Filosofen Olle Torpman undersöker vad olika moraliska principer får för resultat om man tillämpar dem på klimatfrågan. (su.se)
 • Framför allt har studierna gett mig en bra bas i det journalistiska hantverket och i journalistiska principer, etik och juridik. (helsinki.fi)
 • Rädda Barnen var väldigt aktiva och gjorde interna intervjuer och undersökningar, och utifrån sina slutsatser gjorde de ett antal rekommendationer vilka vi nu gradvis implementerar. (raddabarnen.se)
 • Programmet innehåller intervjuer, diskussioner och information. (puolustusvoimat.fi)
 • Live intervjuer och tillspetsade diskussioner i workshopformat. (talargruppen.se)
 • Artiklarna består av intervjuer där lärare och skolledare delar med sig av sina erfarenheter kring lärmiljöns betydelse. (blogspot.se)
 • Jag rekryterarde nyligen en styrelse med hjälp av kompetensbaserade intervjuer . (psykologifabriken.se)
 • I unika intervjuer berättar kinesiska läkare som är verksamma i olika delar av världen om sin syn på sjukdomar och botande. (nok.se)
 • I unika intervjuer ber ttar kinesiska l kare som r verksamma i olika delar av v rlden om sin syn p sjukdomar och botande. (bokus.com)
 • Urvalet utgår från principer om maximal variation (Patton 1987), utifrån teoretiskt grundade kriterier. (umu.se)
 • Alla intervjuer hittar du samlade här . (psykologifabriken.se)
 • Du hittar videoföreläsningar som Pneumokocksjukdom - vaccination och riskgrupper, Vacciner - principer och immunförsvar och TBE och vaccinationsgenombrott. (pfizerplay.se)
 • Intervjuer med Susan Niknami - forskare i nationalekonomi och Lina - vuxet barn till förälder i fängelse. (su.se)
 • I detta avsnitt har Alexander Marton klippt samman en 25 minuters teaser av våra tre första intervjuer-med Alexander Bard, Martin Sandquist och Ola Ahlvarsson. (tradevenue.se)
 • För att lyckas med regeringsuppdraget bör universitetet och högskolor beakta den mer grundliga debatt som förs, och inte blunda för hur meritokratiska principer bidrar till ojämställdhet inom akademin. (forskning.se)
 • Arbetet är inte begränsat till en viss bransch utan tillåter att samma principer kan utövas på varje kund. (omino.se)
 • Jag tror mig stundvis förstå mig på en del principer som gynnar helheten. (stureplansguiden.se)
 • Han ler aldrig i sina intervjuer och verkar ha en väldigt intellektuell syn på religion och mystik. (wordpress.com)
 • Intervjun på måndag är en del av OM Sveriges återkommande evenemang "Sommarsoffan" , en serie intervjuer på måndagar klockan 18-18:30 med yngre och äldre missionärer i OM:s nätverk. (varldenidag.se)
 • Saarinen tog över programmet efter Thomas Ramberg, men har inte levt upp till hans lite skarpare intervjuer. (jinge.se)
 • En förutsättning för att få ansvara för ett forskarutbildningsprogram är att forskarutbildnings- programmet kan leva upp till de principer för forskarutbildningsprogrammen som Styrelsen för forskarutbildning fastställt och att man följer de ekonomiska ramar som anges i denna kravspecifikation. (ki.se)
 • Variation, humor, allvar och goda principer kännetecknar hans föreläsarstil. (talargruppen.se)
 • Hun tok i 2008 graden Juris Dr. ved Det juridiske fakultetet ved Lunds universitet, med avhandlingen EU, staten och rätten att straffa: problem och principer för EU:s straffrättsliga lagstiftning . (gyldendal.no)
 • GDPR ger varken vägledning eller checklistor till företagen, endast en lista av principer. (futurebylund.se)