• In situ hybridisering (ISH) är en form av hybridisering som använder uppmärkta RNA eller DNA strängar, det vill säga prober, för att detektera en RNA eller DNA sekvens i en vävnad. (wikipedia.org)
 • Exempel på tekniker som kommer att användas är genotypning, immunhistokemi, in situ hybridisering, beteendetester på genetiskt. (allastudier.se)
 • Exempel på tekniker som kommer att användas är genotypning, immunhistokemi, in situ hybridisering, beteendetester på genetiskt modifierade möss med eller utan farmakologisk provokation, proteinanalys via western blotting eller bioinformatisk metodologi. (allastudier.se)
 • Dessa förändringar kan vara så små att de är svåra att upptäcka med ljusmikroskopi och ibland kan man därför behöva använda en teknik kallas fluorescent in situ hybridisering (FISH) som hittar förändringar som är för små för att upptäckas i mikroskopet. (eurogentest.org)
 • kunna redogöra för metoder som används för vävnadsanalyser inklusive immunhistokemi, PCR, qRT-PCR, in situ hybridisering, sekvensering och -omics metoder. (ki.se)
 • Hybridisering är en förhållandevis normal företeelse mellan närbesläktade arter, säger Lars Werdelin, paleontolog vid Riksmuseet. (aftonbladet.se)
 • kan nye planter regenereres ved sammensmelting av nakne protoplaster fra nært beslektede arter (somatisk hybridisering). (snl.no)
 • Författarna av denna artikel har tidigare rapporterat att det har förekommit betydande hybridisering mellan olika arter av Darwinfinkar under tusentals år. (uu.se)
 • Den viktiga upptäckten nu är att hybridisering mellan två olika arter av Darwinfinkar har givit upphov till en population som bara efter några generationer uppträder som en helt ny art. (uu.se)
 • Hybridisering har också förekommit under de senare två århundraden mellan utplanterade sikar och redan etablerade arter. (wikipedia.org)
 • Vi vet idag att hybridisering mellan n rbesl ktade arter r vanligt f rekommande i naturen. (club300.se)
 • Om s dan hybridisering sker mycket frekvent kommer ing ende arter/populationer p sikt att sm lta samman till en enda population. (club300.se)
 • Genom att sekvensera genom fr n azurmesar och bl mesar kan vi kvantifiera graden av hybridisering mellan dessa tv arter samt hos individer av olika utseenden. (club300.se)
 • Med forskningen hoppas vi kunna hjälpa till att finna svar på hur och varför vissa gener överförs när två olika arter parar sig med varandra, det vill säga hybridisering, medan andra delar av arvsmassan inte blandas. (lundagard.se)
 • Prosjektet ARCHIGENE på CEES (engelske sider) ser på hvordan arter blir til ved hjelp av hybridisering, det vil si at to ulike arter kan få levedyktig avkom sammen. (uio.no)
 • Metoder som ingår är rening av nukleinsyra, inmärkning och hybridisering, PCR, cellodling och transfektion. (ki.se)
 • Metoder för analys av genexpression: microarray, hybridisering, promotor-analyser. (lth.se)
 • Man kan jämföra det med att européer delar visst DNA med neandertalarna som ett resultat av hybridisering, och varför just de generna inte har selekterats bort. (lundagard.se)
 • Elektrofores av total RNA från olika vävnader efter färgning med etidiumbromid Resultat efter blotting, hybridisering och detektion. (slideplayer.se)
 • Satsningarna på områden som elektrifiering, hybridisering och autonoma fordon bådar gott inför framtiden. (gp.se)
 • De kan bland annat omfatta bolag med produkter, lösningar eller tjänster inom digitalisering, självkörande fordon, uppkoppling, hybridisering, förnyelsebara bränslen och smarta fabriker. (scania.com)
 • Det går bra, inte minst i min hemstad Göteborg, där vi ser att det säljs otroligt många Volvobilar och görs stora satsningar på framtida fordonsutveckling inom områden som elektrifiering, hybridisering och autonoma fordon. (riksdagen.se)
 • Allt detta antyder, som forskarna påpekar, att hybridisering mellan de båda arterna var relativt vanligt - trots att de separerade för cirka 390 000 år sedan. (aftonbladet.se)
 • Exempel på detta är elektrifiering och hybridisering av bussar och anläggningsmaskiner samt arbete inom FN för att driva hållbarhet inom sektorn. (wwf.se)
 • Han ger några exempel från den svenska samtidspoesin som han menar "vittnar om en destabilisering, hybridisering eller expandering av poesibegreppet, som möjliggör nya överklivningar och upprättar nya förbindelser med den samtida konsten. (vilks.net)
 • Hybridisering är när två enkelsträngade komplementära nukleinsyror binder till varandra med vätebindningar . (wikipedia.org)
 • Området visar även en del evolutionsfenomen som hybridisering, mutationer och inomartsvariation, företeelser som kan bidra till artbildning. (bergianska.se)
 • Hennes forskargrupp undersöker hur hybridisering kan bidra till överlevnad under svåra förhållanden. (su.se)
 • Det är intressant att studera vad denna hybridisering innebär för professionalismen hos dessa yrkeskategorier. (lnu.se)
 • I dessa modeller kan man studera sigmabindningar och pibindningar och diskutera hybridisering och delokalisering. (sagitta.se)
 • Det är fullt möjligt att testa om hybridisering skett längre bak i generationerna, men det kräver mer omfattande genetiska analyser ju längre bak i generationerna man vill studera", skriver Mikael Åkesson på SLU. (jaktojagare.se)
 • Skandinavisk arbetsorganisation och ledarskap i en globaliserad värld: Marginalisering, livskraft eller hybridisering? (hb.se)
 • Den tredje studien handlar om hybridisering eller delat ledarskap. (sjukhuslakaren.se)
 • Basala gentekniker: restriktionsenzymer och RFLP, separation, inmärkning och hybridisering av nukleinsyror, PCR-baserade tekniker och DNA-sekvensering. (liu.se)
 • Mot slutet av 2019 har Kia flaggat för någon typ av hybridisering. (vibilagare.se)
 • Istället för att undersöka digitaliseringens estetik och effekter är det som om utgångspunkten har skiftat: från en plats där det framstod som nödvändigt att granska ny teknik och nya livsbetingelser till ett förhållningssätt präglat av hybridisering, simultanitet och avvisande av hierarkier. (kunstkritikk.no)
 • Hybridisering skapar nya kombinationer av genetiska varianter som det naturliga urvalet sedan har att spela med. (blogspot.se)