• våglängder för Elektroner och fotoner. (odisielslnko.com)
 • När jag började gör en fråga som gick ut på att bestämma vem av elektronen och fotonen har kortast våglängd om båda hade 1.0 eV rörelseenergi, då tänkte jag direkt att det borde vara fotonen eftersom all deras energi går åt att göra våglängden kortare (de väger ju noll) Våglängder elektroner vs fotoner. (odisielslnko.com)
 • I/I0 tjocklek, d I0 I d exponentialfunktion (fotoner) Betastrålning Elektroner Alfa (heliumkärnor) Protoner Neutroner Jonfragment Glesjoniserande Tätjoniserande DNA. (odisielslnko.com)
 • Fotoelektrisk effekt: Den fotoelektriska effekten innebär att fotoner absorberas av hårt bundna elektroner, elektroner i ett av de innersta skalen i en atom. (odisielslnko.com)
 • När solen skickar energirika fotoner mot den organiska halvledande polymeren i solcellen flyttar sig elektroner till ett exciterat tillstånd. (liu.se)
 • Den fotoelektriske effekt er det fænomen, at elektroner udsendes fra en overflade (normalt af metal ) når overfladen udsættes for og absorberer kvanter af elektromagnetisk stråling med en vis fotonenergi , som regel målt i elektronvolt (eV) (fotoner), som f.eks. (wikipedia.org)
 • Ingen elektroner bliver udsendt med belysning af stråling, som består af fotoner under denne energikvantetærskel, da elektronerne så ikke kan få nok energi til at bryde med overfladens atombindinger. (wikipedia.org)
 • Traditionellt ges strålbehandling med fotoner eller elektroner. (oru.se)
 • Produktion av radionuklider, bromsstrålning, karakteristiska fotoner och Auger elektroner. (umu.se)
 • Vanligast är att man använder fotoner (gamma-strålar) eller elektroner, men även lätta joner används. (chalmers.se)
 • Elastisk spredning av fotoner (elektromagnetisk stråling) mot frie elektroner, eller elektroner med liten bindingsenergi i forhold til fotonets energi, kalles Thomson-spredning . (snl.no)
 • En enkelriktad resa av elektroner passerar ett elektronhål och flödar in i korsningen mellan det halvledande materialet och frigör energi i form av fotoner. (mynewsdesk.com)
 • En nyckel till modellen är att ljus likt elektroner kan beskrivas dels som partiklar, kallade fotoner, och dels som vågor - och därmed beter sig olika beroende på scenario. (nordichardware.se)
 • Till skillnad från elektroner så har fotoner ingen massa (eller vilomassa, mer specifikt), vilket tillåter dem att färdas så fort som de gör, och inte heller någon elektrisk laddning. (nordichardware.se)
 • Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. (svd.se)
 • När de elektroner som avges från katoden kommer i kontakt med wolframskivan avger de energi i form av fotoner. (blausen.com)
 • Kursen omfattar strålningsdosimetri för externa terapistrålkällor, speciellt med inriktning på fotoner och elektroner samt parametrar som påverkar strålfältets utseende och. (allastudier.se)
 • det handlar mycket om atomer och fotoner, elektroner och partiklar och om språk och det är inte mycket jag där hänger med i. (alba.nu)
 • Det som i dag er uendelig mengder stjerner og galakser, er på denne tiden en ganske unnselig ursuppe bestående av elektroner, protoner, nøytroner og fotoner. (uio.no)
 • hoptvinning, engelska entanglement , tyska Verschränkung , sammanflätning , kvantmekaniskt fenomen som innebär att två atomära föremål (som atomer, elektroner och fotoner) är så nära förenade med varandra att de enskilda föremålen inte kan beskrivas var för sig utan att beakta det andra. (ne.se)
 • Serge Haroche och David Wineland har utvecklat metoder för att fånga fotoner (ljus) och joner, för att kunna studera dem utan att förstöra dem. (womengineer.org)
 • Inte med dagens teleskop, som alla "ser" med hjälp av fotoner i det elektromagnetiska spektrumet - från radiovågor via mikrovågor, infrarött och synligt ljus till röntgenstålning. (nyteknik.se)
 • Ljus kan endast uppträda i bestämda minsta energikvantiteter, fotoner (ljuskvanta). (ne.se)
 • Metoderna har mycket gemensamt, David Wineland håller elektriskt laddade atomer, joner, i en fälla och mäter och styr deras ljus, alltså fotoner. (naturvetarna.se)
 • Även elektriskt ljus är naturligt eftersom joner och fotoner är desamma. (flos.com)
 • Förenklat kan man säga att ljus består av fotoner, och det är dessa som Val Zwiller och de andra forskarna vill studera. (kth.se)
 • Den tynar istället gradvis bort när kroppen kommit alldeles intill händelsehorisonten - ljusstyrkan från reflekterat ljus avtar, allteftersom initialhastigheten (projicerat till ickekrökt rumstid) är långsammare och långsammare, för att till sist bara kunna mätas som vågform och inte som enskilda fotoner. (falkvinge.net)
 • Ljus är alltid enskilda fotoner, men du kanske menade något annat? (falkvinge.net)
 • Fotonik omfattar olika sätt att generera, kontrollera, detektera och tillämpa ljus (fotoner). (lth.se)
 • När exciterar fotoner atomer? (odisielslnko.com)
 • Serge Haroche gör tvärtom - fångar fotoner och mäter och styr dem med hjälp av atomer som sänds genom fällan. (naturvetarna.se)
 • Utstrålning av enstaka fotoner demonstreras med livsstid för kvantprickarna jämförbara med deras nära infraröd motsvarigheter. (kth.se)
 • Utöver detta har har kvantprickar av InAs/GaAs som utstrålar i telekom C-bandet integrerats på piezo-elektriska substrat, dess utstrålning modulerats till sidoband med hjälp av komersiell telekommunikationsutrustning och vi generear enstaka fotoner på begäran genom att använda två foton-resonant excitation och på begäran intrasslade fotoner via en fonon assisterad resonans. (kth.se)
 • Dropetsade GaAs kvantprickar med utstrålning nära D1 Rubidium övergången har exciterats med hjälp av två foton-resonans för att generera enstaka fotoner med oöverträffad renhet och intrasslade fotoner som användes för att utföra intrasslings överföring. (kth.se)
 • Forskningsanslaget ska vi använda till att utveckla nya metoder och teknik för att detektera enstaka fotoner. (kth.se)
 • Chalmers kvantprocessorer byggs av supraledande kvantbitar, i form av elektriska kretsar på ett mikrochip som kan försätta enstaka fotoner i kvanttillstånd. (chalmers.se)
 • I det senare fallet kallas strålningen för fotoner, ljuspartiklar. (smhi.se)
 • 000 000 000 000 000 ljuspartiklar, eller fotoner, i vårt observerbara universum. (svt.se)
 • Lite senare, någon gång under den första årmiljarden efter Big bang, fylldes rymden av energirika fotoner, ljuspartiklar, som bröt upp vätets bindningar och orsakade en återjonisering av universum. (uu.se)
 • Växelverkan innebär att UV-ljuset som kan ses som en ström av fotoner (ljuspartiklar) antingen rör sig rakt fram eller sprids (byter riktning) eller absorberas (fångas in). (kundo.se)
 • Jämförelse mellan strålbehandling med fotoner och strålbehandling med protoner för patienter med tidig tonsillcancer. (cancercentrum.se)
 • Patienter med tidig tonsillcancer randomiseras (lottas) till att erhålla strålbehandling med antingen fotoner (sedvanlig behandling), vilken ges på hemortssjukhuset, eller med protoner, vilken ges i Uppsala. (cancercentrum.se)
 • Reflektometern ADAM använder neutronstrålen för att ge information som varken fotoner, protoner eller röntgenstrålning kan ge. (vr.se)
 • Dagens modernaste datortomografer kan inte räkna enskilda fotoner. (etn.se)
 • Anledningen till att man vill kunna upptäcka enskilda fotoner, eller tre-fyra stycken åt gången, är flera. (kth.se)
 • Då lågenergiska fotoner absorberas mycket bra i vatten, kan nosens fuktighet spela roll när det kommer till dess förmåga att fånga upp infraröd strålning. (forskning.se)
 • Fotonen är en kraftförmedlande elementarpartikel, ofta betecknad γ, med massa = 0, spinn = 1 (i enheter där elektronen har spinn = ½) saknar utan elektrisk laddning fotoner och de har ingen massa eller elektrisk laddning utan består av ren energi (10). (odisielslnko.com)
 • Fotoner är energi i rörelse, men eftersom fotoner saknar massa saknar den lägesenergi. (vaken.se)
 • Ljuset består av fotoner som saknar massa och beter sig i bland som en partikelrörelse och samtidigt som en vågrörelse. (idg.se)
 • De elektromagnetiska krafterna förmedlas av fotoner och växelverkar med alla partiklar som har laddning . (wikipedia.org)
 • Det forskargruppen, som leddes av professor Anton Zeilinger vid universitetet i Wien, lyckades med var att bygga upp ett experiment där de kunde detektera så många fotoner att urvalet blev representativt. (liu.se)
 • Om mörkret hade behövt ett visst antal fotoner för att tvingas bort och din lampa avger dessa på viss tid hade du behövt lysa med en lampa extra efter att den första varit släckt. (varmepumpsforum.com)
 • Innan dess var rymden ogenomskinlig för fotoner. (nyteknik.se)
 • ultraviolet lys eller synligt lys fotoner , hvis energi overskrider en vis energikvantetærskel kaldet løsrivelsesenergien . (wikipedia.org)
 • Blandt gængse én-kanal-detektorer kan nævnes fotomultiplikatoren , som ved en støjfri forstærkningsteknik gør det muligt i et fotometer at registrere enkelte fotoner af synligt eller ultraviolet lys fra enkeltobjekter i et fotometer. (denstoredanske.dk)
 • Det belysta ämnet sänder ut fotoner på ett antal karakteristiska våglängder, skilda från laserljusets våglängd. (elinor.se)
 • beskriva på vilket sätt fotoner dämpas i ett material samt hur aktiviteten av ett radioaktivt ämne minskar med tiden. (ki.se)
 • Fotonerna är bärare av informationen i den trådlösa tekniken, ju mer information desto mer energi/fotoner nyttjas. (vaken.se)
 • Värmemadrass helkropp med Bio Ametist, Jade sten, fotoner samt PEMF-Funktion. (luxway.se)
 • I solceller är det så att ljusets fotoner ger elektronerna en extra knuff som i traditionella solceller går förlorad som värme. (lth.se)
 • Ett exempel på det förra är den dynamiska Casimir-effekten, där fotoner skapas ur vakuum med hjälp av en speglar som accelereras till hastigheter nära ljusets hastighet. (volante.se)
 • De vill förstå hur man kan bygga maskhål och tidskristaller eller manipulera fotoner. (svtplay.se)
 • De svenska forskarna har flätat samman sex fotoner. (idg.se)
 • Fotonens energi är lika med utträdesarbetet: Elektronen får nätt och jämnt energi till att slås ut, men inget kvar till rörelseenergi E k Forskare från Österrike och Tyskland har lyckats sända ostörda fotoner 144 kilometer. (odisielslnko.com)
 • Når et stof udsender eller optager lys sker det i form af fotoner. (wikipedia.org)
 • Japans första tillverkare av optiska glas, som även specialiserar sig i elektrooptik, fotoner och synvård. (ocuco.com)
 • Men dom delarna av sensorn har ju ocks f tt f rre fotoner per ytenhet n de korrekt exponerade delarna av bilden. (fotosidan.se)
 • I nästa steg utbyter sändare och mottagare information som gör att båda kan avgöra vilka fotoner som är korrekt avlästa. (idg.se)
 • Mikromol beskriver istället antalet fotoner som strålar ut från en lampa och träffar en yta. (testfakta.se)