• Det strategiska samarbetet förväntas ha följande effekter: långsiktigt samarbete mellan RISE och kinesiska projektpartners, ökad förståelse mellan Kina och Sverige vad gäller byggnads- och energiteknik, gängse metoder, affärsmodeller, lagar och förordningar, kultur, beteende etc. (vinnova.se)
 • Projektet kommer att underlätta införandet och användandet av hållbar teknik i såväl Kina som i Sverige genom utökat samarbete inom områden där ettdera landet har ett försprång. (vinnova.se)
 • Sverige har anslutit sig till 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. (mfof.se)
 • Det finns sedan länge ett givande samarbete mellan Sverige och Vietnam och sedan flera år har Uppsala universitet ett representationskontor i Hanoi. (uu.se)
 • Sverige verkar både nationellt och internationellt för åtgärder mot kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. (naturvardsverket.se)
 • Sverige driver bilateralt samarbete med ett antal länder för att stärka ländernas miljövårdspolitik. (naturvardsverket.se)
 • Energigas Sverige har ett brett internationellt samarbete, i Europa och globalt. (energigas.se)
 • Projektet kordineras av Springboard Opportunities och sker i samarbete med länderna: Spanien,Sverige,Polen, England och Italien. (folkuniversitetet.se)
 • Avdelningen är ett samarbete mellan Sverige, Estland, Lettland och Litauen och rättegångsspråket är engelska. (prv.se)
 • Som Unesco-professor förväntas han lyfta fram internationellt vattensamarbete i forskning, undervisning och politik inom och utanför Sverige. (uu.se)
 • Tveklöst kan Finland och Sverige gå längre än ett fredstida samarbete, men också det fredstida samarbetet kan utvecklas längre och på så vis gynna våra länder mer än idag. (blogspot.se)
 • Studien genomförs av Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och har utarbetats genom ett internationellt samarbete mellan forskare från Danmark, Finland, England och Nederländerna. (ki.se)
 • rekrytering och utbildning av personal som är lämpad för internationellt arbete. (riista.fi)
 • Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till Policy för internationellt samarbete Policy för internationellt arbete antagen KF Sammanfattning av ärendet För att bättre integrera internationella samarbeten som ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete finns det behov att revidera kommunens internationella policy, antagen av kommunfullmäktige 8 juni 2010, för att tydligare ange ramarna för arbetet så att internationella samarbeten blir ett effektivt verktyg för kommunens utveckling. (docplayer.se)
 • Genom den ansvarsfördelning av internationellt arbete som fastslås i den nuvarande policyn skapades en grund för kommunen att utveckla ett mera strukturerat sätt att följa vad som händer inom EU i frågor som är angelägna för kommunen. (docplayer.se)
 • Praktikanten ska framförallt arbetat med Europaåret för frivilligt arbete 2011 men även vara behjälpliga på enheten för Internationellt samarbete i stort. (fuf.se)
 • Utbildning till stöd för ett allt mer internationellt och mångkulturellt arbete för professionella inom informations-, rådgivnings- och handledningstjänster. (oph.fi)
 • Internationellt arbete är en viktig del inom skolans alla stadier. (oskarshamn.se)
 • Internationellt arbete bygger på att våra invånare tycker det är bra och ser att kommunen drar nytta av det. (oskarshamn.se)
 • ITEA ger även goda möjligheter till samarbete med framstående internationella företag och forskare för till exempel standardisering och framtida affärsmöjligheter. (vinnova.se)
 • För att kunna motverka antibiotikaresistens krävs ett samarbete mellan forskare, myndigheter och företag. (uu.se)
 • I ett stort internationellt samarbete lett från Imperial College, London, har forskare vid bland annat Uppsala universitet hittat ett sätt att underlätta framtidens mätningar vid avancerade frielektronlasrar med en spektrometer. (uu.se)
 • Genom alliansen Stockholm Trio kan våra universitet bli mer konkurrenskraftiga och synliga internationellt, vilket främjar nya internationella samarbeten, ökar möjligheten att rekrytera ledande forskare och förbättrar attraktionskraften bland internationella studenter. (ki.se)
 • Ulrica von Thiele Schwarz är ny professor i psykologi vid MDH och även nyligen invald i AcademiaNet, ett internationellt nätverk för världsledande kvinnliga forskare. (mdh.se)
 • ATLAS vid CERN är ett internationellt samarbete, där närmare 4000 forskare deltar. (uu.se)
 • Karlskrona kommun arbetar internationellt och med ett flertal projekt med delfinansiering från EU. (karlskrona.se)
 • I de internationella kontakterna ska kommunen ta tillvara de ideella krafter som finns och som arbetar internationellt och har kunskaper inom området. (oskarshamn.se)
 • I samband med invigningen sker också den officiella avtäckningen av tre nya skulpturer skapade av den isländska, internationellt meriterade konstnären Brynhildur Thorgeirsdóttir. (mynewsdesk.com)
 • Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor. (mdh.se)
 • Yrkesutbildningen inom Europeiska unionen främjas och utvecklas genom internationellt samarbete. (oph.fi)
 • Det är därför ett problem som endast kan lösas genom internationellt samarbete, det är således endast tillsammans vi kan stoppa skräpet. (signby.me)
 • Kurserna har vi på överlevnadsskolan arbetat med att utveckla länge och nu utnyttjar vi det för att bredda kompetensen internationellt, vilket är nödvändigt nu när vår verksamhet blir mer och mer internationellt inriktad och när samarbetet mellan nationer i insatsområden ökar, berättar Tor Cavalli-Björkman som är ansvarig för Personnel Recovery vid överlevnadsskolan. (forsvarsmakten.se)
 • I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver utrikesminister Ann Linde, utrikeshandelsminister Anna Hallberg och ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson att det globala samarbetet behöver stärkas i de kristider vi just nu genomlever. (fuf.se)
 • Samarbetet mellan experiment och teori är mycket framgångsrikt inom detta forskningsområde, och den publicerade studien visar vikten av samarbete för att möta de utmaningar nya teknologier ställer på materialen. (uu.se)
 • Ambitionen är att hitta nyckelpersoner och organisationer för ett långsiktigt och hållbart samarbete och nätverkande inom affärsutveckling, forskning och erfarenhetsutbyte. (karlskrona.se)
 • Via våra internationella samarbetspartner och arenor för internationellt samarbete får vi information om forskning, metoder och god praxis för att förebygga och minska rusmedels- och spelrelaterade skador. (ehyt.fi)
 • Idén är att få kommittén att arbeta mer strategiskt med frågor som rör utomeuropeiskt samarbete inom forskning och innovation. (vinnova.se)
 • Bland punkterna som fanns med på agendan diskuterades även framtagandet av gemensamma principer för internationellt samarbete inom forskning och innovation. (vinnova.se)
 • Multidisciplinär forskning med grund i ekonomisk historia eller internationellt företagande är av högsta relevans för detta forskningsfält. (uu.se)
 • Vår forskning inom Framtidens energi är internationellt erkänd och många projekt bedrivs tillsammans med näringslivet. (mdh.se)
 • Vår internationellt framstående forskning skapar mjukvaran som gör det möjligt för datorer att fungera i den riktiga världen. (mdh.se)
 • Stor del av vår forskning bedrivs i samarbete med våra industripartners, exempelvis ABB och Volvo. (mdh.se)
 • Internationellt samarbete ger perspektiv och kvalitet till vår forskning. (ki.se)
 • Uppsala Antibiotic Center (UAC, www.uac.uu.se ) är ett internationellt och multidisciplinärt centrum för studier av antibiotikaresistens. (uu.se)
 • Examensarbetet har även utförts som en Minor Field Study i samarbete med Arbetsgruppen för tropisk ekologi (ATE) på Uppsala universitet och med stipendium från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). (diva-portal.org)
 • I ett internationellt samarbete har nu fysikerna Jonas Bekaert, Mikhail Petrov och Milorad Milosevic från Antwerpen universitet och Alex Aperis och Peter Oppeneer från Uppsala universitet visat att det finns nya okända högtemperatursupraledare. (uu.se)
 • Satsningen på denna Clinical Proteomic Facility inom SciLifeLab görs i samarbete med det internationellt erkända och ackrediterade laboratoriet vid Uppsala Clinical Research Center (UCR), som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. (uu.se)
 • Arbetar du i kommunen kan du få stöd och handledning för att komma igång med ett internationellt projekt. (ornskoldsvik.se)
 • Baltic Meeting Point är ett nytt forum för att utveckla och uppmuntra utbyte och samarbete mellan Karlskrona och städer i de nio länderna runt Östersjön. (karlskrona.se)
 • 3 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar för människor att delta i internationellt utbyte och samarbete. (docplayer.se)
 • FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor, är en ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. (fuf.se)
 • Dess uppgift är att främja internationellt samarbete, internationell handel, hållbar ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet. (finlandsbank.fi)
 • Intresset för utvärderingar av medicinska metoder (Health Technology Assessment, HTA) växer globalt och eftersom resurserna är begränsade ökar vikten av att samarbeta internationellt. (sbu.se)
 • Till exempel resandeimporten av alkohol från Estland till Finland är ett tema där ett samarbete är gynnsamt eftersom resandeimporten påverkar alkoholpolitiken i bägge länderna. (ehyt.fi)
 • EU är också det viktigaste påverkansforumet för Finland då det gäller internationellt samarbete. (um.fi)
 • Insatser i form av internationellt samarbete inom detta område är därför en viktig del av Vinnovas strategi, säger Cecilia Sjöberg, direktör och avdelningschef Industriell utveckling på Vinnova. (vinnova.se)
 • Internationellt samarbete och deltagande i internationella insatser bedöms ge ökad säkerhet också för Georgien. (blogspot.com)
 • Jag har haft fantastiskt givande och lärorika år på MDH och jag kommer att sakna medarbetare, studenter och alla våra samarbetspartners i regionen, nationellt och internationellt. (mdh.se)
 • Genom stöd till utbyggnad av tankstationer, längs korridorer i Europa, och främjande av samarbete mellan gasdistributörer, fordonstillverkare och transportköpare utvecklas marknaden i Europa. (energigas.se)
 • Den offentliga viltkoncernen planerar och koordinerar viltsektorns internationella samarbete för Finlands del. (riista.fi)
 • Umeå får mycket uppmärksamhet internationellt, och det kopplar både an till starka samarbeten med internationella aktörer som OECD och Ellen MacArthur Foundation. (umea.se)
 • Kommunen har kommunala partnerskap i Kina och Sydafrika med stöd från ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati). (karlskrona.se)
 • Örnsköldsvik bedriver internationellt samarbete för att utveckla den kommunala verksamheten och dess medarbetare, utveckla Örnsköldsvik som plats samt bidra till en utveckling inom den Europeiska Unionen och världen. (ornskoldsvik.se)
 • Att ingripa i smugglingen förutsätter ett välfungerande samarbete med Sveriges och Rysslands myndigheter samt med folkhälsoaktörer inom civilsamhället. (ehyt.fi)
 • Vi fördelar också stöd till civil sektor i form av organisations- och projektstöd samt internationellt samarbete. (fuf.se)
 • 20 Köpenhamnsprocessen Mål är att med hjälp av europeiskt samarbete förbättra yrkesutbildningen och göra den mer attraktiv samt främja rörligheten bland yrkesstuderande och personer som avlagt yrkesinriktad examen. (docplayer.se)
 • Genom aktivt samarbete kan pågående utvärderingar inom samma område identifieras vilket leder till att dubbelarbete kan förebyggas, arbetet inom projekten påskyndas och informationsutbyte samt jämförelser av resultat och processer främjas. (sbu.se)
 • Att svara på nya säkerhetsproblem och gränsöverskridande utmaningar förutsätter ökat internationellt samarbete samt samordning på EU-nivå. (um.fi)
 • BITS syfte var att främja tekniskt samarbete och ekonomisk och social utveckling i av UD anvisade låg- och medelinkomstländer. (wikipedia.org)
 • Ashok Swain är professor i freds- och konfliktforskning vid institutionen för freds- och konfliktforskning och Unesco-professor i internationellt vattensamarbete. (uu.se)
 • 1) Ansvarspersoner för internationella avtal och internationellt viktiga teman utnämns. (riista.fi)
 • Denna typ av analys är användbar för att hitta potentiella organisationer för ett formaliserat samarbete, eller för att utvärdera redan aktiva samarbetsavtal. (ki.se)
 • Genom ett samarbete mellan Alingsås kommun och den isländska ambassaden har tre nya skulpturer skapats för Träffpunkt Stadsskogen - ett nytt, unikt stadsdelscentrum som kännetecknas av hållbarhet och som invigs den 28 augusti. (mynewsdesk.com)
 • Sedan 1995 deltar SIFK i ett unikt internationellt samarbete, ISIC - Icelandic Sheepdog International Cooperation. (islandshunden.se)
 • Vi har ett nära samarbete med universiteten. (folkuniversitetet.se)
 • Detta bör vi se som ett potentiellt utvecklingsområde när vi nu fortsätter och fördjupar vårt samarbete med de japanska universiteten. (ki.se)
 • Därefter följer det svenska agerandet under det kalla kriget, där den offentliga linjen kan sammanfattas som alliansfrihet syftande till neutralitet, medan det reella agerandet i själva verket var omfattande förberedelser för samarbete med USA och övriga medlemmar av NATO i händelse av krig. (blogspot.com)
 • Författare är Peter Olevik Dunder som är löjtnant i svenska marinen och har i föreningslivet arbetat för ökat nordiskt samarbete. (blogspot.se)
 • Internationellt samarbete mellan Karlstads universitet, Åbo. (mynewsdesk.com)
 • Det är ett kapacitetsuppbyggnadsprojekt som genomförts i samarbete med Vietnams utbildningsdepartement och ett antal vietnamesiska universitet. (uu.se)
 • För någon vecka sedan var det plenarmöte i SFIC (Strategiska forumet för internationellt samarbete inom vetenskap och teknik). (vinnova.se)
 • För gemensamma analyser i den internationella COSMOS-studien kommer data (utan personnummer) att sändas till ett internationellt projektcentrum inom EU. (ki.se)
 • För gemensamma analyser i den internationella COSMOS-studien kommer data i avidentifierad form sändas till ett internationellt projektcentrum inom EU. (ki.se)
 • ITEA ingår i samarbetsplattformen EUREKA, som främjar samarbete i ett nätverk med 40 deltagande länder. (vinnova.se)
 • Detta gjorde att man insåg behovet av internationellt samarbete för att få till stånd minskningar av utsläppen av luftföroreningar och därmed minska miljöeffekterna (försurning, övergödning, skador på skog och annan växtlighet). (naturvardsverket.se)
 • Ett tätt samarbete mellan EHYT och motsvarande aktörer gynnar bägge parter. (ehyt.fi)
 • 1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Policy för internationellt samarbete. (docplayer.se)
 • ITEA är ett internationellt forsknings- och innovationsprogram som främjar programvarubaserad innovation. (vinnova.se)
 • Forsknings- och utvecklingsarbetena bör i vid bemärkelse gälla områden som välfärd, arbetsliv, utbildning, internationellt samarbete, genus- och värdefrågor. (mdh.se)