• I det aktuella arbetet har forskarna studerat den andra typen av mekanism, det vill säga evolution av nya gener och proteiner från randomiserade DNA-sekvenser, så kallad de novo evolution. (uu.se)
 • I den nya studien syns inga tecken på att neandertalare ärvt några gener från den moderna människan, vilket förvånar forskarna. (svt.se)
 • Men i analyserna såg forskarna inga tecken på att gener överförts från den moderna människan till neandertalare. (svt.se)
 • Forskarna poängterar därför att det inte går att utesluta att överföringen av gener kan ha gått i båda riktningarna. (svt.se)
 • I den aktuella studien som nu publiceras i Science har forskarna experimentellt testat en specifik modell (presenterad i PNAS 2007) som förklarar hur nya gener uppstår. (mynewsdesk.com)
 • Studien ökar den totala kunskapen om resistensframkallande gener och har bidragit till en betydande ökning av antalet kända gener som, om de aktiveras i till exempel patogena bakterier hos en människa, kan utgöra ett hot mot vår förmåga att behandla multiresistenta bakterier, förklarar forskarna i artikeln. (lakemedelsvarlden.se)
 • Det mest anmärkningsvärda fyndet var enligt forskarna att träningsformer som har fokus på kopplingen mellan body-mind till synes förmår dämpa de gener och samband som förvärrar inflammationer i kroppen. (iform.se)
 • Genom att göra testerna på sex generationer höns under fem år kunde forskarna beräkna hur stor del av variationen som var förklarad av gener, eller av miljö. (liu.se)
 • Vad forskarna såg var att enklare test hade låg ärftlighet, men hur bra kycklingarna var på att lösa svårare problem kunde till större del förklaras av gener. (liu.se)
 • Forskarna använde en stor databas med information om hur 20 000 olika gener uttrycks hos en stor mängd människor. (expertsvar.se)
 • Hos dem hittade forskarna mer än tusen gener som uppträder annorlunda hos fulani än hos andra. (doktorn.com)
 • I studien, som genomförts på Island, har forskarna kunnat identifiera skillnader i gener som har betydelse för avsaknad av tandanlag. (tandlakartidningen.se)
 • I en ny studie visar svenska forskare hur nya gener och funktioner som är fördelaktiga för bakterier kan sållas fram från ett slumpmässigt urval DNA-sekvenser. (uu.se)
 • Forskare vid Uppsala universitet har sekvenserat, eller kartlagt, två stycken själviska gener i mögelsvampen Neurospora intermedia som får svampsporer att döda sina syskon. (mynewsdesk.com)
 • I en studie som publiceras i Current Biology har forskare vid Karolinska Institutet visat att våra blickars rörelsemönster delvis styrs av våra gener. (ki.se)
 • Nya resultat från forskare vid Uppsala universitet och USA visar att man i laboratoriemiljö kan få nya gener att utvecklas genom en mycket snabb, stegvis process där redan existerande gener med flera funktioner till en början amplifieras. (mynewsdesk.com)
 • Brittiska forskare konstaterar att sömnbrist har en väsentlig påverkan på våra gener. (netdoktor.se)
 • Forskare i Göteborg har kartlagt ett stort antal gener som gör bakterier motståndskraftiga mot antibiotika. (lakemedelsvarlden.se)
 • På liknande sätt kartlägger forskare biologiska nätverk som baseras på hur olika proteiner eller gener interagerar med varandra. (expertsvar.se)
 • Forskare har funnit 31 nya regioner i arvsmassan med koppling till blodtryck och tre gener med stor påverkan på reglering av blodtryck. (forskning.se)
 • För första gången har forskare i USA lyckats avlägsna gener som orsakar ärftliga sjukdomar i människoceller. (illvet.se)
 • forskare kan exempelvis klippa bort sjukdomar från en organisms gener. (illvet.se)
 • Att Forskare och företag tillåt ta patent på mänskliga gener är för framtiden en stor GRODA. (henrikbranden.se)
 • I en studie i Nature presenterar forskare vid Karolinska Institutet en ny metod för att analysera hur instruktioner i arvsmassan styr hur våra gener aktiveras i enskilda celler. (medicinskaccess.se)
 • Forskare har funnit totalt 32 gener som kan vara en bakomliggande orsak till varför människor blir feta. (netdoktorpro.se)
 • Forskare har ringat in ett trettiotal gener som påverkar övervikt och fetma. (bookbeat.se)
 • Forskare från Uppsala universitet har kartlagt mördarbinas gener och i dessa hittat möjliga förklaringar till deras framgångar. (biram.se)
 • Utöver överföringen av gener stärker studien också tidigare forskning, som visat att europeiska neandertalare kan ha varit nära att dö ut, men sedan förflyttat sig och återhämtat sig innan kontakten med moderna människor. (svt.se)
 • Kinas regering har beslutat att temporärt förbjuda all forskning kring modifiering av mänskliga gener. (yle.fi)
 • Vid LiU bedrivs stark forskning om hur olika gener påverkar djurs beteende, välbefinnande och personlighet. (liu.se)
 • I Torkel Klingbergs bok Hjärna, gener och jävlar anamma, får vi fascinerande inblickar i ny forskning om barns lärande och motivation. (adlibris.com)
 • Till skillnad från tidigare forskning har vi har tittat på alla gener i olika celler som ingår i immunförsvaret för att se om några gener används annorlunda hos fulani än hos andra grupper. (doktorn.com)
 • Vår forskning är framtidens medicin på spåret och det kommer innebära att man måste ta hänsyn till både kost och gener. (vetenskaphalsa.se)
 • Forskning om gener och brott upplever jag som mer kontroversiellt än det behöver vara. (kriminologen.se)
 • Banbrytande forskning har gett oss gener och virus som används i en rad sammanhang. (pensioneradefarmacevter.se)
 • 1998 initierade det japanska forskningsinstitutet RIKEN ett projekt för att kartlägga vilka mekanismer som styr de gener som ska slås på och av i olika typer av celler. (fof.se)
 • Våra gener styr i vilken mån vi är känsliga för fett, kolhydrater och för lite motion. (bookbeat.se)
 • Men enligt Terje Falck-Ytter bidrar resultaten också till grundläggande kunskap om hur våra gener påverkar hur vi tar oss an världen och därmed formar vår egen livsmiljö. (ki.se)
 • Kunskap om dessa gener gör det möjligt att tidigt hitta och förhoppningsvis hantera nya former av multiresistenta bakterier. (lakemedelsvarlden.se)
 • I boken får vi kunskap om gener, motionstips, länkar till företag som säljer gentester (om vi har råd för det är inte billigt) så att vi själva kan upptäcka om vi ska banta genom att dra ner på fett eller kolhydrater och enkla recept. (dast.nu)
 • Får vi djupare kunskap om hur kost och gener samspelar kan vi sannolikt få förbättrade möjligheter att förebygga "dåliga blodfetter" och hjärt-kärlsjukdom med hjälp av individanpassade strategier. (vetenskaphalsa.se)
 • Den förbjudna svenska boken om Gener, har gett Hitler kunskap till ett nytt tänkande. (detektiven.eu)
 • Syftet är att hitta människor med gener som ökar risken för olika sjukdomar, för att därmed kunna sätta in förebyggande åtgärder. (fof.se)
 • I våra gener hittas ungefär trettiosex ovanliga sjukdomar som förekommer oftare hos oss än på andra håll i världen. (yle.fi)
 • Det beror på att miljö och livsstil kan avgöra vilka gener som är vilande eller aktiva, och det kan i sin tur påverka både livslängd och risken att drabbas av olika sjukdomar. (iform.se)
 • Att vi drabbas av hjärt-/kärlsjukdomar på grund av de sparsamma generna utgör inte ett tillräckligt stort selektionstryck för att utrota sparsamma gener eftersom de flesta drabbas av dessa sjukdomar först när de blir äldre och redan har hunnit skaffa barn. (fyratimmarskroppen.se)
 • Under två timmar fick vi information om gener och teknik, hur man bäst kan optimera sin träning, individuell anpassning och återhämtningens betydelse. (gih.se)
 • Genom att analysera genetiken hos knappt 2 000 islänningar med rapporterad avsaknad av tandanlag och jämföra dem med närmare 340 000 kontrollindivider har de kunnat identifiera skillnader i gener som har betydelse. (tandlakartidningen.se)
 • Ett exempel på själviska gener kallas "spordödare" och har hittats i vissa mögelsvampar. (mynewsdesk.com)
 • Allt DNA i cellen kallas för genom, arvsmassa, men det mänskliga genomet består till väldigt liten del av gener. (medicinskaccess.se)
 • Detta kallas för sparsamma gener. (fyratimmarskroppen.se)
 • tre gener som kallas PPARG, APOA5 och FABP2. (gentest.se)
 • Blodcellerna styrs av andra gener än vad muskelcellerna gör. (fof.se)
 • Vi undersöker gener som har förlorats i 11q-deleterade aggressiva neuroblastom, och hur de är beroende av och interagerar med andra gener. (his.se)
 • Andra gener är mer intresserade av att balansera fördelar i vissa miljöer med nackdelar i andra. (su.se)
 • Förenklat handlar det om ett vapen som vissa bakterier använder för att klippa sönder och oskadliggöra gener i invaderande virus. (nyteknik.se)
 • Ett halvår senare hade tekniken använts för att klippa sönder - och stänga av - gener i jäst, zebrafiskar, fruktflugor, råttor, gris och mänskliga celler. (nyteknik.se)
 • Stora delar av genomet används istället för att reglera när och i vilka celler som närliggande gener är aktiva. (medicinskaccess.se)
 • DNA-sekvenser med gener som orsakar antibiotikaresistens hos bakterier har upptäckts i jordprover på Svalbard, långt borta från bosättning, lantbruk och industrianläggningar. (yle.fi)
 • Ny teknik gör det numera möjligt att till rimliga kostnader läsa av hela den mänskliga arvsmassan - hel-genom sekvensering, och därmed kunna kartlägga gener som orsakar sjukdom, säger Caroline Graff. (demensforbundet.se)
 • Genom DNA-prover, blodprov, hjärnvävnad och klinisk information från personer med demenssjukdom i släkten, så har vi en möjlighet att upptäcka nya okända gener, mutationer, som orsakar demenssjukdom. (demensforbundet.se)
 • Vi har nu en lång lista på gener associerade med sillens lektid och det är några av dessa som sticker ut som särskilt intressanta, berättar Leif Andersson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, SLU och Texas A&M University, som har lett studien. (uu.se)
 • En forskargrupp vid avdelningen för systematisk biologi vid Uppsala universitet har för första gången lyckats sekvensera, eller kartlägga, kompletta genom som innehåller komplexa själviska gener. (mynewsdesk.com)
 • Två olika typer av mekanismer har föreslagits: (1) nya gener med nya funktioner uppstår från existerande gener, samt (2) evolution av nya gener och proteiner från slumpmässiga DNA-sekvenser som inte har någon likhet med existerande gener och proteiner. (uu.se)
 • Det var en dramatisk förändring i aktiviteten hos många olika typer av gener, säger Colin Smith, professor i funktionsgenomik, ett forskningsfält inom molekylärbiologin, vid Universitetet i Surrey i Storbritannien. (netdoktor.se)
 • I analysen har de lyckats identifiera 76 hittills okända gener som gör bakterier motståndskraftiga mot karbapenemer, bredspektrumantibiotika av den mest potenta sorten. (lakemedelsvarlden.se)
 • Samspel mellan miljö och gener vid astma och atopi. (naaf.no)
 • I samspel mellan gener och miljö omformas barnets hjärna och gör plats för de nya kunskaperna. (adlibris.com)
 • Som näringsforskare ligger mitt fokus på kostens inverkan på gener och deras samspel med tanke på risken för hjärt-kärlsjukdom. (vetenskaphalsa.se)
 • Inom genforskningen talas om epigenetik, samspel mellan miljö och gener. (tidningensyre.se)
 • Biologer anser att själviska gener kan vara viktiga drivkrafter inom evolutionen och därför är det viktigt att förstå hur själviska gener fungerar och deras roll i utvecklingen av nya arter och kan ge nya insikter i hur evolution fungerar. (mynewsdesk.com)
 • Dock är kunskapen om hur själviska gener fungerar genetiskt och hur de sprids i naturen fortfarande begränsad. (mynewsdesk.com)
 • Den raffinerade metoden fungerar för alla förändringar man vill åstadkomma i en cell: gener kan bytas ut och stängas av efter önskemål. (nyteknik.se)
 • Sättet som våra gener fungerar på och uttrycks påverkas också av yttre miljöfaktorer och av maten vi äter. (dindna.se)
 • Personer med övervikt som är bärare av högrisk-gener löper en markant högre risk att utveckla LADA jämfört med personer som inte har övervikt eller bär på högrisk-gener visar en ny studie som baseras på material från ESTRID och den norska HUNT-studien. (ki.se)
 • Smala personer har gener som håller dem smala, och färre gener som kopplas till övervikt. (aftonbladet.se)
 • Vi har hittat gener som kopplas till magerhet, säger forskaren Sadaf Farooqi, som ledde arbetet, till CNN . (aftonbladet.se)
 • Ur de båda kohorterna har 48 nyupptäckta »MS-gener« identifierats, vilket innebär att antalet kända gener som kan kopplas till MS nästan fördubblats. (lakartidningen.se)
 • Nio nya gener eller platser i DNA-molekylen som kopplas till agenesi, avsaknad av tandanlag, har hittats. (tandlakartidningen.se)
 • Dagens Juridik skriver idag om att två gener identifierats som kan kopplas till ökad benägenhet för brottslighet här . (kriminologen.se)
 • Nackdelen är att det till skillnad från arvsmassan inte visar en individs samtliga gener. (svt.se)
 • Resultaten ger nya insikter om hur arvsmassan kodar för sin egen användning, vilket ökar den grundläggande förståelsen för hur gener aktiveras i olika celltyper i kroppen både vid hälsa och sjukdom. (medicinskaccess.se)
 • En tjugondel av alla mänskliga gener har fått sitt namn efter motsvarande gener hos bananfluga (gener som upptäckts innan de mänskliga generna). (blogspot.com)
 • Hjärna, gener och jävlar anamma visar bland annat hur intensiv, digitaliserad träning på matematik kan öka sexåringars kunskapsnivåer med upp till 15 procent. (adlibris.com)
 • Hjärna, gener & jävlar anamma är intressant för både lärare ochföräldrar att läsa, bland annat om hur man kan träna upp arbetsminne och matematisk förmåga. (adlibris.com)
 • Det har fört med sig att många gener som upptäckts hos bland annat bananfluga (genetikernas älsklingsdjur) fått namn som Lunatic Fringe , Sonic Hedgehog och Glassbottom Boat - unika namn som sticker ut och är lätta att komma ihåg. (blogspot.com)
 • Smala personer visade sig ha väldigt få "riskgener" men också en del gener som skyddar mot övervikt. (aftonbladet.se)
 • Om du väljer att skaffa hund eller inte kan bero på dina gener, visar en ny svensk-brittisk studie. (yle.fi)
 • En studie visar dock att lugna träningsformer kan göra mer än så - de kan rent faktiskt förändra de gener som är förknippade med dålig hälsa och depression. (iform.se)
 • En studie från 2013 summerade ihop alla då kända gener för övervikt och utifrån det skapade man en formel för att räkna ut en persons risk för övervikt s.k. "risk score for obesity" och sambanden mellan riskgener och verklig vikt var inte särskilt tydligt ( 8 ). (gentest.se)
 • Orsaken till att gener uppträder annorlunda hos fulani än hos andra är ännu inte känd, men det kan handla om epigenetik, det vill säga kemiska förändringar som påverkar om en gen är aktiv eller inte snarare än mutationer av gener. (doktorn.com)
 • Vikten av gener: Hur DNA påverkar din vikt är en bok från 2011 av Karin Bojs och Anna Bratt som handlar om bantning, övervikt och människans DNA. (wikipedia.org)
 • http://www.adlibris.com/se/bok/vikten-av-gener-hur-dna-paverkar-din-vikt-9789127131071. (wikipedia.org)
 • Vikten av gener är smart skriven och Annas kapitel om sina egna bantningar kastar in oss i boken som går från det indivuduella till det vetenskapliga. (dast.nu)
 • Vikten av gener är den första bok som behandlar fetma och övervikt i detta perspektiv. (bookbeat.se)
 • Upsala Nya Tidning "Vikten av gener är i högsta grad en aktuell, påläst, tankeväckande och viktig liten bok. (bookbeat.se)
 • Gener som än nära kopplade till en genvariant som passar för samarbete och hjälp till släktingar tenderar att ytterligare förstärka samarbetsegenskaperna. (su.se)
 • Hennes projekt undersöker samband mellan kost, gener och hjärt-kärlsjukdom. (vetenskaphalsa.se)
 • Att inkludera både kost och gener kan i framtiden leda till förbättrade metoder för att förebygga exempelvis hjärt-kärlsjukdom. (vetenskaphalsa.se)
 • Men, våra gener är olika och det innebär att också våra anlag för kost och träning är olika. (dindna.se)
 • I de fall en medicin bryts ner enbart av 1 enzym så blir det så klart väldigt kännbart om just det enzymet helt saknas, är ovanligt högt eller lågt oavsett om det är tillfälligtvis (pga kost, mediciner mm) eller generellt (gener). (muskelfokusuppsala.se)
 • Ta reda på hur dina gener påverkas av din livsstil och kost. (doktorceciliafurst.se)
 • Nu pågår arbetet med att identifiera vilka gener som påverkar vilka egenskaper. (slu.se)
 • Det var en genomgång av de gener som testas i Nordic Laboratories portfölj av DNA-tester, DNA Health, DNA Diet, DNA Oestrogen och DNA Sport .I mitt jobb med hälsa och välmående för mina klienter letar jag ständigt efter nya sätt att identifiera viktiga pusselbitar. (muskelfokusuppsala.se)
 • Kan du selv bestemme om dine gener skal i Nationalt Genomcenter, hvad sker der med den nye lov om Center for Cybersikkerhed, og hvad i alverden foregår der med artikel 13 i EUs nye copyrightdirektiv? (radio24syv.dk)
 • Ett artificiellt neuralt nätverk kan hitta mönster i stora mängder genuttrycksdata och upptäcka grupper av sjukdomsrelaterade gener. (expertsvar.se)
 • I studien har vi för första gången använt djupinlärning för att hitta sjukdomsrelaterade gener. (expertsvar.se)
 • Sadaf Farooqi menar att ens vikt styrs till minst 40 procent av ens gener. (aftonbladet.se)
 • Metoden möjliggör mätningar av antalet RNA-molekyler för nästan alla gener som används i en cell. (medicinskaccess.se)
 • Men bläckfisken kommer förbli bläckfisk, och knappast bekymra sig om eventuella mindre smickrande beskrivningar - till skillnad från gener med viktig funktion, som kan finnas nästan oförändrade från bananfluga till människa. (blogspot.com)
 • Kineser har endast små nivåer av denisova-gener, kanske 0,1 procent. (wordpress.com)
 • Vet ni att mindre än 1% av all sjukdom orsakas av våra gener? (matstarkt.se)
 • Skillnaderna i immunförsvar kan alltså bero på fulanis livsstil eller på förändringar i gener som inte är direkt inblandade i immunförsvaret. (doktorn.com)
 • Men att det skulle finnas så raka samband mellan gener för autism och att svara eller inte svara på kbt - det är en nyhet. (dn.se)
 • Men som sagt är stress, tankar och beteende de allra största faktorerna till vad våra gener uttrycker. (matstarkt.se)