• P s s tt kan jag oftast f fram r tt adress, s ger handl ggaren Ann Eriksgren som ven f ljer upp att h lsounders kningen genomf rs. (textalk.com)
 • I rapporten Sjukv rd t asyls kande, omfattning och kostnader r 2005 konstaterar skl att 6 805 h lsounders kningar genomf rdes. (textalk.com)
 • H r presenteras ven f rslag p hur ett projekt f r att minska l ngvarigt bist ndsmottagande kan genomf ras. (skl.se)
 • Inte minst ur smittskyddssynpunkt r det en f rdel att fler nyanl nda asyls kande genomg r en h lsounders kning. (textalk.com)
 • Chansen att vi kan identifiera fler hivinfekterade kar naturligtvis om fler genomg r en h lsounders kning, s ger Anna Lindqvist, smittskyddssjuksk terska p Smittskyddsenheten i G teborg. (textalk.com)
 • Antalet asyls kande som genomg r en h lsounders kning varierar mellan olika landsting. (textalk.com)
 • En orsak till att s f f r sin h lsa unders kt r att v rden inte f r tag p dem man kallar eftersom den adress de uppgivit inte l ngre g ller. (textalk.com)
 • Efter detta bes ket h ngde jag i telefon mer eller mindre varje dag f r att f tag p en l kare som ville g ra en unders kning eftersom TVC inte ville g ra n got. (zowie.se)
 • H lsokontroller bedrivs i hela landet f r kvinnor mellan 40-74 r och de kallas vartannat r f r unders kning. (qvinna.info)
 • De flesta kvinnor upplever att dessa unders kningar ger dem trygghet, men f r vissa inger det oro. (qvinna.info)
 • Rollen som f retagssk terska i Previa inneb r att du ska vara en professionell resurs i arbetsmilj - och h lsofr gor till chefer och anst llda hos Previas kunder. (vakanser.se)
 • Dessutom kan vi p regionen med hj lp av f reningarna n grupper som annars r sv ra att n och f hj lp med att sprida kunskap och skapa engagemang kring h lsofr gor och samh llsutveckling. (lokaltidningen.nu)
 • Du ska vara legitimerad sjuksk terska och ha specialissjuksk tersketutbildning inom H lso- och sjukv rd f r barn och ungdom 60 hp. (vakanser.se)
 • Sedan 2010 har det p g tt ett arbete f r att utveckla regionala samverkans- och st dstrukturer f r kunskapsutveckling inom socialtj nsten samt angr nsande h lso- och sjukv rd. (skl.se)
 • Erfarenheterna fr n V stra G talandsregionen visar att det finns f ruts ttningar att f betydligt fler nyanl nda asyls kande att komma p h lsounders kning. (textalk.com)
 • I dag kommer mer n 80 procent av alla nyanl nda asyls kande i regionen p h lsounders kning, s ger Lisbeth Jonsson, samordnare p enheten f r asyl- och flyktingfr gor. (textalk.com)
 • Karin Stenqvist, bitr dande smittskyddsl kare p samma enhet, anser att det r allvarligt att riksgenomsnittet f r nyanl nda asyls kande som kommer p h lsounders kning knappt r 40 procent. (textalk.com)
 • Det inneb r att mindre n 40 procent av alla nyanl nda asyls kande gjorde en h lsounders kning. (textalk.com)
 • Alla nyanl nda asyls kande f r erbjudande om h lsounders kning vid inskrivningssamtalet. (textalk.com)
 • Genom ett personligt bem tande och med v r breda kompetens erbjuder vi professionella h lsokontroller och h lsounders kningar. (sigbritt.se)
 • Gerth Stehn r kardiolog (hj rtspecialist) och utf r hj rtunders kningar som Arbetsekg, holterekg 24 timmars blodtrycksm tning, spriometri och skriver ven intyg och g r h lsokontroller. (sigbritt.se)
 • L kare som utf r h lsounders kningar f r bl.a. k rkort med beh righeten C och CE men uf r ven fler h lsokontroller, ring g rna och fr ga. (sigbritt.se)
 • P enheten f r asyl- och flyktingfr gor i V stra G talandsregionen tas ett samlat grepp f r att fler asyls kande ska genomg en h lsounders kning. (textalk.com)
 • Samtidigt som Anna Wessel anser att verket tar sitt ansvar f r att asyls kande ska erbjudas en h lsounders kning medger hon att mottagningsverksamheten, s rskilt i storstadsomr dena, har synnerligen begr nsade resurser. (textalk.com)
 • S ker du en l kare med mottagning i kalmar s hittar du den h r!Vi ing r f r n rvarande inte i H lsoval Kalmar. (sigbritt.se)
 • F reskrifterna i 30 om periodiska h lsounders kningar g ller ocks arbetstagare hos kommuner och landsting. (notisum.se)
 • En tidig uppt ckt av hiv - men ocks av sjukdomar som tuberkulos och hepatiter - kan underl ttas om fler asyls kande genomg r den h lsounders kning de har r tt till. (textalk.com)
 • r personalen pressad och mycket information ska ges p kort tid r kanske inte f ruts ttningarna optimala f r att informationen om h lsounders kningen ska tas emot p ett bra s tt. (textalk.com)
 • Om det fanns m jlighet att g ra h lsounders kningen i anknytning till introduktionssamtalet p Migrationsverket kanske man skulle n fler, tror hon. (textalk.com)
 • Det finns behov av en vergripande kunskap, b de f r att regelverket kring h lsounders kningarna r sv rtolkat och f r att det h nder mycket i omv rlden som p verkar asylh lsov rden. (textalk.com)
 • Den r ett st d, b de f r att v rdcentralerna ska prioritera h lsounders kningarna - och f r att de ska g ras snabbt. (textalk.com)
 • Att man utvecklar fungerande rutiner r n dv ndigt f r att kunna prioritera h lsounders kningarna. (textalk.com)
 • H lsounders kningarna medf r att kvinnorna f r en tidig diagnos och d rmed skonsammare behandling och st rre m jlighet att bli botade. (qvinna.info)
 • De fortbildningar enheten f r asyl- och flyktingfr gor ordnar f r v rdpersonalen ger kunskap om hur en h lsounders kning ska g till och vilka lagar och f rordningar som g ller p omr det. (textalk.com)
 • Previa ing r i Falck Healthcare som r Skandinaviens st rsta koncern inom h lsa i arbetslivet. (vakanser.se)
 • I arbetet ing r regelbundna h lsounders kningar, h lsosamtal och vaccinationer. (vakanser.se)
 • Distriktssk terska 75 hp eller Skolsk terskeprogrammet H gskolan i Sk vde 60 hp. (vakanser.se)
 • Dessa r h lsov rdsyrken, chefsyrken, jord- och skogsbrukets samt fiskeindustrins yrken, IT-yrken samt yrken inom kontors- och tj nstesektorn. (tilastokeskus.fi)
 • Mer n h lften av alla asyls kande bor i eget boende, ofta hos sl kt och v nner. (textalk.com)
 • P 10 meters djup har den maximala andningskapaciteten hos en vuxen person minskat med 30 % j mf rt med motsvarande kapacitet vid ytan, p 33 meters djup har kapaciteten minskat med h lften. (dykarna.nu)
 • Hospitalkliniken r ett privat h lsof retag som erbjuder tj nster till b de privatpersoner och f retag. (sigbritt.se)
 • Panache erbjuder fris r, h rklippning, hudv rd, h rv rd och ett helt ckande sk nhetskoncept anpassad att m ta varje behov inom h r. (gulex.se)
 • S snart som m jligt efter ankomsten till Sverige ska alla asyls kande erbjudas en h lsounders kning. (textalk.com)
 • Men det r ingen som vet hur m nga av anh riginvandrarna som kommer till Sverige med f rdiga uppeh llstillst nd som g r en h lsounders kning. (textalk.com)
 • Det r bara att konstatera, Vi lever i ett land som styrs av ett genuint ointresse f r lands- och glesbygdsfr gor.H romsistens presenterade riksorganisationen Hela Sverige ska. (lokaltidningen.nu)
 • I Sverige r antalet br stcancerfall relativt h gt. (qvinna.info)
 • Sverige ligger i t ten n r det g ller h lsounders kning med mammografi (br str ntgen). (qvinna.info)
 • D remot tror jag att man ska akta sig f r att tro att h lsounders kningar l ser alla problem. (textalk.com)
 • Hj rthuset AB - Hj rtmottagningen i Varberg r en privat l karmottagning som v nder sig till patienter med hj rt- k rlrelaterade problem och h gt blodtryck. (sigbritt.se)
 • Alla som arbetar h r r specialister inom sina respektive omr den och f ljer noggrant med i den senaste kliniska forskningen. (sigbritt.se)
 • H lsounders kningar b de f r privatpersoner och f retag: T.ex. (sigbritt.se)
 • De tomma klasserna inneh ller en nationell klassificering f r att undvika h l i strukturen. (tilastokeskus.fi)
 • Vill man att s m nga som m jligt ska g ra en h lsounders kning r det naturligtvis en f rdel att de tminstone initialt bor p en anl ggning. (textalk.com)
 • V lkommen till h gskolebiblioteket! (ha.ax)
 • Det kan vara en f rdel att boka tid f r tandstenskoll och h lsounders kning vid vaccinationen. (kattstatus.se)
 • Hon anser att man fr n verkets sida g r vad som r m jligt f r att informera om r tten till h lsounders kning och f rse landstingen med uppgifter f r att kunna skicka ut kallelser. (textalk.com)
 • De svarta knogarna tror jag berodde p det h ga blodtrycket, men det r bara min egen teori. (zowie.se)
 • M nga tror att de har drabbats av mj ll n r de f tt torr h rbotten. (internetregistret.se)
 • Du ska ha ett stort engagemang f r barn och ungas h lsa. (vakanser.se)
 • Yrkesklassificeringen anv nds ven i yrkesv gledningen och i arbetsf rmedlingen samt i arbetslivsunders kningar, utbildningsplaner och h lsounders kningar. (tilastokeskus.fi)
 • R 2006 ref. 65 Regeringens beslut i ett anst llnings rende har med h nsyn till befattningsbeskrivningens inneh ll. (notisum.se)
 • Trots att fler h lsounders kningar g rs nu n tidigare r det billigare f r v rden. (textalk.com)
 • Pandemi ret har pr glat hela samh llet och inneburit enorm press p h lso- och sjukv rden. (lokaltidningen.nu)
 • Du f r m jligheten att ha samma doktor som med tiden l r k nna dig och din h lsa. (sigbritt.se)
 • Jag h rde ingenting p hela veckan och ringde d m ndagen d rp 2/5. (zowie.se)