• Allt du vill veta om KTH:s forskning och forskare, och väldigt mycket mer därtill, kommer att lyftas under ett seminariemaraton som varar över två dygn. (kth.se)
 • Unga forskare delar med sig av sin vardag och utmaningar, och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, berättar om sin politiska vision för svensk forskning. (mynewsdesk.com)
 • Det i sin tur kan göra att förtroendet för forskare och forskning skadas. (vr.se)
 • Med denna dramatiska berättelse kom Benny Thörnberg förra året trea i Forskar Grand Prix, en nationell tävling för forskare i att presentera sin forskning så intresseväckande, begripligt och underhållande som möjligt. (v-a.se)
 • Forskning visar också att forskare som är duktiga på att kommunicera är mer framgångsrika. (v-a.se)
 • Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. (arbetsgivarverket.se)
 • Vi tror att nyskapande forskning bäst premieras av ett ständigt tillflöde av nytt blod i form av forskare som står självständiga och inte är fastlåsta i gamla tankesätt och metoder. (vr.se)
 • Målet är att till exempel kunna karakterisera sådant som åldersfördelningen bland forskare, balansen mellan grund- och tillämpad forskning, med avsikt att få ut mest från forskningen, sade Julia Lane från NSF. (vr.se)
 • Vi talar ju om peer review inom forskning, andra forskare som bedömer att det du gjort håller kvalitet. (kth.se)
 • Utvärderingssystemen som REF, PBRF och ERA har påtvingats forskare av berörda myndigheter, forskningsfinansiärer och universitetsledningar för att mäta och styra forskningen, men vår forskning visar att forskare frivilligt modifierar hur de forskar för att anpassa sig till logiken i det system som finns för att mäta forskningens excellens. (rj.se)
 • Vi har stött på forskare som styr sina doktoranders arbete mot sin egen forskning för att på så sätt få fram framtida medförfattare och dessutom tillgång de nya data, som kanske doktoranderna tagit fram lejonparten av. (rj.se)
 • Enligt samma logik så finns det faktiskt risk för att forskare överger viktigt och fruktbar forskning, men som inte är lika populär. (rj.se)
 • För Lina Lundgren är forskning en möjlighet att gå riktigt djupt inom ett område, att jobba intensivt tillsammans med andra forskare - och ibland företag - för att förklara ett fenomen. (hh.se)
 • Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) hanterar ärenden som rör oredlighet i forskningen. (vr.se)
 • Forskningen omfattar både grundforskningsfrågor om hur och varför människor påverkas av distraherande ljud, och tillämpad forskning där arbetsmiljöer och skolmiljöer utvärderas. (hig.se)
 • Vi diskuterade då hennes forskning och ställde frågor angående forskningen. (helsinki.fi)
 • Reumatikerförbundet tycker att det är viktigt att forskningen får så goda förutsättningar som möjligt och utan effektiv forskning så hade vi saknat några av de behandlingsmetoder som idag finns att tillgå. (reumatikerforbundet.org)
 • Vetenskaplig oredlighet innefattar handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, vilka leder till falska eller förvrängda forskningsresultat eller ger vilseledande uppgifter om en persons insats i forskningen. (vr.se)
 • Regionen vill därför bredda den patientnära forskningen och förbättra förutsättningarna för forskning och utveckling i alla verksamheter. (regionvasterbotten.se)
 • Den ena kallas uppföljning och innebär att landstingen årligen ska redogöra för strategier för finansieringen, vilken typ av forskning som får stöd och på vilket sätt det sker samt vilka resultat forskningen ger. (vr.se)
 • Det finns en fara med de ständiga ropen på excellent forskning, varnar Nick Butler och Sverre Spoelstra i en debattartikel om vad som händer med forskningen i granskningarnas och de nationella utvärderingarnas tidsålder. (rj.se)
 • Professor Per Lövsund är viceprefekt för forskning på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, och tillförordnad avdelningschef på. (chalmers.se)
 • Vid Institutionen för energi och teknik bedrivs forskning främst kring hur jord- och skogsbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. (slu.se)
 • Vid Filosofiska institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: praktisk filosofi, teoretisk filosofi, och kognitionsvetenskap. (lu.se)
 • Förutom de områden inom vilka Lund traditionellt varit starka har institutionen under senare år bedrivit framgångsrik internationell forskning inom kunskapsteori, metafysik, vetenskapsteori och språkfilosofi. (lu.se)
 • Hjärtcentrums forskning är i huvudsak kopplad till institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin på Umeå universitet. (regionvasterbotten.se)
 • Docent Daiva Daukantaite har tillsammans med en forskningsgrupp vid institutionen för psykologi bestående av Lars-Gunnar Lundh, Margit Wångby Lundh, Jonas Bjärehed, Sophie Liljedahl och Åsa Westrin från avdelningen för psykiatri vid Lunds universitet har fått anslag från Forskning för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) för projektet Hur går det för unga vuxna som har haft ett självskadebeteende i tonåren? (lu.se)
 • Vid vissa tidskrifter är redaktörerna angelägna om att man refererar till forskning som är publicerad i den egna tidskriften för att på så sätt öka tidskriftens impact. (rj.se)
 • Detta får till följd att vi inte gör någon större distinktion mellan forskning och utveckling, utan snarare ofta bedriver forskning genom att aktivt delta i utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården. (chalmers.se)
 • Avdelningen, även känd som avdelningen för folk och apparater, bedriver datavetenskaplig forskning och utbildning med inriktning på människans förmågor och samspel med tekniken. (liu.se)
 • Vi bedriver forskning vid Hankens center för språk och affärskommunikation. (hanken.fi)
 • Hanken bedriver forskning av världsklass och vi utforskar ständigt nya sätt att föra ut forskning och forskningresultat till allmänheten. (hanken.fi)
 • I takt med att svenska storbolag i större utsträckning bedriver forskning utomlands blir de offentliga satsningarna på svensk forskning allt viktigare. (svensktnaringsliv.se)
 • Högskolan bedriver excellent och konkurrenskraftig forskning av hög kvalitet för en samhällsutveckling som värnar den miljö människor finns i. (hig.se)
 • Inomhusmiljö bedriver tillämpad laborativ forskning inom områdena materialteknik, tillämpad psykologi och ventilation - luftkvalitet. (hig.se)
 • Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning. (arbetsgivarverket.se)
 • Vi bedriver forskning och undervisning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. (arbetsgivarverket.se)
 • Vi söker en universitetslektor som bedriver nydanande och internationellt konkurrenskraftig forskning. (arbetsgivarverket.se)
 • Vi bedriver en del av vår forskning via Kliniskt forskningscentrum, KFC. (regionvasterbotten.se)
 • Gruppen perfusionister bedriver forskning inom området extrakorporeal cirkulation. (regionvasterbotten.se)
 • Vi bedriver forskning med syfte att förebygga, upptäcka och behandla akut förvirringstillstånd efter hjärtkirurgi. (regionvasterbotten.se)
 • CMPS bedriver grundläggande forskning av proteiner med ett starkt fokus på deras molekylära egenskaper och funktion. (lu.se)
 • Vi bedriver även tillämpad forskning. (lu.se)
 • Till vänster hittar du en beskrivning över den forskning som finns vid Lunds universitet och LTH och som har anknytning till havet. (lth.se)
 • Lunds universitet har en lång tradition av forskning kring de utrotningshotade austroasiatiska språksamhällena. (lu.se)
 • Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. (arbetsgivarverket.se)
 • Peter Ekman är handläggare för barnrätt, förskola och barnkonsekvensanalys på Svenska kyrkans enhet för forskning och analys i Uppsala. (svenskakyrkan.se)
 • Svensk forskning halkar efter, studenternas förkunskaper blir allt sämre och högskolan saknar visioner. (mynewsdesk.com)
 • Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, vid Vetenskapsrådet verkar för att infrastruktur för svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet byggs upp och används. (vr.se)
 • Ett väl fungerande system för resursfördelning är nödvändigt inte bara för svensk forskning utan även för Sveriges konkurrenskraft. (svensktnaringsliv.se)
 • Den första elefanten handlar om det akademiska ledarskapets betydelse för svensk högre utbildning och forskning. (svensktnaringsliv.se)
 • Rapport: Hur kan uppföljningen av svensk forskning utvecklas? (vr.se)
 • Som svar på ett regeringsuppdrag har Vetenskapsrådet tillsammans med Universitetskanslersämbetet, UKÄ, nu lämnat förslag på indikatorer för att följa utvecklingen av svensk forskning och utveckling (FoU) på nationell nivå. (vr.se)
 • De indikatorer som redovisas i rapporten är utformade för att värdera hur svensk forskning, sammantaget, når de tre målen för forskningspolitiken på nationell nivå. (vr.se)
 • Det här uppdraget att tillsammans med Universitetskanslersämbetet utveckla uppföljningen av svensk forskning är ett av tre uppdrag som myndigheterna samarbetat kring och som redovisas den 6 april 2018. (vr.se)
 • Kemdal Pho, Anna LU ( 2003 ) In Svensk forskning om demokrati, offentlig förvaltning och folkrörelser. (lu.se)
 • Svensk forskning om demokrati, offentlig förvaltning och folkrörelser. (lu.se)
 • Ett brett samarbete kring svensk forskningsinformation ligger bakom verktyget och de offentliga aktörerna bakom forskning.se har gjort det möjligt för alla intresserade organisationer att installera programvaran. (hig.se)
 • Forskaren har under sådana omständigheter möjlighet att vända sig till Svensk nationell datatjänst (SND), som utgör serviceorganisation för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin. (vr.se)
 • Grunder, nyheter och inspiration Konferensen är en chans för dig som arbetar med registerbaserad forskning att träffa andra inom området. (vr.se)
 • I Sverige minskar de privata investeringarna i forskning som andel av BNP. (svensktnaringsliv.se)
 • Sverige måste jobba hårt också inom ramen för EU för ambitiösa europeiska mål för investeringar i forskning. (svensktnaringsliv.se)
 • Sverige ska vara ett internationellt attraktivt land för investeringar i forskning och utveckling. (vr.se)
 • Deltagande i europeiskt forskningssamarbete är viktigt för utvecklingen av forskning och innovation inom Sverige och helt centralt för institut som VTI, för att kunna utveckla kompetens och kvalitet i forskningsverksamheten. (vti.se)
 • Av relevans för demokratibegreppet förekommer i Sverige forskning inom socialpsykologi, arbets- och organisationspsykologi, rättspsykologi och kognitiv psykologi. (lu.se)
 • Vi tror att dessa reformer banar väg för en öppnare, friare och djärvare forskning som ger Sverige alla förutsättningar att vara en vetenskaplig ledare globalt. (vr.se)
 • Sverige är ett av de länder som enligt studien går miste om högkvalitativ forskning till följd av ineffektivt använda resurser. (kth.se)
 • 1.Sverige behöver en nationell strategi för CCS och BECCS som innefattar hela kedjan forskning, demonstration och kommersiell implementering och där det blir tydligt vilka industrier och myndigheter som berörs av en sådan strategi. (chalmers.se)
 • Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. (hanken.fi)
 • Forskning.se drivs av 10 forskningsfinansiärer och landets universitet och högskolor. (hig.se)
 • Vid universitet och högskolor bedrivs forskning. (vr.se)
 • Ett universitet eller en högskola som får information om misstankar om oredlighet i forskning har en skyldighet att utreda misstankarna (Högskoleförordningen). (vr.se)
 • Tillsammans med Umeå universitet kraftsamlar vi kring strategiskt viktiga profilområden och forskning på högsta internationella nivå. (regionvasterbotten.se)
 • Vad roligt att du är intresserad av forskning vid Linköpings universitet! (liu.se)
 • Sahlgrenska akademins fakultetsstyrelse har beslutat att utlysa två anställningar i medicinsk och hälsovetenskaplig forskning. (arbetsgivarverket.se)
 • Medicinsk och hälsovetenskaplig forskning inbegriper den forskning som bedrivs vid Sahlgrenska akademin. (arbetsgivarverket.se)
 • Den 18-19 april hålls den mycket intressanta konferensen The Swedish Global Health Conference 2018 , som kommer fokusera på hållbarhetsfrågor i relation till medicinsk forskning. (ki.se)
 • ALF (Avtal om läkarutbildning och forskning) reglerar samarbetet om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. (vr.se)
 • Att satsningar på medicinsk forskning har gett resultat, det vet vi, menade Dr Stefano Bertuzzifrån amerikanska National Institutes of Health, NIH - väldens största forskningsfinansiär med en budget på 31 miljarder dollar. (vr.se)
 • Att utveckla, tillämpa och kommunicera metoder inom GIS, att modellera och analysera biologiska och tekniska processer och system, samt klassisk statistisk forskning förekommer inom ämnet Biometri. (slu.se)
 • Utöver forskning inom dessa områden bedrivs forskning inom utbildningsvetenskap, humaniora samt elektronik, matematik och biologi. (hig.se)
 • Denna forskning innefattar ingående beskrivning och dokumentation av grammatik, lexikon samt semantiska och kognitiva kategorier i språk som ceq wong, jahai, mah meri, semaq beri och semnam. (lu.se)
 • Andra viktiga forskningsområden på Luomus är biogeografi, jordklotets geologiska utveckling samt forskning som baserar sig på biologiska uppföljningsmaterial och dateringsmetoder. (luomus.fi)
 • Forskning pågår också på braxengräs som är en slags lummerväxter, samt på blomväxter som kaffeväxter och gräs. (bergianska.se)
 • Inom matematik bedrivs forskning inom algebraisk geometri, partiella differentialekvationer med matematisk fysik, samt sannolikhetsteori och diskreta strukturer. (hig.se)
 • Inom Teknikdidaktik bedrivs främst forskning beträffande grundskoleelevers attityder till teknisk utbildning, samt lärares uppfattning om elevers attityder till teknisk utbildning. (hig.se)
 • Programmet är inriktat mot både teoretisk analys och mot utvecklande av praktisk förmåga att genomföra forskning samt kvalificerat utredningsarbete. (allastudier.se)
 • FoU ingår i vårt tredelade uppdrag hälso- och sjukvård, forskning och utveckling, samt utbildning. (regionvasterbotten.se)
 • Merparten av Högskolans forskning ryms inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. (hh.se)
 • Arrangörerna Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF, Apostolis Papakostas, samordnare för forskning om det civila samhället, Vetenskapsrådet samt Inger Ashing, ordförande, IDEELL ARENA berättar om arbetet för att öka kunskapen om det civila samhället och varför det är viktigt. (ideellarena.se)
 • Statligt finansierad forskning bör i större grad än i dag ta hänsyn till hur anslagna medel bidrar till innovationer, nya företag och nya produkter. (svensktnaringsliv.se)
 • Exempelvis skall genetiska associations-data framtagna i forskning finansierad av NIH publiceras i dbGaP . (vr.se)
 • Ett annat problem är att klinisk forskning är finansierad från flera håll. (vr.se)
 • Konferensen 'Kvalitetsregister för forskning' vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård. (vr.se)
 • Den 8:e november arrangeras konferensen Forskning som förändrar. (ideellarena.se)
 • Konferensen presenterar aktuell forskning om det civila samhället och dess roll i samhällsutvecklingen. (ideellarena.se)
 • Forskning om membran och membranprocesser har en lång tradtion i Lund. (lth.se)
 • Infactverktyget är utvecklat av forskning.se i samverkan med Högskolan i Gävle. (hig.se)
 • Musikpedagogisk forskning är framtidsorienterad med fokus på kreativitet, internationell samverkan och möjlighet till likvärdig musikutbildning för barn. (lu.se)
 • Ett av Sveriges större lärosäten med en stark tradition av samverkan över gränser och förnyelse av forskning och utbildning. (liu.se)
 • I anställningen ingår i första hand forskning, och i andra hand undervisning och handledning på såväl grund-, som avancerad och forskarnivå. (arbetsgivarverket.se)
 • I Amerika har NSF skapat databasen Dryad - en internationell samling av data från granskade artiklar från både grund- och tillämpad forskning inom biovetenskaperna. (vr.se)
 • Sådan forskning handlar om sjukdomsproblem som upptäcks i vården och sedan ligger till grund för forskning. (regionvasterbotten.se)
 • Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har beslutat att dela ut drygt 236 miljoner kronor till projekt för att främja utvecklingen av instrument, metod och tekniker som ger förutsättningar för framtida avancerad forskning och innovation. (lu.se)
 • Han forskar även om akademiskt entreprenörskap - hur akademisk forskning kommersialiseras och sprids via inkubatorer och andra typer av innovationsstöd. (hh.se)
 • Forskning inom arkitektur förvaltar, utvecklar och kommunicerar kunskap om arkitektur. (kth.se)
 • Lunabba hoppas att med sin forskning kunna sprida kunskap om hurdana problem som kan uppstå i mötena, och på så vis förhindra att de uppstår. (helsinki.fi)
 • Forskning.se har till uppgift att samla och sprida kunskap om forskning till nytta för individ och samhälle. (hig.se)
 • Tillgång till forskningsdata utgör många gånger en förutsättning för att kunna bedriva forskning och därmed kunna vinna ytterligare vetenskaplig kunskap. (vr.se)
 • Det går att göra kritisk, nyskapande och kompromisslös forskning och bidra med kunskap med en kamera och att klippa en film. (kth.se)
 • Vår forskning bidrar även till miljövänlig processteknik och hållbar energiförsörjning. (chalmers.se)
 • Deras forskning bidrar till utvecklingen av solceller och anknyter till Higgs partikel. (mynewsdesk.com)
 • Även om all forskning som bedrivs vid KI bidrar till att förbättra människors hälsa, är den forskning som belyser kopplingar mellan hälsa, socioekonomiska faktorer och mänsklig miljöpåverkan av särskild vikt för en hållbar utveckling. (ki.se)
 • För institut med forskning som kärnverksamhet blir varje vunnet EU-projekt ett förlustprojekt, skriver VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam i brevet till Trafikverket, Energimyndigheten, Formas och Vinnova som alla finansierar transportforskning. (vti.se)
 • Research.chalmers.se innehåller information om forskning på Chalmers, publikationer och projekt inklusive information om finansiärer och samarbetspartners. (chalmers.se)
 • Han har i flera av sina projekt studerat samspelet mellan forskning och omgivande samhälle. (hh.se)
 • Mycket av den forskning som utförs på EIT blir slutligen standarder och produkter producerade av företag såsom Ericsson. (lth.se)
 • Professor Peter Matthews, som gästade Hankens som Fulbright professor i nationalekonomi läsåret 2017-2018, återvänder till Hanken 19-23.11.2018 i forskningssyfte och letar efter deltagare till sin forskning. (hanken.fi)
 • I början av 2017 har en offentlig utredning föreslagit en ny organisation för utredandet av oredlighet, tillsammans med en ny definition m.m., se vidare Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning, SOU 2017:10. (vr.se)
 • Att tävla i bästa framträdande passar inte alla, men att berätta om sin forskning är varje forskares uppgift - så att resultaten kommer till användning, allmänheten får veta hur skattepengarna används, politiker får faktabaserade beslutsunderlag och ungas nyfikenhet på vetenskap kan väckas och växa. (v-a.se)
 • Mistra har som uppgift att stödja sådan forskning och utveckling inom miljöområdet, som har betydelse för samhällets utveckling och som kan omsättas i beslut och handling. (mistra.org)
 • Finansieringen av forskning står still i många europeiska länder, medan nya forskningsländer som Saudiarabien satsar stort och Kinas mål är att tre procent av bnp ska gå till forskning 2020. (vr.se)
 • Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. (arbetsgivarverket.se)
 • Varje år fördelar staten 1,5 miljarder kronor till landstingen i form av ALF-medel till klinisk forskning. (vr.se)
 • Akademin för informationsteknologis forskningsmiljö kallas för Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS) och är Högskolans forskning om inbyggda och intelligent system. (hh.se)
 • För detta syfte driver Akademin för informationsteknologi två forskningscentrum inom EIS: CAISR (Centrum för tillämpade intelligenta system) och CERES (Centrum för forskning om inbyggda system). (hh.se)
 • Här möts forskning inom inbyggda system, bildbehandling, maskinlärande och robotik för att driva frågeställningar inom hälsoteknik och autonoma fordon. (hh.se)
 • Min forskning ska inte vara ett slutet system - den går över ämnesgränser och har kopplingar till annan forskning som bedrivs vid Högskolan i Halmstad', säger Jonas Gabrielsson. (hh.se)
 • Regeringens politik och behov av forskning diskuterades också. (mistra.org)
 • Miljöministern ser behov av mer forskning kring plast, cirkulär ekonomi, delningsekonomin och hållbar stadsutveckling. (mistra.org)
 • Denna rapport redovisar resultatet av en utredning kring behov av forskning och demonstration av koldioxidavskiljning och lagring från fossila (CCS) och biogena utsläppskällor (BECCS). (chalmers.se)
 • Lärarna i kursen är verksamma vid Centrum för kulturpolitisk forskning, landets ledande miljö för studier av kulturpolitik. (allastudier.se)
 • All forskning bedrivs på Kemicentrum, som är nordens största centrum för forskning och utbildning inom kemiområdet. (lu.se)
 • Vid Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS) bedrivs forskning inom biokemi, biofysikalisk kemi och molekylär biofysik. (lu.se)
 • På Centrum för analys och syntes bedrivs forskning inom organisk kemi, analytisk kemi, oorganisk kemi, material- och polymerkemi. (lu.se)
 • Vid Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi bedrivs forskning vid avdelningarna Kemisk fysik , Fysikalisk kemi och Teoretisk kemi . (lu.se)
 • Dessa faktorer samverkar och är alla viktiga, men jag tycker ändå att en av de mest centrala egenskaperna hos en forskning är att den ska ha ett syfte och gärna konkret nytta, och därför uppskattar jag att vi i våra möten med Harry Lunabba fått en inblick i den aspekten av hans forskning. (helsinki.fi)
 • De offentliga och privata investeringarna i forskning och utveckling bör även fortsatt överskrida EU:s mål. (vr.se)
 • Projektet Concordance of a Rebétiko Corpus syftar till att skapa en konkordans över rebétikogenrens sångtexter med en alfabetisk ordlista och en frekvensordlista för vidare forskning på genrens språk och i synnerhet ordförråd. (lu.se)
 • Men för att åstadkomma förändring av vårt statligt finansierade forskningssystem behöver måste Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, involvera aktörer utanför högskolan i utredningen. (svensktnaringsliv.se)
 • Läs om våra satsningar på hållbarhet inom forskning, utbildning och samhälle. (chalmers.se)
 • Utbildning, forskning, samver. (kb.se)
 • Arbetar med kultur och hälsa på bred front, med bl a forskning, utbildning och utvärdering. (regionvasterbotten.se)
 • Den är tvärvetenskaplig till sin karaktär och använder teorier och metoder från exempelvis pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi, antropologi, musikvetenskap och konstnärlig forskning för att förstå och förklara musikpedagogiska fenomen. (lu.se)
 • Forskning handlar om att gå bortom det vi redan vet eller tror, säger hon. (hh.se)
 • Därför behövs mer forskning så att morgondagens läkemedel kan hjälpa ännu fler att komma tillbaka till arbetslivet. (reumatikerforbundet.org)
 • Vid Sahlgrenska akademin bedrivs forskning från molekyl till människa för att förstå orsakerna till ohälsa. (arbetsgivarverket.se)
 • Forskning som behandlar personuppgifter eller arbetar med register diskuteras på egna sidor. (vr.se)
 • Offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling (FoU) är avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. (svensktnaringsliv.se)