• Skolhälsovården har goda möjligheter att påverka barns och ungdomars hälsobeteende samt stödet till familjer eftersom den når barn och unga i nästan alla åldersklasser. (hel.fi)
 • Vårt hälsobeteende styrs av många faktorer. (wearechangeoklahoma.org)
 • Författarna identifierar de faktorer som påverkar förekomsten av belastningsbesvär hos arbetskraften, bland annat förändrade sätt att arbeta, ålder och kön, hälsobeteende och uppfattningar om hälsa, psykosociala faktorer och socioekonomiska skillnader. (europa.eu)
 • Detta forskningsprograms syfte är att stärka forskningen inom området för hälsofrämjande och fokuserar på miljöns påverkan på hälsa och hälsobeteende, med särskild tonvikt på sociala, kulturella och empowerment-möjliggörande faktorer. (folkhalsan.fi)
 • Kunskap om hälsa, välbefinnande och hälsobeteende samt övriga bidragande faktorer och förändringar över tid behövs för att stödja beslutsfattande och hälsofrämjande arbete på flera samhälleliga nivåer. (folkhalsan.fi)
 • Skolmiljö viktig Minst 6500 timmar i skolmiljö under grundskoletid Skulle motsvara 3,5 år heltidsarbete Olika faktorer kan påverka den psykiska hälsan Fysisk miljö  hälsobeteende, riskfaktorer (t.ex. (slideplayer.se)
 • Det som anses behövas under grundutbildningen för sjukskötare är konkreta övningar i återhämtning, avslappning och mindfulness, fysiska övningar/gymnastiktimmar, lektioner i ämnen kring positivt hälsobeteende med betoning på fysiskt välmående, undervisning i vad forskningen säger om ämnet, och uppmuntring till att göra individerna mera medvetna om deras egna hälsa samt kunskap om hjälpmedel på arbetet. (theseus.fi)
 • Dessutom anser sjukskötarstuderande att utbildningen i positivt hälsobeteende skall bakas in som komplement till den nuvarande studieplanen, utbildningen skall stöda ämnesstudierna och gärna bidra till att förbättra årskursens gruppanda, samt att studerandena skall få kunskap om deras rättigheter, så de inte utnyttjas ute i arbetslivet. (theseus.fi)
 • Riksförbundet HjärtLung har tillsammans med SWEDEHEART, gruppen bakom SPICI-studien, samt Svenska Kardiologföreningen tagit initiativ till en behovsanpassad modell för hjärtrehabilitering som syftar till att påverka patienternas hälsobeteende och minska risken för en ny hjärt-kärlhändelse. (hjart-lung.se)
 • Kursen tar också upp områden såsom sexualitet, omskärelse (både manlig och kvinnlig), barnuppfostran i ett tvärkulturellt perspektiv samt religionens roll i hälsobeteende. (ki.se)
 • Idén är att stärka skolelevernas självförtroende och självkänsla med avsikten att direkt eller indirekt skapa mer positiva attityder till livet, vikten av utbildning, öka kunskapen om hiv/aids samt motivera till sundare hälsobeteende och säkrare sexualbeteende. (blogg.se)
 • För de flesta av våra medlemmar är inte den svåra utmaningen att komma igång utan att varaktigt bibehålla ett nytt hälsobeteende. (formochfigur.se)
 • Hälsocoach online blir ett komplement till vårdgivarnas befintliga hälsofrämjande arbete och innebär att fler kan få hjälp till ett nytt stabilt hälsobeteende, goda vanor över tid. (it-halsa.se)
 • Nu är även vårt hälsobeteende under lupp. (gu.se)
 • Eleverna uppfattade skolsköterskans roll som att hon var en person som de kunde diskutera alla hälsosamtalets frågor med och att de upplevde att hälsosamtalet hade resulterat i ökad kunskap i speciella hälsofrågor och som för en del elever resulterade i ett förändrat hälsobeteende. (docplayer.se)
 • I Finland finns det inte tillgång till tillräckligt med forskningsdata om inverkan av egenvårdsmedicinering på befolkningens hälsobeteende, användningen av hälsotjänster och minskandet av belastningen av hälso- och sjukvården. (julkari.fi)
 • Vår målsättning är att lära individen ett helhetstänkande, motivera till större ansvarstagande för sin hälsa, lära ett hälsobeteende som på sikt kan råda bot på ohälsa och sjukdomar. (hekli.se)
 • Hälsobeteende kan påverkas av individens kontrolluppfattning om sin sjukdom. (mau.se)