• Hemolys innebär att röda blodkroppar spricker, vilket kan bero på att det kan ha bildats iskristaller i dem eller att ett starkt osmotiskt tryck gör att alltför stora mängder vatten upptas och får cellerna att spricka. (wikipedia.org)
 • hemolys , upplösning av röda blodkroppar (erytrocyter), dvs. (ne.se)
 • Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. (tradevenue.se)
 • Akut hemolys leder till snabb destruktion av transfunderade blodkroppar och kan leda till intravasal koagulation (DIC) och njursvikt. (janusinfo.se)
 • Babesiaorganismen infekterar och skadar röda blodkroppar, vilket leder till både intra- och extravaskulär hemolys resulterande i regenerativ anemi med påföljande symtom, det vill säga bland annat feber, trötthet och tachypné. (sva.se)
 • Förhöjt antal unga röda blodkroppar (reticulocyter) pekar på hemolys (se ovan). (privatmedicin.se)
 • Men i honans mjölk finns höga titrar antikroppar som angriper kattungens blodkroppar om den diar den första tiden - hemolys . (scandinavianragdoll.com)
 • Vatten för injektionsvätskor Noridem är en hypoton lösning (mera utspätt än ditt blod) och ska inte ges ensamt, eftersom det kan orsaka hemolys (skadar röda blodkroppar). (kronansapotek.se)
 • När sjukdomen röda blodkroppar hemolys är. (apotekvarer-pa-nettet.life)
 • Denna ger, förutom ökad blödningsbenägenhet, även hemolys och neurologiska symtom. (wikipedia.org)
 • Kliniska symtom är hemolys, orkeslöshet, svaghet och kramper. (ki.se)
 • Vid ökad erytropoetinaktivitet, som vid anemi orsakad av till exempel svår blodförlust eller hemolys, förläggs en större andel av retikulocytens utmognadstid till perifert blod. (ltblekinge.se)
 • Ett sjukdomstillstånd kännetecknat av kompenserad hemolys, med normala hemoglobinnivåer eller svag till måttlig anemi. (wearechangeoklahoma.org)
 • Grav anemi / hemolys? (medinsikt.se)
 • Vanliga biverkningar: Hemolys: Hemolytisk anemi kan frekomma vid doser ver 100 mg dagligen. (sendbesides.live)
 • Bland annat har en brist på glukos-6-fosfat, vilket är vanligt bland patienter som ingår i en riskgrupp för malaria, visat sig kunna orsaka hemolys när patienten har givits något av viss läkemedel mot malaria. (wikipedia.org)
 • Läkemedel som kan orsaka hemolys? (internetmedicin.se)
 • Om provet skickas oseparerat kan erytrocyterna skadas och orsaka hemolys. (canilab.se)
 • Saponinerna påverkar det osmotiska (vätske-) trycket i cellerna , och i förlängningen eller värsta fall kan det orsaka hemolys och kan därför vara giftigt för oss. (mittnyaliv.se)
 • Jag vill orsaka så lite lidande som möjligt för patienterna genom att undvika hemolys. (hemcheck.com)
 • Verkar som att hemolys, lipemi och ikterus indexmätningar kan påverkas. (kliniskkemi.org)
 • 2p) Svar: Lymfkörtelförstoring (hematologisk sjd) Hepato- eller splenomegali (hemolys/hematologisk grundsjd) Ikterus (hemolys) Tecken på blödning per rectum (blödning) Munvinkelragader (järnbrist, B12-brist) Atrofisk tungslemhinna (B12-brist), Glossit (B-12-brist) Nedsatt vibrationssinne och reflexer perifert (B12-brist) Petekier? (docplayer.se)
 • Vid mikroangiopatisk hemolys (TTP/HUS) kan man ofta hitta söndertrasade erytrocyter (schistocyter) i utstryk från perifert blod. (janusinfo.se)
 • En enkel indelning av anemiorsaker är: patologisk förlust av erytrocyter, minskad erytrocytproduktion och ökad erytrocytdestruktion/hemolys. (ltblekinge.se)
 • hemolys (destruktion) av erytrocyter. (sophealthcare.com)
 • Ökad hemolys rapporterad för reagens innehållande erytrocyter. (apotekvarer-pa-nettet.life)
 • På senare tid har man dock blivit mer generös med blodtransfusion vid autoimmun hemolys då allvarliga transfusionsrelaterade komplikationer trotsallt är relativt ovanliga. (internetmedicin.se)
 • Autoimmun hemolys kan delas in i två undergrupper: intravasal och extravasal. (biomedicinskanalytiker.org)
 • Vid punktionen ska huden vara torr från desinfektionsmedel för att undvika hemolys. (aleris.se)
 • Rengör punktionsstället med sprit och låt huden torka ordentligt före instick, för att undvika risk för hemolys. (regionvastmanland.se)
 • För att undvika hemolys kan blodprovet centrifugeras och serumet avskiljas innan provet sänds till laboratoriet. (ruokavirasto.fi)
 • Vid hemolys, när de röda blodkropparna spricker, läcker blodkropparnas innehåll ut i plasman. (tradevenue.se)
 • Vid hemolys spricker de röda blodkropparna av trycket och kan skapa en blödning. (mittnyaliv.se)
 • Hemolys innebär att de röda blodkropparna spricker. (hemcheck.com)
 • 1. Kraftigare hemoglobinnedbrytning än vad levern kan hantera p.g.a. för snabb hemolys (kontrollera retikulocyter) eller leverskada. (praktiskmedicin.se)
 • I sällsynta och extrema fall kan patienten avlida av akut svår hemolys (förstörelse av de röda blodkropparna). (netdoktor.se)
 • Man kan skilja på intravasal hemolys där nedbrytningen sker i blodet, och extravasal hemolys där nedbrytning fr a sker i mjälten och levern. (internetmedicin.se)
 • I blodprov från människa bryts ACTH ned snabbt på grund av enzymer i blodet och eventuell hemolys. (lantbruksforskning.se)
 • Giftet gyromitrin leder till brist på pyridoxin (vitamin B6), cellskada och nedbrytning av blodet (hemolys). (wikipedia.org)
 • Hos personer med kronisk hemolys uppstår lättare gallstenar än hos dem som inte har hemolys. (yle.fi)
 • Kronisk hemolys. (praktiskmedicin.se)
 • Orsaken till detta kan i sin tur vara alltför snabb upplösning (kontrollera antalet blodplätter) av de röda blodkropparna (hemolys) eller leverskada. (privatmedicin.se)
 • Om proverna förfars, värms upp, fryses ner eller om någon annan anledning orsakar hemolys går det inte att undersöka serumet. (ruokavirasto.fi)
 • IgG-antikroppar ger upphov till extravasal, fördröjd hemolys med mildare kliniskt förlopp än vid feltransfusion inom ABO-systemet. (regionvasterbotten.se)
 • Hemolys i provet försämrade hållbarheten och ACTH-koncentrationerna var lägre i heparinplasma jämfört med EDTA-plasma. (lantbruksforskning.se)
 • Vissa komponenter, exempelvis kalium, finns i upp till 30 gånger högre koncentrat i blodkroppen, varför en mätning av kaliumnivån i plasma påverkas kraftigt av hemolys. (tradevenue.se)
 • Hemcheck Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept, Helge, för patientnära detektion av hemolys. (tradevenue.se)
 • Scanfil kommer tillverka de avläsare som används i HemChecks produktkoncept Helge, avsett för patientnära detektion av hemolys. (tradevenue.se)
 • Innan Helge chansade vi på att det inte var hemolys i de prover vi skickade till kemlab, det behöver jag inte längre. (hemcheck.com)
 • Ett normalt haptoglobin utesluter pågående hemolys. (janusinfo.se)
 • I sällsynta fall förebådar feber hemolys. (janusinfo.se)
 • Lätt feber, Hb-fall och bilirubinökning kan vara enda tecken på denna typ av hemolys. (janusinfo.se)
 • Detta ger en kronisk intravaskulär hemolys, pancytopeni och trombocytos. (janusinfo.se)
 • Min far, 82 år gammal, har fått diagnos hemolys, han tål alltså inte kyla, får inte dricka eller äta kallt eller frysa för då dör de röda blodkropparna. (doktorn.com)
 • Karlstad 29 mars 2018: Hemcheck Sweden AB kan nu presentera resultat från den kliniska studie om hemolys i blodgasanalyser som genomförts i samarbete med Västerås sjukhus. (tradevenue.se)
 • Om MCV är förhöjt misstänks i första hand hemolys, vid lågt MCV thalassemi. (internetmedicin.se)
 • Den visar samtidigt att produktkonceptet Helges förmåga att upptäcka hemolys är mycket god, med 80 procents sensitivitet, det vill säga förmåga att identifiera ett hemolyserat prov och 99 procents specificitet, förmåga att korrekt identifiera ett icke hemolyserat prov. (tradevenue.se)
 • När jag tar blodprover ur en kateter med bra flöde och det sedan visar sig bli hemolys blir jag irriterad. (hemcheck.com)
 • Studien bekräftar att hemolys är vanligt förekommande vid blodgasanalyser. (tradevenue.se)
 • Patientnära analyser på blodgasapparater är en del av rutinarbetet på sjukhus och kan, liksom blodprover analyserade på laboratorier, påverkas av hemolys. (tradevenue.se)
 • Hemcheck Sweden Holding utvecklar och kommersialiserar produkter för upptäckande av hemolys i blodprover. (avanza.se)
 • Hemolys kan utlösas av läkemedel (t ex ASA, malarialäkemedel, sulfonamider), infektioner samt av bondbönor (Vicia faba). (janusinfo.se)