• Ni bör också försöka gå med i EU-projekt i samarbete med forskare från andra europeiska universitet samt industrier. (liu.se)
 • Detta projekt ger möjligheter att fördjupa och bredda den forskning som Tallberg bedriver om relationen mellan länders politiska system och internationellt samarbete, och som stöds av Europeiska forskningsrådet och Vetenskapsrådet. (su.se)
 • Doktoranderna driver under sin utbildning olika konstnärliga projekt, ofta i samarbete med externa aktörer. (lu.se)
 • Sverige ligger långt fram när det gäller utvecklingen av elvägar och intresset ökar även internationellt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. (evolutionroad.se)
 • Kemiska institutionen har en för Sverige unik styrka med forskning, bedriven av internationellt och nationellt ledande forskargrupper, som sträcker sig från helt grundläggande till mycket tillämpade frågeställningar. (lu.se)
 • Hur många vet att svenska tullen bara för något år sedan beslagtog en halv miljon medicinska produkter som var förfalskade, och att Sverige haft ryktet att vara ett internationellt nav för illegala mediciner? (lu.se)
 • Samarbetet HIBEAM/NNBAR är ett planerat internationellt program för sökningar efter neutronomvandlingar vid ESS för att adressera grundläggande frågor såsom ursprunget till asymmetrin mellan materia och antimateria. (lu.se)
 • lrvine Lapsley har också arbetat med att locka två internationellt framstående konferenser till Ekonomihögskolan. (lu.se)
 • De deltar också i seminarier, festivaler och konferenser, samt presenterar sin forskning såväl nationellt som internationellt. (lu.se)
 • Inom smittskyddsområdet sker ett omfattande samarbete med europeiska smittskyddsmyndigheten European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Alltihop är resultat av nordiskt samarbete. (norden.org)
 • Det finns dock mycket kvar att arbeta med för att detta ska bli verkligt, men visst skulle vi tjäna något enormt på ett starkare nordiskt samarbete där vi utnyttjar den potential som finns i världens tolfte största samlade ekonomi. (riksdagen.se)
 • För att man ska kunna bekämpa globala biohot och reagera snabbt krävs omfattande samarbete. (stm.fi)
 • Utbildningen sker i nära samarbete med forskningen och våra lärare ingår i nationellt och internationellt erkända forskargrupper. (lu.se)
 • Denna forskning sker i samarbete med Medicinsk Strålningsfysik i Malmö. (lu.se)
 • Irvine Lapsley är en internationellt väletablerad forskare med ett stort internationellt nätverk. (lu.se)
 • De biståndsmetoder som användes var främst krediter, internationella kurser och KTS (kontraktsfinansierat tekniskt samarbete). (wikipedia.org)
 • Internationellt samarbete är avgörande för ansvarsutkrävande för dessa brott och konventionen kommer att bidra till stärkta möjligheter till nationell utredning och lagföring av internationella brott. (regeringen.se)
 • Huruvida internationellt samarbete kan överleva och blomstra i en tid med demokratisk tillbakagång i världen är en fråga som befinner sig högt på dagordningen hos såväl nationella regeringar som internationella organisationer. (su.se)
 • Strategierna för internationellt bistånd styr Sveriges internationella utvecklingssamarbete och humanitära bistånd med länder och regioner, inom tematiska områden samt med multilaterala organisationer. (regeringen.se)
 • I sin verksamhet stöder sig BOFITs experter på ett brett internationellt kontaktnätverk av myndigheter och forskningsinstitut i målländerna och tredje länder, internationella experter som sysslar med transitionsfrågor och internationella organisationer. (suomenpankki.fi)
 • Konferenserna organiserades 2013 och 2018 i samarbete med det internationella forskningsnätverket EISAM (European Institute for Advanced Studies in Management). (lu.se)
 • Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat. (mynewsdesk.com)
 • I dagsläget påverkas den nationella straffrätten både av EG-rätten och av det straffrättsliga samarbete som bedrivs inom den tredje pelaren. (lu.se)
 • Just nu arbetar Cecilia bland annat med att utveckla samarbete mellan Centrum för handelsforskning och Institute for Retail Studies vid University of Stirling. (lu.se)
 • Övergripande frågor är: varför, hur och under vilka villkor påverkar länders politiska system internationellt samarbete? (su.se)
 • Tallberg utgår från antagandet att typen av politiskt system och internationellt samarbete är länkade på mer komplexa sätt än vad tidigare forskning menar. (su.se)
 • Vi har dessutom etablerat ett internationellt nätverk och spridit information om vårt samverkansinitiativ till nordiska organisationer NOVIR och ICEVI. (lu.se)
 • Forskningen handlar om internationellt samarbete och utvecklingsfrågor, policyprocesser och styrningsfrågor med fokus på kopplingar mellan det globala och det lokala in låg- och mellaninkomstländer. (lu.se)
 • Internationellt kris- och hälsosamarbete (Motion 2021/22:2573 av Markus Wiechel m.fl. (riksdagen.se)
 • BITS syfte var att främja tekniskt samarbete och ekonomisk och social utveckling i av UD anvisade låg- och medelinkomstländer. (wikipedia.org)
 • Kemicentrum rymmer även institutionen för Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap, med vilken institutionen har ett nära samarbete. (lu.se)
 • Internationellt hälsosamarbete omfattar ett brett spektrum av områden, bl.a. vaccina-tionsberedskap, informationsspridning för att förebygga sjukdomar, samt arbetet med att bota sjuka. (riksdagen.se)
 • Avdelningen för konstruktionsmaterial är mycket hedrad av detta besök och ser fram emot att fortsätta detta givande samarbete. (liu.se)
 • Avdelningen har långvariga upparbetade kontakter internationellt framför allt via Publishing Studies i Storbritannien (bl.a. (lu.se)
 • Satsningen syftar till utbildningsutbyte och samarbete kring etableringsfrågor, såsom plats och målgrupp. (lu.se)
 • Lite förenklat skulle man kunna säga att det finns ett operativt inslag i myndigheternas samarbete, medan det ofta rör sig om strategiskt arbete inom samverkansprojekt. (ekobrottsmyndigheten.se)
 • Att bevara dem är ett arbete som i allra högsta grad är internationellt. (nordgen.org)
 • För Intercults del pratade vi om internationellt samarbete och projektbaserat arbete som vår organisations kärna. (intercult.se)
 • Kommunal finansiering är ett forskningsfält som är dåligt genomlyst, både nationellt och internationellt. (oru.se)
 • De deltar också i seminarier, festivaler och konferenser, samt presenterar sin forskning såväl nationellt som internationellt. (lu.se)
 • Utbildningen sker i nära samarbete med forskningen och våra lärare ingår i nationellt och internationellt erkända forskargrupper. (lu.se)
 • Kemiska institutionen har en för Sverige unik styrka med forskning, bedriven av internationellt och nationellt ledande forskargrupper, som sträcker sig från helt grundläggande till mycket tillämpade frågeställningar. (lu.se)
 • Data ska också stödja forskning och ge möjlighet att jämföra utfall av olika behandlingsmetoder regionalt, nationellt och internationellt. (cancercentrum.se)
 • Med den senaste forskningen som grund utvecklar vi och säljer kurser, program och seminarier i nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter, regionalt, nationellt och internationellt. (lu.se)
 • Att länka kulturinstitutioner och organisationer till projekt i samarbete med europeiska organisationer. (intercult.se)
 • att sprida kunskap om aktiviteter och verksamheter på olika håll i landet och ta initiativ till samarbete mellan nätverk, föreningar och organisationer som verkar för utveckling och förnyelse av svensk utbildning inom fysik och naturvetenskap. (lu.se)
 • Ett forskningsprojekt som drivs i samarbete mellan Örebro universitet och svenska kommuners och landstings låneinstitut Kommuninvest får 3,6 miljoner kronor i forskningsanslag från innovationsmyndigheten Vinnova. (oru.se)
 • I många, många år har Lunds universitet och hela sektorn påpekat att det finns hinder inom migrationsområdet som gör det svårt för svenska lärosäten att konkurrera som internationellt framstående universitet. (lu.se)
 • På längre sikt hoppas vi att LOGFIN-projektet ska utvecklas till ett nordiskt/europeiskt samarbete. (oru.se)
 • En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum väst. (cancercentrum.se)
 • Kommuninvest och Örebro universitet inledde sitt samarbete 2012, med syfte att stärka universitetets satsning i ämnet finansiering. (oru.se)
 • Det är utvecklat och förvaltas i ett samarbete mellan specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi, tillsammans med Regionalt cancercentrum väst. (cancercentrum.se)
 • Utveckling av ATMP bygger på en både flexibel och målmedveten samverkan regionalt och internationellt. (lu.se)
 • Forskningen bygger på ett internationellt samarbete, som involverar både teoretiska beräkningar och experimentella studier. (forskning.se)
 • Forskningen utförs i nära samarbete med MAX IV-laboratoriet och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. (lu.se)
 • Förutom nya medicinska behandlingar och läkemedel, även nya material, nya energilösningar - eller kortare sagt: innovation inom samtliga ämnesområden som tar sig an globala utmaningar kräver internationellt samarbete och toppkompetens. (lu.se)
 • Här kan du läsa mer om hur vi internationellt deltar i både det operativa och strategiska arbetet mot den organiserade brottsligheten. (ekobrottsmyndigheten.se)
 • Försöket var en del av ett ALLG internationellt samarbete med den tyska studien Hodgkin Study Group HD21. (lymphoma.org.au)
 • Inte minst måste universitetet vara med i de sammanhang där internationellt forskningssamarbete av högsta klass pågår. (lu.se)
 • Med tanke på de framsteg i metod och analys samt avgörande upptäckter som området redan uppnått förväntar vi oss ett stort internationellt intresse framöver. (lu.se)