• Nya uppgifter i denna statistik publiceras p sidan f r Utrikeshandel med varor och tj nster . (tilastokeskus.fi)
 • Offentliga transaktioner ( ven internationella organisationers transaktioner) med varor och tj nster som inte kan h nf ras till n gon annan kategori. (tilastokeskus.fi)
 • Ber kningen av producentprisindexet f r tj nster f rnyades fr.o.m. indexet f r f rsta kvartalet 2019. (stat.fi)
 • Enligt Statistikcentralen var f r ndringen i producentprisindexet f r tj nster 2,0 procent p rsniv under f rsta kvartalet r 2019. (tilastokeskus.fi)
 • Producentprisindex f r tj nster beskriver utvecklingen av priserna p de tj nster som f retag erbjuder andra f retag eller den offentliga sektorn (Business to Business, BtoB), hush ll (Business to Consumers, BtoC) samt alla slutanv ndare (Business to All, BtoAll). (tilastokeskus.fi)
 • Butiksbanken erbjuder tj nster inriktade p att ka f rs ljningen i butik. (infoo.se)
 • som tillhandah ller tj nster direkt i v rdekonomin. (tilastokeskus.fi)
 • Akademins uppgifter har nyligen vidgats till att omfatta rekrytering till internationella tj nster vilket st ller nnu h gre krav p v r informationstj nst. (vakanser.se)
 • Som ett resultat av enk ten ndrades n ringsgrensuppgiften f r omkring 30 f retag fr n n ringsgrenen IT-tj nster (TOL 62) till F rlagsverksamhet (TOL 58). (stat.fi)
 • Omfattar tillhandah llande av nyheter, fotografier och reportage till media, databastj nster, optiska och tryckta media och portaler med s ktj nst, direkta enskilda prenumerationer p tidningar och tidskrifter, vriga tj nster f r produktion av inneh ll p internet samt biblioteks- och arkivtj nster. (tilastokeskus.fi)
 • F r dlingsv rdet inom privata tj nster minskade, men f r dlingsv rdet inom offentliga tj nster kade med en procent fr n ret innan. (stat.fi)
 • verf ringen av Rundradion Ab fr n den privata till den offentliga sektorn syns b de i f r dlingsv rdet f r offentliga tj nster och i de offentliga konsumtionsutgifterna. (stat.fi)
 • Finlands officiella statistik (FOS): Omr des- och n ringsgrensstatistik ver tj nster [e-publikation]. (stat.fi)
 • Audiovisuella tj nster, konstrelaterade tj nster, utbildningstj nster, h lso- och sjukv rdstj nster, kulturarvs- och rekreationstj nster samt vriga personliga tj nster. (tilastokeskus.fi)
 • Exporten av varor sj nk med 2,2 procent och exporten av tj nster med 2,5 procent j mf rt med ret innan. (stat.fi)
 • J mf rt med f reg ende kvartal steg producentpriserna f r tj nster med 0,7 procent. (tilastokeskus.fi)
 • Tj nster som tillhandah lls av l kare, sjuksk terskor och paramedicinsk och liknande personal samt laboratorie- och liknande tj nster, oavsett om de ges p distans eller p plats. (tilastokeskus.fi)
 • Detta omfattar tillh rande installations- och monteringsarbeten, markberedning och allm nna byggnadsarbeten samt specialiserade tj nster som m lnings-, r rmokeri- och rivningsarbeten. (tilastokeskus.fi)
 • Folkh gskolornas informationstj nst Alla svenska folkh gskolors gemensamma webbplats med alla utbildningar som ges p folkh gskola, samt utf rlig information om folkh gskolan som skolform. (infoo.se)