• Men för människor med kroniska sjukdomar, som riskerar att dö om de drabbas av influensa, finns ytterligare ett vaccin som skyddar bättre. (svt.se)
 • Totalt handlar det om fyra stammar - två mot influensa A och två mot influensa B. Hittills har det vanliga varit ett trivalent vaccin, det vill säga med tre stammar, men även fyravalenta vaccin med skydd mot fyra stammar har utvecklats. (lakemedelsvarlden.se)
 • Fördelen med fyravalenta vaccin blev tydlig i år då det trivalenta vaccinet inte innehöll influensa B av linjetypen Yamagata, som varit den mest dominerande virusstammen den här säsongen, vilket det fyravalenta vaccinet gjorde. (lakemedelsvarlden.se)
 • Man arbetar även med universalvacciner för influensa för att ta fram ett vaccin som skulle kunna skydda mot en pandemisk influensa, säger Mia Brytting. (lakemedelsvarlden.se)
 • Dessa rekommendationer beskriver hur de vaccin mot hepatit B som finns ska användas i Sverige. (docplayer.se)
 • Som post-expositionsprofylax finns förutom vaccin också immunglobulin med hög halt av antikroppar mot hepatit B virus-ytantigen (anti-hbs) tillgängligt. (docplayer.se)
 • Immunglobulinet är indicerat i de fall där behandlande läkare bedömer att expositionen innebär en hög risk för smittöverföring och ges då alltid i kombination med hepatit B-vaccin (givna på separata injektionsställen). (docplayer.se)
 • Riktad vaccination mot hepatit B för barn infördes 1996, och även vaccin mot tuberkulos (tbc) och influensa ges till riskbarn [2]. (lakartidningen.se)
 • Det finns så vitt jag vet ingen kunskap om vilka effekter som ett vaccin med ett annat virus skulle ha och vi hoppas forskningen ska kunna klargöra det så att alla risker kan undvikas, säger Anders Tegnell. (lakemedelsvarlden.se)
 • Tre humana monoklonala antikroppar skyddar möss mot dödlig infektion med influensa B, rapporterar en studie i Science. (lakartidningen.se)
 • Influensa är en infektion som du får av virus. (1177.se)
 • Primärimmuniseringen omfattar tre vaccindoser (0, 1 och 6 månader) och syftar till att ge ett grundskydd mot hepatit B- infektion. (docplayer.se)
 • Skyddseffekt Mer än 95 procent av immunkompetenta barn och vuxna utvecklar ett skyddande antikroppssvar, som definieras som en anti-hbs-titer högre än 10 IU/L. Om en antikroppsnivå över 10 IU/l inte uppnås efter primärimmuniseringen, kan ett säkert skydd mot hepatit B-infektion inte garanteras. (docplayer.se)
 • Om antikroppsnivån då inte stiger över 10 IU/L är den vaccinerade att betrakta som non-responder med risk för ett ofullständigt skydd mot hepatit B-infektion. (docplayer.se)
 • BK-virus (BKV) infektion är vanligt förekommande, och i vuxen ålder har mer än 80% antikroppar mot BKV. (sls.se)
 • Influensavirus typ B är ett släkte inom virusfamiljen Orthomyxoviridae. (wikipedia.org)
 • Influensa är en infektionssjukdom orsakad av influensavirus, en grupp virus i familjen ortomyxovirus . (wikipedia.org)
 • Influensavirus typ A orsakar influensa hos en mängd däggdjur, inklusive människan. (wikipedia.org)
 • Influensavirus typ B är bara kända att orsaka influensa hos människan och sälar , medan Influensavirus typ C bara är känd att orsaka influensa hos människan och grisar. (wikipedia.org)
 • Denna vinter är det influensavirus av typ B som dominerar. (svt.se)
 • Det skiljer sig från övriga två humana influensavirus genom att utskotten på ytan endast är av en typ, medan såväl influensa A som B har två typer av utskott, H och N. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det finns 3 typer av influensavirus, A, B och C ( tabell 15 ). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Från vecka 40 till vecka 20 anslås kontinuerligt information om epidemiläget på Smittskyddsinstitutets webbplats, Influensavirus Influensavirus tillhör en familj som kallas orthomyxovirus, och finns i tre former A, B och C. Det är influensa A och B som orsakar epidemier. (docplayer.se)
 • 6 6/1/2015SL6 Medicinska Kvalitetsindikatorer B. Influensa A och B (Svarsrutin i relation till klinisk relevans) Influensavirus är luftburna RNA-virus som regelbundet återkommer varje säsong under vinterhalvåret med större eller mindre epidemier som följd. (slideplayer.se)
 • Influensa C orsakar oftast mycket milda symtom och ingår därför inte i någon ordinarie sjukdomsövervakning. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Influensa sjukdomsförloppet Sjukdomssymtomen vid influensa är inte unika det finns andra sjukdomar som kan ge influensaliknande symtom, till exempel luftvägsinfektioner orsakade av andra virus. (docplayer.se)
 • Symtomen vid influensa och covid-19 kan vara mycket lika. (1177.se)
 • Spridningen av influensaviruset (den period då en person kan smitta en annan person) börjar dagen innan symtomen uppkommer och virus sprids sedan mellan fem och sju dagar, även om vissa personer kan sprida viruset under längre perioder. (wikipedia.org)
 • Hos barn och äldre är symtomen vid influensa ofta mer diffusa. (docplayer.se)
 • Aciklovir har utvecklats mot influensa, herpes, HIV, hepatit C och B. Antivirala läkemedel kan tas utvändigt eller invändigt. (wikipedia.org)
 • 3 Förord Hepatit B är en av de stora sjukdomarna i världen. (docplayer.se)
 • WHO rekommenderar att alla spädbarn vaccineras för hepatit B i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. (docplayer.se)
 • 7 Vaccination mot hepatit B...8 Doseringsrekommendation. (docplayer.se)
 • 9 Grupper för vilka profylax mot hepatit B rekommenderas. (docplayer.se)
 • 10 A. Pre-exponeringsvaccination för grupper med risk för hepatit B- exposition. (docplayer.se)
 • 10 B. Post-expositionsprofylax vid risk för smittöverföring efter hepatit B- exposition. (docplayer.se)
 • 7 Inledning Profylax mot hepatit B innefattar såväl pre- som post-expositionsprofylax. (docplayer.se)
 • Pre-expositionsprofylax innebär att vaccination ges mot hepatit B i förebyggande syfte. (docplayer.se)
 • Post-expositionsprofylax innebär att vaccination ges efter en känd eller förmodad exposition för hepatit B-virus. (docplayer.se)
 • 8 Vaccination mot hepatit B Doseringsrekommendation Grundvaccination vid pre-expositionsprofylax De idag (2005) registrerade hepatit B-vaccinerna är avsedda för intramuskulär administrering i deltoideusregionen (alternativt i låret för nyfödda och små barn). (docplayer.se)
 • Vaccinationsschema för patienter med kronisk njursvikt Denna patientgrupp svarar sämre på hepatit B-vaccination och rekommenderas ett förstärkt vaccinationsschema med dubbel dos av vaccinet och fyra immuniseringar (0, 1, 2 och 6 månader). (docplayer.se)
 • På influensavirusets yta finns det två molekyler som är avgörande för immunförsvarets möjlighet att känna igen och bekämpa viruset och därmed för smittsamheten: hemagglutinin (H) och neuraminidas (N). Det finns många olika undertyper av H och N hos influensa A som numrerats (till exempel H1 eller H18, N2 eller N11) och olika influensa A-virus benämns därför till exempel influensa A(H2N3) eller A(H1N1). (folkhalsomyndigheten.se)
 • På så sätt skulle man kunna få ett korsskydd mellan olika subtyper av influensa A som till exempel A(H3N2) och A(H5N1). (lakemedelsvarlden.se)
 • Här beskrivs kortfattat andra virus, som kan orsaka olika typer av ÖLI. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Influensa kan sprida sig mycket snabbt och orsaka omfattande epidemier. (docplayer.se)
 • 2 2(7) Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är influensa i regel en självbegränsande sjukdom (går över av sig själv), men hos riskgrupper kan den orsaka svåra sjukdomstillstånd och även dödsfall. (docplayer.se)
 • Influensa A har störst förmåga att förändra sig, och är därför mer potent än influensa B i att orsaka stora epidemier. (docplayer.se)
 • Influensa B klassificeras som en enda typ av virus, men med två olika kocirkulerande varianter som är antigenmässigt och genetiskt distinkta (av Victoria- och Yamagata-härstamning). (lakartidningen.se)
 • Men trots att säsongens influensavaccin inte innehöll influensa B/Yamagata gav det ändå ett visst skydd mot virusstammen. (lakemedelsvarlden.se)
 • Under 2012 rapporterades 860 fall av virala meningoencefaliter, varav 288 var orsakade av TBE-virus och 572 av andra virus (Tabell). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vaccination mot influensa är den viktigaste förebyggande åtgärden, och rekommenderas i första hand till personer över 65 år samt till personer i alla åldrar med hjärt- eller lungsjukdom. (docplayer.se)
 • Från 1993 rekommenderas en allmän vaccination till barn där difteri, stelkramp, polio, Haemophilus influenzae typ B (HiB), mässling, påssjuka och röda hund ingår. (lakartidningen.se)
 • I Sverige brukar andelen sjuka under en epidemi variera mellan 2 och 15 % av befolkningen, vilket innebär att mellan och 1,3 miljoner människor i Sverige varje säsong drabbas av influensa. (docplayer.se)
 • När du får influensa är det vanligt att du plötsligt får hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon. (1177.se)
 • Influensa börjar vanligen akut med frossa, snabbt stigande feber (ofta upp över 40°C), allmän muskelvärk, huvudvärk och ökande besvär med hosta. (1177.se)
 • Typisk influensa börjar plötsligt med frossa, snabbt stigande feber ofta upp över 40 grader, allmän muskelvärk och huvudvärk, och påtaglig sjukdomskänsla. (folkhalsomyndigheten.se)
 • [ 1 ] Mängden virus som sprids tycks hänga samman med feber och när kroppstemperaturen är som högst sprids det mest virus. (wikipedia.org)
 • Den klassiska sjukdomsbilden vid influensa innefattar ett plötsligt insjuknande med hög feber, muskelvärk och tilltagande hosta. (docplayer.se)
 • Små barn som har influensa för första gången och inte har något tidigare skydd mot infektionen utsöndrar också mycket virus. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det är en virusstam som inte ändrar sig så snabbt över tid, vilket gör att många vuxna redan har ett skydd då de råkat ut för ett snarlikt virus under tidigare säsonger. (svt.se)
 • I år har dessutom vaccinutvecklarna satsat på fel stam av typ B-virus, vilket gör att det vanligaste vaccinet ger ganska dåligt skydd. (svt.se)
 • Målet att ett sådant ska vara minst 75 procent effektivt, skydda mot grupp ett och två av influensa A-virus (influensa B är ett senare mål), ge ett skydd som varar i minst ett år och kunna användas av alla åldersgrupper. (lakemedelsvarlden.se)
 • Vi har sett ett ganska gott korsskydd från den influensa B-stam som ingick i vaccinet, det vill säga B/Victoria, säger Mia Brytting. (lakemedelsvarlden.se)
 • Det är framförallt bland äldre människor som influensa och komplikationer av influensan kan visa sig vara farliga. (wikipedia.org)
 • Riskgrupper Personer som tillhör riskgrupper löper högre risk att drabbas av komplikationer och allvarligare former av influensa. (docplayer.se)
 • När någon har influensa finns virus framförallt i svalget och övre luftvägarna. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Efter den primära infektionen, som oftast är subklinisk, finns virus kvar latent, framför allt i njurens tubulusceller. (sls.se)
 • Sjukhusvård vid influensa, rotavirusinfektion samt vattkoppor är fortfarande mycket vanligt förekommande framför allt hos barn under 5 år. (lakartidningen.se)
 • Influensa är en sjukdom som skall betecknas som en zoonos , det vill säga en sjukdom som smittar mellan djur och människa. (wikipedia.org)
 • En tumregel är att ju sjukare man är, desto mera virus utsöndras och desto mer smittar man. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Aciklovir är ett antiviralt läkemedel som klassificeras som en nukleosidanalog och används för att behandla virusinfektioner med herpes simplex-virus och andra herpesvirus. (wikipedia.org)
 • Influensa B förekommer huvudsakligen hos människa och saknar därför denna potential och har därmed fått mindre uppmärksamhet. (lakartidningen.se)
 • Vanlig influensa kallas även för säsongsinfluensa. (1177.se)
 • Det kan vara en vanlig förkylning men också influensa. (1177.se)
 • Influensa kan även ge nysningar och rinnande näsa, som en vanlig förkylning gör, men symptomen är mindre uttalade. (wikipedia.org)
 • Influensa är en vanlig orsak till feberkramper. (docplayer.se)
 • Sjukdomen bältros, samma virus som orsakar vattkoppor, förekommer som en virussjukdom hos personer med nedsatt immunförsvar och får då större utbredning. (wikipedia.org)
 • Influensa är orsak till omfattande dödlighet hos personer i riskgrupper som av olika anledningar är mer sårbara för sjukdomen. (docplayer.se)
 • Några personer blir allvarligt sjuka med rejäla andningsproblem när de får influensa. (1177.se)
 • God handhygien och att undvika kontakt med smittade personer är viktiga förebyggande åtgärder som minskar risken för att bli smittad av influensa. (docplayer.se)
 • Influensa är en luftvägsinfektion som återkommer regelbundet varje vintersäsong. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Influensa i olika former drabbar regelbundet människor och djur, främst fåglar, svin och hästar. (wikipedia.org)
 • Varför säsongerna för vinterkräksjuka förändrats vet man inte, men det kan bero på att nya stammar av virus blivit starkare. (svt.se)
 • Fall av svår lunginflammation orsakade av influensa A/H5 har under 1997 och sedan 2003 rapporterats från Sydostasien, Afrika, Europa och Mellanöstern. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Aciklovir hämmar varicella-zoster-virus som orsakar vattkoppor och bältros, men även herpes simplex-virus som orsakar bland annat munsår. (wikipedia.org)