• Den årliga incidensen (åldersstandardiserad incidens) i Sverige år 2015 var 7,80 fall per 100 000 invånare för kvinnor och 2,74 fall för män. (cancercentrum.se)
 • Man har observerat en lätt ökande incidens av HL hos barn och unga vuxna, men däremot en sjunkande incidens hos äldre (5). (cancercentrum.se)
 • Resultaten är i linje med det jag visade på i förra inlägget med sjunkande incidens bland män under 65 år de senaste 20 åren. (klpn.se)
 • Incidens för tyreoideacancer per 100 000 män/kvinnor i Sverige år 1990-2015. (cancercentrum.se)
 • Åldersstandardiserad incidens och dödlighet av prostatacancer per 100 000 män i Sverige, 1970-2016. (cancercentrum.se)
 • Incidens av CNS-tumörer i Sverige 1980-2016, åldersstandardiserad enligt befolkningen år 2000. (cancercentrum.se)
 • Diagrammet nedan visar genomsnittlig incidens, slutenvårdsfrekvens och mortalitet i bröstcancer i olika åldersgrupper bland kvinnor i Sverige åren 2008-10 jämfört med motsvarande tal 1998-2000. (blogspot.com)
 • När det gäller båda sjukdomsgrupperna kan det sistnämnda kanske vara befogat om vi jämför västerländska befolkningar med jägar/samlarkulturer, men det har inte mycket stöd om vi tittar på utvecklingen i Sverige under den tid vi haft heltäckande statistik över mortalitet och incidens. (blogspot.com)
 • TLBL utgör 85-90 % av alla lymfoblastlymfom med högst incidens bland unga vuxna, särskilt män. (cancercentrum.se)
 • Incidens och dödstal är antalet rapporterade sjukdomsfall och dödsfall i relation till folkmängden: det som redovisas är åldersjusterade tal, som är en sammanvägning av dessa tal för smalare åldersintervall. (klpn.se)
 • Det kan förväntas leda till både ökad rapporterad incidens i de yngsta åldersgrupperna och till minskat behov av sjukhusvård för avancerad cancer och minskad dödlighet i åldersgrupperna närmast ovanför, vilket stämmer överens med det observerade mönstret. (blogspot.com)
 • Två stora sjukhusmaterial, där man histologiskt undersökt alla produkter från aborter under första och andra trimestern, visar från Japan (6) en incidens på 377 per 100 000 graviditeter och från Irland (7) 195 per 100 000 (51/100 000 kompletta molor och 144/100 000 partiella molor). (cancercentrum.se)
 • I en nyligen genomförd studie av incidens och prevalens av läkemedelsbehandlad diabetes i Sverige, den första nationella studien i sitt slag, visas att incidensen av diabetes i Sverige inte ökar utan tvärtom minskar något. (janusinfo.se)
 • I dessa län kommer förskrivningen sannolikt att stabiliseras när incidens och prevalens hamnar i jämvikt. (kunskapsguiden.se)
 • Riktlinjen ska beröra betydande patientgrupp i antal eller angelägenhetsgrad, ha hög incidens/prevalens, stor individnytta, stor samhällsnytta och ha stor variation mellan evidens och praxis inom regionen eller mellan VGR och andra regioner/nationellt eller andra väsentliga kvalitetsbrister. (vgregion.se)
 • Epidemiologi är kartläggning av sjukdomars förekomst (prevalens), antal nya fall (incidens), utbredning och svårighetsgrad i en befolkning. (internetodontologi.se)
 • EU-Osha övervakar incidens, orsaker och förebyggande åtgärder i fråga om belastningsbesvär . (europa.eu)
 • Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig kunskaper om de vanligaste organspecifika tumörsjukdomarna, deras etiologi, incidens, diagnostik och behandling. (gu.se)
 • Incidens (epidemiologi), ett mått på risken att nya förhållanden skall utvecklas inom en specificerad tidsperiod. (wikipedia.org)
 • Ordbok Incidens kan syfta på: Skatteincidens - en analys om vilken grupp som i slutändan bär skattebördan för en viss skatt Incidens (geometri) - de binära relationer som beskriver hur delmängder möts Incidensmatris - en annan benämning på anslutningsmatris Incidens (epidemiologi) - ett mått på risken att nya förhållanden skall utvecklas inom en specificerad tidsperiod. (wikipedia.org)
 • Vidare konstaterades en minskning i incidens över tid med 0,6 procent per år för män och för kvinnor med 0,7 procent per år. (janusinfo.se)
 • Incidens (från latin incidere, "infalla") kan beteckna: Skatteincidens, en analys om vilken grupp som i slutändan bär skattebördan för en viss skatt Incidens (geometri), de binära relationer som beskriver hur delmängder möts. (wikipedia.org)
 • Vi skönjer dock faktiskt en viss tendens till minskande incidens (nya astmafall)i Skandinavien senaste femårs perioden medan KOL ökar. (netdoktor.se)
 • I delarbete ett redovisas bland annat incidens, patientkarakteristik och resultat efter amputation hos dessa patienter. (avhandlingar.se)
 • OIC hävdar att El Salvador hittills är det värsta drabbade landet med en incidens på 74 procent av produktionen. (latinamerika.nu)
 • Sedan allmänna råd för att undvika plötslig spädbarnsdöd, framförallt ryggläge under sömn infördes, har skillnaderna i incidens minskat med 85 procent. (spadbarnsfonden.se)
 • Från de flesta håll i världen rapporteras en dramatiskt ökad incidens av tyreoideacancer. (cancercentrum.se)
 • Vissa minoriteter som etiopiska judar återflyttade till Israel uppvisar en dramatiskt hög incidens av typ 2 diabetes. (diabetolognytt.com)
 • Med anledning av signaler rörande minskad incidens och möjlig koppling till diagnostisk metod som konstaterats under oktober 2017 genomförde Folkhälsomyndigheten en analys av nationella incidenssiffror 2015 - 2017 samt för nämnardata från 2015-2016. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Framför allt noteras Lycksele hårt drabbat (högst incidens i landet) men även gränskommuner till Norrbotten - Sorsele, Malå, Norsjö och Skellefteå har fortsatt höga smittotal. (arjeplog.se)
 • Incidens av hepatit C på sprututbytet i Stockholm. (infektion.net)
 • För närmare detaljer om incidens, sjukdomskaraktäristika vid diagnos och primärbehandling, se Nationella prostatacancerregistret . (cancercentrum.se)
 • Studien antyder också att den ackumulerade exponeringen för stötar och vibration ombord på HPMC är en faktor som ökar risken för MSP-incidens och kvantifierar risknivån. (kth.se)
 • Förandningen görs för att få ut kvävgas ur kroppen så att det inte blir någon incidens av tryckfallssjuka (dykarsjuka). (snsb.se)