• Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. (uu.se)
 • Härmed utlyses en postdoktortjänst i mikrobiell biogeokemi vid Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet. (mynetworkglobal.com)
 • Professor Göran Arnqvists forskning ligger i gränslandet mellan ekologi och genetik och fokuserar på de evolutionära konsekvenserna av könlig förökning hos främst insekter. (uu.se)
 • Lägst betyget G på kurserna Introduktion till biomedicin och Allmän och organisk kemi, samt lägst betyget G på momenten Basal metabolism (3 hp) och Biokemiska laboratoriemetoder (2 hp) på kursen Medicinsk biokemi, samt på momentet Cellbiologi (6 hp) på kursen Cellbiologi och genetik på Kandidatprogrammet i biomedicin. (ki.se)
 • Dessutom krävs minst 30 hp inom huvudområdet kemi varav minst 7,5 hp biokemi, 45 hp inom huvudområdena biologi eller molekylärbiologi varav minst 7,5 hp i genetik och 22,5 hp i mikrobiologi, fysiologi, samt cell- och molekylärbiologi. (arbetsgivarverket.se)
 • Min forskning handlar om mikrobiologi och mikrobiell ekologi, med särskild inrikting på antibiotikaresistens hos bakteriesamhällen. (gu.se)
 • Fältet överlappar andra områden inom biologi och kemi, särskilt genetik och biokemi. (framtid.se)
 • Det här projektet är ett samarbete med två professorer vid Stanford: dr Mark Davis, expert i immunologi, och dr Lars Steinmetz, expert i genetik och genuttryck. (omf.ngo)
 • Kursen introducerar studenterna till den fascinerande världen av levande celler med tonvikt på bakterier, deras genetik och fysiologi. (lth.se)
 • I allmänhet finns det fyra viktiga faktorer som orsakar akne: genetik, hormonella Acne inflammation bakterier och inflammatorisk respons. (rogerhelpsyou.com)
 • Bakteriers morfologi, taxonomi, genetik och metabolism. (ki.se)
 • Jag har också ett intresse för mikrobiell taxonomi och utveckling av metoder för bättre taxonomiska bestämningar utifrån sekvensdata. (gu.se)
 • Examen på mastersnivå eller motsvarande med inriktning mot biologi till exempel: evolutionsbiologi, molekylär biologi, ekologi, genetik eller bioinformatik. (varbi.com)
 • Alternativt kan den sökande ha en examen i bioinformatik med dokumenterade kurser inom relevanta biologiska discipliner inklusive evolutionär biologi eller mikrobiell utveckling. (varbi.com)
 • Dokumenterade färdigheter inom biostatistik, mikrobiell metabolism och modellering kommer också att beaktas. (mynetworkglobal.com)
 • Vi driver ett flertal framgångsrika forskningsprojekt med fokus på naturlig och sexuell selektion, molekylär evolution, artbildning, mikrobiell diversitet och ekosystemprocesser. (varbi.com)
 • 9 Genetik, värdfaktorer och infektioner Norovirus -ssRNA-virus, ej höljebärande -Kan ej odlas, in vitromodell saknas Sekvensering, oklart vad fynden betyder in vivo Typ 2:4 cirkulerande worldwide Kortvarig herd immunity (6-8 månader) Sannolik evolution - dags för skifte? (slideplayer.se)
 • Dokumenterad erfarenhet av svampars ekologi eller systematik, bioinformatik eller genetik är meriterande. (varbi.com)
 • Kursutbudet innehåller allt från akademisk engelska och innovation, till antropologi och en kurs om genetik vid drogberoende. (liu.se)
 • Den sökande ska ha en doktorsexamen i akvatisk mikrobiell ekologi eller liknande. (varbi.com)
 • Vi utvecklar metodik för storskalig hög-upplöst fenotypning av mikrobiell tillväxt. (gu.se)
 • Han är en internationellt erkänd forskare i forskningsfronten inom området mikrobiell genetik, som vid kvalitetsutvärderingen KoF07 identifierades som världsledande. (uu.se)
 • Den medicinska forskningen i Umeå har en stark tradition inom genetik (ärftlighetslära) och molekylärbiologi. (wikipedia.org)
 • Mikrobiell ekologi, inklusive normalfloran hos människor. (ki.se)
 • Tre doktorandtjänster och en postdoktortjänst är utlysta inom biogeokemi/mikribiell ekologi i forskningsprogrammet för limnologi hos institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala Universitet. (uu.se)
 • Vi har en internationell och samarbetsvänlig forskningsmiljö i limnologin som har en stark ställning inom biogeokemi, mikrobiell ekologi samt populationsekologi. (uu.se)
 • Vi letar efter väldigt motiverade och talanfulla kandidater med en bakgrund inom biogeokemi, och/eller mikrobiell ekologi, samt erfarenhet inom en eller flera av följande fält: analytisk kemi, geokemi, mikrobiell ekologi, limnologi och marinekologi, jordvetenskap och ekosystemvetenskap. (uu.se)
 • Evolution kan kanske bättre beskrivas som ett komplext nätverk av floder som går samman och delas hela tiden, som ett floddelta med otaliga sammankopplingar, säger Jente Ottenburghs, postdoc vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet och studiens försteförfattare. (uu.se)
 • Forskare vid institutionen för ekologi och genetik har kartlagt hela arvsmassan hos järv och visat att den skandinaviska stammen har låg grad av genetisk variation. (uu.se)
 • Det kan betyda att stammen är mer sårbar för miljöförändringar än man tidigare trott, säger Robert Ekblom, institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet. (uu.se)
 • Denna kunskap ledde till att Luke Robertson, postdoktor vid institutionen för ekologi och genetik och institutionen för läkemedelskemi, ifrågasatte strukturen hos en kemisk förening som rapporterats från en blåstjärneväxt, en scilla från Madeira (Scilla madeirensis, Asparagaceae). (uu.se)
 • Det är både viktigt och intressant att miljöer som i första hand är anlagda för ett annat ändamål, också kan bidra till en ökad biologisk mångfald säger Frank Johansson, professor vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet. (uu.se)
 • Institutionen för Ekologi och Genetik har ett flertal namn med i topp-100 i flera kategorier, bland annat professor Hans Ellegren i topp tio inom kategorin Medicin och livsvetenskap och professor Lars Tranvik i topp tio inom kategorin Miljövetenskap och grön biologi. (uu.se)
 • Jon Ågren är professor vid institutionen för ekologi och genetik och har forskat länge om pollinering och växters förmåga att anpassa sig till olika klimat. (uu.se)
 • Den nya studien stöder tidigare förslag att australiska och indonesiska zebrafinkar bör betraktas som två olika arter, säger Per Alström, institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet. (uu.se)
 • En grupp forskare från insitutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet, från institutionen för biomedicinsk vetenskap och veterinär hälsa vid SLU i samarbete med Uppsala Vatten och forskare från Norges miljö- och biovetenskapliga universitet i Oslo samt Karolinska Institutet i Stockholm kommer att studera halten och den genomiska sammansättningen av virus i avloppsvatten. (uu.se)
 • Gruppen leds av Dr Anna Szekely, forskare vid institutionen för ekologi och genetik, Uppsala Universitet. (uu.se)
 • Studien är ett viktigt steg mot att förstå processerna för bildning av metylkvicksilver på en molekylär nivå och den nya kunskapen kommer att hjälpa oss modellera den globala kvicksilveromsättningen och identifiera kvicksilverrelaterade hälsorisker kopplat till akvakultur och fiske eller dricksvattenproduktion, säger Andrea Garcia Bravo, postdoktoral forskare vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet och huvudansvarig för studien. (uu.se)
 • Många forskare från Institutionen för Ekologi och Genetik kommer att vara där. (uu.se)
 • Talgoxen finns över nästan hela Europa och Asien, och vår studie visar att den har en komplex utvecklingshistoria, där olika grupper isolerats genetiskt från varandra under lång tid, säger professor Per Alström vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet och en av författarna till studien som publiceras i Journal of Biogeography. (uu.se)
 • För att vi ska kunna föreslå en omklassificering av artkomplexet behöver vi emellertid fler studier av andra egenskaper, som till exempel sången, säger professor Per Alström vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet. (uu.se)
 • Detta kan i sin tur påverka groddjur generellt genom ökad predationsrisk och i synnerhet gölgrodorna i Uppland som lever isolerat och är beroende av att kunna röra sig mellan dammarna för att minska inavel, säger Simon Kärvemo, tidigare postdoc vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet, nu vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. (uu.se)
 • Detta speglar de prestationer som gjorts av tidigare och nuvarande medarbetare på forskningsprogrammet för limnologi vid Institutionen för Ekologi och Genetik. (uu.se)
 • Anna Qvarnström , professor i biologi, inriktning zooekologi, vid institutionen för ekologi och genetik, har valts till ny prodekan för forskning vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. (uu.se)
 • Vi såg att den genetiska mångfalden i den östliga låglandsgorillan har försämrats kraftigt under bara några få generationer, säger Tom van der Valk, doktorand vid institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet. (uu.se)
 • Vår studie visar att historiska prover från museer ger en unik möjlighet att övervaka förändringar i den genetiska statusen för utrotningshotade arter, säger Dr. Katerina Guschanski, forskare vid institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet. (uu.se)