• Alla vaccinationer registrerades genom informerat samtycke från de vaccinerade. (cancercentrum.se)
 • Vill vi ge biobanksdeltagare etiskt skydd genom informerat samtycke, är det snarast information om biobanken de behöver, inte om specifika projekt. (uu.se)
 • Förfarandet kan liknas vid hur enkätstudier genomförs i Sverige och där principerna om självkategorisering, anonymitet, informerat samtycke och frivillighet alltid ska gälla och de siffror som genereras kan därför aldrig spåras till en specifik individ. (dagenssamhalle.se)
 • Det ställs dock höga krav för att ett samtycke ska vara giltigt. (datainspektionen.se)
 • Som exempel kan nämnas principerna om barnets bästa, lika vård på lika villkor, icke-diskriminering och krav på informerat samtycke. (lagen.nu)
 • I debatten om samtycke för biobanker har studiespecifikt samtycke fungerat som krav på vad informerat samtycke ska vara. (uu.se)
 • I stället för att snegla bakåt, som om studiespecifikt samtycke vore en evig norm för medicinsk forskning, formulerar författarna tre krav som är relevanta för dagens biobanker. (uu.se)
 • Författarna föreslår en fördjupad form av brett samtycke , som ska tillfredsställa samtliga tre krav. (uu.se)
 • Patienters medverkan i klinisk undervisning bygger normalt på frivilligt informerat samtycke, och patienters önskan om att studenter inte ska delta i vården ska respekteras. (lakartidningen.se)
 • Utgångspunkten för riktlinjerna har varit att patienters medverkan i klinisk undervisning ska baseras på frivilligt informerat samtycke och att deras säkerhet aldrig får riskeras. (lakartidningen.se)
 • Utgångspunkten för riktlinjerna har varit att patientmedverkan ska baseras på frivilligt informerat samtycke och att patienternas säkerhet aldrig får äventyras. (lakartidningen.se)
 • Det ska till exempel ges frivilligt, informerat och genom en aktiv handling. (datainspektionen.se)
 • Panelen kom enhälligt fram till att det är etiskt under rådande omständigheter, men att det måste ske genom transparens, informerat samtycke och valfrihet för patienterna, skriver WHO i ett uttalande. (lakemedelsvarlden.se)
 • du har tagit tillbaka ditt samtycke och den personuppgiftsansvarige inte har någon annan rättslig grund för att behålla uppgifterna. (datainspektionen.se)
 • All vård som erbjuds skall ges med ett informerat samtycke och samtycket kan när som helst kan tas tillbaka. (fodelsehuset.se)
 • Det underminerar värdet av rätten att dra tillbaka sitt samtycke. (uu.se)
 • Den Europeiska Unionens Stadgar om Grundläggande Rättigheter säger klart: "Fritt och informerat samtycke måste respekteras inom fälten medicin och biologi" [1]. (change.org)
 • Det anges också: "Fritt och informerad samtycke måste respekteras inom medicin och biologi" [7] och slutligen: "Förbudet mot eugenisk praxis och att göra människokroppen och dess delar som en källa för ekonomisk vinning måste respekteras "[8]. (change.org)
 • Rätten till informerat samtycker har nuförtiden förbättrat relationen mellan psykologerna och patienterna. (utforskasinnet.se)
 • Biobanksforskning har onekligen rört till det för forskningsetiken och kravet på informerat samtycke. (uu.se)
 • Samtycke kan presumeras för studenters deltagande i den allmänna vården liksom i ronder, operationer eller konferenser. (lakartidningen.se)
 • Vi uppmanar därför alla europeer att stå tillsammans och att vi kräver en gemensam vaccinationspolicy som bygger på rätten till fritt val och samtycke. (change.org)
 • Informerat samtycke är ett redskap när det kommer till utvecklingen av den mänskliga forskningen med dess fundamentala etiska principer . (utforskasinnet.se)
 • Den centrala etiska frågan är: Vilken form av samtycke bör krävas för att få använda patienter, eller information om patienter, i den kliniska undervisningen av studenter? (lakartidningen.se)
 • Överförmyndarenheten har tidigare informerat om att blanketter för årsredovisning inte längre skickas ut. (jonkoping.se)
 • Informerat samtycke inom psykologin har att göra med en persons autonomi. (utforskasinnet.se)
 • Den Europeiska Unionens Stadgar om Grundläggande Rättigheter säger klart: "Fritt och informerat samtycke måste respekteras inom fälten medicin och biologi" [1]. (change.org)
 • År 2016 uppskattades det att nästan 400 miljoner européer i EU-länderna åtnjuter fritt informerat vaccinval, men uppemot cirka 258 miljoner gör inte det [4]. (change.org)
 • Vi uppmanar därför alla europeer att stå tillsammans och att vi kräver en gemensam vaccinationspolicy som bygger på rätten till fritt val och samtycke. (change.org)
 • Det anges också: "Fritt och informerad samtycke måste respekteras inom medicin och biologi" [7] och slutligen: "Förbudet mot eugenisk praxis och att göra människokroppen och dess delar som en källa för ekonomisk vinning måste respekteras "[8]. (change.org)
 • Utbyggnad i skogsland får ske om fritt och informerat samtycke finns. (sametinget.se)
 • Säkerställa fritt, föregående och informerat samtycke (FPIC) hos ursprungs- och lokalsamhällen innan nya plantage inrättas. (aak.com)
 • Rättigheterna handlar om urfolks självbestämmande, andlighet, mark, territorier och resurser samt fritt och informerat samtycke. (fian.se)
 • Förutom fritt och informerat samtycke förutsätts rimligen att patienten inte lider skada och att risken för att patienten hamnar i permanent vegetativt tillstånd är försumbar. (sydsvenskan.se)
 • Om det av lag framgår att personen inte kan ge ett fritt och informerat samtycke till åtgärden, hjärnans neurala nätverk ska kopieras. (gouw.nu)
 • Det är viktigt att urfolken är delaktiga fullt ut i alla beslut som kan påverka deras mänskliga rättigheter, och regeringen måste se till att fritt och informerat samtycke föregår större infrastrukturprojekt. (amnesty.se)
 • Ett ingrepp inom hälso- och sjukvårdens område får företas endast efter det att personen i fråga har givit fritt och informerat samtycke till detta. (smer.se)
 • Det står personen i fråga fritt att när som helst återkalla sitt samtycke (art. (smer.se)
 • För att arbetet mot diskriminering av samer och för samers tillgång till lika rättigheter och möjligheter ska vara effektivt, legitimt och ta sin utgångspunkt i urfolksrätten är det avgörande att säkerställa samers rätt till inflytande och delaktighet i beslut som berör dem och att beslut som rör samers rättigheter inte fattas utan fritt och informerat samtycke från samer. (do.se)
 • Informerat samtycke och dess etiska grund. (ki.se)
 • 2) Vilka personuppgifter som du kommer att behandla vid ett samtycke. (paloma.se)
 • Samtycke innebär att en person går med på att personuppgifter behandlas för ett visst ändamål. (svenskakyrkan.se)
 • Om en förkunnare väljer att inte skriva under blanketten Informerat samtycke till användning av personuppgifter kanske Jehovas vittnen inte kan bedöma hans lämplighet när det gäller att utföra vissa uppgifter i församlingen eller delta i olika delar av församlingens verksamhet. (jw.org)
 • Och Kreapren r har ju tidigare ventilerat starka misstankar om att det p g r oetisk forskning ocks i Sverige - utan informerat samtycke p m nniskor. (kreaprenor.se)
 • Inom ramen för projektet "Hjärnans frihet" varnar de för att Sverige är världsledande inom neurovetenskap och att denna forskning utan informerat samtycke blivit vanligare på svenska medborgare. (newsvoice.se)
 • Kunskapsluckor avseende riskerna med nanoteknik skapar problem vid utförandet av den kliniska forskningen och för deltagande patienter att ge informerat samtycke. (smer.se)
 • Du/ni ska skriva under ett formulär om informerat samtycke. (storkklinik.dk)
 • Förr i tiden ansågs patientens samtycke som irrelevant. (utforskasinnet.se)
 • Enligt ordalydelsen i patientlagen anges att hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens samtycke (om inte annat följer av lag). (vardforbundet.se)
 • När organ tas från en levande donator, givetvis efter informerat samtycke, görs ett inte ofarligt ingrepp på en person för en annans skull. (sydsvenskan.se)
 • Ingrepp får inte utföras utan förälderns samtycke eller vetskap. (fodelsehuset.se)
 • Ett ingrepp får göras på en person som saknar förmåga att ge samtycke endast om det är till gagn för honom eller henne (med undantag för viss forskning och donation, art. (smer.se)
 • Piratpartiet tycker det är självklart att varje individ ska ha den yttersta makten över uppgifter om hennes person, och att sådana bara ska få sparas och användas efter ett aktivt, informerat samtycke. (piratpartiet.se)
 • Sanning och ärlighet - patienten ska ha gett informerat samtycke till vården. (wikipedia.org)
 • Biobankslagen innebär bland annat att patienten måste lämna sitt samtycke till att t ex vävnadsprover får sparas och användas till forskning. (ltdalarna.se)
 • Vid provtagning skall du tillfrågas om samtycke till att prover får sparas. (ltdalarna.se)
 • Vårdförbundet anser också att man inom lämplig tid efter ett eventuellt genomförande av förslagen gör en utvärdering av hur de ändrade regler om samtycke och information påverkat patienternas integritet, självbestämmande och delaktighet. (vardforbundet.se)
 • Rätten till informerat samtycker har nuförtiden förbättrat relationen mellan psykologerna och patienterna. (utforskasinnet.se)
 • Vad menas med "tillräcklig tid" i informerat samtycke? (uu.se)
 • Alla individer som tackar ja får först sitt ID samt födelseort kontrollerat, får därefter lämna skriftligt informerat samtycke och får besvara frågor om sin hälsa, sin fysiska aktivitet samt föräldrars utbildningsnivå. (bth.se)
 • I enlighet med Dataskyddsförordningen har den registrerade rätten att när som helst återkalla sitt samtycke. (gu.se)
 • 9) Hur formuleras samtycke i förordningen? (paloma.se)
 • För att ett sådant ställningstagande ska vara möjligt måste vederbörande först ges information om vad personuppgifts-behandlingen innebär och därefter ges möjlighet till ett samtycke till behandlingen. (gu.se)
 • För medverkan i vetenskapliga studier krävs informerat samtycke. (wikipedia.org)
 • Vilka uppgifter måste jag lämna när jag ber om ett samtycke? (paloma.se)
 • För att möjliggöra för kvinnor att göra ett informerat val måste vi ha korrekt information, sade Christina Francis, ordförande för American Association of Pro-Life Obstetricians & Gynecologists, om lagförslaget tidigare i år. (respektlivet.nu)