• Vi hoppar p den ena dieten efter den andra, men ingenting h ller i l ngden. (bokus.com)
 • Sjuksk terskerollen i kriminalv rden r l rorik, sj lvst ndig och st ller h ga krav p kompetens och bed mningsf rm ga. (medrek.se)
 • Det kr vs ocks att du i din yrkesut vning f ljer kriminalv rdens lagar, f reskrifter och uppr tth ller h g s kerhet i samarbete med kriminalv rdare. (medrek.se)
 • mnesomr det inneh ller statistik ver befolkningens h lsotillst nd, sjuklighet, arbetsof rm ga, h lsobeteende och d dsorsaker. (stat.fi)
 • Uppgifterna tas fr n Institutet f r h lsa och v lf rds missbildningsregistret, som inneh ller uppgifter om missbildningar som har konstaterats hos d df dda eller levande f dda barn samt hos foster vid abort pga. (stat.fi)
 • Institutet f r h lsa och v lf rd sammanst ller tobaksstatistik p uppdrag av Social- och h lsoministeriet. (stat.fi)
 • Flera kommuner h ller egna informationstr ffar med flera familjer samtidigt innan man b rjar den personliga utredningen. (juniper.se)
 • Det r inte helt ovanligt att v ra h star har brister vad g ller mineraler och vitaminer, eftersom en h st kan lagra mineraler r det d rf r b st om det finns en reserv i h stens kropp som kan anv ndas n r det finns ett kat behov. (hippson.se)
 • Och hur det slutar h ller jag givetvis tyst om. (russin.nu)
 • Registret inneh ller officiella identitetsnummer och adress samt subjektiva v rderingar av s v l person som f retags ekonomiska, fysiska eller psykiska h lsotillst nd. (org.se)
 • Jesse Ventura, f re detta Navy Seal och f re detta guvern r f r Minnesota i USA, sk ller h r under en halvtimme ut [videol nk] alla apologeter i massmedia, och alla andra, som forts tter att f rsvara l gnerna om 11 september. (lege.net)
 • H ller vi p att f rlora kontrollen ver v rt medvetande? (dialoguepublisher.se)
 • I Region G vleborg finns brister b de n r det g ller organisation och finansiering av h lso- och sjukv rdsverksamheten. (svp-gavleborg.se)
 • Sjukv rdspartiet G vleborg f resl r ist llet att realistiska m l s tts upp f r kostnads kningar inom h lso- och sjukv rdsn mndens verksamhetsomr de och att n mnden erh ller ett ut kat anslag med 230 Mnkr 2017 i f rh llande till majoritetens f rslag. (svp-gavleborg.se)
 • Det r ekonomin, dummer ' har man m nga g nger h rt i USA:s interna politiska diskussioner, n r det g ller de fr gor som avg r demokratiska val. (lege.net)
 • De bygger skolor p sina baser, biografer, simhallar o.s.v, o.s.v.. Daniel Ellsberg b rjade med att konstatera att han helt h ller med de tv tidigare talarna, men att Lars Drake inte har r tt om att USA kommer att dra sig ur Irak, och att han anser att Martin Schibbye har r tt. (lege.net)
 • Katalysatorn r en l kare som kommer f r att se ver h lsotillst ndet d rinne och s rskilt situationen n r det g ller Aids (ett mne som det inte talas alltf r ppet om i alla delar av Sydamerika, kan till ggas). (russin.nu)
 • Vi h ller till ute p g rden timvis och tumlar om och uppt cker saker tillsammans. (goldenkim.se)
 • Psychological factors affecting medical condition (psykologiska faktorer som inverkar p det fysiska h lsotillst ndet). (psykologiguiden.se)
 • H lsotillst ndet nu - och tidigare - tas upp. (juniper.se)
 • Resultatet av hans unders kning ing r i "Sj tte ber ttelsen ver det allm nna h lsotillst ndet", offentliggjord innevarande r p parlamentets befallning. (marxists.org)
 • Medicinsk bed mning av h lsotillst ndet r en huvuduppgift f r sjuksk terskan. (vakanser.se)
 • D m nniskor sj lva f r g ra en samlad bed mning av sitt h lsotillst nd tycks det som om h lsotillst ndet i befolkningen som helhet varit of r ndrat under 1990-talet. (whiplashinfo.se)
 • Med ett ESG ser du hela kroppens funktion inte bara en del och du kan f lja f r ndringar i h lsotillst ndet, och snabbt se hur en behandling fungerar. (kilmaninstitutet.se)
 • H lsotillst ndet r utan v sentliga veterin ra anm rkningar och uppfyller rasvisa krav. (blabasen.se)
 • Regelbunden motion minskar risken f r f rkalkning av blodk rl och f rb ttrar det generella h lsotillst ndet, vilket kan leda till positiva effekter. (lastbryggan.se)
 • 2. f rplikta bolaget att till Teresa M betala allm nt skadest nd med 120 000 kr j mte r nta enligt 6 r ntelagen fr n dagen f r delgivning av st mning, den 19 augusti 2010, till dess betalning sker. (kurt.nu)
 • N got belopp i allm nt skadest nd har inte vitsordats men d remot s ttet att ber kna r ntan. (kurt.nu)
 • F rbundet har yrkat att Arbetsdomstolen dels ska ogiltigf rklara upps gningen av A.E., dels ska f rplikta kommunen att till A.E. betala allm nt skadest nd med 150 000 kr j mte r nta enligt 6 r ntelagen fr n den 25 januari 2013 till dess betalning sker. (notisum.se)
 • N got belopp avseende allm nt skadest nd har inte vitsordats. (notisum.se)
 • bed mning av patientens fysiska sjukdomar eller allm nna h lsotillst nd. (psykologiguiden.se)
 • 1. Hur bed mer du ditt allm nna h lsotillst nd? (folkhalsomyndigheten.se)
 • Han konstaterar ven att medan allm nheten l gger moraliska aspekter p det den f r k nnedom om s tar etablissemanget inga s dana k nslosamma h nsyn. (lege.net)
 • Tre fj rdedelar av den vuxna befolkningen (16 84 r) bed mer sitt allm nna h lsotillst nd som gott och endast 5 procent anser att deras allm nna h lsotillst nd r d ligt. (whiplashinfo.se)
 • M nga som bed mer sitt allm nna h lsotillst nd som gott har emellertid n gon l ngvarig sjukdom utan att f r den skull ha sv ra besv r eller p verkas i sin livsf ring. (whiplashinfo.se)
 • Generalorder har nu utf rdats ang ende antalet v rnpliktiga i allm nhet, som skola uttagas till linjetj nst vid h r, marin och flygvapen. (tjelvar.se)
 • TNE r en v rdform som sorterar utanf r den egentliga v rden och d r omh ndertagande sker av personer i berusat tillst nd. (vakanser.se)
 • Ett 'framg ngsrikt' amerikanskt anfall, utan FN godk nnande, skulle terf ra v rlden till det tillst nd som existerade i perioden f re 1914-18 rs krig, men med k rnvapen. (lege.net)
 • D modern ef ter en tid redogjorde f r saker nas tillst nd, blev han minst lika uppr rd, som hon blivit efter att ha blivit lurad av lurarna. (maleras.nu)
 • F r att underl tta f r v ra kunder erbjuder vi ett test f r att se om medicinsk f rhandsbed mning beh vs. Det kar tryggheten och g r det l ttare att fatta beslut om man r i tillst nd att ka, s ger Daniel Claesson. (thailandkusten.com)
 • Man registrerar ett ESG ett Elektrosomatogram f r kroppens hela tillst nd. (kilmaninstitutet.se)
 • P liknande s tt som ett EKG terger hj rtats tillst nd eller ett EEG visar hj rnans funktion. (kilmaninstitutet.se)
 • ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2011 Nr 41 En arbetstagare med anst llning vid ett hotell har sagts upp med h nvisning till att hon p grund av sitt h lsotillst nd inte kunde utf ra arbete av n gon betydelse. (kurt.nu)
 • En arbetstagare med anst llning vid ett hotell har sagts upp med h nvisning till att hon p grund av sitt h lsotillst nd inte kunde utf ra arbete av n gon betydelse. (kurt.nu)
 • Den 13 februari 2010 sade bolaget upp Teresa M. Som grund f r upps gningen beropade bolaget sk l som var att h nf ra till Teresa M personligen. (kurt.nu)
 • Diskriminering p grund av h lsotillst nd eller funktionsneds ttning (12 %) r tredje vanligast, n got som man fr gat svarspersonerna om i denna form f r f rsta g ngen r 2013. (tilastokeskus.fi)
 • ldre h star kan av olika sk l ha sv rare att f lla och s tta ny p ls, bland annat p grund av hormonella st rningar. (hippson.se)
 • Samtidigt kan din f rm ga att prestera p topp variera p grund av aktuellt h lsotillst nd, tr tthet, oro eller nedst mdhet. (psykologiguiden.se)
 • 6. r du p grund av ditt h lsotillst nd begr nsad i n gon av f ljande aktiviteter? (folkhalsomyndigheten.se)
 • Tyv rr kommer infokv llen i H verud att st llas in p grund av f r f deltagare. (trollingensmecka.se)
 • 3 Tv ngsv rden skall syfta till att genom beh vliga insatser motivera missbrukaren s att han eller hon kan antas vara i st nd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot st d f r att komma ifr n sitt missbruk. (notisum.se)
 • Uppgifterna r baserade p Statistikcentralens statistik Syssels ttning med uppgifter om personal av utl ndskt ursprung inom social- och h lsov rden samt Valviras Terhikki-register med uppgifter om utomlands bosatta personer med r tt att ut va yrke inom h lso- och sjukv rden i Finland. (stat.fi)
 • Uppgifterna r baserade p Statistikcentralens statistik Syssels ttning med uppgifter om personalen inom social- och h lsov rden och personer med utbildning inom h lso- och socialv rden. (stat.fi)
 • Uppgifter om ppenv rden inom den specialiserade sjukv rden samlas in fr n h lso- och sjukv rdsproducenterna rligen. (stat.fi)
 • Den h gspecialiserade sjukv rden bedrivs idag i en sjukhusregion d r Uppsala akademiska r den centrala enheten. (svp-gavleborg.se)
 • H lso- och sjukv rden f r en ut kad budgetram med 200 Mnkr 2018. (svp-gavleborg.se)
 • Massresande till Kalifornien, kostsamma chefsdagar, d ligt underbyggda besparingskrav p viktiga verksamheter inom sjukv rden samt tveksamma upphandlingar r st ndiga hot mot en v l fungerande h lso- och sjukv rd i Region G vleborg. (svp-gavleborg.se)
 • Flera verksamheter inom sjukv rden ber rs d personalbristen r stor, kostnaderna f r hyrpersonal och k pt v rd r h ga och os kerheten stor inf r framtiden. (svp-gavleborg.se)
 • D remot anser vi att anslagen till h lso- och sjukv rden m ste r knas upp med minst 4,5 % rligen under dessa r. (svp-gavleborg.se)
 • BD h ll tillsammans med docent Martin Rydmark, MedNet G teborgs universitet, kurser i IT-anv ndning i h lso- och sjukv rden i b rjan av 1990-talet. (bengtdahlin.se)
 • H lso- och sjukv rden skall bedrivas s att den uppfyller kraven p en god v rd. (patientombudet.se)
 • 3. han eller hon till f ljd av missbruket a) uts tter sin fysiska eller psykiska h lsa f r allvarlig fara, b) l per en uppenbar risk att f rst ra sitt liv, eller c) kan befaras komma att allvarligt skada sig sj lv eller n gon n rst ende. (notisum.se)
 • -Den psykiska utmaningen att alltid vara i n rheten av de vriga och aldrig komma l ngre ifr n n 5m gick ocks h pnande v l. (utsidan.se)
 • Denna antologi sp nner ver flera viktiga omr den som ber r ldres psykiska h lsa och oh lsa. (adlibris.com)
 • Boken ldres psykiska h lsa och oh lsa - prevention, f rh llningss tt och arbetsmetoder ger en vergripande och tydlig bild av detta komplexa mne. (adlibris.com)
 • Ta macholosern som inte kan v lja mellan sina tv hetlevrade kvinnor, de trans- och bisexuella internerna som ing r partnerskap innanf r murarna, drogernas f r dande dragningskraft och effekter p omd met eller de psykiska sammanbrott som kan lura under ytan p den mest h rdade. (russin.nu)
 • Nu undrar jag vad som h nder med mig. (psykologiguiden.se)
 • Pl tsligt h nder det! (hippson.se)
 • 5) Kraftiga solfl cksutbrott r troliga men det r i Henrys ord "rysk roulett" eftersom vad som n h nder beror p Jordens position i dess bana runt solen n r det h nder och ven - f r vissa globala omr den - p rotationen av sj lva Jorden. (projectcamelot.org)
 • Ja, sv ra besv r c) V rk eller sm rtor i h nder, armb gar, ben eller kn n? (folkhalsomyndigheten.se)
 • M nga av glasarbetarna hade arbetat i fr mmande l nder, innan de slog sig ner h r i ett samh lle i m rkaste Sm land. (maleras.nu)
 • Tankesmedjan Kreapren r har som m l att sprida kunskap om vad som verkligen h nder i v r tid. (dialoguepublisher.se)
 • St rre mj lkg rdar anv nder automatiska mj lkningsrobotar med sensorer som parallellt checkar kornas h lsotillst nd. (landsbygdensfolk.fi)
 • Cookies: Liksom m nga websiter anv nder denna cookies och/eller liknande teknologier f r att f rb ttra anv ndbarheten, men det g r att blockera cookies i sin webbl sare och nd l sa siten. (lege.net)
 • Det r v rk i nacke, skuldror eller axlar samt v rk i leder (h nder, armb gar, ben eller kn n) som har kat. (whiplashinfo.se)
 • H sten kan ha ett utl ndskt pass, svenskt pass utf rdat f re 2009, eller svenskt pass utf rdat av organisation som inte anv nder Bl basen. (blabasen.se)
 • Den h r boken, Birgittas tredje kokbok, r fylld med recept tillagade enligt LCHF och Paleo/Sten lderskost. (bokus.com)
 • Ett mne vi f r mycket fr gor om nu p h sten r p lsbyte. (hippson.se)
 • Vad har p lsen f r uppgift hos h sten? (hippson.se)
 • P lsens fr msta uppgift r att hj lpa h sten att h lla en bra kroppstemperatur, b de att skydda mot kyla och mot v rme. (hippson.se)
 • Ungef r en fj rdedel av det protein vi ber knar f r att t cka h stens proteinbehov g r t f r att producera p lsen hos h sten. (hippson.se)
 • En del av mikroorganismerna i grovtarmen producerar olika B-vitaminer som h sten tar upp. (hippson.se)
 • Det beror b de p hur mycket som produceras och hur stor andel av det som h sten tar upp. (hippson.se)
 • M nga tillf r extra B-vitaminer med fodret f r att "vara p den s kra sidan", detta r inte skadligt eftersom B-vitaminer r vattenl sliga och det som inte tas upp av h sten l mnar kroppen via urinen. (hippson.se)
 • Detta genom kad kunskap och medvetenhet hos teamet kring h sten. (hippson.se)
 • Han j mf r henne med VM-h sten Cafino. (hippson.se)
 • H sten ersattes av de k nnbart effektivare traktorerna. (landsbygdensfolk.fi)
 • Och under h sten 2012 lanserade de landets st rsta solpanelsprojekt. (rikareliv.info)
 • BD blev medicine hedersdoktor vid G teborgs universitet h sten r 2000 bl.a. f r sitt engagemang i grundutbildningen f r l kare vid medicinska fakulteten i G teborg, somi stort sett f re projektet Konsultationskursen inte f r ndrats n mnv rt sedan han sj lv b rjade sin l karutbildning d r 1950. (bengtdahlin.se)
 • Den h r h sten har inga uppgifter om pass registrerade i Bl basen. (blabasen.se)
 • L karen skall i ett intyg ange missbrukarens aktuella h lsotillst nd. (notisum.se)
 • Vad p verkar h stens p lsbyte? (hippson.se)
 • Melatoninproduktionen kar n r dagarna blir kortare och en kad produktion av melatonin p verkar h rtillv xten och p lss ttningen. (hippson.se)
 • Zink och koppar p verkar n gra av de enzymer som bildar pigment i huden och h ret. (hippson.se)
 • L nssjukhuset Sundsvall-H rn sand verkar f r en drogfri arbetsplats. (vakanser.se)
 • Makarnas terst ende gemensamma band verkar best i bekymren f r dotterns diabetes, som r av den gravare sorten och akut hotar hennes h lsotillst nd. (russin.nu)
 • M nniskor som den franske utrikesministern Bernard Kouchner som vad det verkar aldrig har h rt talas om konfliktl sning utan vill f rbereda oss f r massmord p Iranier borde det inte finnas plats f r i ett civiliserat samh lle. (lege.net)
 • Av befolkningen har 33 procent n gon l ngvarig sjukdom som de f r regelbunden medicinsk behandling f r eller st r under medicinsk kontroll f r, 17 procent har en l ngvarig sjukdom med sv ra besv r och 11 procent har n gon l ngvarig sjukdom som i h g grad p verkar arbetsf rm gan. (whiplashinfo.se)
 • Resultatet visas i 3D-format och ger en helhetsbild av klientens kroppsliga/fysiologiska funktioner samt bland annat hur stress, kost, livsstil och l kemedel p verkar h lsa och vitalitet. (kilmaninstitutet.se)
 • 4. Kan du utan sv righet h ra vad som s gs i samtal mellan flera personer? (folkhalsomyndigheten.se)
 • Bland publiken m rktes som vanligt i s dana h r sammanhang Sverker str m och m nga andra informerade personer. (lege.net)
 • F r personer ver 70 r r ver h lften av den f rs kringsers ttning som totalt betalas ut kopplad till resa. (thailandkusten.com)
 • Det r unga personer, manliga tj nstem n och kvinnliga arbetare som f tt en f rs mrad h lsa i den meningen att fler har sv ra besv r av n gon l ngvarig sjukdom. (whiplashinfo.se)
 • Tillf lligheter har avgjort vilka personer och h ndelser som n mnts Sammantaget erh lles f rhoppningsvis likv l en bild av tidsperioden, i huvudsak 1900-talet, skrivet f r de som b rjat undra, men som gl mde att fr ga. (rolfrasmusson.se)
 • Alla h ndelser som av en absolut naturn dv ndighet m ste komma f rr eller senare kan genom sj lva sin oundviklighet ocks erbjuda oss en viss tr st, hur f rf rliga de n kan te sig. (marxists.org)
 • Statistik ver h lsov rd anges ocks inom mnesomr det Socialskydd och uppgifter om antalet d da inom mnesomr det Befolkning . (stat.fi)
 • De s kandes h lsotillst nd, egenskaper och intressen, fritid och umg nge ska ocks avspeglas liksom inst llningen i livs sk dningsfr gor. (juniper.se)
 • Man kan naturligtvis ocks ta h nsyn till b ckenstorlek. (piaskennel.com)
 • Regionens h lso- och sjukv rdsverksamheter r ocks kroniskt underfinansierade med st ndiga underskott i f rh llande till fastst llda budgetar. (svp-gavleborg.se)
 • Tappade en stor i en rutten h v. De kunde ocks st ta med en g dda p ver en meter. (trollingensmecka.se)
 • Sn kaos r v ntat i Oslo-omr det det n rmaste dygnet, n t som s kert f r Kringler ocks till att h lla sig hemma. (trollingensmecka.se)
 • H ng inte med huvudet, vi har haft svarta dagar f rut ocks , i allafall Laffen som nu ker hem p g a v dret, men terkommer i vanlig ordning med hum ret i topp. (trollingensmecka.se)
 • F ngelset Carandiru avvecklades under 1990-talet och f r n got r sedan bl stes byggnaderna i luften, n got som utg r slutscenerna i filmen, ackompanjerade av gladlynta sambatakter i en p n got s tt genial men ocks lite sv rsm lt ironisk inramning, med tanke p vad som f reg tt finalen. (russin.nu)
 • Andelen nyf dda barn med f rs mrat h lsotillst nd, till exempel syrebrist efter f dseln, forts tter att ka i S rmland. (barnsidan.se)
 • Du s tter h ga m l f r dig sj lv och f r verksamheten och du arbetar h rt f r att uppn dem. (vakanser.se)
 • Varf r uts tter vi v ra h star f r skador som m nga g nger kan f rebyggas, undrar Agnes Fabricius. (hippson.se)
 • Ellsberg n mnde en artikel som naturligtvis cirkulerat ven bland informerade svenskar, den d r insidern Paul Craig Roberts ifr gas tter president Bushs mentala h lsotillst nd. (lege.net)
 • Det r framf rallt andelen med h snuva som kat, men ven eksem och astma forts tter att ka. (whiplashinfo.se)
 • TeenScreen har visat sig ha en felmarginal p 84% procent - trots detta forts tter denna ngv lt att k ra ver allt motst nd. (kmrsverige.nu)
 • En liknande process sker under vinterm naderna h starna b rjar ju f lla sin p ls redan i januari och februari d det oftast r som kallast. (hippson.se)
 • T nker man p l ng sikt (flera generationer, framtiden) s vill man ju helst ha en storlek p sina hundar som r s ideala som m jligt, d b r man h lla sig till liknande storlek p b de mamma och pappa. (piaskennel.com)
 • I slutet av 1990-talet hade mer n var fj rde person i vuxen lder allergiska besv r (allergisk astma, h snuva av pollen, gr sblomning eller p lsdjur eller f r liknande besv r av trycksv rta eller tobaksr k). (whiplashinfo.se)
 • N rmare 2 miljoner, 28 procent har n gon allergi (allergisk astma, h snuva eller liknande verk nslighetsreaktioner). (whiplashinfo.se)
 • Men, genom att Riksbyggen pratar om hur viktig tystnadsplikten r, att man inte f r prata utanf r styrelsen, att man kan vara skyldig ett ekonomiskt skadest nd om man orsakar skador f r f reningen, leder detta till en r dsla hos ledam terna att prata utanf r styrelsen verhuvudtaget. (hotpot.se)
 • H stens h r best r till st rsta del av protein och det specifika proteinet heter kreatin. (hippson.se)
 • I och med att statistiken visar att denna typ av h ltor st r f r mer n 50 procent av alla skador, r det i s rklass den st rsta skadegruppen. (hippson.se)
 • Det r dags att ta den h r utvecklingen p allvar och s tta h starnas h lsa i f rsta hand. (hippson.se)
 • F r att se Henrys bakgrund och f r en utskrift av v r f rsta intervju, klicka h r . (projectcamelot.org)
 • Alla vill v l ha b ttre h lsa, men ett k nt faktum r att tidsbrist r det st rsta hindret i vardagen. (adlibris.com)
 • Hos oss kommer du ven att i samr d med det tv rprofessionella teamet planera, utf ra, utveckla samt utv rdera omv rdnads tg rderna och patientens h lsotillst nd. (vakanser.se)
 • Implantat f r att f rb ttra h rsel- och hj rtfunktion, som g rs med patientens samtycke, r till synes oproblematiska, som det st r i rapporten. (dialoguepublisher.se)
 • H r presenteras dessutom ett antal l rdomar som intervjuerna har gett. (whiplashinfo.se)
 • P lsbytet p b rjas ofta i augusti och str cker sig till november, beroende p h stens p lskvalitet. (hippson.se)
 • Men allt det h r, det r cker inte f r mig. (boksidan.net)
 • V ra uppdragsgivare r b de privata och offentliga akt rer inom h lsov rd, sjukv rd och omsorg ver hela Sverige. (medrek.se)
 • Statistikmaterialet bygger p de v rdanm lningsregisteruppgifter f r h lso- och sjukv rd (HILMO) som sjukhusen l mnar in till THL varje r och p sjukhus- och specialitetsvisa kostnadsuppgifter som insamlas separat fr n sjukhusen rligen. (stat.fi)
 • Region Sk ne ansvarar f r h lso- och sjukv rd, kollektivtrafik och en h llbar utveckling i hela Sk ne. (vakanser.se)
 • V r f re detta h lso- och sjukv rdsdirekt r s gade sin egen verksamhet och meddelade media att verksamheten r s nderstyckad i delar och att samlade v rdinsatser och helheten tappats bort i regionens h lso- och sjukv rd. (svp-gavleborg.se)
 • Sjukv rdspartiet G vleborgs budgetf rslag utg r fr n det av majoriteten framlagda budgetf rslag och syftar till att bygga f ruts ttningar f r en ny och b ttre framtid f r fr mst h lso- och sjukv rd i G vleborgs l n. (svp-gavleborg.se)
 • Tiden f r p lsf llning kan variera beroende p h stens ras, h lsotillst nd, lder och inte minst utfodring. (hippson.se)
 • Under sensommaren, vanligtvis i mitten av augusti, n r ljustimmarna blir f rre uppfattar ljusreceptorerna i h stens gon dessa f r ndringar i dagsl ngden. (hippson.se)
 • D p verkas h stens hormonproduktion, framf rallt produktionen av hormonet melatonin. (hippson.se)
 • H r samarbetar ljusreceptorerna i h stens gon, som uppfattar en f rkortad dagsl ngd, med epifysen (en k rtel i hj rnan) som tar emot signalerna om f rre ljustimmar och d rmed kar melatoninproduktionen. (hippson.se)
 • Det har forskats en del kring hur h stens behov av B-vitaminer tillfredsst lls via produktionen i grovtarmen. (hippson.se)
 • 3. Rid i balans ta hj lp av tr nare f r att bygga h stens och ekipagets balans. (hippson.se)
 • Tillsammans mappar de h stens hantering, h lsotillst nd och ryttarens m l. (hippson.se)
 • Ibland kunde man h ra att man skulle akta sig f r att r ra om bland h stens vissna l v. Det ans gs av somliga kunna ge upphov till barnf rlamning. (rolfrasmusson.se)
 • F r vissa r det snabbt verg ende och h nger ihop med vissa situationer. (lastbryggan.se)
 • H r r det som sagt verbefolkat, d rmed tr ngbott, st ndigt med smockan i luften och sjukv rdarna syr ihop r ttbett mellan puffar p crackpipan. (russin.nu)
 • Detta var en farlig sak, med tanke p hans lder och den senaste tidens h ndelser. (marxists.org)
 • V r bed mning r att det inte r m jligt att utveckla en generell h lsoekonomisk modell som p ett adekvat s tt beskriver spridningsf rloppet med och utan vaccination, och som kan anv ndas f r att ber kna sjukdomsb rda och kostnader f r olika typer av smittsamma sjukdomar p ett transparant s tt. (folkhalsomyndigheten.se)
 • De kan handla om mycket besv rliga och sv rdiagnostiserade sjukdomar. (allergimat.com)
 • I Sverige introducerades ooforektomin i st rre skala p 1860-talet av Sven Sk ldberg, docent i gynekologi vid Karolinska institutet, och son till Sven Erik Sk ldberg som i Lifmoderns sjukdomar (1857) hade redovisat sina p fallande h rdh nta gynekologiska behandlingsmetoder. (patientombudet.se)
 • Denna kning best r dels av en kning av besv r som man f r medicinsk behandling f r och dels av en kning av sjukdomar som medf r sv ra besv r. (whiplashinfo.se)
 • Det kantats av sv ra sjukdomar och tider p sjukhus d r f r ldrarna inte f r bes ka henne. (boksidan.net)
 • Det r kanske i det sl ktledet H fstr m k nner sig hemma, snarare n i samma skola som, s g, Lasse Hallstr m. (russin.nu)
 • Har du n gonsin funderat ver hur det k nns att sv va tyngdl s, omgiven av vackra v nliga fiskar och koraller, samtidigt som du k nner dig totalt lugn och avslappnad? (kohchangportalen.se)
 • Filmen sp nner b gen h gt och vill kanske en aning f r mycket, men bygger l ngsamt och m linriktat upp mot en katastrof som vi vet ska komma. (russin.nu)
 • Men alla som n gon g ng i ett mikroskop studerat hur en lungv vnad r beskaffad vet hur l tt ett blodk rl kan brista vid ett s dant h r tillf lle. (marxists.org)
 • Med anledning av F rs kringskassans beslut h lls i september 2010 ett m te med tillf rordnade personalchefen J.S. A.E. bad vid m tet att f ett anpassat arbete p heltid, eller att bli omplacerad till ett mindre stressande arbete n sl jdl rare. (notisum.se)
 • Det r SCB:s unders kningar av levnadsf rh llanden (ULF) som visar p kade problem med h lsan, framf rallt bland yngre och medel lders. (whiplashinfo.se)
 • han hade till h lften somnat in. (marxists.org)
 • Min v n Mikael W livaara skriver om motiven bakom att man sj lva skulle g ra en s hemsk sak, och om du f rst r talad engelska och om du r mycket modig, lyssna p Leuren Moret om en avsiktlig plan att g ra m nniskor sjuka och att minska v rldens befolkning med minst h lften. (lege.net)
 • H r kan du hitta ordet du s ker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. (psykologiguiden.se)
 • Jag l gger ut det h r s att du kan hitta det, det r just till dig. (lege.net)
 • Att vi har sv rt f r det vet de som manipulerar, du kan hitta fina citat om att ju st rre l gnen r ju l ttare r den att trycka p folk. (lege.net)
 • Vid ultraljudsunders kning kunde hon emellertid endast hitta h ger ggstock, men hormonniv erna var normala. (patientombudet.se)
 • Just nu klurar jag p hur det inte r information/fakta utan 'memes' som vi har som motst nd mot sanningen. (lege.net)
 • Efter p tryckningar lyckades de f sk ligt st dfoder men h nvisas till Bjurums kanalens kontaminerade vatten. (bjellum.se)
 • F r ndra ditt liv och starta en h lsosam livsstil h ng p Ulrikas 66 Day Challenge redan idag! (adlibris.com)
 • Svenskar har i medeltal fram till 75- rs ldern en QALY-vikt (eng: QALY weight) p 0,80, n got h gre f r m n och n got l gre f r kvinnor. (psykologiguiden.se)
 • Bland s v l kvinnor som m n r det i slutet av 1990-talet f rre som varit till l kare f r h lsokontroll eller friskintyg n det var 1988-89. (whiplashinfo.se)
 • Auror och chakror, healing, se p avst nd m.m. (vingar.se)
 • Ny medicin godk nd av svenska myndigheter b r omg ende komma patienter till del i Region G vleborg. (svp-gavleborg.se)
 • Veterin rt godk nd 2004. (blabasen.se)
 • En h pnadsv ckande summa, ungef r tre g nger s h g som handeln under 1843, som ligger f rh llandevis f r tillbaka! (marxists.org)
 • N , det r d rf r de ljuger s genomsynligt och uppenbart f r oss: F r att g ra oss helt och h llet moraliskt medansvariga i det som sker, t.ex. (lege.net)
 • Anv ndning sker bl.a. i syfte att kommunicera med och h mta information fr n m nniskor i speciella situationer. (dialoguepublisher.se)
 • Han var noga med det att han inte ser n gon som helst sannolikhet att USA skulle dra sig ur, s om detta nd sker s har han helt fel, varken mer eller mindre. (lege.net)
 • Hamnen var fullbokad av norrm n inf r h lgen men det kom endast 1 b t. (trollingensmecka.se)
 • 5 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p h lso- och sjukv rdens omr de kan fr gan om disciplinp f ljd pr vas endast om den som avses med anm -lan har underr ttats om denna inom tv r efter den p st dda f rseelsen. (patientombudet.se)
 • Med tiden tog hon dock en liten h mnd. (maleras.nu)
 • Penisringar - Penisringen kan anv ndas b de om du har sv rt att uppn st nd eller om ditt st nd avtar under tiden du har sex f r att h lla kvar blodet i din erigerade penis. (lastbryggan.se)
 • De tidigaste minnena r fr n tiden d vi bodde p verv ningen av en villa, Sunnanv g 19, gd av en familj Larsson, intill speceriaff ren Solidar, p h rnet av Sunnanv g och Hyllie Kyrkov g. (rolfrasmusson.se)
 • Lamberts Zinkcitrat 15mg zinktabletter ?r ett mineral kosttillskott av h?g kvalitet som kan bidra till att f?rebygga zinkbrist symptom. (maxos.se)
 • Det handlar om att producera mer livsmedel av h gsta kvalitet med m jligast sm insatser. (landsbygdensfolk.fi)
 • Kostnaden f r visss medicinsk eller psykologisk intervention eller f r f rebyggande insatser v gs mot den grad av h lsa eller livskvalitet som patienten f r kommande r. (psykologiguiden.se)
 • Att ta fram ett test som har h g grad av validitet och reliabilitet tar tid och r kostsamt. (psykologiguiden.se)
 • N r "garrotingpaniken"[ 3 ] n dde sin h jdpunkt tillsatte n mligen verhuset en unders kningskommission r rande deportation och straffarbete. (marxists.org)
 • Jag har otydliga minnen av en ldre kvinna som satt och h ll en j rnkula i rullning i en sk l. (rolfrasmusson.se)
 • I huvudsak klarar h lsocentralerna sitt uppdrag men kritik kan och b r riktas mot ledningen av den landstings gda prim rv rdsdivisionen, som misslyckats i uppdraget att utveckla den egna verksamheten och bedriva denna inom de ekonomiska ramar som getts. (svp-gavleborg.se)
 • Det verkade som om han, d han kommit tillbaka till sven ska nejder, hade sv rt f r att terg till det gamla hederliga och relativt ofarliga svenska vattnet. (maleras.nu)