• Riks Regeringen meddelar att den tillsätter en ny utredning för metoder att utvinna fosfor från avloppsslam och för att fasa ut slam till jordbruk. (lrf.se)
 • BRÄNNPUNKT AVLOPP Reglerna för tillåtna tillsatsmedel i ekologisk odling tillåter inte fosfor utvunnen ur slam, rötrest, eller gödsel, oberoende av hur ren den utvunna fosforn är. (docplayer.se)
 • Fosfor kan också utvinnas ur aska efter förbränning av slam, men det befinner sig ännu på utvecklingsstadiet. (docplayer.se)
 • I samma utredning (Hållbar återföring av fosfor, 2013) föreslås som etappmål att minst 40 procent av fosforn i avlopp ska tas tillvara och återföras som växtnäring till åkermark utan risk för skadlig exponering för föroreningar senast Målet ska alltså nås genom att slammet plötsligt blir mycket renare och/eller genom omfattande investeringar i utvinning ur slam. (docplayer.se)
 • För att få ett slam-certifierat krävs att innehållet av tungmetaller i förhållande till fosfor är under en viss nivå. (docplayer.se)
 • Anledningen till att man vill sprida slam från avloppsrening på åkrar är att slammet innehåller mycket fosfor. (klippan.se)
 • Mindre tungmetaller och renare slam= mer fosfor. (klippan.se)
 • Slam Den tyska regeringens proposition om krav på återvinning av fosfor ur avloppsslam följs noga av den svenska VA-branschen. (cirkulation.se)
 • Runt om i Sverige pågår teknikutveckling för att kunna bränna slam effektivt samtidigt som fosfor utvinns. (cirkulation.se)
 • Beräkningen av kväve och fosfor från jordbruk, skogsbruk, punktkällor och enskilda avlopp till Europas kustnära hav är gjord med E-HYPE. (smhi.se)
 • Utöver den återföring av en tredjedel av all fosfor från avlopp som görs idag från Revaq-certifierade reningsverk kommer vi inom en snar framtid behöva komplettera med nya tekniska lösningar, exempelvis via sorterande system, biokol eller fosforutvinning efter förbränning. (svensktvatten.se)
 • N gon som kan f rklara varf r hush ll med enskilda avlopp rekommenderas minska utsl pp av bla fosfor samtidigt som den lokala bonden k r ut hundratals ton g dsel fr n sina mj lkkor inom samma omr de? (avloppsguiden.se)
 • Tyngden av olika argument för återvinning av kväve, fosfor, kalium och svavel bedöms och utifrån denna bedömning ges rekommendationer för mål för återvinning av näring från avlopp. (svensktvatten.se)
 • 4 52% 14% 34% Dagvatten Enskilda avlopp Jordbruk Bild 2: Källfördelning för utsläpp av fosfor inom Kilstabäckens delavrinningsområden. (docplayer.se)
 • Genom att ta vara på den fosfor som är i omlopp skulle Sverige kunna bli självförsörjande på ämnet och slippa importera handelsgödsel. (ekocentrum.se)
 • Tillförseln av både kväve och fosfor från Sverige minskar, men övergödningen är trots det ett fortsatt stort problem. (greppa.nu)
 • I tre underlagsrapporter redovisas typhalterna för kväve och fosfor för skog, hygge, myr, fjäll öppen mark och jordbruksmark för alla regioner i hela Sverige. (smed.se)
 • Nu vill Naturvårdsverket fånga upp mer av den fosfor som är i omlopp och har därför gett konsultbolaget Tyréns i uppdrag att utreda olika tekniker för återvinning av ämnet och se hur vi kan minska vårt beroende av att importera konstgödsel. (ekocentrum.se)
 • 1 Bromsa inte chans att återvinna fosfor Flera debattartiklar på Brännpunkt har påtalat behovet av återvinning av fosfor från reningsverk fritt från föroreningar. (docplayer.se)
 • Trycket kan nu öka ytterligare efter att den tyska regeringen föreslagit ett krav på återvinning av fosfor ur avloppsslam. (cirkulation.se)
 • Havsmiljöinstitutets analys av tillsatt fosfor i maten är gjord på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som en del av en utredning av hur olika aktiviteter i samhället påverkar övergödning genom näringsämnesbelastning på havet. (havsmiljoinstitutet.se)
 • Med anledning av dagens nyhetsrapportering om höga doser av tillsatt fosfor i många vanliga livsmedel, däribland fryst färdigmat, är det glädjande att konstatera att detta inte gäller GI-boxens rätter. (lauritzson.com)
 • Genom att äta för mycket mat eller liknande som innehåller tillsatt fosfor kan man få i sig för mycket av det. (vitaenova.se)
 • Även tuggummi och godis kan innehålla tillsatt fosfor. (vitaenova.se)
 • Mindre tillsatt fosfor i mat skulle också få effekt. (havsmiljoinstitutet.se)
 • Statistiken visar tillförsel av fosfor från svenska vattendrag samt från punktkällor vid kusten till havsområdena Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. (scb.se)
 • Statistiken visar tillförsel av fosfor respektive kväve från svenska vattendrag uttryckt som ton per år till havsområdena Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. (scb.se)
 • De visar också processerna när fosfor frigörs från bottnarna vid nedbrytningen och transporteras upp till ovanliggande vattenmassor. (smhi.se)
 • Resultaten visar också att de totala mängderna av utsläppt kväve och fosfor skiljer sig över Europa. (smhi.se)
 • ha en aktuell markkarta som visar hur mycket fosfor jordarna innehåller. (greppa.nu)
 • Visar balansen på ett överskott av fosfor ska du också ha en aktuell markkarta. (krav.se)
 • En utvärdering av vattenkemiska data från sjön visar att sedimenten läcker fosfor och att sjön göder sig själv. (diva-portal.org)
 • De mätningar som från 1988 gjorts i Lyckåsån visar att transporten av fosfor till Landsjön via Lyckåsån fortfarande är mycket stor. (diva-portal.org)
 • Nu visar forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet i en artikel i Tidskriften Vatten att förråden av rörlig fosfor i Egentliga Östersjöns djupa bottnar (under omkring 70 meter) i princip är tömda. (cirkulation.se)
 • Havsmiljöinstitutets analys visar att en minskad konsumtion från totalt 80 till 60 gram högvärdigt protein per person och dag, skulle minska belastningen av fosfor på havet med 40 procent (196 ton) per år, och av kväve med 50 procent (8 882 ton) per år. (havsmiljoinstitutet.se)
 • Brist på fosfor i kroppen (hypofosfatemi) kan leda till besvär med bukspottkörteln, mjuk benvävnad, tandbesvär, hämmad tillväxt, viktförlust, försämring av hjärnans och nervernas kapacitet och allmän svaghet (fatigue). (wikipedia.org)
 • Det är ytterst sällan man lider av brist på fosfor och därför är det verkligen onödigt att tillsätta fosfor i mat. (karamellpojkarna.se)
 • Hur uppkommer brist på fosfor? (vitaenova.se)
 • Brist på fosfor är väldigt ovanligt. (vitaenova.se)
 • Dricker man väldigt mycket alkohol kan man även få brist på fosfor i kroppen. (vitaenova.se)
 • Om man lider av brist på fosfor kan det vara bra att äta en mer varierad kost. (vitaenova.se)
 • Kan brist på fosfor vara farligt? (vitaenova.se)
 • Det är ovanligt att man får brist på fosfor men om bristen är stor eller långvarig kan den bli farlig. (vitaenova.se)
 • Brist på fosfor kan därför resultera i brist på mat. (klippan.se)
 • För att kunna skäras utan att antändas måste vit fosfor skäras under vatten. (wikipedia.org)
 • Tillsammans med syre brinner fosfor till en vit rök av fosforpentoxid, som kraftigt drar till sig vatten varvid det under värmeutveckling bildas fosforsyra. (wikipedia.org)
 • Länderna runt Östersjön har länge arbetat med att rena vatten, och det gör att framför allt utsläppen av fosfor är lägre än till Svarta havet. (smhi.se)
 • Vi behöver stöd från lagstiftarna för att kunna fortsätta vårt viktiga kretsloppsarbete och ser fram emot att regeringen inför nationella mål för återföring av fosfor, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten. (svensktvatten.se)
 • Fosforn flödar i livsmedelssystemet - från gruvan via handelsgödsel till åkermarken där en del tas upp av växterna och viss fosfor blir kvar i marken med risk för läckage till vatten. (su.se)
 • Fånggröda som odlas för att minska växtnäringsförluster till vatten kan avge fosfor efter att den utsatts för frost som skadat växtcellerna. (lantbruksforskning.se)
 • Dels odlade vi fram fånggrödorna i växthus och extraherade skott och rötter med vatten som analyserades på fosfor. (lantbruksforskning.se)
 • Workshop om fosfor från jordbruk till vatten. (wordpress.com)
 • En kritiserad metod är återföring av fosfor genom att gödsla med avloppsslam på våra åkrar. (ekocentrum.se)
 • Samtidigt innehåller vårt avloppsslam mycket fosfor, som vi idag inte använder särskilt mycket av. (tyrens.se)
 • I Ash2Phos-processen utvinns fosfor ur aska från avloppsslam för att återvinna och återinföra viktiga näringsämnen till kretsloppet. (ragnsells.se)
 • Tekniken gör att ren fosfor kan utvinnas ur exempelvis aska från förbränt avloppsslam. (ragnsells.se)
 • Lisa Wigh tar plats i regeringens expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återinföring av fosfor från avloppsslam. (miljo-utveckling.se)
 • Regeringen tillsatte nyligen ett expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återinföring av fosfor från avloppsslam. (miljo-utveckling.se)
 • Från att ha varit en fråga som inga eller få pratar om så börjar vi se en ökad nyfikenhet för fosfor - den enda resurs som vi har för lite av (och behöver säkra tillgången av) för att kunna producera mat. (ragnsells.se)
 • EU har lyft upp just fosfor som en kritisk resurs som EU inte kan vara utan. (ragnsells.se)
 • Fosfor - en ändlig resurs. (su.se)
 • Fosfor är nämligen ett av växternas viktigaste näringsämnen och en ändlig resurs. (tyrens.se)
 • Fosfor är en ändlig resurs och ger en negativ miljöpåverkan när den försvinner från odlingen. (krav.se)
 • Fosfor, som används till konstgödning, är en ändlig resurs. (hb.se)
 • Det är anmärkningsvärt också med tanke på att fosfor- och kvävebelastningen samtidigt har ökat i vattnet som reningsverken tar emot. (yle.fi)
 • Om man vill vara säker på att få i sig fosfor kan man äta livsmedel som är rika på protein. (vitaenova.se)
 • I vilka livsmedel kan fosfor tillsättas? (vitaenova.se)
 • Fosfor eller fosfat kan tillsättas i fler livsmedel än man kan tro. (vitaenova.se)
 • I livsmedel anges mängden som fosfor i mg och i vården som fosfat i mmol. (4health.se)
 • Livsmedel med tillsatser innehåller i genomsnitt 67 mg fosfor (per 100 g) mer än motsvarande obearbetad mat. (4health.se)
 • Fosfor är en del av mineralgödsel och därmed en fundamental komponent i jordbrukets produktion av livsmedel. (ragnsells.se)
 • De samhällsfenomen som analyserats är konsumtion av animaliskt och vegetabiliskt protein, tillsats av fosfor i livsmedel, matsvinn och hästhållning. (havsmiljoinstitutet.se)
 • Utsläppen av fosfor kommer i större utsträckning från reningsverk, även om jord- och skogsbruk i några områden bidrar med större utsläpp. (smhi.se)
 • Fosfor kommer i högre utsträckning från reningsverk, som betraktas som punktkällor. (smhi.se)
 • För att det ska investeras i återvinningsteknik på svenska reningsverk krävs sannolikt att reningsverken får ett utökat uppdrag vid sidan om uppdraget att rena avloppsvatten: att återföra fosfor hållbart. (docplayer.se)
 • Ash2Phos-tekniken möjliggör ett cirkulärt flöde av fosfor eftersom över 90 procent av råvaran kan tas tillvara ur avloppsslammet och användas på nytt i jordbruket. (ragnsells.se)
 • Fosfatmineral är den viktigaste källan till fosfor. (sgu.se)
 • Under en 20 års period vill parterna utvinna fosfor ur 20 000 ton slamaska med Easyminings teknik Ash2phos. (cirkulation.se)
 • Denna rapport redogör för hur storleken på de globala ekonomiska reserverna för produktion av mineralgödsel med kväve, fosfor, kalium och svavel har utvecklats över tid. (svensktvatten.se)
 • EU har i dag mycket liten egen produktion av fosfor och är därför beroende av import, ofta från Marocko eller Ryssland. (ragnsells.se)
 • Näringsämnen (kväve och fosfor) är helt nödvändiga för havets produktion. (su.se)
 • Vid produktion av proteinrik mat sker läckage av näringsämnena fosfor och kväve till havet. (havsmiljoinstitutet.se)
 • Till skillnad från naturligt organiskt bundet fosfor (såsom i kött och mjölk) absorberas oorganiskt bundet fosfor i processad föda med fosforhaltiga tillsatser fullständigt i tarmen. (4health.se)
 • Målet är att minska belastningen av kväve och fosfor från kommunen med 50 procent, ett mål som antogs av kommunfullmäktige 2009. (borgholm.se)
 • Jordbruk tillsammans med skog och hygge står tillsammans för ungefär 60 procent av totalbelastningen av kväve och ungefär 50 procent av fosfor, enligt rapporten. (greppa.nu)
 • Med en kombination av struvit- och pyrolysprocesserna kan 99 procent av den fosfor, som avskiljs på reningsverken, återföras hållbart. (docplayer.se)
 • Totalt kontrollerar sju länder i världen 85 procent av all fosfor som går att bryta. (klippan.se)
 • Våtmarker som beviljats stöd inom landsbygdsprogrammet 2007-2013 beräknas minska transporten till havet med 18 ton fosfor och 170 ton kväve per år, vilket motsvarar 1,9 respektive 0,5 procent av transporten till havet från jordbruksmark. (jordbruksverket.se)
 • Höstgödsel innehåller Kalium och Fosfor och tillförs runt mitten av augusti (början av augusti i norrland). (inmygarden.nu)
 • Fosfor reagerar med bisköldkörtelhormon, och ingår i många av de enzymer som styr näringsomsättningen och har därmed en viss betydelse för omsättningen av fett och kolhydrater. (wikipedia.org)
 • Beräkningen tar hänsyn till att viss andel av närsalterna kväve och fosfor fördröjs, omvandlas och till viss del stannar kvar i vattendrag och sjöar. (smhi.se)
 • För att få bra skördar behöver jordbruket utöver fosfor även kväve, kalium, svavel, många mikronäringsämnen och mull. (lrf.se)
 • Förra året importerade och gödslade jordbruket som exempel enligt SCB med 83 kg kväve per ha, 6 kg fosfor, 11 kg kalium, 12 kg svavel. (lrf.se)
 • Ur hälsosynpunkt behövs inga tillsatser av fosfor till maten. (havsmiljoinstitutet.se)
 • Enligt Havsmiljöinstitutets beräkningar läcker omkring 60 ton fosfor per år ut i havet som ett resultat av livsmedelsindustrins tillsatser. (havsmiljoinstitutet.se)
 • Det är alltså skillnad på naturligt förekommande fosfor och på tillsatser. (4health.se)
 • Målet med denna studie är att på ett övergripande sätt ge en insikt i hur arbetet kring hållbarhetsbedömningar kopplat till kommunal avloppsvattenrening och återföring av näringsämnen, med fokus på fosfor och kväve kan genomföras. (diva-portal.org)
 • Gunnar Thelin En resurssnål och kostnadseffektiv teknik är utvinning av fosfor i form av mineralet struvit (magnesium-ammonium-fosfat). (docplayer.se)
 • Hur storleken på reserven påverkar priset undersöks och kostnadsökningen för svensk växtodling vid ökade priser på mineralgödsel med kväve, fosfor och kalium beräknas. (svensktvatten.se)
 • SMED Rapport 189 beskriver beräkningar av läckaget av kväve och fosfor från svensk åkermark. (smed.se)
 • Om vi får i oss för mycket fosfor kan det skada våra njurar och även påverka skelettet så att kalcium läcker ut. (karamellpojkarna.se)
 • Om man får för mycket fosfor kan njurarna ta skada och kalcium kan läcka ut från skelettet. (vitaenova.se)
 • Fosfat är de salter som bildas när fosfor tillsätts och kombineras med natrium eller kalcium. (vitaenova.se)
 • Det är viktig att kalcium och fosfor utfodras i rätt relation med varandra då en obalans i foderstaten kan vara skadligt för hästen. (trikem.se)
 • Lämpligt förhållande mellan Kalcium:Fosfor är mellan 1,2:1 och 1,8:1. (trikem.se)
 • Innehåller kalcium, fosfor samt vitamin D3. (hemsida24.se)
 • Kalcium, fosfor och vitamin D3. (hemsida24.se)
 • Källorna till kalcium och fosfor i Calphosum D är syntetiska trioch dikalciumfosfater. (hemsida24.se)
 • Calphosum D innehåller kalcium och fosfor i proportionen 2:1. (hemsida24.se)
 • Vid tillväxt, dräktighet och digivning ökar behovet av kalcium och fosfor. (hemsida24.se)
 • Man har använt en empirisk modell för att uppskatta potentiell internbelastning i sjöarna baserat på mängden mobil fosfor i sedimenten. (lansstyrelsen.se)
 • Både Övre och Nedre Milsbosjön har halter av läckagebenägenfosfor i sedimenten som kan bidra till en förhöjd internbelastning av fosfor. (lansstyrelsen.se)
 • Syrebristen gör också att sedimenten läcker fosfor som under god syretillgång ligger bundet. (havsmiljoinstitutet.se)
 • Förutom teknikmognad och miljö- och hälsopåverkan ska vi utvärdera teknikernas potential för hur mycket fosfor som kan återvinnas, liksom kostnaden per kg utvunnen fosfor och teknikernas energi- och kemikalieanvändning. (tyrens.se)
 • Att fosfor i maten är ett miljöhot är bara en av orsakerna till att man borde sluta med det. (karamellpojkarna.se)
 • Bristen på fosfor i världen kan göra att matproduktion i världen minskar. (sverigesradio.se)
 • Men mineralfosforn som bryts för detta syfte är på väg att ta slut, och det pratas mer och mer om den annalkande bristen, peak fosfor. (ekocentrum.se)
 • Fosfor ingår i kemiskt bunden form i RNA och DNA, och är nödvändig för alla levande celler. (wikipedia.org)
 • Fosfor förekommer i kroppens alla celler där det ingår i DNA, RNA och ATP. (4health.se)
 • Vad skiljer fosfat och fosfor åt? (vitaenova.se)
 • I princip är det dock tal om samma ämne och fosfat kan ersätta fosfor i en allsidig kost. (vitaenova.se)
 • Man behöver få i sig fosfat (eller fosfor). (4health.se)
 • Fosfor i form av fosfat fungerar även som en buffert och behövs för att upprätthålla syra-basbalans och för ben och tänder. (4health.se)
 • Fosfor är grundämnet och fosfat dess salt. (4health.se)
 • Fosfat väger tre gånger så mycket som fosfor. (4health.se)
 • Jag har tidigare skrivit en hel del om fosfat/fosfor och hur det kan leda till benskörhet, hjärtsjukdom etc. (4health.se)
 • I naturen hittar man fosfor i form av fosfat. (lansstyrelsen.se)
 • Kalkstenen ska binda fosfor i bottensedimentet. (yle.fi)
 • Syret behövs för att binda upp fosfor i havsbotten, vilket kan minska tillgången av fosfor för t ex skadliga algblomningar, cyanobakterier. (smhi.se)
 • Fosfor behövs för knoppsättningen och för att binda solenergi hos växter. (sgu.se)
 • Fosfor i mat används för att binda vätska i kycklingfilé och för att få kött att se fräscht ut. (sverigesradio.se)
 • Närsalterna kväve och fosfor spelar en viktig roll för övergödningen av vattendrag och havsmiljöer. (smhi.se)
 • De höga transporterna av både fosfor och kväve beror dels på markanvändningen, men även nederbörden spelar in. (diva-portal.org)
 • I människokroppen har fosfor till funktion att bidra till fosforylering. (wikipedia.org)
 • När det gäller fosfor är den framställd ur mineraler som förekommer naturligt i naturen. (vitaenova.se)
 • Forskarna har klartlagt belastningen av kväve och fosfor. (yle.fi)
 • För fosfor behöver belastningen till Egentliga Östersjön minska till hälften av belastningsnivån mellan 1997 och 2003. (greppa.nu)
 • Vattenkemisk provtagning i Landsjöns utlopp Edeskvarnaån bör göras regelbundet för att ge en bild av hur halterna av fosfor varierar mellan utlopp och tillflödena till sjön. (diva-portal.org)
 • Att minska närsalter i havet med 68,4 ton total kväve och 10,5 ton total fosfor. (borgholm.se)
 • Målet är att minska utlakning av näringsämnen som fosfor och kväve till närliggande vattendrag och hav. (havochvatten.se)
 • Svart fosfor, som kan framställas vid högt tryck och temperatur är grafitliknande. (wikipedia.org)
 • Våtmarker fångar näring, särskilt fosfor, i högre utsträckning än man tidigare trott. (jordbruksverket.se)
 • Den är amorf och kan betraktas som en övergångsform till violett fosfor. (wikipedia.org)
 • Vaxvit, röd och violett fosfor. (wikipedia.org)
 • Fosfor upptäcktes av tysken Henning Brand på 1600-talet. (wikipedia.org)
 • Fosfor, Sveriges första distro för seriefanzines i regi av Steve Nyberg och Christoffer Frostgård, återföds nu som en del av Fanzineverkstaden och Hybriden i Malmö. (fanzineverkstaden.se)