• Schema FI42N2 se Filosofiska institutionen: Vetenskaplighet och forskningsetik (Endast inriktning konf.tolkning. (su.se)
 • Vetenskaplighet och forskningsetik FI42N2, se Filosofiska inst. (su.se)
 • Vetenskaplighet och forskningsetik (Endast inriktning konf.tolkning. (su.se)
 • Kursen vänder sig till doktorander inom samtliga vetenskapsområden som vill fördjupa sina kunskaper om vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik. (ju.se)
 • Inom kursen skall studenterna utveckla fördjupad kunskap och insikter i vetenskapsfilosofi, vetenskaplig teoribildning och forskningsetik. (ju.se)
 • Kursen innehåller också det sektionsgemensamma momentet "Forskningsetik och vetenskaplig redlighet" som avser att säkerställa förordningens krav på god kunskap inom forskningsetik och vetenskaplig redlighet. (su.se)
 • Du kan vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik - det kan handla om etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, oredlighet eller andra aspekter av etik i forskningen. (su.se)
 • Hon har också ett stort intresse för kvalitativa forskningsmetoder, och forskningsetik. (su.se)
 • Utbildningen innefattar också programgemensamma obligatoriska kurser och valbara kurser med syftet att bredda och fördjupa dina kunskaper i språkvetenskap samt att stärka din förståelse av forskningsmetoder, forskningsetik och din förmåga att föra ett vetenskapligt resonemang. (su.se)
 • Vi deltar gärna i initiativ från andra delar av verksamheten, så tveka inte att höra av er till oss om ni har tankar på att organisera eller starta upp något som har med forskningsetik att göra. (su.se)
 • AK2017 Introduktion till forskningsetik, 3 hp eller motsvarande/närliggande ämne rekommenderas. (kth.se)
 • Här ger vi en introduktion i vad forskningsetik är. (opensnh.se)
 • Nya Doxa 2002) Forskningsetik: en introduktion. (wikipedia.org)
 • Vi berättar om de händelser, synsätt och riktlinjer som format och fortsätter påverka dagens forskningsetik. (opensnh.se)
 • 2. Individskydd: centrala forskningsetiska regler Forskningsetik handlar i stort sett om två problem: dels moralen i forskningens mål och medel, dels hur denna moral kan upprätthållas (Forsman 1997). (docplayer.se)
 • I slutet av 1800-talet börjar motståndare till djurförsök organisera sig i både Norden och England, berättar Birgitta Forsman, docent i forskningsetik på Lunds universitet. (forskning.se)
 • Forsman blev senare docent i vetenskapsteori med inriktning mot forskningsetik, och var verksam vid Göteborgs universitet och Lunds universitet samt som expert i forskningsetik i andra sammanhang. (wikipedia.org)
 • Materialet har faktagranskats av Stefan Eriksson, docent i forskningsetik, Uppsala universitet och redaktör för webbplatsen Codex. (opensnh.se)
 • Men det var inte riktigt acceptabelt och gjordes i skymundan, säger Stefan Eriksson, docent i forskningsetik på Uppsala universitet. (forskning.se)
 • Centrum för forskningsetik & bioetik vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. (uu.se)
 • Om forskningsetik 2(4): Kan vi lita på forskningen? (vr.se)
 • Det här är några frågor som diskuteras i denna grundbok om forskningsetik. (bokborsen.se)
 • Den är en grundbok om forskningsetik för forskarstuderande inom medicin och naturvetenskap. (vardfokus.se)
 • Författaren är docent i vetenskapsteori inriktad mot forskningsetik. (vardfokus.se)
 • 14.2.2 Den centrala nämnden för forskningsetik. (lagen.nu)
 • Även kunskap inom områden angränsande till forskningsetik såsom vetenskapsteori/filosofi och lagstiftning/regelverk gällande forskning som involverar människor och djur kan behövas inhämtas. (ki.se)
 • Författaren ger oss kunskap om cellbiologi, forskningsetik och cancerforskning. (folkbladet.se)
 • redogöra för kunskap om genusvetenskapens vetenskapsteoretiska ansats och kontext, samt forskningsetik. (sh.se)
 • Denna kurs utvecklar teman och resonemang som presenterats i AK2017 Introduktionskurs till forskningsetik. (kth.se)
 • Alla KI-doktorander antagna till forskarutbildning enligt allmänna studieplanen gällande fr.o.m. 2009-07-01 eller senare ska genomgå en kurs i grundläggande forskningsetik (1,5 högskolepoäng). (ki.se)
 • I metod delen beskrivs urval, genomförande, forskningsetik, tillförlitlighet och giltighet samt analys av resultatet. (uppsatser.se)
 • De senaste åren har frågor om forskningsetik fått stor uppmärksamhet. (tidningencurie.se)
 • Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJAs uppgift är att fungera som sakkunnig i forskningsetiska frågor. (stm.fi)
 • Studentlitteratur 1997) Djurförsök: forskningsetik, politik, epistemologi (Almqvist & Wiksell International 1992) Monografier i akademiska skriftserier (i urval) I kalla siffror? (wikipedia.org)
 • En kompanjonbok till Forskningsetik och perspektivval. (lu.se)
 • Detta var bland annat det synsätt som den svenska kommittén om forskningsetik, en offentlig utredning, använde sig av i sin rapport från 1999. (wikipedia.org)
 • Av de allmänvetenskapliga kurserna är statistik och forskningsetik obligatoriska sedan 2009-07-01. (ki.se)
 • Mot bakgrund av ovanstående och de problem som uppdagats i samband med transplantationerna av konstgjord luftstrupe på Karolinska institutet vill jag fråga om statsrådet och regeringen avser att ta initiativ till en ny utredning om forskningsetik för att komma till rätta med de problem och oklarheter som uppstått om när och hur forskningsetisk prövning ska ske och hur tillsynen av den kan säkras. (riksdagen.se)
 • Barbro Westerholm har frågat mig om regeringen avser att ta initiativ till en ny utredning om forskningsetik för att komma till rätta med de problem och oklarheter som uppstått om när och hur forskningsetisk prövning ska ske och hur tillsynen av den kan säkras. (riksdagen.se)
 • Dessutom intresserar jag mig också för lärares ledarskap, forskningsetik och forskningsetisk prövning. (liu.se)
 • Lag om etikprövning av forskning som avser människor ( SFS 2003:460 ) kallas den lag man i Sverige följer vid etikprövning för forskningsetik. (ltkalmar.se)
 • Boken omfattar b de forskningsetik i bem rkelsen reflekti. (bokus.com)