• Likaså finns studier som påvisar samband mellan stress och utbrändhet och negativa graviditetsutfall. (lakartidningen.se)
 • Snus är enligt forskningen förenat med en ökad risk för negativa graviditetsutfall bland den minoritet kvinnor som fortsätter använda snus efter graviditetens första del. (snusbolaget.se)
 • Avsikten är att metoden skall kunna tillämpas av företagshälsovården i situationer då man vill få en uppfattning om andelen onormalt graviditetsutfall bland kvinnor på en viss arbetsplats och/eller vid viss exponering. (kb.se)
 • Kvinnor födda i Somalia som migrerat till Sverige har jämfört med kvinnor födda i Sverige ett sämre graviditetsutfall. (varbi.com)
 • Inom ramen för min postdok-tjänst genomför jag en studie om zikavirusinfektion bland gravida kvinnor i Uganda med fokus på graviditetsutfall och neurologisk utveckling hos deras barn, säger Angelina Kakooza-Mwesige. (ki.se)
 • Projektet innefattar en analys av hur immunoendokrina funktioner påverkar endometriefysiologi och graviditetsutfall. (ki.se)
 • Det kan normalisera den hormonella situationen, öka fruktsamheten och förbättra graviditetsutfall. (modifast.se)
 • Studier om migrationsfaktorers betydelse för graviditetsutfall hos invandrarkvinnor i Sverige och i Norge. (ki.se)
 • Sedan 2017 bidrar jag med en årlig sammanställning av data ur registret, inkluderande öppna jämförelser mellan landets regioner avseende utvecklingen av den prenatala detektionen och redovisning av graviditetsutfall. (ki.se)
 • Denna del ger information om alla allvarligare biverkningar samt graviditetsutfall. (ki.se)
 • En ökning av korttidshalten av ozon ökar antalet sjukhusinläggningar i luftvägssjukdomar, påverkan på graviditetsutfall samt ökar dödligheten i befolkningen som helhet. (naturvardsverket.se)
 • Men i forskning kan man se ett samband mellan minskade fosterrörelser och negativt graviditetsutfall (att barnet mår dåligt när det föds). (spadbarnsfonden.se)
 • Förutom effekterna på benhälsa har det hävdats att D-vitamin bidrar till att förebygga många sjukdomstillstånd, inklusive hjärt-och kärlsjukdomar, typ 1- och typ 2-diabetes, vissa typer av cancer, graviditetsutfall och infektioner. (nutritionsfakta.se)
 • En studie av graviditetsutfall efter maternell exponering för antidepressiva läkemedel under den första trimestern har antytt en möjlig liten riskökning för medfödda missbildningar, t.ex. (lakemedelsverket.se)
 • Att undersöka om ökad NUPP hos kromosomalt normala foster ökar risken - och i så fall hur mycket - för ogynnsamt graviditetsutfall i form av missbildningar, missfall, legal abort och perinatal död. (lu.se)