• Då du har mycket kontakt med både vårdpersonal, kollegor och leverantörer, ställs höga krav på god social förmåga. (happyr.com)
 • Enligt de krav som kommuner och landsting uppställer vid upphandling av social omsorg ska Magelungen regelbundet tillhandahålla handledning till personalen. (lagen.nu)
 • Den kan också beskrivas som ett ömsesidigt beroendeförhållande och en väv av mer eller mindre formell samverkan. (issuu.com)
 • Det är också de stora globala städerna som förväntas attrahera talanger och kreativitet, främja kompetensutveckling och möjliggöra social och ekonomisk rörlighet. (kollega.se)
 • Detta instrument innefattar även en komponent för stöd till ekonomisk och social sammanhållning. (europa.eu)
 • En annan förutsättning för att A skall ha makt är att B står i någon slags beroendeställning till A . Denna beroendeställning kan vara ekonomisk, social eller baserad på våld eller tvång. (wikipedia.org)
 • Du kommer även vara delaktig i teamets jour var 5:e vecka.Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen:Ansvara för drift och underhåll av fastigheternaIdentifiering, planering och upphandling av reparationer och underhållsåtgärder i samråd med servicechef/eltekniker/verkstadsavdelningAktivt arbeta med energioptimering, förbättringar och kostnadsbesparingar samt uppföljningFortlöpande kontroll av anläggningar och anordningar samt felavhjälpning vid behovDelta vid myndighetsbesiktningar Din profilDu har en relevant utbildning inom energi, fastighet, drift eller motsvarande kunskaper. (manpower.se)
 • undantas från skatteplikt bl.a. omsättning av tjänster som utgör social omsorg samt tjänster av annat slag och varor som den som tillhandahåller omsorgen omsätter som ett led i denna. (lagen.nu)
 • ML:s undantag för omsättning av tjänster som utgör social omsorg ska tolkas mot bakgrund av artikel 132.1 g och h samt artikel 134 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet). (lagen.nu)
 • Gruppen för social och etisk artificiell intelligens bedriver forskning om AI-system som tar socialt ansvar. (mynetworkglobal.com)
 • Det är också ont om studier där man tittar på förekomst av ångest- och ätstörningssymptom istället för enbart regelrätta diagnoser - en person kan naturligtvis ha mycket ångestbesvär utan att nödvändigtvis få en formell diagnos inom gruppen av ångestsyndrom. (foubloggen.com)
 • Sådana former som används för skatter, utskrivningar, brottsbekämpning, gränskontroll (både invandring och utvandring), och senare att avgöra medborgarskap, rätt till demokratiskt deltagande och social planering. (piecesauto-pro.fr)
 • det om att ta kontroll över planeten demokratiskt (som de allra flesta) och ratificera en Jorden Konstitution som utgör det gemensamma bästa för den överväldigande majoriteten, inte den egna intressen av några. (piecesauto-pro.fr)
 • En social kontakt är avtalet att leva efter den regeln demokratiskt antagna lagar. (piecesauto-pro.fr)
 • Kan exempelvis innebära kontroll av alkoholservering, för att undvika överservering som kan leda till våldsbrott, eller att man tydligt informerar om lagar och regler. (bra.se)
 • Ja Nej Övriga kommentarer: Verksamhetschefen saknar formell högskoleutbildning, dock innehar han lång erfarenhet från chefsbefattningar inom omsorg om personer med funktionsnedsättningar. (docplayer.se)
 • Gång på gång har det visat sig att ekonomer helt saknar intresse för frågor om fred, social rättvisa och jämställdhet. (blogspot.com)
 • framgår består undersökningen av fyra hu- vudavsnitt, nämligen ett avsnitt rörande re- gisterdata m. m., ett psykologiskt, ett social- psykologiskt och ett barn- och ungdoms- psykiatriskt avsnitt. (lagen.nu)
 • För barn med tvångsbesvär relaterade till symmetri och kontroll vid 10 års ålder fann man en ökad tendens till kroppsmissnöje i senare år, medan barn med tvångsbesvär kring smuts och bakterier uppvisade en ökad tendens till att senare utveckla ett restriktivt ätande. (foubloggen.com)
 • En psykoterapeuts tillhandahållande av tjänster avseende handledning i enskilda vårdärenden till personal vid ett HVB-hem omfattas av undantaget för social omsorg. (lagen.nu)
 • Skatterättsnämnden (2010-06-09, Svanberg, ordförande, Ohlson, Odéen, Peterson, Rabe, Wingren) yttrade: Förhandsbesked - De med ansökan avsedda tjänsterna är sådana tjänster som omfattas av bestämmelserna om undantag från skatteplikt för social omsorg i 3 kap. (lagen.nu)
 • När staten tar sig rätten att inskränka din rätt att efter eget huvud förfoga över sådant du i formell mening äger, innebär därför varje sådan inskränkning också en inskränkning av äganderätten. (blogspot.com)
 • In 2015-2017, a development and research project was carried out in the social service in three municipalities in Jönköping County in order to improve the situation of children who grow up in families with addiction problems. (folkhalsomyndigheten.se)