• Iatrogent Cushing-syndrom orsakas av behandling med glukokortikoider (eller ACTH). (medicinbasen.se)
 • Genom att utföra enkla administrationsstudier med andra glukokortikoider kan vi då genom blodprov optimera behandling och bestämma karenstider utan att behöva genomföra experimentella studier med hjälp av inflammationsmodeller in vivo. (lantbruksforskning.se)
 • ATC-kod D07: Glukokortikoider för utvärtes bruk är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. (wikipedia.org)
 • Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler, acetylsalisylsyre, klopidogrel, lavmolekylært heparin, selektive serotoninreopptakshemmere og glukokortikoider var vanligere blant dem med blødende magesår enn i normalbefolkningen over 60 år. (tidsskriftet.no)
 • Ett tillstånd, oftast hos kvinnor, som beror på hyperadrenokorticism till följd av tumörer i binjurebarken eller hypofysens främre lob, eller på långvarigt bruk av glukokortikoider. (ki.se)
 • Risikoen var i en studie omtrent 3-4-doblet ved bruk av fluorkinoloner, omtrent 3-4-doblet ved bruk av glukokortikoider og omtrent 9-10-doblet ved bruk av kombinasjonen. (legemiddelsok.no)
 • Ifølge det europeiske legemiddelkontoret EMA bør samtidig bruk av fluorkinoloner og glukokortikoider unngås. (legemiddelsok.no)
 • Gjelder trolig kun ved systemisk bruk av høye doser glukokortikoider (i størrelsesorden 500-1000 mg metylprednisolon eller tilsvarende for andre glukokortikoider). (legemiddelsok.no)
 • Inhalerade glukokortikoider till vuxna astmatiker ger bättre effekt än leukotrienreceptorantagonister. (lakemedelsvarlden.se)
 • Det är därför ytterst angeläget att finna en adekvat biomarkör för terapeutisk effekt av glukokortikoider i syfte att fastställa relevanta karenstider. (lantbruksforskning.se)
 • En biomarkör för dexametasons terapeutiska effekt innebär i förlängningen ett effektivt verktyg för att fastställa karenstider för samtliga glukokortikoider och säkra hästvälfärden. (lantbruksforskning.se)
 • Uppskattade ekvivalenta doser beträffande effekt av olika inhalerade glukokortikoider hos vuxna (från Global Initiative for Asthma , GINA, 2017 och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för astma (2015). (lul.se)
 • Skillnaden i effekt av pre- respektive postnatalt administrerade glukokortikoider studeras. (ki.se)
 • stimulantia, narkotika inklusive narkotiska smärtstillande medel (analgetika), medel med anaboleffekt, peptidhormoner, beta-2-stimulerare, ämnen med antiösterogen effekt, vattendrivande medel (diuretika) och andra maskerade substanser och glukokortikoider. (doktorn.com)
 • De olika substanserna inom gruppen glukokortikoider har olika potens och därmed olika stark effekt. (tlv.se)
 • De studieresultat som företaget åberopar styrker att Elidel har effekt när glukokortikoider inte är ett fungerande alternativ. (tlv.se)
 • Glukokortikoider har betydande effekt på glukosomsättningen (därav namnet). (docplayer.se)
 • Vid bristande effekt prövas kortisonpreparat ( glukokortikoider ) som nässpray eller pulverinhalator. (wikipedia.org)
 • Om inte detta ger tillräcklig effekt används kombinationsbehandling med antihistaminer och nasala glukokortikoider. (wikipedia.org)
 • Stimulantia, narkotika (inkl narkotiska analgetika), medel med anabol effekt, insuliner, peptidhormoner, beta-2-stimulerare (kan vara dosfråga vad gäller inhalation), ämnen med antiöstrogen effekt, diuretika och andra maskerande substanser och glukokortikoider (tillåtet med lokalbehandling). (praktiskmedicin.se)
 • Tillväxthormoner och glukokortikoider är antagonister i deras effekt på anabolism och fettuppbyggnad, men de är synergistiska i blodsockernivåer. (finenaturalmedicine.com)
 • Kortisol/hydrokortison, kortison, betametason, prednisolon och dexametason är exempel på glukokortikoider och aldosteron är en mineralkortikoid. (wikipedia.org)
 • Glukokortikoider (kortison) och vissa typer av cellgift används ofta. (netdoktor.se)
 • Kortison (glukokortikoider) är förbjudet i samband med tävling när det administreras oralt (genom munnen i form av tabletter eller lösning), rektalt (via ändtarmen), intravenöst eller intramuskulärt och kräver därför dispens, i enlighet med WADA:s Internationella Standard för Dispenser. (rf.se)
 • Bland de hormoner som kommer från binjurebarken återfinns både mineralkortikoider och glukokortikoider. (wikipedia.org)
 • De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner. (felleskatalogen.no)
 • Kortikosteroider I binjurebarken bildas kortikosteroider som utgörs av glukokortikoider (främst hydrokortison [kortisol]), mineralkortikoider (främst aldosteron) och binjurebarksandrogener. (docplayer.se)
 • glukokortikoider och mineralkortikoider. (prednisolon.se)
 • Lokala glukokortikoider och mjukgörare är och förblir grunden i behandling av atopiskt eksem, men ett gammalt medel som kaliumpermanganat kan ge lindring tillsammans med Protopic eller Elidel, våra nyaste läkemedel mot atopiskt eksem. (vardfokus.se)
 • Därför kombineras deras mottagning ofta med andra läkemedel för behandling av artikulär patologi (till exempel med glukokortikoider, kondroprotektorer). (amb-healthcare.com)
 • Till exempel påverkar insulin å ena sidan och glukagon, glukokortikoider å andra sidan motsatt blodsockernivåer. (finenaturalmedicine.com)
 • Ett annat levande exempel på permissiva interaktioner är behovet av vissa mängder insulin, tyroxin och glukokortikoider för att den anabola effekten av somatotropin ska manifesteras. (finenaturalmedicine.com)
 • Faktum är att hormoner av olika klasser deltar i glukosskydd (till exempel adrenalin, glukagon, glukokortikoider, GH) och koncentrationen av alla dessa hormoner i plasma ökar vid allvarlig hypoglykemi (fastän koncentrationen av glukos i blodet inte är huvudfaktorns kontroll vid normala fysiologiska förhållanden produktion av adrenalin, tillväxthormon och glukokortikoider). (finenaturalmedicine.com)
 • Glukokortikoider ökar till exempel glukoneogenes och glukosproduktion i levern, minskar glukosupptagning av perifera vävnader (lymfoid, fett och fibroblaster), accelererar proteinnedbrytning och hämmar dess syntes i fibroblaster och sådana vävnader som fett, muskel och lymfatisk. (finenaturalmedicine.com)
 • Miljontals patienter världen över använder varje år läkemedel innehållande glukokortikoider till exempel vid allergi och kruppanfall. (acucort.se)
 • Alla effekter av katekolaminer förekommer endast i närvaro av glukokortikoider, och vaskulära effekter kräver också mineralokortikoider. (finenaturalmedicine.com)
 • Lokala kortisonpreparat (glukokortikoider grupp II eller starkare) kan förvärra/utlösa tillståndet och ska sättas ut. (netdoktor.se)
 • Inhalationssteroider, eller så kallade glukokortikoider, är kortisonpreparat i inhalationsform som används vid behandling av astma. (alk.se)
 • Subventionen begränsades till att omfatta milt till måttligt svårt atopiskt eksem i ansikte och på hals hos patienter där behandling med lokala glukokortikoider prövats och befunnits vara olämplig samt för patienter som är allergiska mot lokala glukokortikoider. (tlv.se)
 • Lisa, som jag berättar om här, hade det besvärligt med sina eksem och var inte hjälpt av lokala glukokortikoider. (vardfokus.se)
 • Behandlingen med lokala glukokortikoider - basen i all eksembehandling - var i det här fallet inte framgångsrik. (vardfokus.se)
 • Lokala glukokortikoider är förstahandsbehandling vid eksem. (barnallergisektionen.se)
 • Lokala glukokortikoider bör inte utsättas förrän man uppnått klinisk läkning. (barnallergisektionen.se)
 • Rätt använda har lokala glukokortikoider få lokala biverkningar och ringa sys-tempåverkan. (barnallergisektionen.se)
 • Prednisolon tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider. (tlv.se)
 • Hydrokortison används för substitution vid binjurebarkssvikt medan syntetiska mer potenta glukokortikoider, t ex prednisolon, ges för att dämpa immunreaktioner och inflammatoriska processer. (docplayer.se)
 • Prolia (denosumab), där befintlig indikation utökas med: behandling av benförlust på grund av långtidsbehandling med systemiska glukokortikoider hos vuxna patienter som löper ökad risk för frakturer. (lakemedelsverket.se)
 • För tidigt födda barn kan ha andningssvårigheter till följd av brist på surfaktant och då ges glukokortikoider för att öka produktionen, detsamma gäller för astma. (wikipedia.org)
 • I centrala nervsystemet kan såväl överskott som brist på glukokortikoider ge neuropsykiatriska symtom. (docplayer.se)
 • Såsom andra glukokortikoider verkar budesonid intracellulärt, det vill säga inom cellen. (121doc.com)
 • Alternativt perorala glukokortikoider. (internetmedicin.se)
 • Kerstin har sedan fem år en mild form av plackpsoriasis och står på perorala glukokortikoider. (netdoktorpro.se)
 • De patienter som fick LRA uppvisade en 60 procentig ökad risk att försämra sin astma så mycket att det krävdes systemiska glukokortikoider (NNT = 27). (lakemedelsvarlden.se)
 • Studien, en systematisk granskning av 13 randomiserade kontrollerade astmastudier, som har jämfört leukotrienreceptorantagonister (LRA) med inhalerade glukokortikoider (IGK) i minst 28 dagar, uppvisar resultat till glukokortikoidernas fördel. (lakemedelsvarlden.se)
 • Fördjupad utvärdering av utvecklingen, i synnerhet för patienter med längre tids sjukdom och behandling med glukokortikoider, cellgifter eller bilogiska läkemedel. (bokadirekt.se)
 • Med tanke på ovanstående studier om att kalciumtillskott inte ger starkare skelett, vad rekommenderar ni till patienter som står på höga doser av glukokortikoider under långa perioder och den ökade risken för osteoporos eller de som redan har fått minskad bentäthet? (dietdoctor.com)
 • glukokortikoider, ciklosporin eller azatioprin) bli aktuella. (lakemedelsverket.se)
 • Ett annat namn för aktuella mediciner är glukokortikoider. (lfs-web.se)
 • Glukokortikoider är en grupp av steroidhormoner som bildas i binjurens bark, varav kortisol är den viktigaste i människor. (wikipedia.org)
 • Cushings sygdom skyldes overproduktion af ACTH i hypofysen, mens Cushings syndrom betegner alle andre tilfælde af glukokortikoidoverskud (binyresvulst, ektopisk ACTH-producerende tumor og behandling med store doser glukokortikoider). (denstoredanske.dk)
 • Det är inte helt klarlagt hur glukokortikoider verkar vid astma. (121doc.com)
 • Själva tanken att stress förvärrar astma och allergi, kan tyckas paradoxal, eftersom stressrelaterade ämnen, som glukokortikoider, ingår i de läkemedel som är centrala vid behandling av allergiska symtom, säger Caroline Olgart Höglund. (allergia.se)
 • Således kontrollerar glukokortikoider uttrycket av katekolaminreceptorn och påverkar med jämna mellanrum koncentrationen av c-AMP i celler, vilket underlättar verkan av katekolaminer vid receptorns och postreceptornivåerna. (finenaturalmedicine.com)
 • En utmärkt kandidat är annexin-1, ett protein som regleras av endogena glukokortikoider och har stor betydelse för den anti-inflammatoriska och smärtlindrande effekten. (lantbruksforskning.se)
 • Insulin, somatotropin, steroidanaboliker bidrar till ackumulering av protein, dess biosyntes och katekolaminer, glukokortikoider och tyroxin i höga koncentrationer - ökar katabolism och proteinuppdelning. (finenaturalmedicine.com)
 • Man bör istället ge lokal administrering av glukokortikoider via inhalation i högre dos för att både undvika biverkningar och ge fullgod behandling. (slu.se)
 • Glukokortikoider reagerar med inflammationen och minskar således ledvärken under i genomsnitt två till tre veckors tid. (svenskamagasinet.nu)
 • Glukokortikoider upprätthåller också vaskulär tonus delvis via reglering av uttrycket av adrenerga receptorer. (docplayer.se)