• Folkhälsoarbete handlar om att utifrån mönster i befolknings hälsotillstånd, systematiskt och målinriktat förändra strukturer i samhället för att få hälsan så jämlik som möjligt. (berg.se)
 • I lagen om integritetsskydd i arbetslivet begränsas behandlingen av uppgifter om arbetstagares hälsotillstånd och personkreditupplysningar. (tem.fi)
 • Vid behandling av uppgifter om hälsotillstånd (inkl. (tem.fi)
 • uppgifter om hälsotillstånd eller klientskap. (hel.fi)
 • Han hade samlat uppgifter om andra uigurers åsikter, resor, asylansökningar och hälsotillstånd. (aftonbladet.se)
 • Vid övervakning av strålningsarbetares hälsotillstånd iakttas dessutom vad som föreskrivs i lagen om företagshälsovård (1383/2001) . (finlex.fi)
 • Vid hälsokontrollen undersöks dessutom den unga personens fysiska hälsotillstånd. (hel.fi)
 • Fortfarande återstår många frågetecken kring Aleksej Navalnyjs hälsotillstånd. (svt.se)
 • Deras hälsotillstånd är fortfarande kritiskt. (hd.se)
 • Dessa hälsotillstånd är dock inte ovanliga och man uppskattar att omkring fem procent av Sveriges befolkning beräknas ha en sällsynt diagnos. (doktorn.com)
 • Vanligen medför dessa hälsotillstånd varaktiga konsekvenser och särskilda problem, vilka kräver speciell kompetens och ofta flera olika insatser från hälso- och sjukvården, men även övriga samhället. (doktorn.com)
 • Sällsynta hälsotillstånd medför vanligen varaktiga konsekvenser och särskilda problem till följd av sällsyntheten. (agrenska.se)
 • En uppdaterad egenkontrollplan och obligatoriska uppföljningar av personalens hälsotillstånd har uteblivit trots uppmaningar av myndigheter. (yle.fi)
 • Personer som använde sig av självstyrd assistans rapporterade en lägre frekvens av medicinska problem, färre sjukhusinläggningar, och de uppfattade sitt hälsotillstånd som bättre. (independentliving.org)
 • Självskattat allmänt hälsotillstånd är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Ekologer använder frilevande nematoder som indikatorer på jordens hälsotillstånd. (nrm.se)
 • Rapportering och dokumentation av djurs hälsotillstånd. (skolverket.se)
 • En arbetstagare med anställning vid ett hotell har sagts upp med hänvisning till att hon på grund av sitt hälsotillstånd inte kunde utföra arbete av någon betydelse. (lagen.nu)
 • Virusinfektionerna har stor betydelse för vårt hälsotillstånd. (ne.se)
 • Orsaken till fansens bekymrade uppmaningar är Britneys alarmerande hälsotillstånd. (nyheter24.se)
 • En mängd faktorer påverkar hur man skattar sitt allmänna hälsotillstånd, som socioekonomisk status, bostadsområde, graden av socialt och emotionellt stöd och stress (8-10). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Ett hälsotillstånd orsakat av fattigdom och socialt utanförskap. (adlibris.com)
 • Socialstyrelsen rekommenderar numera att man använder termen sällsynt hälsotillstånd inom fackområdet vård och omsorg. (agrenska.se)
 • 2 § Patienten ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. (riksdagen.se)
 • Myndigheterna visste inget om detta eftersom läkare inte har en skyldighet att meddela om försämrat hälsotillstånd. (yle.fi)
 • Med sällsynt hälsotillstånd menas en sjukdom, skada, störning eller förändring i kroppsfunktion, med låg prevalens (andel av befolkningen som har tillståndet). (agrenska.se)
 • Medlem eller besökare ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter hos Friskis&Svettis. (friskissvettis.se)
 • Syftet med enkäten är att öka kunskapen om sällsynta hälsotillstånd. (netdoktor.se)
 • Hjälp oss öka kunskapen om sällsynta hälsotillstånd - delta i enkätundersökning! (netdoktor.se)
 • Lever du med ett sällsynt hälsotillstånd? (netdoktor.se)
 • CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående. (csdsamverkan.se)