• Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen ( 2006:351 ) om genetisk integritet m.m. (karnovgroup.se)
 • Termer och uttryck som används i lagen om genetisk integritet m.m. har samma betydelse i förordningen. (karnovgroup.se)
 • lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. (karnovgroup.se)
 • Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om genetisk integritet m.m. (karnovgroup.se)
 • Syftet med lagen är att värna den enskilda människans integritet. (karnovgroup.se)
 • I lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. regleras hur humanbiologiskt material, med respekt för den enskilda människans integritet, ska få samlas in, förvaras och användas för vissa ändamål. (karnovgroup.se)
 • lagen (2006:351) om genetisk integritet med mera. (mfof.se)
 • lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. om behandlingen har utförts i Sverige. (mfof.se)
 • Lagen om genetisk integritet bestämmer vad som är tillåtet i samband med assisterad befruktning. (gbgkk.se)
 • Kravet på tillstånd av Socialstyrelsen till en genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän hälsoundersökning gäller inte neonatala undersökningar avseende fenylketonuri (PKU), galaktosemi, kongenital hypotyreos och kongenital binjurebarkhyperplasi. (karnovgroup.se)
 • Ingen får utan stöd i lag i samband med ett avtal efterforska eller använda genetisk information om den andre. (karnovgroup.se)
 • Från och med 1 januari 2019 behöver det befruktade ägget inte komma från modern då kravet på att det blivande barnet har en genetisk koppling till minst en förälder vid assisterad befruktning tas bort. (mfof.se)
 • Lagen om genetisk integritet m.m. (wikipedia.org)
 • Lagen om genetisk integritet m.m. (2006:351) är en svensk lag med bestämmelser om begränsningar i användningen av viss bioteknik som utvecklats för medicinska ändamål. (wikipedia.org)
 • Syftet med lagen är att värna den enskilda människans integritet. (wikipedia.org)
 • Lagen omfattar genetiska undersökningar, genetisk information, genterapi och viss befruktning. (wikipedia.org)
 • Biobankslagen (SFS 2002:297) ^ "Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. 2 kap 1 §", lagen.nu. (wikipedia.org)
 • I lagen ( 2002:297 ) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. regleras hur humanbiologiskt material, med respekt för den enskilda människans integritet, skall få samlas in, förvaras och användas för vissa ändamål. (lagen.nu)
 • Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen ( 2006:351 ) om genetisk integritet m.m. (karnovgroup.se)
 • Termer och uttryck som används i lagen om genetisk integritet m.m. har samma betydelse i förordningen. (karnovgroup.se)
 • Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om genetisk integritet m.m. (karnovgroup.se)
 • 2 Lagen gäller- användning av genetiska undersökningar och genetisk information samt genterapi, - genetisk undersökning vid allmänna hälsoundersökningar, - fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik, - åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa, - insemination, och - befruktning utanför kroppen. (docplayer.se)
 • Den nuvarande regleringen av assisterad befruktning innefattas i lagen om genetisk integritet [2]. (lakartidningen.se)
 • En lagändring har skett i lagen (2006:351) om genetisk integritet. (nj.se)
 • Socialstyrelsen redovisar i denna rapport förslag om lagändring i 7 kap 4 § andra stycket lagen om genetisk integritet mm samt förslag om att en utökning av möjliga vårdgivare också följs av ett krav på tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. (socialstyrelsen.se)
 • Samtidigt har lagen om genetisk integritet inte hängt med enligt Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (Smer). (lakartidningen.se)
 • lagen (2006:351) om genetisk integritet med mera. (mfof.se)
 • Enligt lagen om genetisk integritet kan den som vanemässigt eller i vinstsyfte donerar sperma dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader. (sverigesradio.se)
 • 2 § stycke 2 FB).Samtycke till assisterad befruktning innebär att partner kan bli rättslig förälderEtt undantag från huvudregeln om att genetiskt och rättsligt faderskap ska överenstämma, är om modern blivit befruktat på konstgjord väg enligt lagen om genetisk integritet (LGI). (lawline.se)
 • I Sverige regleras assisterad befruktning av lagen om genetisk integritet m.m. (2006:351). (respektlivet.nu)
 • För barn som kommit till genom insemination enligt 6 kap, lagen om genetisk integritet eller befruktning av ägg enligt 7 kap lagen om genetiskt integritet ska föräldraskapet för barnet fastställas. (kungsor.se)
 • Lagen ska skydda din integritet vid insamling, förvaring och användning av prov. (nll.se)
 • lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. om behandlingen har utförts i Sverige. (mfof.se)
 • Alternativt om det kan bevisas att en insemination eller befruktning utanför moderns kropp skett med hans spermier under den aktuella tidpunkten, och detta inte skett i enlighet med lagen om genetisk integritet. (lawline.se)
 • 4 och 5 §§ lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. - böter eller fängelse i 6 månader. (slideplayer.se)
 • Sverige exempelvis, har ett mer generellt förbud mot den här typen av brott i lagen om genetisk integritet, men denna lagstiftning lämnar utrymme för tolkningar. (epochtimes.se)
 • Lagen om genetisk integritet bestämmer vad som är tillåtet i samband med assisterad befruktning. (gbgkk.se)
 • Enligt lagen om genetisk integritet har ett barn som uppnått tillräcklig mognad rätt att ta reda på donatorns identitet. (gbgkk.se)
 • Enligt lagen om genetisk integritet från 2006 skall alla gravida kvinnor erbjudas information om fosterdiagnostik. (n.nu)
 • Lagen om genetisk integritet) USA: Förbud att diskriminera pga info om gener vid bl a anställning, lön, försäkringar - utom liv och demensvård. (slideplayer.se)
 • Exempel på lagar som då berörs är lagen om genetisk integritet (2006:351), lagen om medicinsk-tekniska produkter, personuppgiftslagen (PUL), marknadsföringslagen med flera. (studylibsv.com)
 • Om denna verksamhet sker inom ramen för laboratorium som har en anknytning till hälso- och sjukvården så är sådan verksamhet att betrakta som en "genetisk undersökning" enligt lagen om genetisk integritet, vilket det rimligen också är med de konsekvenser för medicinsk trovärdighet och säkerhet med mera som exempelvis föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen med flera lagar som reglerar medicinsk verksamhet. (studylibsv.com)
 • Bara denna anomali i lagen om genetisk integritet förtjänar en översyn, men vi har i denna motion valt att se problemet i en än vidare kontext. (studylibsv.com)
 • Enligt lagen om genetisk integritet är alla spermadonatorer som används i Sverige för insemination och IVF "öppna", vilket innebär att identiteten är känd. (xn--fertilitetsrd-0fb.se)
 • På grund av en skrivelse i lagen om genetisk integritet är äggdonation i dagsläget bara tillgängligt för olikkönade par med egna spermier inom paret. (hbtqfamiljer.se)
 • Barnet kan då vända sig till den klinik där behandlingen har utförts och har enligt lagen om genetisk integritet rätt att få reda på vem som har donerat. (atleticoalbericia.com)
 • Enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. är det makens eller sambons samtycke till att det befruktade ägget förs in i kvinnans kropp som är det avgörande förhållandet för att en behandling ska få genomföras. (socfamratt.se)
 • Barnombudsmannen stödjer SMER:s övervägande om preimplantatorisk genetisk diagnostik (PDG), nämligen att tekniken bör få användas i något större utsträckning än vad nuvarande riktlinjer medger. (barnombudsmannen.se)
 • Ett barnperspektiv på de frågor som diskuteras i betänkandet måste innebära att det tillförsäkras att ett blivande barn inte skadas genom själva undersökningen av cellerna vid preimplantatorisk genetisk diagnostik. (barnombudsmannen.se)
 • Detta banade väg för viktig utveckling inom assisterad befruktning (ART) i dessa länder inkluderat PGD, preimplantatorisk genetisk diagnostik, diagnostik av en genetisk defekt på embryostadiet, och embryonal stamcellsforskning . (wikipedia.org)
 • Ett annat sådant exempel är den nya molekylärbiologiska tekniken med genetisk bestämning som kan komma att påtagligt förändra medicinsk diagnostik, prognostik och behandling i framtiden. (studylibsv.com)
 • För att harmonisera och effektivisera genetisk diagnostik inom sjukvården i Sverige arbetar vi med att ta fram standardiserade rutiner för analyserna, och ett stöd för tolkning av erhållna genetiska data. (genomicmedicine.se)
 • Det blivande barnet ska ha en genetisk koppling till minst en av de blivande föräldrarna vid en assisterad befruktning. (nj.se)
 • Embryot, det blivande barnet, är inte längre en varelse, en individ med autonomi och integritet, utan ett objekt som i bästa fall får växa och tas emot av sin familj eller i andra fall blir till avfall, fryses ner till senare användning eller slutar som forskningsmaterial. (respektlivet.nu)
 • Från och med 1 januari 2019 behöver det befruktade ägget inte komma från modern då kravet på att det blivande barnet har en genetisk koppling till minst en förälder vid assisterad befruktning tas bort. (mfof.se)
 • För transmän som har sparat och fryst ägg, i utlandet eller i Sverige, men inte ämnar bära barnet finns idag inga möjligheter att bli genetisk förälder till ett barn genom assisterad befruktning i Sverige. (hbtqfamiljer.se)
 • Vem garanterar då patientens rätt till integritet? (ki.se)
 • Seminarium 3 maj 2018 om patientlagen som trädde i kraft 2015 med syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning, samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. (vgregion.se)
 • Patientens integritet är centralt för GMS är och vi arbetar för att integrera gensekvensering i klinisk verksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. (genomicmedicine.se)
 • Smer vill även ha med en representant med vårdgivarperspektiv och valet föll på Charlotta Ingvoldstad som har uppdrag att utbilda barnmorskor och läkare inom Stockholms läns landsting i genetik, fosterdiagnostik och genetisk vägledning. (n.nu)
 • Det tredje dokumentet i serien Smer kommenterar belyser de etiska aspekter som aktualiseras av den individanpassade medicinen, bland annat avseende integritet, solidaritet, prioriteringar och patientinflytande. (smer.se)
 • Vilka etiska utmaningar ställer oss landvinningarna inom genetisk forskning inför? (su.se)
 • Samtidigt väcks en rad etiska frågor, exempelvis om genetisk integritet och rätten att inte veta. (ki.se)
 • I februari 2015 bjöd SMER (Statens Medicinsk Etiska råd) in representanter från FUB (Judith Timoney), Svenska Downföreningen (Mickan Luning) samt Charlotta Ingvoldstad (genetisk vägledare på Klinisk genetik och Centrum för fostermedicin på Karolinska Universitetssjukhuset) till Smer:s sammanträde för en diskussion om den fosterdiagnostiska metoden NIPT. (n.nu)
 • Den syftar till att med respekt för den enskilda människans självbestämmande och integritet säkerställa hög kvalitet och säkerhet hos mänskliga vävnader och celler för att förhindra att smitta eller sjukdom överförs vid användning på människor. (socialstyrelsen.se)
 • Genetisk variation förtjänar därmed en massa respekt, och vi bör tänka på vad vi gör om vi eroderar den genetiska variation som finns i Naturen. (wordpress.com)
 • Arbetet resulterade i SWEDAC-dokumentet "Ackreditering av klinisk genetisk verksamhet" som därefter legat till grund för ackrediteringen av kliniskt genetiska enheter i Sverige. (sfmg.se)
 • Om emellertid exakt samma genetiska tester genomförs på ett laboratorium som inte har någon anknytning till hälso- och sjukvården är verksamheten i lagens mening inte att betrakta som en genetisk undersökning, vilket också gör att all annan lagstiftning som finns till för att säkerställa trovärdig och säker hälso- och sjukvård inte längre är applicerbar på verksamheten. (studylibsv.com)
 • Undersökningar visar att personer med risk för en svår sjukdom, som de haft nära kontakt med, är mer negativa till att genomgå genetisk analys. (genanalys.se)
 • För att göra en genetisk analys behöver man bara en eller några få celler från en person, till exempel i form av ett blodprov. (genanalys.se)
 • Oftast sparas cell- och vävnadsprov - till exempel prov från tumörer och benmärgsutstryk - men också blodprov för utredning av infektioner och immunologiska sjukdomar samt prov för genetisk analys. (nll.se)
 • Inom verksamhetsområdet söker man nu en enhetschef till Genetisk analys och bioinformatik . (sfmg.se)
 • I samband med ovanstående blev även Charlotta Ingvoldstad Malmgren, genetisk vägledare vid Centrum för fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset intervjuad. (n.nu)
 • FN:s riktlinjer runt hur människors integritet ska kunna värnas har utgjort basen för den kritik som forskare nu framför i en nypublicerad vetenskaplig studie. (mynewsdesk.com)
 • Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. (sfmg.se)
 • Men såväl regeringsformen som Europakonventionen lämnar utrymme för inskränkningar under vissa ‎Personlig integritet · ‎Fysisk integritet · ‎Genetisk integritet. (dr-michaelis.info)
 • Personlig integritet. (dr-michaelis.info)
 • Personlig integritet är den enskildes rätt att kontrollera vem som kan få tillgång till dennes privata information. (dr-michaelis.info)
 • Ett exempel på detta är samhällets snabba anpassning till den nya informationsteknologin (it) och behov av att skyndsamt se över lagar och regler som gäller för att värna bland annat medborgarnas rätt till personlig integritet och äganderätt till egenproducerat material så att inte de många fördelar som it för med sig kommer i konflikt med andra viktiga och skyddsvärda värden. (studylibsv.com)
 • Användning av genetisk information på försäkringsområdet 2 I fråga om riskbedömd personförsäkring får utan hinder av vad som sägs i 1 andra stycket första meningen ett försäkringsbolag efterforska eller använda genetisk information i samband med ingående, ändring eller förnyelse av avtal, om 1. (docplayer.se)
 • Kravet på genetisk koppling bör avskaffas, och man bör tillåta behandlingar med enbart donerade könsceller liksom behandling med befruktade donerade ägg inom svensk hälso- och sjukvård. (lakartidningen.se)
 • Detta kanske bidrar till det att det ter sig logiskt att ställa kravet på genetisk variation som procentuell förlust per 100 år analogt med andra krav. (wordpress.com)
 • Föreningens kvalitetsgrupp har arbetat tillsammans med SWEDAC för att ta fram kriterier för ackreditering av klinisk genetisk verksamhet. (sfmg.se)
 • embryonal stamcell) Asexuell reproduktion Icke-sexuell fortplantning stamcellsforskning Engelsk översättning av 'stamcellsforskning' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online genetisk integritet erhållit angående embryonal stamcellsforskning. (arsletjorden.xyz)
 • Dessutom har själva begreppet genetisk integritet blivit alltmer ifrågasatt i takt med att nya upptäckter påvisat betydelsen av gendelning över organism- och artgränserna. (sacred-economics.com)
 • Han har dessutom gjort sina doktorandstudier inom genetisk hjärt-kärlforskning. (medpro.se)
 • De olika apparna bedöms från en rad olika perspektiv som risk för diskriminering, integritet, skydd av användarnas data, transparens och säkerhet. (mynewsdesk.com)
 • Vid behov bör HCM-patienter erbjudas genetisk rådgivning och genetisk testning. (healthcarecoast.com)
 • Det krävs hög kompetens att tala med barn i olika åldrar om exempelvis risker för framtida allvarliga ärftliga sjukdomar som upptäckts vid genetisk undersökning och känsliga avgöranden behöver göras för att säkerställa att barnets hälsa blir den bästa uppnåeliga. (barnombudsmannen.se)
 • Sådant material utgör en oersättlig källa för biologisk och genetisk data, och är nödvändigt för utvecklingen av diagnostiska tester, terapier och läkemedel. (ragnarsoderbergsstiftelse.se)
 • kräver ytterligare personuppgifter, däribland betalningsuppgifter samt, för DNA-testet, testkoden (när du aktiverar ditt DNA-testkit) och ett salivprov som vi kan utvinna genetisk information från. (ancestry.se)
 • Medan vi vidtar ytterligare försiktighetsåtgärder för att hjälpa till med embryo implantation, är det meningsfullt att överväga före implantation genetisk screening som en metod för embryo val. (ivfcypern.se)
 • TIDDAG 8.11.2011 (HealthDay News) - De flesta personer med en genetisk hjärtsjukdom som kallas hypertrofisk kardiomyopati (HCM) kan leva en normal tid, enligt den första vetenskapsbaserade riktlinjen för diagnos och behandling av tillståndet. (healthcarecoast.com)
 • Enda möjligheten att ändra på detta är att några hundra tusen väljare ger Piratpartiet sin röst - som vågmästare i riksdagen vill vi medverka till att respekten för människors integritet återupprättas i vårt samhälle. (blogspot.com)
 • 2012/13 mnr: A274 pnr: M1164 Motion till riksdagen 2012/13:A274 av Per Bill och Finn Bengtsson (M) Genetisk konstitution som diskrimineringsgrund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av genetisk konstitution som diskrimineringsgrund. (studylibsv.com)
 • Kommittén avlämnade 1983 diskussionspromemorian om Genteknikens tillämpning på människa 382 och under slutet av år 1984 betänkandet Genetisk integritet. (livochratt.se)
 • Ett exempel på att möjligheten till individuell genetisk kartläggning ställer även internationell lagstiftning inför stora problem är att Europarådet 2008 valt att utfärda ett tilläggsprotokoll till konventionen om de mänskliga rättigheterna med inriktning just på den medicinska genetikens tekniska genombrott under senare tid. (studylibsv.com)