• Mitokondriell gen som ofta används för att studera genetisk variation inom och mellan djur. (nrm.se)
 • Minskad genetisk variation medför ofta problem särskilt när det gäller programmen för bevarande av lantrasernas genresurser. (eduskunta.fi)
 • Hybridisering kan leda till flera genetiska effekter, där förluster av genetisk variation är en av dem. (havochvatten.se)
 • Arvbarheten är ett statistiskt mått som anger hur stor del av den mätbara variationen (fenotypisk variation) hos en egenskap som beror på arvet (genetisk variation). (skk.se)
 • Avelsbas - begreppet används vanligen för att ge en bild av hur stor en population är med avseende på genetisk variation och antal individer tillgängliga för avel. (skk.se)
 • Genom avelsurval kan genetiska framsteg göras, förutsatt att det finns genetisk variation i populationen. (skk.se)
 • Detta är en genetisk variation av Orange Alien odlades fram under 2019. (alienchili.se)
 • Hos de gamla sorterna finns en stor genetisk variation som gör att de anpassar sig till växtplatsen. (atl.nu)
 • Det finns vidare stor genetisk variation och nya sorter har i allmänhet högre tolerans än äldre. (lantbruksforskning.se)
 • En direkt förädling för egenskapen är därför önskvärd och för det behövs en effektiv selektionsmetod och genetisk variation i förädlingsmaterialet. (lantbruksforskning.se)
 • Studien visar på en stor genetisk variation bland sorter och aktuellt förädlingsmaterial. (lantbruksforskning.se)
 • I studierna av hundarna har forskarna också funnit små genetiska bidrag från korsning av hund och varg från andra platser, bland annat Mellanöstern. (kth.se)
 • Det klassiska sättet, om jag vågar kalla det så, att kartlägga genetiska varianter som skiljer två populationer är att göra experimentella korsningar mellan dem - jag jobbar till exempel på en korsning mellan tamhöns och röda djungelhöns . (onunicornsandgenes.blog)
 • Inom datavetenskapen har man, inspirerade av det biologiska begreppet, använt simulerade genotyper i evolutionär programmering (till exempel genetiska algoritmer och genetisk programmering ). (wikipedia.org)
 • Det gäller till exempel den avkomma som kallas bröding och som är en korsning mellan den amerikanska bäckrödingen och svensk fjällröding ( Salvelinus alpinus ). (havochvatten.se)
 • De homologa kromosomerna byter sedan delar under ett steg som kallas korsning. (storyboardthat.com)
 • Hjärnans medfödda patologi kallas genen för corpus callosum, orsaken till vilken i de flesta fall är en genetisk faktor, och sjukdomen utvecklas intrauterin i fostret. (easymedicaldiagnosis.com)
 • De kan visserligen para sig och avkomman, som blir en korsning mellan häst och åsna, kallas mula. (naturvetenskap.org)
 • Till exempel framträder condylom som en neoplasma på grund av exponering för ultraviolett strålning, fosterhypoxi, genetisk predisposition och cellutvecklingspatologi. (edmondsinternalmedicine.com)
 • Det är en märklig tanke att en viss samhällsordning skulle vara oacceptabel bara för att den saknar genetisk grund. (wordpress.com)
 • Ett sensoriskt test hade tagits fram av ledamoten Magnus Westling och Matti Leino, agronom och docent i genetik drog igång tillställningen med en kort föreläsning om hur kålroten, svenskast av alla odlade växter, uppstod ur en korsning mellan den välkänt promiskuösa rovan och kål. (mrsfood.se)
 • DNA-molekylens struktur och funktion, vad betyder ordet genetik, vi tycker att ett sånt förslag bör tas fram och att man då ska titta på frågan om genetisk koppling mellan barnet och de tilltänkta föräldrarna. (nseo-sw.men)
 • Syftet med genetisk avel (gäller arvsmassa) av djur är bland annat att förbättra husdjurshushållningens biologiska och ekonomiska effektivitet på ett hållbart sätt. (eduskunta.fi)
 • En dihybrid klyvning eller dihybrid korsning är när man får avkomma från två grupper av individer (minst en individ per grupp) där individerna i den ena gruppen har två ärftliga egenskaper som skiljer sig på ett välkänt sätt från motsvarande två egenskaper i den andra gruppen, men är lika inom respektive ursprungsgrupp. (wikipedia.org)
 • Vid befruktningen skapas en avkomma med kromosomer, som har en genetisk sammansättning som skiljer sig betydligt från båda föräldrarnas (både röd och turkos och ljus och mörk). (docplayer.se)
 • Med hybrid avses här avkomma i första t o m fjärde generationen efter korsning mellan vild art och tamkatt. (sverak.se)
 • Pineapple Kush må vara en korsning mellan två mycket populära arter men populariteten den har nått är ett resultat av expertis inom blandning av dessa två arter. (royalqueenseeds.se)
 • Bland annat gjordes utsättningar av inhemska arter som öring och röding men även helt främmande arter testades som exempelvis indianlax, regnbåge, laxing (korsning mellan lax och öring) och splejk (korsning mellan kanadaröding och bäckröding). (vattern.org)
 • Polycystisk njursjukdom även kallad PKD (Polycystic Kidney Disease) är en ärftlig sjukdom som främst drabbar Perser, Himalaya och Exotic eller en korsning av dessa. (mydnavet.se)
 • PKD är en nedärvd genetisk sjukdom som kan ge cystor på njurarna samt njursvikt och dödsfall. (mydnavet.se)
 • En viktig faktor är genetisk predisposition, vilket ökar risken för sjukdom. (edmondsinternalmedicine.com)
 • Akondroplasi dvärgväxt är en genetisk sjukdom med fullständig penetrans. (nseo-sw.men)
 • Begreppen hybrid och korsning används i vissa sammanhang som synonymer medan de skiljs åt i andra sammanhang[förtydliga]. (wikipedia.org)
 • I sitt sökande efter gener som är viktiga för reaktionen på stress har forskarna tidigare studerat en korsning mellan tamhöns och djungelhöns. (liu.se)
 • Han ska titta närmare på vad som händer på genetisk nivå när tamdjur förvildas. (liu.se)
 • Då kommer Lynn Margulis och hävdar att våra egna celler hade sitt ursprung i en märklig korsning mellan urcell och bakterie. (vetenskapspedagogen.se)
 • Diagrammet visar vilka kombinationer av genvarianter som kan bildas vid en viss korsning, och vilken färg blomman får vid respektive kombination. (wikipedia.org)
 • Detta är en vanlig genetisk undersökningsmetod som användes redan av Gregor Mendel. (wikipedia.org)
 • När Richard Mithen sedan forskade på John Innes Centre startade han ett förädlingsarbete där han korspollinerade en av dessa vilda broccolivarianter från södra Italien med en vanlig kommersiell broccoli och en av avkommorna från denna korsning blev sedan föräldern till Beneforté. (superbroccoli.info)
 • För en typisk korsning av sativa har dessa plantor en kort period för knoppning. (royalqueenseeds.se)
 • Luisa Pallares berättar om genetisk kartläggning, med helgenomsassociation , av skallens form hos naturliga hybrider mellan två underarter av möss. (onunicornsandgenes.blog)