• Utskottet behandlar Riksbankens framställning 2009/10:RB7 om att riksdagen medger att Riksbanken utökar sitt åtagande under Internationella valutafondens (IMF) modifierade lånearrangemang (NAB), vilket innebär att Riksbankens nya åtagande blir ca 4,44 miljarder SDR, motsvarande ca 48,8 miljarder svenska kronor. (riksdagen.se)
 • Eftersom skribenter från så väl den svenska som den internationella arenan kommer att delta publiceras inlägg på både svenska och engelska på bloggen. (operation1325.se)
 • I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner. (ui.se)
 • Den svenska lagstiftning som kom på plats efter EU-domstolens Lavaldom strider mot internationella konventioner om facklig förenings- och förhandlingsrätt. (dagensarena.se)
 • Området är prioriterat såväl av den svenska regeringen som av internationella organ som FN och WHO. (sva.se)
 • Internationella företag lagar mat, städar och sköter kollektivtrafik i svenska städer. (kommunal.se)
 • SIS, Swedish Standards Institute, har under nästan fyra års tid tillsammans med svenska intressenter på området deltagit i det internationella arbetet med att ta fram ISO-standarden. (sis.se)
 • Idrottsutövare som är utsedda att vistelserapportera av det internationella specialidrottsförbundet (ISF) eller som detar i tävling särskild listad av berört ISF ska normalt ansöka om dispens direkt till ens ISF eller försäkra sig om att den svenska dispensen accepteras av ISF. (rf.se)
 • Samarbete med internationella organisationer och FN-organ samt inom ramen för internationella konventioner. (europa.eu)
 • Den största delen går till internationella organisationer och FN organ. (pmu.se)
 • Standardiseringen sker i egna internationella och europeiska organisationer. (tem.fi)
 • Därför är det viktigt att Kommunal aktivt söker påverka de europeiska och internationella regler och avtal som påverkar vardagen för så många. (kommunal.se)
 • Sveriges efterlevnad av de mänskliga rättigheterna granskas av ett flertal internationella organ. (regeringen.se)
 • Rapporten visar tydligt ambitionerna från ett flertal internationella organ att införa värdebaserad vård för styrningen av sjukvården globalt. (lakartidningen.se)
 • Codex (CAC) är en mellanstatlig organisation bildad av FN-organ för att ta fram internationella regler - standarder - för säkrare livsmedel. (sis.se)
 • Nu har vi svart på vitt att Lavallagstiftningen strider mot internationella konventioner om förenings- och förhandlingsrätt. (dagensarena.se)
 • Vänsterpartiet välkomnade på onsdagen ILO:s ställningstagande och Ali Esbati (V), riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet, har ställt en interpellation till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) där han begär svar på vad regeringen ska göra för att säkerställa att svensk arbetslagstiftning inte bryter mot internationella konventioner. (dagensarena.se)
 • Dessutom konstaterar expertkommittén att fackföreningar inte kan åläggas skadeståndsansvar för strejker skyddade av internationella konventioner. (dagensarena.se)
 • På agendan för ILO:s internationella arbetskonferens som hålls i Genève 10-21.6 står utöver bekämpning av våld och trakasserier dessutom beredning av ILO:s jubileumsårs deklaration om framtidens arbete samt temaspecifika diskussioner. (tem.fi)
 • Tillägget " / IEC " står för en gemensam standard med Internationella elektrotekniska kommissionen om standarden är ett resultat av gemensamt arbete av ISO/IEC JTC1 (the ISO/IEC Joint Technical Committee). (wikipedia.org)
 • Ett flertal heltidsanställda lobbyister arbetar mot både EU - kommissionen och övriga beslutsfattande EU-organ. (swedma.se)
 • Medan ISO definierar sig själva som en icke-statlig organisation är deras förmåga att sätta standarder mycket kraftfullare än övriga icke-statliga organ och i praktiken verkar de som ett konsortium med starka bindningar till ländernas regeringar. (wikipedia.org)
 • 3. Alla medlemmar skola lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att internationell fred och säkerhet samt rättvisan icke sättas i fara. (wikisource.org)
 • 4. Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål. (wikisource.org)
 • s medlemmar som arbetar med internationella koncerner ser skillnader i förutsättningar gentemot våra konkurrentländer. (di.se)
 • till andra länder, till EU och andra internationella organ. (allastudier.se)
 • Det ska till exempel vara straffbart att använda ett mänskligt organ om man insett att organet tagits till vara utan samtycke samt att bestämmelsen som straffbelägger handel mot organ även ska omfatta försök till brott. (regionvarmland.se)
 • Internationella Unionen för livsmedels-, njutningsmedels-, och lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen (IUF) är en internationell facklig organisation , bildad 1920. (wikipedia.org)
 • I miljöbyråns uppgifter ingår det att främja införlivandet av europeisk miljöinformation med internationella miljöövervakningsprogram, samarbeta med regionala och internationella organ och program, som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och FN:s miljöprogram (UNEP), samt samarbeta med institutioner i länder utanför EU. (europa.eu)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. (skolverket.se)
 • Motionerna tar upp frågor om mål och inriktning på politiken, säkerhetspolitiska aspekter, organ inom det internationella miljöarbetet, genomförande av miljökonventioner samt en rad globala miljöfrågor, till exempel om vatten, klimat och energi. (riksdagen.se)
 • Förutom organisationens syften, kraven för medlemskap och olika utformningar av olika organ, diskuterades vid konferensen och senare möten, också olika metoder att upprätthålla internationell fred och säkerhet samt internationellt ekonomiskt och socialt samarbete. (wikipedia.org)
 • Här kan du få inblick i Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets internationella verksamhet. (norden.org)
 • delta i internationella organisationers verksamhet, nordiskt samarbete, samarbete i närområdena och i bilateralt samarbete. (minedu.fi)
 • samordnar förvaltningsområdets verksamhet i mellanstatliga organ för internationellt samarbete (bl.a. (stm.fi)
 • För att skala upp ditt bolag och skapa förutsättningar för att etablera din verksamhet i landet, arrangerar Startup Sweden en veckas acceleratorprogram på utvalda internationella marknader. (tillvaxtverket.se)
 • Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar för utvecklandet av utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken i Finland och för det internationella samarbetet. (minedu.fi)
 • Förhandlar fram internationella avtal för EU. (europa.eu)
 • Reglerna vänder sig också till vissa internationella och nationella organ . (ne.se)
 • Det bästa sättet att förbereda sig för vad som kommer efter 2015 är att visa att när det internationella samfundet förbinder sig till ett globalt partnerskap för utveckling, så står man fast vid det. (mynewsdesk.com)
 • År 2016 beslutade ICAO om att etablera ett globalt klimatstyrmedel för det internationella flyget, kallat CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). (transportstyrelsen.se)
 • Rapporten visar tydligt ambitionerna från ett flertal internationella, ekonomiskt inriktade organ, till exempel ICHOM, Harvard Business School, Boston Consulting Group och OECD, att införa värdebaserad vård för styrningen av sjukvården globalt. (lakartidningen.se)
 • Ukraina och en förhandlingsgrupp inom Internationella valutafonden (IMF) är överens om ett nytt nödpaket värt 5 miljarder dollar för att hantera coronakrisen, skriver TT/SvD . (europaportalen.se)
 • motion 2005/06:U249 Internationella valutafonden och Världsbanken av Lars Ohly m.fl. (riksdagen.se)
 • är ett internationellt organ vars huvuduppgift är att liberalisera den internationella handeln. (ekonomifakta.se)
 • Kongressen för lokala och regionala myndigheter (Congress of local and regional authorities (CLRAE) är ett rådgivande organ som består av företrädare för medlemsländerna på lokal och regional nivå. (minedu.fi)
 • Många internationella organ har också regionala högkvarter i Fiji. (ui.se)
 • Högklassig Jazz med både internationella stornamn och lokala favoriter bjuds från scenen. (kulturmejeriet.se)
 • Men för att bli mer effektiva behöver samspelet mellan internationella och lokala aktörer stärkas i framtiden. (pmu.se)
 • Internationella organisationer behöver finnas där som stöd för lokala organisationer, de kan ha det helikopterperspektiv som en lokal aktör inte har. (pmu.se)
 • Det var minst sagt en lyckad svensk lansering av den internationella kampanjen GQUAL i onsdags! (operation1325.se)
 • Det är regeringens ansvar att säkerställa att svensk rätt lever upp till internationella åtaganden. (dagensarena.se)
 • Det handlar om att man tar organ ur fortfarande levande samvetsfångars kroppar, utan deras medgivande, för att tjäna pengar på transplantationer - ett förfarande som kan kallas organplundring. (epochtimes.se)
 • Det handlar om att visa att man tar internationella förpliktelser på allvar, säger Samuel Engblom till Dagens Arena. (dagensarena.se)
 • Inte ens när det handlar om donerade organ tycks det råda jämställdhet mellan könen. (blt.se)
 • Men arbetet ledde också till kontakter med personer som lurats att operera bort njurar som sedan sålts vidare på den internationella organmarknaden. (expressen.se)
 • I en framställning till riksdagen (2009/10:RB7) föreslår Riksbanken att riksdagen medger att Riksbanken får delta i Internationella valutafondens (IMF) modifierade nya lånearrangemang, NAB, i enlighet med valutafondens förslag. (riksdagen.se)
 • MMI:erna kan vara utställda av regeringar, myndigheter, företag och överstatliga organ (t.ex. (blackrock.com)
 • Den har dock sina rötter i Internationella federationen för tobaksarbetare som bildades 1889 och sammanslöt sig till IUF 1958. (wikipedia.org)
 • International Civil Aviation Organization (ICAO) är ett FN-organ som formellt bildades 1947. (transportstyrelsen.se)
 • Den internationella handeln med mänskliga organ är omfattande. (regionvarmland.se)
 • För att i möjligaste mån säkerställa adekvat selektion och prioritering av mottagare av organ görs omfattande standardiserade medicinska test. (lakartidningen.se)
 • Forskarrådet är Formas beslutande organ och bestämmer hur anslag ska fördelas. (oru.se)
 • Europarådets beslutsfattande organ är ministerkommittén (Committee of Ministers), som består av utrikesministrarna eller deras ständiga representanter. (minedu.fi)
 • Det råder en ständig brist på organ som är lämpliga för organtransplantationer både i Finland och i andra länder. (stm.fi)
 • Samtidigt begränsas antalet transplantationer av fortsatt brist på tillgängliga organ [2]. (lakartidningen.se)
 • Den är riktad till beslutsfattare i medlemsländerna, EU-organ, marknadsaktörer, internationella organ och forskare. (fi.se)
 • Enheten för internationella ärenden utvecklar, planerar och samordnar internationella ärenden inom förvaltningsområdet. (stm.fi)
 • flyktingorganisation, internationellt eller nationellt organ som samordnar hjälpinsatser för flyktingar. (ne.se)
 • Internationella relationer, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b. (skolverket.se)
 • Om en vecka firar vi Internationella Kvinnodagen! (operation1325.se)
 • I dag, den 8 mars, firas den internationella kvinnodagen världen över. (blt.se)
 • Göteborg Baroques Claviorganum blir musikalisk hörnsten under Göteborgs internationella orgelfestival 2019. (organacademy.se)
 • Internationella Transportarbetarefederationen. (kommunal.se)
 • Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. (skolverket.se)
 • I ett försök att slå två flugor i en smäll och uppmärksamma de båda sätter nu de organisationer som arrangerar den internationella njurdagen - International Society of Nephrology (INS) och International Federation of Kidney Foundations - ljuset på kvinnors altruism vid njursjukdom. (blt.se)
 • För att möjliggöra ett svenskt deltagande i Santiagokonventionen - Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ krävs vissa lagändringar anser Sten Heckscher, särskild utredare och före detta justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. (regionvarmland.se)
 • Företräder alla EU-länder i internationella organ, särskilt när det gäller handel och humanitärt bistånd. (europa.eu)
 • Officiellt organ är tidskriften Light & Life Magazine. (wikipedia.org)
 • Börje Johansson är redaktör för den internationella tidskriften Annals of Regional Science (Springer-Verlag). (kth.se)
 • Nice sade att det hade framkommit "en lång rad bevis" som visar att väntetiderna på ett organ i Kina är extraordinärt korta - tidsramar som är omöjliga i system med frivilliga donationer. (epochtimes.se)
 • Fackföreningsrörelsen är en motkraft till marknadskrafterna och de internationella företagens makt. (kommunal.se)