• Dessa inkluderar kloning av DNA för sekvensering , DNA-baserad fylogeni och funktionell analys av gener för diagnostisering av ärftliga sjukdomar , identifiering av genetiska fingeravtryck (som används för kriminaltekniska vetenskaper och faderskapstester ), samt upptäckt och diagnostisering av infektionssjukdomar . (wikipedia.org)
 • Vi tillhandahåller genetisk expertkunskap i fråga om ärftlighet, diagnostik, familjeutredning, och patientinformation vid genetiska sjukdomar och syndrom. (karolinska.se)
 • Vi är ett regionalt centrum som erbjuder information om genetiska sjukdomar till sjukvården och direkt till patienter. (karolinska.se)
 • Denna information är dels patientrelaterade frågor dels allmän information om genetiska sjukdomar. (karolinska.se)
 • På laboratoriet utför vi analyser för olika genetiska sjukdomar, dessa rör bland annat syndromdiagnostik, hematologidiagnostik och fosterdiagnostik. (karolinska.se)
 • Analyser från Mutation Analysis Core Facility (MAF) , Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har ökat den genetiska förståelsen för ett stort antal sjukdomar. (karolinska.se)
 • Vi utför laboratoriediagnostik av genetiskt betingade sjukdomar, ger information och genetisk vägledning till patienter och familjer med ärftliga sjukdomar, undervisar om genetiska sjukdomar, tillhandahåller expertkunskap för sjukvården, myndigheter, patientföreningar och allmänhet och samarbetar med barn- och ungdomskliniken samt Hjärtcentrum i centrum för kardiovaskulär genetik, CKG. (regionvasterbotten.se)
 • Genom framsteg inom biokemi och proteomik ges vi en enorm potential att ytterligare utveckla snabb och pålitlig diagnostik av virala, mikrobiella, genetiska och metabola sjukdomar. (sva.se)
 • Slutsatsen av informationen är att det inte krävs ett särskilt medgivande från Datainspektionen för att få behandla genetiska uppgifter när dessa innefattas i. (rcso.se)
 • Läkarmottagningar får registrera biometriska och genetiska uppgifter när det finns medicinska skäl för det. (signon.se)
 • Känsliga (särskilda kategorier) personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter. (ki.se)
 • Som huvudregel får Säkerhetspolisen inte behandla så kallade känsliga personuppgifter, det vill säga uppgifter som avslöjar personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om sexualliv eller sexuell läggning. (sakerhetspolisen.se)
 • Huvudartikel: Orsaker till autism Numera anses genetiska faktorer spela stor roll för utveckling av autism, den så kallade biologiska förklaringsmodellen, men de exakta sambanden är komplicerade. (wikipedia.org)
 • En tendens till fokusering vid genetiska faktorer, utan att denna är vetenskapligt relevant ses i studien. (studylibsv.com)
 • Vad vet vi egentligen om vad som orsakas av genetiska faktorer och vad som orsakas av miljöfaktorer? (studylibsv.com)
 • Benmärgsaplasi kan orsakas av många faktorer (till exempel infektiösa, toxiska, genetiska, idiopatiska) men orsaken till BNP kunde inte härledas till infektion, toxiner eller genetiska faktorer. (sva.se)
 • Är man rasist för att man anser att det finns olika raser, och att det finns genetiska skillnader mellan raserna? (radikalsystemkritik.se)
 • Redan då finns genetiska skillnader mellan träd som ligger kvar i vänsterläge eller bara har ändrat sig lite grann och träd där vinkeln går mot höger. (sodra.com)
 • Det finns åtta underarter med liten variation i utseende, men med betydande genetiska skillnader. (cerdosmart.info)
 • Sjukdomen beror på genetiska förändringar som kan vara ärftliga eller uppkomma spontant och går i dagsläget inte att bota. (neuro.se)
 • Vi har också undersökt sambandet mellan sjukdomen och olika genetiska markörer har undersökts. (regionvasterbotten.se)
 • Överläkare Gerd-Marie Alenius forskar på psoriasisartrit och studerar hur sjukdomen yttrar sig, vilka symtom som kan tyda på allvarlig sjukdom, letar inflammationsmarkörer som går att mäta i blod och söker också efter genetiska markörer. (regionvasterbotten.se)
 • Men viruset har inte typats med senare tids genetiska analyser och det är därför inte fastställt var i Orthopoxvirus-gruppen det hör hemma. (sva.se)
 • Vi samarbetar med denna kohort i genetiska och kliniska analyser inom SLE-nätverket i landet och projektet fortsätter att drivas av Christine Bengtsson i Östersund. (regionvasterbotten.se)
 • Exempelvis visade forskningen på att vissa har genetiska förberedelser för olika beteenden eller reaktioner vilket kan peka på hur olika individer är rustade för att hantera motgångar och framgångar på mer eller mindre framgångsrika sätt. (blogspot.com)
 • Avsikten är att på sikt kunna jämföra utfall hos patienter med karakteristika, olika biomarkörer och kanske även genetiska kardiovaskulära riskfaktorer. (uu.se)
 • Essentialism anspråkar till användningen av biologiska, fysiologiska och genetiska skäl som förklarar ett socialt beteende. (wikipedia.org)
 • Vi kartlägger genetiska orsaker till ärftliga hjärtsjukdomar och undersöker kopplingen till fenotyp. (regionvasterbotten.se)
 • Jouberts syndrom orsakas av förändringar (mutationer) i gener som är mallar för tillverkningen av proteiner med betydelse för uppbyggnad och funktion hos de primära cilierna. (socialstyrelsen.se)
 • Sjukdomarna inom Zellwegers syndromspektrum orsakas av en förändring (mutation) i någon av de gener som alla är mallar för tillverkningen av (kodar för) något av de proteiner (peroxiner) som är nödvändiga för uppbyggnaden av peroxisomerna. (socialstyrelsen.se)
 • Mutationsanalysenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset är ett ackrediterat laboratorium som hjälper forskare att studera miljontals genetiska variationer för att identifiera och bedöma hur dessa påverkar olika sjukdomsprocesser. (karolinska.se)
 • Flera skäl talar för att de vanliga reglerna inte är tillräckliga och att den genetiska informationen bör särbehandlas, sverige atomoxetine usa. (timedmg.com)
 • Siffrorna och bokstäverna är namn på de två genetiska mutationer som gör att jag lider av cystisk fibros. (i-edu.se)
 • Share: I en tvärvetenskaplig studie publicerad i PNAS har en internationell grupp forskare använt sig av arkeologiska och genetiska data tillsammans med isotopanalyser för att fånga 4000 år av Iberiska. (kunst-hare.info)
 • På MAF finns exempelvis den mikroarraybaserad teknikplattformen, Illumina Iscan, för att studera större antal genetiska variationer - upp till fem miljoner - ofta utspridda över hela genomet. (karolinska.se)
 • De har också visat att det finns ett samband mellan antikropparna, vissa genetiska markörer, rökning och ledgångsreumatism. (regionvasterbotten.se)
 • Iberiska halvöns genetiska historia 13 mars 2018 Artistisk tolkning av en iberisk neolitisk jordbrukare. (kunst-hare.info)
 • En nyligen publicerad rapport visar att vi hittills har drygt tio olika genetiska varianter av SARS-CoV-2 i Sverige, muterade varianter av ursprungsviruset från Wuhan. (lif.se)