• Här illustreras relationen mellan genotyp och fenotyp för kronbladens färg på en ärtväxt. (wikipedia.org)
 • Genotyp och fenotyp är inte alltid direkt härledbara från varandra. (wikipedia.org)
 • I den andra riktningen, från fenotyp till genotyp, gäller att vissa fenotyper kan vara resultatet av flera olika genotyper. (wikipedia.org)
 • 4. Redogör för begreppet genotyp och fenotyp! (mimersbrunn.se)
 • Det går helt enkelt inte att upphandla en viss fenotyp eller genotyp (=DNA) utan det handlar om helt unika produkter. (cornubot.se)
 • För att diagnosen diffust follikulärt lymfom ska sättas krävs att materialet är av tillräcklig omfattning och att genotyp/fenotyp är typisk för follikulärt lymfom. (cancercentrum.se)
 • Ett unikt bakteriell modellsystem för experimentell evolution har utvecklats för att ta fram data om mål för mutationer, mutationshastighet och överlevnadsförmåga samt matematiska modeller av genotyp till fenotyp kartan. (arbetsgivarverket.se)
 • Genotyp för uttryck av laktas och fenotyp/kliniska besvär av laktosmalabsorbtion korrelerar inte speciellt bra med varandra (se ovan) och det finns ingen anledning att använda detta prov för att diagnostisera laktosintolerans. (viss.nu)
 • Vid behandling av patienter med genotyp 1-infektion används Viekirax tillsammans med Exviera med eller utan ribavirin. (tlv.se)
 • VHS-virusstammarna i havsområdet indelas i fyra olika genotyper, medan stammarna i sötvatten är av genotyp I. I havsvatten hittas alla fyra VHS-virusgenotyper, även genotypen Id, som har konstaterats vid finländska matfiskodlingsanstalter. (evira.fi)
 • 3. bortsett från de skillnader som beror på avledningsförfarandet överensstämmer med den ursprungliga sorten när det gäller de väsentliga kännetecken som är ett resultat av den ursprungliga sortens genotyp eller kombination av genotyper. (lagen.nu)
 • En genotyp är individens ärftliga egenskaper dvs utan påverkan från miljön. (dnaanalys.se)
 • Reaktionsnormen är en förteckning över de egenskaper (fenotyper) som blir resultatet när vår arvsmassa (genotyp) utvecklas i alternativa sammanhang. (jinge.se)
 • Väder, tillsammans med gödsling, jordens egenskaper och genotyp är de faktorer som huvudsakligen avgör grödors tillväxt. (lantbruksforskning.se)
 • Detta innebär att fenotypen är vilken egenskap som helst hos en organism som är lätt att observera (till exempel strukturell, biokemisk , fysiologisk eller beteendemässig) och som bestäms av ett samspel mellan genotyp och miljö. (wikipedia.org)
 • Om en allel eller genotyp förekommer oftare hos hypertonikerna än hos de friska är allelen eller genotypen associerad med hypertoni. (dissertations.se)
 • Man kan dock inte utesluta den möjligheten att VHSV genotyp II i framtiden förvandlas så att den orsakar sjukdomar vid fiskodlingsanstalter. (evira.fi)
 • Utöver detta kartläggs också barnens arvsmassa/genotyp, hjärnans struktur och funktioner samt vilka halter av oxytocin- och vasopressinhormon samt stresshormonet kortisol som hjärnan utsöndar. (utu.fi)
 • Långt QT-syndrom och Jervell-och Lange-Nielsens syndrom i Sverige - klarläggande av genotyp/fenotypkorrelation med syfte att finna modifierande faktorer och tidiga markörer för riskbedömning och behandling , 1 800 000 kronor 2013-2015. (umu.se)
 • Med detta menas det faktiska färgmässiga utseende som katten har - se skillnad mot genotyp. (sverak.se)
 • Risken för denna genotyp ligger i icke-specifika symptom, varför under den första undersökningen förvirras den kliniska bilden ofta med det asthenovegetativa syndromet. (sphere-medical.com)
 • Någon statistiskt signifikant skillnad sågs inte i sjukdomförloppet baserat på ApoE4-genotyp. (svd.se)
 • Persistenta bakterier är fenotypiska varianter med samma genotyp som resten av populationen, till skillnad från bakterier som är resistenta mot antibiotika på grund av uppkomna mutationer. (uu.se)
 • Sovaldi subventioneras vid genotyp 2 eller 3 för patienter som utvecklat fibrosstadium F2 till F4. (kunskapsguiden.se)
 • Endast en genotyp av A. invadans har beskrivits. (sva.se)
 • Genotyp är den genetiska uppsättningen som hamstern bär på, alltså de gener som hamstern har ärvt av sina föräldrar. (hamsterforeningen.se)
 • Kunskap från genotypning utnyttjades i forskningen när förbindelsen mellan genotyp och resistens studerades. (evira.fi)
 • Individer med sydostasiatiskt ursprung ska genotypas för HLA-B*1502 då risken för Stevens-Johnsons syndrom är kraftigt förhöjd vid denna genotyp. (janusinfo.se)
 • Rangeringen mellan galtar efter ekologiskt fenotypiskt produktionsvärde och konventionellt produktionsavelsvärde skiljer sig, vilket tyder på att det kan finnas genotyp-miljö-samspel för slaktgrisegenskaper mellan ekologisk och konventionell produktion. (orgprints.org)
 • Livsmedelssäkerhetsverket Evira har ingått i en forskargrupp som kartlagt motståndskraften eller resistensen mot antibiotika och förbindelsen mellan genotyp och resistens hos kampylobakterier som isolerats ur människor och inhemska smittkällor. (evira.fi)
 • De VHS-virusstammar som isolerats från strömmingar var av genotyp II. (evira.fi)
 • Drogmissbrukare är också mottagliga för infektion med denna genotyp, men de är mer benägna att bli infekterade med typ 3a. (sphere-medical.com)
 • Vi kunde visa att ACE genens DD genotyp var associerad till hypertoni i Skara speciellt hos icke överviktiga personer under 70 år med hypertoni kombinerat med typ 2 diabetes. (dissertations.se)
 • Vi har för första gången kunnat visa att en genotyp, Arg389Arg, i en vanlig polymorfi i B1AR genen, Arg389Gly, var associerad till hypertoni hos svenskar. (dissertations.se)
 • Med hjälp av kännedom om en patients thiopurin-metabolism och genotyp kan man bättre optimera behandlingen hos patienter med nedsatt TPMT-aktivitet. (sahlgrenska.se)