• Försörjningen av ortopedtekniska hjälpmedel påverkas av policy, fattigdom och kulturella aspekter som till exempel attityder gentemot funktionshindrade. (ju.se)
 • Stiftelsen ger bidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet rörande barns- eller ungdoms- vård och fostran och verksamhet för behövande, ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade. (funktionshindersguiden.se)
 • Kommunerna i Stockholms län har ansvar för viss hälso- och sjukvård för personer som bor i bostad med särskild service och daglig verksamhet, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). (funktionshindersguiden.se)
 • På plats fanns Sveriges enda långfärdsbuss för funktionshindrade, ett tiotal föreläsare samt 35 utställare som visade hjälpmedel eller berättade om sin verksamhet. (hb.se)
 • barn och unga, människor med beroendeproblematik, familjer i utsatta livssituationer samt socialekonomiskt utsatta grupper. (hb.se)
 • Jag tror att alla som har helt friska barn som klarar allt inte kan förstå familjer med barn som har handikapp eller är rädda för kanske säg nåt fel eller göra fel. (familjeliv.se)
 • a. barn och unga samt personer med beroendeproblem. (hb.se)
 • Det är frågan som många funktionshindrade ställer sig, som är beroende av personlig assistans, samt deras anhöriga. (aftonbladet.se)
 • Efter två prejudicerande domar i Högsta förvaltningsdomstolen 2012 och 2015 förlorade plötsligt många barn med svåra funktionshinder sin personliga assistans från Försäkringskassan eller fick färre timmar. (aftonbladet.se)
 • I kläm kom de svårt funktionshindrade barnen och många andra, som är beroende av personlig assistans för att tillförsäkras goda levnadsvillkor och leva ett liv som andra. (aftonbladet.se)
 • Möjligheterna till assistans har efter domarna begränsats för dem som inte har en psykisk funktionsnedsättning, för dem som behöver hjälp med egenvård och för dem som behöver hjälp med sådant som kräver ingående kunskaper om den funktionshindrade. (aftonbladet.se)
 • Domarna har minskat möjligheten att få assistans för egenvård, som sondmatning, vilket framför allt drabbat barn med stora sådana hjälpbehov. (aftonbladet.se)
 • Samtidigt hänvisar Försäkringskassan i ökande grad till föräldraansvar, vilket bidragit till att fler barn mist sin assistans. (aftonbladet.se)
 • Nästan hälften av de barn som inte får personlig assistans på grund av HFD-domarna i stället får avlösarservice av kommunerna. (aftonbladet.se)
 • En femtedel av de barn som förlorade sin assistans från Försäkringskassan fick inte några insatser alls via LSS eller SoL via kommunerna. (aftonbladet.se)
 • Barn & unga Allt fler barn förlorar rätten till personlig assistans, trots att deras funktionsnedsättningar gör att en vardag utan hjälp är en ren omöjlighet. (xn--folkhlsa-4za.nu)
 • Tillgången till personlig assistans utgör många gånger skillnaden mellan att ett barn med funktionsnedsättningar kan växa upp i sin familj eller riskerar att bli placerad på barnhem. (xn--folkhlsa-4za.nu)
 • Då mäts och bedöms varje moment under den funktionshindrades dag, som hur lång tid det tar att äta, klä på sig, duscha… Trubbiga tolkningar av Högsta förvaltningsdomstolens domar gör sedan 2015 att barn som sondmatas inte anses behöva hjälp med att äta, och nekas därmed rätten till assistans. (xn--folkhlsa-4za.nu)
 • Funktionshindrade barn under tolv år och äldre över åttio år ska inte ha rätt till personlig assistans. (ifokus.se)
 • Regeringens utredare, Gunilla Malmborg, har i uppdrag att se över LSS, lagen som ger vissa funktionshindrade rätt till personlig assistans. (ifokus.se)
 • Allt fler funktionshindrade får nu sin personliga assistans indragen och måste i stället få hjälp från kommunen. (svt.se)
 • SVT Nyheter har rapporterat om många av de funktionshindrade som inte längre räknas till dem som ska få personlig assistans av Försäkringskassan. (svt.se)
 • I stället för assistans kan vissa funktionshindrade till exempel få hemtjänst. (svt.se)
 • En annan konsekvens som SKL slår fast i dagens rapport är ökade kostnader för landstingen när för tidigt födda eller sjuka barn blir liggande på sjukhus för att det inte går att skicka hem dem utan assistans, något som SVT också rapporterat om -men hur mycket det kommer att kosta har inte SKL kunnat få fram siffror på än. (svt.se)
 • Förutom att vara jämställdhets-, barn- och äldreminister har Åsa Regnér ansvar för en av de hetare politiska frågorna för närvarande, den som gäller personlig assistans för funktionshindrade. (metro.se)
 • Funktionshindrade barn under tolv år och funktionshindrade över 80 föreslås inte få rätt till personlig assistans. (gp.se)
 • Muižnieks anser även att konsekvenserna av reduceringen av personlig assistans till funktionshindrade bör granskas. (swedenabroad.com)
 • Både vuxna och barn kan få personlig assistans. (1177.se)
 • Regeringen föreslår att hjälp med andning ska vara ett grundläggande behov som kan ge funktionshindrade barn rätt till personlig assistans. (gp.se)
 • Det är inte svårt att förstå att Mikael och Anna är stora inspirationskällor för andra familjer med funktionshindrade barn. (expressen.se)
 • Familjer med funktionshindrade barn väntar på att LSS-frågan får en värdig lösning. (vansterpartiet.se)
 • Även om nya insatser för barn under 12 år i viss mån skall ersätta avskaffandet av assistansen och de som fyllt 80 skall få hjälp av kommunens äldreomsorg, så innebär det kraftiga inskränkningar , speciellt för personer som skadas eller blir funktionsnedsatta efter 65 år. (ifokus.se)
 • Kvinnor, barn och ungdomar, personer med funktionshinder och flyktingar tillhör de mest utsatta grupperna, och står därför ofta i fokus för Diakonias och våra samarbetsorganisationers arbete. (diakonia.se)
 • Offren var i huvudsak äldre och funktionshindrade personer, men även barn. (wikipedia.org)
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med funktionsnedsättning rätt till olika former av stöd. (skovde.se)
 • BO drar slutsatsen att de personer som fortfarande går i grundskolan, alltså barn och ungdomar, troligen anser att det ibland är svårt att förstå vad som sägs. (barnombudsmannen.se)
 • I denna anvisning behandlas beskattningen för familjevårdare som sköter barn, funktionshindrade eller äldre personer i sitt eget eller den vårdbehövandes hem. (vero.fi)
 • Klientplanen gäller barn och ungdomar, medan en serviceplan gäller funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna personer. (vero.fi)
 • a. barn och unga samt personer med beroendeproblem. (hb.se)
 • 2008 födde jag en pojke med Downs syndrom, Maximus och vi är en fotbollsfamilj och vår dröm var att starta ett lag för barn med funktionshinder. (sverigesradio.se)
 • I augusti fick åtta barn med olika funktionshinder hänga med upp i ett flygplan och uppleva tyngdlöshet. (tjock.se)
 • Barn under tolv år föreslås oavsett funktionshinder inte få hjälp av personliga assistenter. (ifokus.se)
 • I ett fall handlade det också om ett biologiskt barn till ett par med funktionshinder där kommunen ifrågasatt deras förmågan att ta hand om barnet. (independentliving.org)
 • De flesta av oss med mera omfattande funktionshinder vågar nog inte ens tänka på att skaffa sig barn. (independentliving.org)
 • Samhällets utformning tar inte hänsyn till männniskor med omfattande funktionshinder som har barn. (independentliving.org)
 • Få av oss som har omfattande funktionshinder har barn. (independentliving.org)
 • Om omgivningen har förväntningar på att ditt barn ska samarbeta får barnet ett funktionshinder om hen inte klarar av det på grund av sin funktionsnedsättning. (1177.se)
 • Barn med vissa funktionshinder har också särskilda behov. (barnombudsmannen.se)
 • Andra projekt är upplevelsen av och attityden till vindkraft samt skolmiljöer för barn med kognitiva funktionshinder. (lth.se)
 • Kontaktfamiljer behövs också till barn och ungdomar och vuxna med funktionshinder. (arvika.se)
 • Barn och vuxna med funktionshinder behöver ibland komma hemifrån. (amal.se)
 • Barn med funktionshinder som är tolv år eller äldre har rätt att ha något att göra när de inte är i skolan. (amal.se)
 • En del barn med funktionshinder kan inte bo hemma hos sina föräldrar när de läser på gymnasiet utanför Åmåls kommun. (amal.se)
 • LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - är en lag som ska garantera dig, som har omfattande och varaktiga funktionshinder, goda levnadsvillkor, att du får det stöd du behöver i det dagliga livet och att du kan påverka vilket stöd och vilken service du får. (arvika.se)
 • FUB betyder Föreningen för funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna. (fub.se)
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Svensk författningssamling 1993:1993:387 t.o.m. (riksdagen.se)
 • Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. (1177.se)
 • Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade följs. (1177.se)
 • Förkortningen LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. (amal.se)
 • Särskilt anpassad bostad enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). (lysekil.se)
 • Vissa grupper är speciellt utsatta: gamla, funktionshindrade, gravida och barn under fem år. (lakareutangranser.se)
 • Om du bor i annan kommun men har för avsikt att flytta till Skövde är det bra om du använder dig av blankett Begäran om förhandsbesked enligt 16 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och skickar in till oss i god tid, se blankett bland dokumentet till höger. (skovde.se)
 • Den som har en funktionsnedsättning har viss laglig rätt till stöd och service enligt 'Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade' (LSS). (arvika.se)
 • Domarna har fått särskilt stora konsekvenser för just barn och speciellt för dem med stora behov av hjälp med egenvård. (aftonbladet.se)
 • Men kommunerna har ofta svårt att hitta insatser för barn, för de behov som tidigare tillgodosågs genom assistansen. (aftonbladet.se)
 • Vid behov får funktionshindrade barn genom sin kommun även skolskjuts, matpengar och delvis aktivitetsersättning (till exempel logoped, aktivitetsterapeut), men vilken slags stöd och förmåner får anhörigvårdaren? (ohmygossip.se)
 • Man tror att just barn med stora medicinska behov riskerar att hamna utanför, men säker är man inte. (aftonbladet.se)
 • Barn och unga har behov av information, både på begriplig svenska och på andra modersmål. (barnombudsmannen.se)
 • Vidare studeras olika gruppers behov som äldre, barn och funktionshindrade. (lth.se)
 • I gruppbostad för barn med behov av särskilt stöd arbetar du med att tillgodose barnets alla behov. (gavle.se)
 • Östergötland Tusentals barn i behov av glasögon tvingas avstå för att deras föräldrar inte har råd. (nt.se)
 • Stockholms läns landsting ger inte en krona i bidrag till barn som är i behov av glasögon. (nt.se)
 • Att leverera vård och omsorg till föräldrar till barn med funktionsnedsättning med annan kulturell bakgrund kräver kompetens. (anhoriga.se)
 • Bouhler ledde även det så kallade Kindereuthanasie-programmet, inom vilket tusentals funktionshindrade barn mördades. (wikipedia.org)
 • Korttidsboendet Stjärnan är en korttidsvistelse för barn och ungdomar. (nybro.se)
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och vuxna. (skinnskatteberg.se)
 • If bestred att bolaget gjort sig skyldigt till diskriminering och anf rde att E.L. och M.L. inte missgynnats eller befunnit sig i en j mf rbar situation med andra barn och f r ldrar som skulle ha beviljats f rs kring. (notisum.se)
 • If hade inte behandlat E.L. s mre n vad andra barn - f r vilka v rdbidrag utgick - skulle ha blivit behandlade i en j mf rbar situation. (notisum.se)
 • Samtidigt är de medvetna om att de som föräldrar kommer att behöva spela en större roll under längre tid i Adelinas liv, än med andra barn. (svt.se)
 • Om mig, min sessa med Downs syndrom, mina andra barn och om hur någons missbruk påverkar barnen. (bloggportalen.se)
 • Barngrupper från förskolor har - liksom andra barn under 4 år - fri entré till Skansen. (skansen.se)
 • Funktionshindrade barn utsätts för våld med 1,7 gånger större sannolikhet än andra barn. (finland.fi)
 • Den Betlehem arabiska Society for Rehabilitation (BASR), en lokal kristen frivilligorganisation, hade överenskommelse med US AID för finansiering av psyko-sociala insatser för utsatta och missgynnade barn, inbegripet utbildning och kapacitetsuppbyggnad för barnspecialister och öka medvetenheten om barns rättigheter och skydd av barn. (blogspot.com)
 • barn och unga, människor med beroendeproblematik, familjer i utsatta livssituationer samt socialekonomiskt utsatta grupper. (hb.se)
 • Särskilt utsatta grupper är barn, äldre samt funktionshindrade. (heby.se)
 • Par som fattar beslut likt det som Linda och Niclas Wenthe gjort blir allt mer ovanligt i Sverige - statistiken visar helt enkelt att det föds färre barn med Downs syndrom. (svt.se)
 • Vidare bör Sverige tolka undantagen i Dublinförordningen mer generöst, till exempel vid sjukdom eller familjeanknytning och särskilt då det gäller barn. (riksdagen.se)
 • Då är man inte vänligast i Sverige mot funktionshindrade barn. (arbetarbladet.se)
 • MR-kommissarien Muižnieks besökte Sverige: situationen för asylsökande, migranter och funktionshindrade stod särskilt på agendan. (swedenabroad.com)
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, 9. (riksdagen.se)
 • individ- och familjeomsorg, äldre och handikappomsorg samt stöd och service till funktionshindrade. (socialstyrelsen.se)
 • Bostad med särskild service för barn. (lysekil.se)
 • Är ditt barn under 18 år och har ett omfattande omvårdnadsbehov kan en bostad med särskild service för barn och ungdomar eller ett familjehem vara ett alternativ. (lysekil.se)
 • Christina Renlund är psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av arbete med funktionshindrade barn och deras föräldrar vid Handikapp och habilitering i Stockholms läns landsting. (lakartidningen.se)
 • De mer än 500.000 ideellt arbetande ledarna, som lägger ned 140 miljoner timmar på att ta hand om idrottande barn och ungdomar, gör ett stort arbete och en insats för samhället som helhet. (riksdagen.se)
 • En del funktionshindrade som inte har något arbete har rätt att ha något att göra på dagarna. (amal.se)
 • Kontaktperson är en medmänniska som har tid, engagemang och intresse för person med funktionsnedsättning, barn, ungdom eller vuxen. (nybro.se)
 • Alltid fri entré för barn och ungdom t o m 18 år i vuxens sällskap. (jamtli.com)
 • I takt med att antalet nyanlända ensamkommande barn minskat bör stödet stärkas. (swedenabroad.com)
 • En familj med ett funktionshindrat barn kan behöva vila ibland och barnet kan må bra av miljöombyte. (stromstad.se)
 • Du behöver inte försvara dina föräldrars sätt att se på sitt barn med funktionshindet eller i alla lägen skydda din familj. (funkaportalen.se)
 • Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna när man besöker Skansen i sällskap av barn. (skansen.se)
 • Här hittar du Skansens aktiviteter för barn . (skansen.se)
 • Här hittar du all information om: Boenden för funktionshindrade (kategori). (nybro.se)
 • Landstinget i Östergötland ger inget bidrag till barn över sju år som behöver glasögon. (nt.se)
 • På uppdrag av skolans rektor kan elevhälsan utreda orsaker till att ett barn har svårigheter i skolan, så att barnet får rätt stöd. (1177.se)
 • Hon har även haft uppdrag Bibliotekstjänsts granskningsnämnd för barn- och ungdomslitteratur. (wikipedia.org)
 • Familjehem är ett vanligt hem som på uppdrag av kommunen tar emot andras barn eller ungdomar som familjemedlemmar under en kortare eller längre tid. (stromstad.se)
 • I lagen står bland annat att landstingen ska erbjuda medborgarna habilitering och hjälpmedel för funktionshindrade. (nt.se)
 • Familjevård hemma hos barn och ungdomar som vårdas i familjevård kan bli aktuellt i samband med bland annat att ett fosterbarn får åka hem och när en ung person i fostervård flyttar till en egen bostad, och då är det fråga om familjevård på deltid och/eller kortvarig familjevård. (vero.fi)
 • FUB Ale är en lokal förening som arbetar med att hjälpa funktionshindrade och deras familjer som bor i Ale kommun. (fub.se)
 • En ny enkät från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar visar på alarmerande brister i samhällets stöd till familjer som har barn med funktionsnedsättning. (mynewsdesk.com)
 • Gärna en slant mer i skatt men snälla va snäll mot dessa människor som behöver hjälp dygnet runt i hemmet det är inte deras fel att de är födda funktionshindrade/utvecklingsstörda eller sjuka och kan inte klara livet utan LSS. (dagensopinion.se)
 • Denna barnaktion pågick i ett par år och man beräknar att man tog livet av fem tusen funktionsnedsatta barn på detta sätt. (dagen.se)
 • Kära politiker - jag hoppas av hela mitt hjärta att inte skulden av denna karma drabbar era egna barn eller barnbarn - ni vet inte, vad det innebär att fostra ett skadat barn och att ordna helt och hållet livet på nytt… Var goda och förklara för mig, hur en sådan anhörigvårdare, som på grund av vård av ett handikappat barn inte kan förvärvsarbeta, kan försörja sig själv och barnet för 19 euro? (ohmygossip.se)
 • Alla som fått barn vet att det är svårt att hinna med livet. (hejaabbe.com)
 • BO anser att barns och ungdomars tillgång till medier på minoritets- och invandrarspråk särskilt bör främjas och att det är viktigt att de medier som arbetar på minoritets- och invandrarspråk även vänder sig till barn och unga. (barnombudsmannen.se)
 • När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. (riksdagen.se)
 • Bvc brukar hänvisa barnet till en barnläkare, barnpsykolog eller primärvårdsläkare som undersöker ditt barn och ställer en diagnos. (1177.se)
 • Om det är ett barn som behöver hjälp är det viktigt att barnet får information så hen förstår. (1177.se)
 • Även vuxna och funktionshindrade barn och ungdomar kan behöva familjehem. (arvika.se)
 • Skådespelaren Jill Runestedt och dramatikern Gunilla Boëthius har använt sina erfarenheter som mammor till funktionshindrade barn och producera en teaterföreställning om bemötande av funktionshindrade och deras anhöriga som är aktuell just nu. (socialanatet.se)
 • Bibeln Lands hade tidigare gått med på att del-finansiera denna uppsökande projekt, som ger prinsessan Basma läkare och terapeuter för att utbilda personal i närområdet för funktionshindrade barn i Ramallah, Nablus, Tulkarm och Jenin, men avledas pengar till andra projekt på Västbanken när den US AID bidraget kom överens. (blogspot.com)