• Patienterna utreddes noga, och baserat på kliniska symtom, fynd från neuroradiologiska undersökningar av hjärna och cerebral cirkulation, EKG samt doppler/ultraljuds-undersökningar av halsartärer och hjärta klassificerades den etiologiska subtypen enligt standardiserade kriterier [14,15] i grupperna storkärlssjuka (LVD) (dvs. (studylibsv.com)