• Vi förmedlar radiologer, utför bilddiagnostik- och teleradiologitjänster till offentlig och privat hälso- och sjukvårdssektor. (radiologikeskus.fi)
 • Dignus Medical arbetar huvudsakligen med rekrytering och temporär bemanning av kvalificerade specialistläkare och chefer till såväl offentlig som privat hälso- och sjukvårdssektor samt till sjukvårdsrelaterad industri i Skandinavien. (dignusmedical.se)
 • Per Gustavsson, biomedicinsk analytiker på Nova Medical i Skövde, är Riksavdelningens representant i den grupp inom Bure hälso- och sjukvård som arbetar med koncernövergripande personalpolicydokument för all hälso- och sjukvårdsverksamhet inom företaget. (vardfokus.se)
 • I vår översyn ger vi en bild av hur kultursektor och hälso- och sjukvårdssektor i samtliga svenska regioner arbetar med området kultur och hälsa, och hur de samverkar. (kulturradet.se)
 • Dignus Medical arbetar med rekrytering och bemanning av specialister till hälso- och sjukvårdssektorn och till sjukvårdsrelaterad industri i hela Skandinavien. (dignusmedical.se)
 • 1 Promemoria S2009/2697/HS Socialdepartementet Enheten för hälso- och sjukvård Kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Samråd om Grönboken Den europeiska arbetskraften inom vården Svar på kommissionens offentliga samråd Grönbok Den europeiska arbetskraften inom vården Generella kommentarer Den svenska regeringen är positiv till en gemensam diskussion inom EU gällande hanteringen av de utmaningar som medlemsstaterna står inför avseende hälso och sjukvård samt omsorgspersonal. (docplayer.se)
 • Den svenska regeringen delar kommissionens beskrivningar av de utmaningar som EU:s hälso och sjukvårdssektor står inför, dels att förena den ökande efterfrågan med ett begränsat utbud, dels att tillgodose människors behov av hälso och sjukvård på lokal nivå och att samtidigt ha en beredskap för stora kriser (t.ex. (docplayer.se)
 • Ett motsvarande arbete är också på gång inom Caremakoncernens hälso- och sjukvårdssektor. (vardfokus.se)
 • Hälso och sjukvården hjälper att återfå eller bibehålla sin hälsa och funktionsförmåga och bidrar till återgång i arbete eller aktivt liv på annat sätt. (docplayer.se)
 • I Sverige redovisade Socialstyrelsen 2005 en kartläggning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i hälso och sjukvården och samma myndighet väntas 2010 presentera nationella riktlinjer för förebyggande arbete inom hälso och sjukvården. (docplayer.se)
 • Sedan 2005 har Sveriges Kommuner och Landsting en strategi för att stödja landstingens och kommunernas arbete för en mer hälsofrämjande hälso och sjukvård. (docplayer.se)
 • Den till regeringen nyss överlämnade Cancerstrategin (SOU 2009:11) innehåller flera delar om förebyggande och livsstilsförändrande arbete inom hälso och sjukvården. (docplayer.se)
 • Inom verksamhetsområdet inryms olika typer av insatser där konstnärliga uttryck, konst och kultur används inom hälso- och sjukvårdsområdet, vård- och omsorgsområdet eller folkhälsoområdet. (kulturradet.se)
 • Hälso och sjukvården bör ha hög tillgänglighet och god kvalitet samt erbjuda valfrihet för den enskilde. (docplayer.se)