• I Sverige föds ca 1000 barn varje år med hjärtfel, vilket gör den till den vanligaste defekten jämfört med andra medfödda sjukdomar. (wikipedia.org)
 • I Sverige föds ungefär 1 000 barn per år med någon form av hjärtfel. (netdoktor.se)
 • Bakgrund: Medfödda hjärtsjukdomar är de mest dominerande hjärtsjukdomarna hos barn 0-18 år i Sverige och varje år föds på ca 1000 barn med en medfödd hjärtsjukdom. (uppsatser.se)
 • I Sverige idag föds cirka 1000 barn årligen med medfödda hjärtfel. (uppsatser.se)
 • Medfödda hjärtfel var ännu i mitten på 1900-talet den vanligaste dödsorsaken bland nyfödda i Sverige. (hjart-lungfonden.se)
 • De medfödda hjärtfel som kräver kirurgi fångas i allmänhet upp tidigt och i Sverige är medianåldern vid barnhjärtkirurgi cirka fem månader. (hjart-lungfonden.se)
 • Varje år föds ca 800 barn i Sverige med medfödda hjärtfel. (guch.nu)
 • Varje år föds tusen barn i Sverige med ett hjärtfel. (it-halsa.se)
 • Idag lever cirka 22 000 barn och ungdomar och cirka 30 000 vuxna(GUCH= Grown Up Congenital Heart disease) i Sverige som har fötts med hjärtfel. (it-halsa.se)
 • Varje dag föds tre barn i Sverige med någon typ av hjärtfel, vilket är tusen barn om året, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. (mynewsdesk.com)
 • I Sverige föds tre barn om dagen med någon typ av hjärtfel. (mynewsdesk.com)
 • Ingreppet, som skedde utan komplikationer är det första av denna typ i Sverige som genomförts på en patient med komplext medfött hjärtfel. (vetenskaphalsa.se)
 • Samtidigt som allt fler hjärtfel upptäcks redan i fosterstadiet är det stor skillnad mellan olika delar av Sverige, visar ny statistik. (hjartebarnsfonden.se)
 • Skillnaderna indikerar, enligt Swedcon, att förmågan att upptäcka allvarliga hjärtfel i fosterstadiet kommit olika långt i olika delar av Sverige - även om en del av skillnaderna kan bero på ofullständig eller felaktig rapportering till registret. (hjartebarnsfonden.se)
 • I Sverige föds det tre barn med hjärtfel varje dag. (hjartebarnsfonden.se)
 • Nedan redogörs för de vanligaste förekommande medfödda hjärtfelen. (netdoktor.se)
 • Kammarseptumdefekt (VSD) är det vanligaste medfödda hjärtfelet och förekommer hos 20-30 procent av alla medfödda hjärtfel. (netdoktor.se)
 • Medfödda hjärtfel är den vanligaste orsaken till hjärtsjukdomar hos barn. (1177.se)
 • De vanligaste hjärtsjukdomarna hos barn och ungdomar är de medfödda hjärtfelen. (hjart-lungfonden.se)
 • De vanligaste typerna av medfödda hjärtfel är hål i de väggar som skiljer förmaken respektive kamrarna åt. (hjart-lungfonden.se)
 • Några av de vanligaste, vid sidan av medfödda hjärtfel, är stopp i matstrupe eller tarm. (mynewsdesk.com)
 • De vanligaste orsakerna till hjärttransplantation är medfödda hjärtfel och kardiomyopati. (hus.fi)
 • Från att ha varit den vanligaste dödsorsaken hos barn har överlevnaden och livslängden för personer med medfödda hjärtfel ökat stadigt sedan 60-talet. (gu.se)
 • Hjärtfel är den vanligaste medfödda missbildningen. (hjartebarnsfonden.se)
 • Hjärtfel är den vanligaste defekten jämfört med andra medfödda sjukdomar, 1 barn av 100 föds med hjärtfel och det ser likadant ut vart du än bor i världen. (blogspot.com)
 • Ewa-Lena har sedan 1998 arbetat med barn och ungdomar med medfödda hjärtfel. (gu.se)
 • Inslaget tar upp att barn och ungdomar med hjärtfel behöver livslång uppföljning och därför behöver fortsätta sin uppföljning inom vuxensjukvården. (gu.se)
 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av uppföljning inom GUCH-verksamhet på subakuta interventioner för vuxna med medfött hjärtfel. (socialstyrelsen.se)
 • Personer med medfödda hjärtfel i Jönköpings län remitteras från barnmottagningen till GUCH-mottagningen, Länssjukhuset Ryhov, när de fyller 18 år om indicerat med fortsatta kontroller. (rjl.se)
 • Samtliga vuxna med medfött hjärtfel ska därför, om de inte tydligt är avförda från kontroller, åtminstone en gång bedömas på en GUCH-enhet. (rjl.se)
 • I remissen till GUCH-mottagningen behövs information om typ av hjärtfel, tidpunkt och plats för eventuellt ingrepp och tidigare kontroller. (rjl.se)
 • Sedan mitten av 90-talet har mottagningar/centra för vuxna med medfödda hjärtfel vuxit fram, de kallas GUCH-centra eller GUCH-mottagningar. (guch.nu)
 • Geografiskt kan många med medfödda hjärtfel ha långt till någon GUCH-mottagning eller Centrum och bör då vända sig till sitt lokala sjukhus för akutbesök eller för vissa rutinmässiga kontroller. (guch.nu)
 • Eftersom gruppen barn, ungdomar och vuxna som har fötts med hjärtfel blir allt större behövs det en betydligt snabbare återväxt av både barnkardiologer och GUCH-specialister de kommande 20 åren. (it-halsa.se)
 • Vi har, tillsammans med Skånes Universitetssjukhus, Socialstyrelsens uppdrag att utföra rikssjukvård i form av hjärt- och lungtransplantation samt hjärtkirurgi på vuxna patienter med medfödda hjärtfel, Grown Up Congenital Heart disease, GUCH. (sahlgrenska.se)
 • En trettonde förening är nationellt verksam och samlar vuxna med medfött hjärtfel, GUCH, (Grown up with Congenial Heart Disease) Det är Sveriges enda patientförening för denna grupp. (hjartebarnsfonden.se)
 • Brist på uppföljning gäller även patienter med komplexa hjärtfel och är relevant för skandinaviska förhållanden. (socialstyrelsen.se)
 • Idag överlever fler patienter med medfött hjärtfel tack vare tidig diagnostisering och förbättrade behandlingsmöjligheter. (uppsatser.se)
 • Gruppen patienter med allvarliga medfödda hjärtfel som överlever till vuxen ålder är växande, och många av dessa behöver behandling mot hjärtrytmrubbningar. (vetenskaphalsa.se)
 • Redan i nuläget tar vi emot fler och fler patienter från hela landet med medfödda hjärtfel för ablationsbehandling, och med denna nya teknik har vi öppnat dörren för att kunna bota fler patienter med komplexa hjärtfel på ett effektivt och säkert sätt, säger Rasmus Borgquist överläkare och sektionschef, hjärtsjukvård vid Skånes universitetssjukhus. (vetenskaphalsa.se)
 • Webbplatsen riktar sig till patienter med medfödda hjärtfel, anhöriga, läkare och annan sjukvårdspersonal. (guch.nu)
 • Det betyder att nästan alla medfödda hjärtfel betraktas som sällsynta sjukdomar. (terveyskyla.fi)
 • Risken för kontaktförlust är störst för personer med enkla hjärtfel men betydande även för personer med komplexa fel [4]. (socialstyrelsen.se)
 • All hjärtkirurgi på vuxna personer med medfödda hjärtfel. (socialstyrelsen.se)
 • De flesta personer med medfödda hjärtfel har god livskvalitet på samma nivå som hjärtfriska individer av samma kön och ålder, och många betraktar det egna hjärtfelet som normalt. (rjl.se)
 • Programmet Vetenskapsradions veckomagasin som sändes den 8 mars handlar om konsekvenserna som framgångarna inom vården av personer med medfödda hjärtfel medför. (gu.se)
 • En allmänpraktiserande hjärtläkare har inte alltid den kunskap som krävs för att ta hand om de personer som lever med denna typ av hjärtfel eftersom sjukdomsbilden skiljer sig markant från förvärvade hjärtsjukdomar. (gu.se)
 • I dag lever fler än 90 000 personer med medfött hjärtfel, varav 20 000 är under 18 år," säger Johan Björkman, kommunikationsansvarig Hjärtebarnsfonden. (hjartebarnsfonden.se)
 • I dag lever fler än 40 000 personer med medfött hjärtfel, varav närmare hälften är under 18 år. (hjartebarnsfonden.se)
 • Tack vare forskningens framsteg upptäcks numera många medfödda hjärtfel i barndomen och många hjärt-barn opereras redan när de är nyfödda, då hjärtat inte är mycket större än en valnöt. (wikipedia.org)
 • Idag kan de allra flesta hjärtfel opereras och resultaten av behandlingen är oftast mycket bra. (sahlgrenska.se)
 • De flesta som opereras för medfödda hjärtfel behöver regelbunden uppföljning livet igenom. (terveyskyla.fi)
 • Fler barn med mer komplexa hjärtfel har kunnat räddas till överlevnad, vilket innebär att fler hjärtbarn med symptom som inte kunnat korrigeras fullt ut har behov av habilitering. (wikipedia.org)
 • Ewa-Lena är kursansvarig för den fristående uppdragsutbildningen medfödda hjärtfel hos barn och unga 7.5 hp samt examinator för kursen komplexa vårdsituationer i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet. (gu.se)
 • 3 E. Hemodynamisk bedömning, kliniskt och ekokardiografiskt, vid hjärtfel med ductusberoende system- respektive lungcirkulation, andra komplexa hjärtfel så som transposition och enkammarfysiologi, PPHN, myocarddysfunktion av övrig genes samt vid förekomst av pericardvätska. (docplayer.se)
 • F. Akut handläggning och behandling av shuntorsakad hjärtsvikt, ductusberoende hjärtfel (inkl indikation för Prostivas, utvärdering av Prostivasbehandling och handläggning av biverkningar), myocarddysfunktion, pericardvätska, PPHN G. Indikation för akut hjärtkateterisering inkl BAS H. Indikation för akut hjärtkirurgi stenosvitier, komplexa hjärtfel, endokardit I. Akut handläggning av supraventrikulär respektive ventrikulär takycardi. (docplayer.se)
 • Det som alla först trodde var en virusinfektion visade sig vara ett ovanligt och allvarligt hjärtfel. (mynewsdesk.com)
 • Skånes universitetssjukhus genomfördes nyligen ett unikt ingrepp med magnetnavigeringssystem på en patient med hjärtrytmrubbning och allvarligt medfött hjärtfel. (vetenskaphalsa.se)
 • I en artikel ( doi:10.1001/jamacardio.2018.1944 ), som gensvar på den danska studien, påpekar barnläkaren Alexander A. Kon att kostnaderna för att behandla ett barn med allvarligt medfött hjärtfel är höga. (respektlivet.nu)
 • Därför "upplever föräldrar vilkas foster blir diagnosticerat med allvarligt, medfött hjärtfel antingen medvetet eller omedvetet press att göra abort. (respektlivet.nu)
 • Och med det menar jag vänner som visar att livet går vidare även om man får beskedet att ens barn har fötts med ett enkelt eller allvarligt hjärtfel. (blogspot.com)
 • Orsaken till dessa hjärtfel är i de flesta fall okänd, och uppstår under de åtta veckor i fosterstadiet som hjärtat utvecklas som mest. (guch.nu)
 • Vad är orsaken till att hjärtfel uppkommer? (sahlgrenska.se)
 • Orsaken till lungtransplantation på barn kan vara ett svårt hjärtfel, sjukdom i blodcirkulationen i lungorna eller cystisk fibros. (hus.fi)
 • Tekniken har dock inte alltid kunnat användas för patientgrupper med allvarliga medfödda hjärtmissbildningar, som till exempel enkammarhjärtan. (vetenskaphalsa.se)
 • Enligt en studie, som publicerats i facktidskriften JAMA Cardiology ( doi:10.1001/jamacardio.2018.2009) , ökade antalet aborter på foster med allvarliga medfödda hjärtfel i Danmark från 0,6 procent 1996 till 39,1 procent 2013, enligt studieledare Rebekka Lytzen vid Köpenhamns universitet. (respektlivet.nu)
 • Under studiens tidsperiod ökade andelen allvarliga medfödda hjärtfel som upptäcktes redan under graviditeten från 4,5 procent till 71 procent. (respektlivet.nu)
 • Fosterdiagnostik av hjärtat syftar framför allt till att upptäcka allvarliga hjärtfel, det vill säga tillstånd som behöver kirurgisk behandling innan barnet fyller ett år. (hjartebarnsfonden.se)
 • De senaste årens tekniska utveckling har förbättrat möjligheterna till ökad fosterdiagnostik med ultraljud, vilket bland annat har gjort det möjligt att upptäcka fler av de allvarliga hjärtfel som kräver tidig kirurgisk behandling. (hjartebarnsfonden.se)
 • Han berättar att det av många skäl är viktigt att allvarliga hjärtfel upptäcks redan under fosterstadiet. (hjartebarnsfonden.se)
 • Valvulär pulmonalisstenos är också ett vanligt förekommande hjärtfel (8 till 10 procent av de medfödda hjärtfelen), och innebär att hjärtklaffen som sitter i lungpulsådern inte öppnar sig ordentligt. (netdoktor.se)
 • Hur vanligt är hjärtfel? (sahlgrenska.se)
 • 2. Hur vanligt är det med medfödda hjärtfel bland "seriösa" (alltså, stamtavlor och hela baletten) uppfödare? (ifokus.se)
 • 2. Jag har ingen siffra på hur vanligt det är med medfödda hjärtfel. (ifokus.se)
 • Detta gäller särskilt de mer komplicerade medfödda hjärtfelen, vilket är en fördel, eftersom förlossningarna kan planeras att äga rum i Göteborg eller i Lund, dit den barnhjärtkirurgiska vården i landet är koncentrerad. (hjart-lungfonden.se)
 • Barn med komplicerade hjärtfel debuterar mycket sällan med dramatiska symptom omedelbart efter födseln. (neohlrutbildning.se)
 • Medfödda hjärtsjukdomar kan delas in i shuntfel, förträngningsfel och komplicerade fel, där barnet kan sakna till exempel ena hjärtkammaren eller en hjärtklaff. (terveyskyla.fi)
 • Särskilt vid behandling av komplicerade hjärtfel är det viktigt att kombinera kateteråtgärder och kirurgisk behandling, vilket gör att det behövs färre operationer under patientens livstid. (terveyskyla.fi)
 • Ibland förblir denna förbindelse öppen och utgör cirka 10 till 12 procent av alla medfödda hjärtfel. (netdoktor.se)
 • Förmaksseptumdefekt (ASD) förekommer hos cirka 8 till 10 procent av alla med medfött hjärtfel. (netdoktor.se)
 • Fallots tetrad är ett mer komplicerat fel och förekommer i cirka 5 till 10 procent av alla medfödda hjärtfel. (netdoktor.se)
 • Coarctatio aotae innebär att det föreligger en förträngning i kroppspulsådern (aortan) och förekommer bland cirka 5 till 8 procent av alla barn med medfött hjärtfel. (netdoktor.se)
 • Cirka 1 % av alla barn föds med hjärtfel. (guch.nu)
 • I Finland föds årligen cirka 500 barn med medfött hjärtfel. (terveyskyla.fi)
 • För att uppmärksamma problemet kring medfödda hjärtfel kommer Sagas pappa Daniel, 10-årige storebror Eddie och hans lillebror Ville därför att köra en livestream på den populära livestreamingtjänsten Twitch för att sprida kunskap och samla in pengar för att hjälpa barn med medfödda hjärtfel. (hjartebarnsfonden.se)
 • I Danmark föds allt färre barn med medfödda hjärtfel, visar en ny studie, eftersom allt fler aborteras efter fosterdiagnostik, trots att många av tillstånden kan korrigeras. (respektlivet.nu)
 • Av levande födda barn har åtta av 1 000 hjärtfel, 40-50 procent av dessa lever dock ett normalt liv utan behandling. (netdoktor.se)
 • På 50 år har överlevnaden bland barn med medfödda hjärtfel stigit från 60 procent till hela 95 procent. (mynewsdesk.com)
 • Medfödda fel beror ofta på defekta gener och även hjärtat kan drabbas av sådana genetiska fel. (hjart-lungfonden.se)
 • Alla intäkter går till Hjärtebarnsfonden - organisationen som bidrar till forskning och stöttar barn som drabbas av medfödda hjärtfel och deras familjer. (hjartebarnsfonden.se)
 • En del medfödda hjärtfel kan ge symtom längre fram och behöva behandlas senare. (1177.se)
 • De flesta hjärtfel är så lindriga att de inte ger några besvär och inte behöver behandlas. (1177.se)
 • De medfödda felen beror på defekter i organets struktur och behöver ofta behandlas kirurigskt genom livets gång. (gu.se)
 • Strukturella hjärtfel hos barn skiljer sig betydligt från de hjärtproblem som vuxna hjärtpatienter oftast behandlas för. (terveyskyla.fi)
 • Vi tar hand om dig som behandlas för hjärtsvikt, medfödda hjärtfel, en sjukdom i hjärtklaffarna och högt blodtryck i lungkärlen. (skane.se)
 • Under de senaste decennierna har också behandling av hjärtfel med hjälp av kateterteknik utvecklats. (hjart-lungfonden.se)
 • I dessa fall handlar det vanligen om ductusberoende hjärtfel, som kan kräva behandling med alprostadilinfusion (Prostivas). (neohlrutbildning.se)
 • Dessutom utredning och behandling av vuxna med medfödda hjärtfel. (ltdalarna.se)
 • Blåsljud från hjärtat, blåaktiga slemhinnor, snabb andhämtning, dålig viktuppgång och onormal svettning hos barn kan vara symtom på ett medfött hjärtfel. (hjart-lungfonden.se)
 • Symtom på medfödda hjärtfel är exempelvis blåsljud från hjärtat som kan tyda på hål i en hjärtskiljevägg, förträngning eller läckage i en hjärtklaff. (hjart-lungfonden.se)
 • Andra medfödda tillstånd ger symtom först senare i livet. (hjart-lungfonden.se)
 • Ett medfött hjärtfel är ett osynligt handikapp som påverkar livet upp i vuxen ålder. (wordpress.com)
 • Behandlingen av medfödda hjärtfel utvecklas ständigt. (sahlgrenska.se)
 • I behandlingen av medfödda hjärtfel utvecklas kirurgiska och perkutana tekniker fortlöpande. (terveyskyla.fi)
 • Vi visste om att Deniz skulle födas med ett allvarlig hjärtfel, så läkarna tog honom på direkten till akutrummet, då såg de att han även hade en tarmmissbildning, så Deniz flög några timmar efter födseln ner till barnsjukhuset i Lund, specialistsjukhuset för hjärtkirurgi, för att akut operera sin tarm, de vågade inte göra det i Stockholm pga hjärtfelet, när han var 9 dagar opererades hans hjärtfel. (blogspot.com)
 • Andelen förvärvade hjärtfel minskar, medan andelen medfödda opererade hjärtfel ökar. (rjl.se)
 • Andelen vuxna som fötts med hjärtfel ökar i takt med att operationstekniken på nyfödda förbättras. (filippaw.se)
 • Ett medfött hjärtfel skiljer sig på många sätt från andra hjärtsjukdomar som ofta är livsstilsrelaterade. (gu.se)
 • De flesta barn som har opererats för hjärtfel kan leva ett aktivt liv som andra barn. (1177.se)
 • Alla Barnhjärtans Månad: Vår hjälte Lukas berättar för andra barn om sitt medfödda hjärtfel i Lilla Aktuellt. (mynewsdesk.com)
 • Exempel på andra medfödda hjärtfel är förträngning i aortaklaffen, lungpulsåderklaffen eller i kroppspulsådern. (hjart-lungfonden.se)
 • Några exempel: Medfödda hjärtfel. (wikipedia.org)
 • I de flesta fall känner man inte till varför ett hjärtfel uppkommer. (sahlgrenska.se)
 • Det betyder vuxna med medfödda hjärtfel. (guch.nu)
 • Många vuxna med medfödda hjärtfel är mitt i livet. (guch.nu)
 • Individer med medfött hjärtfel vilka, under barndom och ungdom, bedömts vara i behov av fortsatt medicinsk uppföljning, och som i samband med överföring till vuxensidan tappar kontakten med sjukvården och inte erbjuds regelbunden uppföljning, utsätts för en ökad risk [1-3]. (socialstyrelsen.se)
 • De flesta operationer av medfödda hjärtfel utförs med hjälp av hjärt-lungmaskin (öppen hjärtkirurgi), där syresättningen av blodet sker utanför kroppen, så att hjärtfelet kan åtgärdas när hjärtat stannats och är tomt på blod. (hjart-lungfonden.se)
 • Enligt Swedcons senaste årsrapport (2017) håller så kallade utvidgad screening på att införas vid ultraljudsenheter inom mödravården runt om i landet, vilket resulterat i att fler hjärtfel upptäcks. (hjartebarnsfonden.se)
 • En studie följde samtliga vuxna med medfödda hjärtfel i Quebec, n = 71 467, hämtade ur en populationsdatabas mellan 1990 och 2005. (socialstyrelsen.se)
 • Detta leder också till att antalet vuxna med medfödda hjärtfel ökar. (guch.nu)
 • De flesta hjärtfel är lindriga och en del självläker men många kräver operation. (sahlgrenska.se)