• En tydlig fördel med att se till att anställda håller sig aktiva och sunda är minskade kostnader för arbetsgivaren vad gäller hälso- och sjukvårdskostnader. (ergotron.com)
 • Då skapas förutsättningar för nya betalningsmodeller där läkemedelsföretag ersätts för faktiska resultat eller minskade hälso- och sjukvårdskostnader. (lif.se)
 • Ett samhälle sparar miljarder i minskade sjukvårdskostnader på de medborgare som har ett husdjur. (dinamediciner.se)
 • De konstaterar bland annat att en kommunapotekare skulle kunna leda till minskade sjukvårdskostnader för fallolyckor och akuta inläggningar på sjukhus, samt att tid skulle frigöras för läkare och sjuksköterskor genom förbättrad läkemedelshantering och avlastning av vissa arbetsuppgifter. (xn--folkhlsa-4za.nu)
 • Det ger effekter på personers hälsostatus, ökad närvaro vid planerade besök samt minskade hälso- och sjukvårdskostnader. (hfsnatverket.se)
 • Förhoppningen är att hälso-sjukvårdsystemet ser möjligheterna med gymträning och att det sannolikt kan bidra till minskade sjukvårdskostnader. (gymbusiness.se)
 • De läkemedel som är effektiva när det gäller att förebygga återfall har potential att spara in en stor del av läkemedelskostnaden genom minskade hälso- och sjukvårdskostnader kopplade till återfall. (kunskapsguiden.se)
 • Den största besparingen är relaterade till minskade hälso- och sjukvårdskostnader och produktionsbortfall då fler individer förblir friska och därmed kan fortsätta arbeta. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Utanför Europa kan du få vård till motsvarande klientavgift som den lokala befolkningen betalar endast inom den offentliga hälso- och sjukvården i Australien när du visar upp FPA-kortet och passet. (kela.fi)
 • Ersättning enligt den finska lagstiftningen betyder att kostnaderna ersätts på samma grunder som om du hade fått vård i motsvarande situation inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. (kela.fi)
 • FPA begär de uppgifter som behövs av hemkommunens offentliga hälso- och sjukvårdsenhet. (kela.fi)
 • Den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som vårdat Maud fakturerar FPA för det resterande beloppet (1 360 euro). (kela.fi)
 • FPA betalar kostnaderna till den offentliga hälso- och sjukvården i form av statlig ersättning. (kela.fi)
 • Det ger individer och hälso- och sjukvården stöd vid val av de mest kostnadseffektiva lösningarna och skapar möjlighet att finansiera tjänster med offentliga medel. (lif.se)
 • Med kortet får man medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården när man reser i EU- eller EES-länder eller i Schweiz. (vardenhetsval.fi)
 • På motsvarande sätt kan personer från andra EU-länder fritt använda de offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland. (vardenhetsval.fi)
 • Detta innebär att lagstiftningen ger klienten rättigheter inom den lokala offentliga hälso- och sjukvården och att FPA i efterhand kan ersätta sjukvårdskostnader som uppkommit på annat håll. (eu-halsovard.fi)
 • Om du till exempel har fått vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland med det europeiska sjukvårdskortet, får du ersättning från FPA för resekostnader i samband med din vård i Finland. (eu-halsovard.fi)
 • Du kan få ersättning för resor i anslutning till sjukvård samt vård vid graviditet och förlossning inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården, när kostnaden enkel väg överstiger självrisken på 25 euro. (eu-halsovard.fi)
 • Om du själv betalat kostnaderna för sjukvård som du fått utomlands, kan du söka ersättning hos FPA med blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands ( SV 128r ). (kela.fi)
 • En nyligen presenterad ekonomistudie från George Mason University, visar att djurägandet i USA avsevärt sänker kostnaderna för hälso- och sjukvård. (dinamediciner.se)
 • Eftersom statistiken bara tar hänsyn till kostnaderna för de förlorade arbetade åren, inte till exempel hälso- och sjukvårdskostnader, betyder det att uppskattningen är i underkant. (arbetarskydd.se)
 • Två tredjedelar av alla sjukvårdskostnader för influensaliknande symptom uppkom i primärvården och en tiondel av kostnaderna kunde kopplas till slutenvård. (liu.se)
 • De ersätter ofta kostnaderna för användning av hälso- och sjukvårdstjänster utomlands på olika sätt beroende på om det är fråga om ett insjuknande under en tillfällig vistelse utomlands eller en resa till utlandet för att söka vård. (eu-halsovard.fi)
 • Om det är mer ändamålsenligt och kostnadsmässigt rimligare att ordna en åtgärd som krävs för behandlingen i Finland eller ett tredje land, ersätts även resekostnaderna som hälso- och sjukvårdskostnader. (valtiokonttori.fi)
 • Om du insjuknar i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz, får du motsvarande ersättning som du skulle ha fått om du hade fått vård inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. (kela.fi)
 • Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi ger information om hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. (vardenhetsval.fi)
 • Den vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar för får det europeiska sjukvårdskortet av FPA. (vardenhetsval.fi)
 • Kontaktpunkten förmedlar information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. (vardenhetsval.fi)
 • En person som har fått tillstånd att uppsöka vård från sin hemstat och söker icke akut vård i Finland, kan tas i vård inom den kommunala hälso- och sjukvården, om den specialiserade sjukvården eller hälsocentralen anser att den kan ta personen i vård utan att äventyra sina skyldigheter enligt lagstiftningen om tillgång till vård. (kommunforbundet.fi)
 • I Finland är det utifrån lagen om hemkommun på hemkommunens ansvar att tillhandahålla och bekosta tjänsterna i den kommunala hälso- och sjukvården för de serviceanvändare som bor i Finland. (kommunforbundet.fi)
 • Att få vård betyder tillgång till vård inom de tidsfrister om vilka i Finland stadgas i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010, 6 kap.) . (vardenhetsval.fi)
 • Enligt Tommi Vasankari , chef för UKK-institutet i Finland, kostar bristen på fysisk aktivitet omkring 1-2 miljarder euro i hälso- och sjukvårdskostnader per år. (firstbeat.com)
 • Vi behöver en omstrukturering av den svenska hälso- och sjukvården. (botavdraget.com)
 • Den svenska hälso- och sjukvårdsdebatten har under decennier lidit av en lågfrekvent vårdkris. (timbro.se)
 • Varje år orsakar rökningen produktionsbortfall för drygt 19 miljarder kronor och sjukvårdskostnader för 10 miljarder kronor. (cancerfonden.se)
 • Syftet med denna studie var att kartlägga de hälsoekonomiska konsekvenserna av migrän i form av hälso- och sjukvårdskonsumtion, produktionsbortfall och livskvalitetsförlust i Sverige. (ihe.se)
 • Många länder har redan passerat Sverige i digitaliseringen av hälso- och sjukvården. (lif.se)
 • Sverige har tydliga utmaningar genom den tidiga datoriseringen och regionaliserad hälso- och sjukvård, men måste trots det kunna sända samma positiva signaler som de länder som idag levererar sammanhållen vårddokumentation för hela befolkningen. (lif.se)
 • Sverige står inför kraftigt ökade sjukvårdskostnader. (botavdraget.com)
 • Om du vill ha ersättning för skada som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige kan du vända dig till Patientförsäkringen. (netdoktor.se)
 • Infektionerna leder i sin tur till ökade sjukvårdskostnader och produktivitetsbortfall på åtminstone 1,5 miljarder euro. (omvarlden.se)
 • De hänvisar till en nyligen publicerad studie som visar att sanering av PFAS i förorenade områden i Norden årligen skulle kunna spara 50 miljarder kronor i hälso- och sjukvårdskostnader. (unt.se)
 • Cancerfonden och Skandia presenterar tillsammans med Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) en ny rapport som visar att rökningen kostar samhället 31 miljarder kronor per år. (cancerfonden.se)
 • Bara i Stockholms läns landsting visade Hälso- och sjukvårdsförvaltningens långtidsutredning 2008, på ett framtida gap mellan intäkter och kostnader på 23 miljarder kronor år 2025. (botavdraget.com)
 • Myndigheten beräknar att en sådan åtgärd skulle kosta cirka sex miljarder men spara in omkring 140 miljarder kronor i hälso- och sjukvårdskostnader över loppet av 20 år. (kurera.se)
 • Det gör att en undersökning, lagning eller rotfyllning görs utan kostnad, när patientens samlade sjukvårdskostnader under ett år kommit över 1100 kronor. (sverigesradio.se)
 • Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med utskottets behandling av cirka 350 motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 om hälso- och sjukvårdsfrågor. (riksdagen.se)
 • Utförare av hälso- och sjukvårdsinsatser kan vara fristående ideella, privata och statligt ägda sjukhus och vårdgivare i öppen specialiserad vård. (timbro.se)
 • Privata försäkringar kan ge tilläggsskydd beträffande användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i destinationslandet. (eu-halsovard.fi)
 • Den internationella ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har publicerat rapporten Health at a Glance 2019 , om hälso- och sjukvården i världen. (lakemedelsvarlden.se)
 • Om fler äldre tränar mer skulle många få höjd livskvalitet och samhället skulle spara mycket i hälso- och sjukvårdskostnader. (rf.se)
 • Målet med forskningsprogrammet är att utvärdera effekter av att regelbundet använda Interaktor avseende symtombörda, hälsorelaterad livskvalitet, egenvårdsförmåga, sjukvårdskostnader och överlevnad i jämförelse med kontrollgrupper. (ki.se)
 • Amning främjar hälsan, förebygger sjukdomar och minskar mat-, hälso- och sjukvårdskostnader. (wikipedia.org)
 • Medan befolkningen i allt högre grad drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar så träder hälso-och sjukvården först in i människors liv när vi redan blivit sjuka. (gymbusiness.se)
 • Inom Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) bedrivs metodutveckling, kunskapsspridning och utvärdering av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård. (liu.se)
 • Trots våra mycket avancerade metoder för hälso-och sjukvård, lämnas ofta människor kvar med otroligt många kroniska problem. (transcendental-meditation.se)
 • Det är otroligt spännande att få vara med och utveckla finansieringslösningar som kan bidra till att stärka det förebyggande arbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet, säger Hans Beyer , Chief Sustainability Officer på SEB. (tt.se)
 • Arbetet med filmen har baserats på ett normmedvetet perspektiv och den är anpassad för yrkesverksamma inom såväl hälso- och sjukvård som kommun. (hfsnatverket.se)
 • Analyserna kan beräknas ur ett samhällsperspektiv, där alla kostnader räknas med för hela samhället, eller ett hälso- och sjukvårdsperspektiv, där endast hälso- och sjukvårdens kostnader inkluderas. (diabetolognytt.com)
 • USA lägger hela 17,7 procent av BNP på hälso- och sjukvård, medan Luxemburg endast lägger 6,6 procent. (blogspot.com)
 • I USA kostar samma infektioner hälso- och sjukvårdssystemet omkring 20 miljarder dollar årligen. (omvarlden.se)
 • Detta trots att USA är, i princip, det enda landet i den utvecklade västvärlden som inte har ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem själva, säger han. (lakemedelsvarlden.se)
 • Studien är gjord vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys och artikeln är publicerad i tidskriften Medicine. (liu.se)
 • Det rör sig om kroniskt sjuka som står för 85 procent av alla sjukvårdskostnader. (netdoktor.se)
 • Hälso- och sjukvården tillhör dessvärre inte dessa goda exempel. (lif.se)
 • Man kan till exempel jämföra kostnader för hälso- och sjukvård i förhållande till landets bruttonationalprodukt (BNP). (blogspot.com)
 • Det är inte säkert att försäkringarna för sjukvårdskostnader eller alla ersättningsformer i dessa gäller utomlands. (eu-halsovard.fi)
 • 3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. (slideplayer.se)
 • Det vanligaste resultatet av de reformer som genomförs idag är en förskjutning av kostnaden för hälso- och sjukvård från skattefinansierade lösningar till privatfinansierade och detta menar Robert Evans är en trend som inte är så lyckad. (lakemedelsvarlden.se)
 • Utgifter för läkemedel som används utanför sjukhus står för nästan en femtedel av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna. (lakemedelsvarlden.se)
 • Att sällskapsdjur har positiva effekter på människors hälsa vet man sedan tidigare, men detta är första gången som någon har undersökt hur detta påverkar den amerikanska hälso- och sjukvården, säger Terry L Clower som är en av två forskare som genomfört studien, i ett pressmeddelande. (dinamediciner.se)
 • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) prövar på anmälan av bl.a. patienten eller närstående frågor om disciplinpåföljd för hälso- och sjukvårdspersonalen. (netdoktor.se)
 • Med faktiska vårdkostnader avses de kostnader som uppstått till följd av en hälso- och sjukvårdstjänst som tillhandahållits för en person. (vardenhetsval.fi)
 • Försäkringar för sjukvårdskostnader ersätter i allmänhet sjukvårdskostnader till högst de faktiska kostnader som uppstått. (eu-halsovard.fi)
 • vårdrelaterade infektioner, utgör dessutom en väsentlig ekonomisk börda för hälso- och sjukvårdssystem runt om i världen. (inudgeyou.com)
 • Kvinnor som Magaret är en av anledningarna till att Läkare Utan Gränser stödjer hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i Gutu. (lakareutangranser.se)
 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer varje år en jämförelse mellan landets regioner och landsting avseende resursförbrukning för områden inom hälso-och sjukvård. (vgregion.se)
 • Inriktade på dessa riskförebyggande personer baserat på deras familjehistoria kan minska både deras chans för framtida herpes zoster-infektion och hälso- och sjukvårdskostnader mot herpes zoster-sjuklighet, "avslutar författarna. (medical-diag.com)
 • Diagram över offentlig produktion som helhet visar samma stabilitet som diagrammet över sjukvårdskostnader som visas här. (ekonomistas.se)
 • Det förutsätter att hälso- och sjukvården tar emot de innovationer som företagen utvecklar. (lif.se)
 • I personliga förmånsärenden (bl.a. ansökningar) var i kontakt med FPA:s servicekanaler (www.kela.fi/web/sv). (vardenhetsval.fi)
 • 2008:347) bestämmer att och hur Migrationsverket ska lämna uppgifter till landsting och regioner om personer som omfattas av lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (migrationsverket.se)
 • Försäkringar för sjukvårdskostnader upphör i allmänhet vid 60-100 års ålder och beviljas vanligtvis inte personer över 65 år. (eu-halsovard.fi)
 • De behöver inte ens vänta på träningsvärlden eller på att hälso-sjukvårdsaktörer inleder ett närmare samarbete med träningsanläggningar. (gymbusiness.se)
 • Den globala läkemedelsbranschen har gedigen erfarenhet av att dokumentera värdet av innovationer som levereras till hälso- och sjukvården. (lif.se)
 • Sjukdomen leder till en omfattande samhällsekonomisk börda i form av hälso- och sjukvårds-kostnader reducerad arbetsförmåga och livskvalitetsförlust. (ihe.se)
 • i form av skadad egendom, sjukvårdskostnader och minskad avkastning av grödor. (europa.eu)
 • Hälsoobligationen är en pilot för att testa en skalbar modell för samverkan mellan offentlig och privat sektor, där investerarna får en något högre avkastning om de förebyggande insatserna resulterar i lägre sjukvårdskostnader. (tt.se)
 • Rapporten beskriver utvecklingen i siffror i OECD-länderna när det gäller allt ifrån levnadsvanor och livslängd till sjukvårdskostnader och läkemedelsforskning. (lakemedelsvarlden.se)
 • 2 Verksamhetsanalys 2012 - den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. (slideplayer.se)
 • I Danmark har man beräknat att en utav tio inlagda patienter får en infektion under sin sjukhusvistelse (2), vilket leder till ökade sjukvårdskostnader. (inudgeyou.com)