• Till socialrättens områden räknas social barn- och ungdomsvård, socialförsäkringsrätt, lagstiftning om allmänna sociala bidragsformer, hälso- och sjukvårdslagstiftning och sekretesslagstiftning. (wikipedia.org)
 • Lagar och styrdokument Tillägget i Hälso- och sjukvårdslagen att särskilt beakta barn som närstående trädde i kraft den första januari 200 (HSL 2g). (docplayer.se)
 • Nedan beskrivs några centrala delar av svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning, relevant för kiropraktisk verksamhet. (lkr.se)
 • Människovärdesprincipen är en av de principer som ingår i den etiska plattform som riksdagen har beslutat om och infogat i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning. (janusinfo.se)
 • Regeringen behöver snarast göra vad som krävs för att få till förändringar i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning samt tandvårdslagen så att de inte diskriminerar. (lakareivarlden.se)
 • Ett konkret exempel på vad som kan hända när hälso- och sjukvårdspersonal vägrar att utföra vissa vårdhandlingar är det som nyligen hände en nyutbildad svensk barnmors-ka. (signum.se)
 • Svensk sjukvårdslagstiftning skiljer sig väsentligt från EU-rätten. (newsvoice.se)
 • Säkra allmän ordning - förfalskning och pirattillverkning inverkar negativt på arbetsrätten (svart arbete), skattelagstiftningen (bortfall i statens intäkter), hälso- och sjukvårdslagstiftning samt produktsäkerhetslagstiftning. (europa.eu)
 • Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet samt för att de som utsatts för våld erbjuds vård. (hedersfortryck.se)
 • Kunskapsstödet innehåller information om hälso- och sjukvårdslagstiftning, barnets beslutskompetens, sekretess samt dokumentation. (kunskapsguiden.se)
 • Vidare behövs dokumentation för utvärdering och tillsyn av verksamheten samt för att framställa statistik om hälso- och sjukvården. (cereb.se)
 • I statens offentliga utredningar, SOU 2010:65 står det att alternativmedicin är hälso- och sjukvårdsinriktad verksamhet utanför den etablerade hälso- och sjukvården, vilken även kallas skolmedicin. (kostdemokrati.se)
 • Detta innebär att staten genom sitt yttrande i SOU 2010:65 avser att tvinga den svenska hälso- och sjukvårdspersonalen att vara och förbli löneslavar i offentlig verksamhet. (kostdemokrati.se)
 • 3 Prevention och HSL (1982:763) -1 Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. (docplayer.se)
 • Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. (lkr.se)
 • Läs mer om hälso- och sjukvårdens ansvar i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer och i den kompletterande handboken Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer . (hedersfortryck.se)
 • Det mest problematiska med nuvarande lagförslag är att det väjer för att ge tillräckligt starkt skydd för patienterna i och med att kroppsbehandlingarna definieras som konsumenttjänster med ett svagare skydd än vad hälso- och sjukvård ger. (plastikoperationsforum.se)
 • Det vore tydligare för patienten att reglera estetiska ingrepp genom ett tillägg till nuvarande hälso- och sjukvårdslagstiftning och i patientskadelagen, i stället för att föra över dessa patienter till konsumentlagstiftningen. (plastikoperationsforum.se)
 • Hälso- och sjukvårdspersonal skall rapportera om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. (lkr.se)
 • Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård tar upp frågor i samband med att barn under 18 år söker hälso- och sjukvård. (kunskapsguiden.se)
 • Den 3:e juli gick socialstyrelsen ut med ett pressmeddelande att skönhetsoperationer och injektioner med till exempel botox och fillers bör i framtiden omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftning i samband med att de presenterade sitt förslag om ökad rättslig reglering. (plastikoperation.eu)
 • reglerar hälso- och sjukvårdspersonalens åligganden i dessa avseenden. (lagen.nu)
 • Det finns ett stort behov av att öka patientsäkerheten på detta område, därför föreslår vi att endast legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska få utföra behandlingar där det finns en betydande risk för skador, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm. (plastikoperation.eu)
 • Detta är uttalat i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. (docplayer.se)
 • 2 2(5) Hälso och sjukvårdslagen 2 g och Patientsäkerhetslagen kap 6 5 Hälso- och sjukvården skall särskilt beakta ett barns behov av råd och stöd om barnets förälder eller någon annan som barnet varaktigt bor tillsammans med har En psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, En allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller Ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. (docplayer.se)
 • Rättviseaspekten definieras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som att hälso- och sjukvårdens uppdrag är att ge hela befolkningen god vård på lika villkor. (signum.se)
 • Som omvårdnadspersonal ger du omvårdnad och social omsorg utifrån brukarens individuella behov i det egna hemmet utifrån Socialtjänst- och Hälso- och sjukvårdslagstiftning. (scandinavianpersonnel.com)
 • Statens förklaringsmodeller om vad de begrepp som styr hälso- och sjukvården skulle innebära är enbart baserade på rent och skärt godtycke . (kostdemokrati.se)
 • Lagar och styrdokument Tillägget i Hälso- och sjukvårdslagen att särskilt beakta barn som närstående trädde i kraft den första januari 200 (HSL 2g). (docplayer.se)
 • Det saknas uppgifter om hur vanligt det är i Sverige i dag med praktiska problem relaterade till hälso- och sjukvårdspersonalens religiösa värderingar. (signum.se)
 • Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. (lkr.se)
 • Den som vill starta en hälso- och sjukvårdsverksamhet ska anmäla verksamheten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) senast en månad innan verksamheten ska starta (2 kap patientsäkerhetslagen 2010:659, PSL, riksdagen). (lkr.se)
 • Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet och ett ansvar för att se till att personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck får det stöd och den vård och behandling som de behöver. (hedersfortryck.se)
 • Hälso- och sjukvården har ansvar för att se till att personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck får det stöd och den vård och behandling som de behöver. (hedersfortryck.se)
 • Hälso- och sjukvården kan även hänvisa utsatta personer till stöd- och hjälpinsatser från andra aktörer, som till exempel socialtjänsten. (hedersfortryck.se)
 • Inom hälso- och sjukvården har denna fråga länge varit ett dilemma för personal som upplever vissa behandlingar och vårdåtgärder som oförenliga med deras religiösa/etiska övertygelse. (signum.se)