• Folkh lsoarbete f ruts tter gedigna kunskaper om hur man kan p verka de levnadsf rh llanden som har betydelse f r folkh lsan. (adlibris.com)
 • Dessa fem folkh lsofr gor utg r ett eget m lomr de i riksdagsbesluten under 2000-talet om m l f r folkh lsan. (bokus.com)
 • Fysisk aktivitet r viktigt f r barn och ungas fysiska och psykiska h lsa, och f r folkh lsan p sikt. (cheerleading.se)
 • B de WHO och socialstyrelsen ser den kande psykiska oh lsan som ett hot mot folkh lsan. (elevhalsan.se)
 • Torsdag den 23 oktober var temat "Den nya h lsan" - om existensiell h lsa och om nya grepp f r friskare mun. (kymendo.se)
 • Och genom att forskningsl get inte redovisas korrekt fattas beslut som ventyrar folkh lsan. (vagbrytaren.org)
 • Nu ventyras folkh lsan av det nya mobiln tet! (vagbrytaren.org)
 • HÄLSOFRÄMJANDET Reviewed by Jens Ljunggren Vi vill terskapa intresset och ka kunskapen f r hur viktig milj n r f r folkh lsan idag och f r kommande generationer. (klimatsmart.se)
 • H lsofr mjandet agerar f r ekologisk odling,… H lsofr mjandet - F r milj n och folkh lsan. (klimatsmart.se)
 • Clas Toreld informerade om antibiotikaresistens vilket r ett framtida allvarligt hot mot folkh lsan. (spf-tanumskusten.nu)
 • Motion r viktigt f r folkh lsan och tr ning r en prioriterad verksamhet ven under pandemin s rskilt f r barn och unga. (kfumtrollhattan.se)
 • Bakgrunden till den nya bed mningen r den n got minskade smittspridningen samt den positiva effekten f r folkh lsan som tr ning inneb r. (jarlaif.se)
 • Viktigt r ven att beskriva p vilket s tt ans kan bidrar till folkh lsan och varf r ans kan r relevant f r just Ekhagastiftelsen samt hur den matchar v ra prioriterade forskningsomr den. (ekhagastiftelsen.se)
 • Folkh lsomyndigheten g r ingen egen tolkning eller v rdering av resultaten. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Folkh lsomyndigheten ppnar upp f r att ven ldre ungdomar som r f dda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, b de inomhus och utomhus. (cheerleading.se)
 • Folkh lsomyndigheten uppdaterar sina F reskrifter och allm nna r d om allas ansvar att f rhindra smitta av covid-19, och den beslutade f r ndringen tr der i kraft den 6 februari. (cheerleading.se)
 • Folkh lsomyndigheten r en nationell kunskapsmyndighet som arbetar f r b ttre folkh lsa genom att utveckla och st dja samh llets arbete med att fr mja h lsa, f rebygga oh lsa och skydda mot h lsohot. (lankskafferiet.org)
 • En databas fr n Folkh lsomyndigheten om smittsamma sjukdomar. (lankskafferiet.org)
 • Utefter de tidigare riktlinjerna fr n Folkh lsomyndigheten (FHM), Riksidrottsf rbundet (RF) och SvFF har UFF:s m ls ttning varit att fotbollss songen skall spelas enligt plan, vilket ven beslutades m ndagen den 30 mars. (haboff.se)
 • Tv dagar senare kom det nya, skarpare riktlinjer fr n Folkh lsomyndigheten, vilket f ranledde ett nytt beslut d r samtliga t vlingsmatcher st lls in tills vidare. (haboff.se)
 • N r den fyra riga Patients kerhetssatsningen nu r till nda, har Folkh lsomyndigheten sammanst llt en rapport ver resultaten, nationellt och per landsting. (strama.org)
 • Rapporten r ett samarbete mellan Folkh lsomyndigheten och Statens veterin rmedicinska anstalt (SVA). (strama.org)
 • Idag har Regeringen och Folkh lsomyndigheten meddelat att verksamhet f r barn och ungdomar inomhus ter kan startas upp. (kfumtrollhattan.se)
 • Med tanke p motionens betydelse f r barn och ungas h lsa bed mer Folkh lsomyndigheten att tr ning kan ske i enlighet med Folkh lsomyndighetens f reskrifter och allm nna r d om allas ansvar och allm nna r d och f reskrifter inom ramen f r pandemilagen . (kfumtrollhattan.se)
 • Den 10 januari tr dde en ny covid 19-lag i kraft, samt nya f rordningar och f reskrifter beslutade av regeringen respektive Folkh lsomyndigheten. (jarlaif.se)
 • Hon har innan pensioneringen arbetat som folkh lsoplanerare inom prim rv rden i Skaraborgs l ns landsting, samt varit universitetslektor i folkh lsovetenskap vid M lardalens h gskola. (bokus.com)
 • Han var under flera r, fram till pensioneringen, universitetslektor i folkh lsovetenskap vid Karolinska Institutet och M lardalens h gskola. (bokus.com)
 • Birkag rdens folkh gskola Skola med en allm n kurs motsvarande gymnasieskolans samh lls- resp. (infoo.se)
 • Blekinge l ns folkh gskola Vi kan erbjuda kurser med gymnasiekompetens i naturvetenskap och samh llsvetenskap och gymnasief rberedande kurser. (infoo.se)
 • Bona folkh gskola Vid G ta kanal i Motala. (infoo.se)
 • Braheskolan-Visings folkh gskola Folkh gskola med internationell profil. (infoo.se)
 • Dalslands folkh gskola Vuxenutbildning f r dig som vill komplettera en grund fr n folkskola, grundskola eller gymnasium. (infoo.se)
 • Folkh gskolornas informationstj nst Alla svenska folkh gskolors gemensamma webbplats med alla utbildningar som ges p folkh gskola, samt utf rlig information om folkh gskolan som skolform. (infoo.se)
 • Fridhems Folkh gskola i Sval v Folkh gskola i s dra Sverige med kurser bl.a. i musik, teater, skrivarlinje, allm n linje och mediautbildning m.m. (infoo.se)
 • Fristads folkh gskola Information om skolans utbildningar, historia, personal och geografiska l ge. (infoo.se)
 • F rnebo folkh gskola Freds-, Milj - och Solidaritetsr relsens folkh gskola. (infoo.se)
 • F reningen Furuboda Folkh gskola som erbjuder en utvecklande, tillg nglig, social milj med studier kombinerat med internat. (infoo.se)
 • Gotlands l ns folkh gskola Folkh gskola p den Gotl ndska landsbygden. (infoo.se)
 • Hagabergs folkh gskola i S dert lje Utbildning f r vuxna. (infoo.se)
 • Hellidens Folkh gskola Vi erbjuder m nga olika utbildningar. (infoo.se)
 • Helsj n folkh gskola och kursg rd Folkh gskola och kursg rd s der om G teborg med Allm n linje, Bibellinje, Musklinje och Svenska kyrkans grundkurs. (infoo.se)
 • Hola folkh gskola En skola som erbjuder dig en kreativ milj i ett natursk nt omr de. (infoo.se)
 • H llands Folkh gskola, redalen Vi erbjuder flera utbildningar och kurser p olika niv er. (infoo.se)
 • Karlskoga Folkh gskola Allm n linje samt media-utbildningar (webbdesign, video samt musik- och ljuddesign), fritidsledarutbildning, estetiska kurser, m.m. (infoo.se)
 • Katrinebergs Folkh gskola Folkh gskolan har Region Halland som huvudman och r en av Sveriges ldsta folkh gskolor. (infoo.se)
 • Min ide r redan n gonting jag och n gra v nner p Sval vs folkh gskola 2003 f rs kte oss p att manifestera i en lite skala av s kallade Earth house, Earth Ship. (ecoprofile.se)
 • Programmet avslutas med s ng av Ann Sofie Nilsson fr n Malungs Folkh gskola. (tvmalung-salen.se)
 • Allt inom viktminskning och tillskott f r en b ttre h lsa och viktnedg ng generellt! (blogtoplist.se)
 • Ta klivet till en b ttre h lsa och kad kreativitet med promenadm ten. (hrnytt.se)
 • Steget till kad r rlighet och b ttre h lsa r dock inte l ngt. (hrnytt.se)
 • Du ska ha relevant h gskoleutbildning inom omr det, ex folkh lsovetenskap eller annan samh llvetenskaplig inriktning. (vakanser.se)
 • Utbildning inom folkh lsovetenskap spelar ocks en stor roll f r att folkh lsoarbetet ska kunna bedrivas p ett framg ngsrikt s tt. (bokus.com)
 • Grundl ggande folkh lsovetenskap ger dig dessa kunskaper! (bokus.com)
 • Denna fj rde upplaga av Grundl ggande folkh lsovetenskap har bland annat kompletterats med avsnitt om j mlikhet i h lsa, kopplingen mellan migration och folkh lsa samt olika akt rers roll i folkh lsoarbetet. (bokus.com)
 • Det finns 1 recension av Grundl ggande folkh lsovetenskap. (bokus.com)
 • I f rel sningen presenteras den grundl ggande dispositionen f r undervisningen i folkh lsovetenskap. (uu.se)
 • Del 2 ger en versikt ver folkh lsoomr den, m lgrupper, akt rer och metoder inom folkh lsoarbete och folkh lsovetenskap. (uu.se)
 • Det skulle kunna vara en bidragande f rklaring till varf r astma i befolkningen inte har minskat i samma takt som r kningen, s ger Lennart Br b ck, barnl kare och docent knuten till Institutionen f r folkh lsa och klinisk medicin. (barnsidan.se)
 • Det talar f r att det r viktigt att g vidare med studier ven av den yttre milj n, s ger professor Bertil Forsberg vid Institutionen f r folkh lsa och klinisk medicin vid Ume universitet. (barnsidan.se)
 • medicin, folkh lsa, klinisk och till mpad psykologi samt rehabiliterings- och v rdvetenskap. (adlibris.com)
 • Resultaten visar bland annat att det finns en koppling mellan psykisk oh lsa och n ttrakasserier ven vid enstaka h ndelser. (barnsidan.se)
 • F rutom det lidande som psykisk oh lsa i sig inneb r, s riskerar problem i unga r ge allvarliga konsekvenser l ngre fram i livet. (barnsidan.se)
 • Sambandet med psykisk oh lsa r starkare om trakasserier skett vid flera tillf llen, men v rt att notera r att sambandet r statistiskt s kerst llt ven f r ungdomar som blivit n ttrakasserade endast en g ng det senaste ret. (barnsidan.se)
 • Bland ungdomar med psykisk oh lsa finns ett tydligt samband mellan inblandning i n tmobbning och sj lvskadebeteende. (barnsidan.se)
 • Sambandet mellan att ha utsatts f r v ld och psykisk oh lsa s gs endast bland kvinnor. (barnsidan.se)
 • Det var ocks ov ntat att det fanns en koppling mellan psykisk oh lsa och att ha varit utsatt f r n ttrakasserier vid endast ett tillf lle. (barnsidan.se)
 • Verkets vergripande m l r att minska riskerna f r oh lsa och olycksfall i arbetslivet och att f rb ttra arbetsmilj n ur ett helhetsperspektiv, dvs fr n s v l fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt. (lankcentrum.se)
 • Det vergripande syftet med projektet r att f rhindra ungdomar (i ldersgruppen 16-25 r) i riskzon fr n att hamna i l ngvarig psykisk oh lsa och/eller alkohol/drogberoende och som en f ljd d rav of rm ga att f rs rja sig sj lv och arbetsl shet. (seeab.se)
 • Det r mycket som p g r just nu inte minst inom omr det psykisk h lsa och psykiatri. (psyksam.se)
 • SKL f rhandlar med Socialdepartementet f r att hitta bra s tt att st dja utvecklingen av insatser till medborgarna f r att fr mja psykisk h lsa och motverka oh lsa. (psyksam.se)
 • Sedan f ljde flera r med missbruk och psykisk oh lsa. (hippson.se)
 • Den belyser metoder f r ett tv rsektoriellt folkh lsoarbete med fokus p h lsofr mjande insatser p olika niv er, och den r strukturerad efter f rekomst, effekt och f r ndringsm jligheter. (bokus.com)
 • Syftet med projektet r att skapa ett samarbete med ung- domsmottagningarna, med det l ngsiktiga m let att ut- veckla ett systematiskt f rebyggande arbete med alko- hol, droger och sexuell h lsa i fokus. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Fokus p b de individuella och samh lleliga faktorer som p verkar v r h lsa har gett h lsopsykologin status som en egen forsknings- och verksamhetsgren, skild fr n n rliggande omr den som sociologi, antropologi och biomedicin. (adlibris.com)
 • Som barnmorska och folkh lsovetare bedriver jag forskning med specifikt fokus p komplicerade graviditeter och f rlossningar. (uu.se)
 • Johannes Edholms H lsoblogg - En tjugo rings blogg om kost & h lsa med fokus p god och enkel matlagning. (halsoartiklar.se)
 • H r blir du omh ndertagen av ett team professionella terapeuter, kiropraktorer och naprapater med stort fokus p kundens h lsa. (timecenter.se)
 • Det h lsopedagogiska programmet p h gskolan i G vle r en samh lls- och beteende- veteskaplig utbildning med fokus p h lsa, levnadsvanor och livsstilsf r ndringar med ett pedagogiskt och folkh lsovetenskapligt perspektiv. (inba.se)
 • Meriterande r om du har erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation, arbete med folkh lsofr gor samt erfarenhet av att jobba med kommun vergripande utvecklingsfr gor. (vakanser.se)
 • H kan Wramner r folkh lsovetare och utredare med erfarenhet av styrning och utveckling inom b de h lso- och sjukv rd och socialtj nst samt har fler rig erfarenhet som best llare av h lso- och sjukv rd och h lsofr mjande och f rebyggande insatser. (bokus.com)
 • Folkh lsoinstitutets officiella kostrekommendation uppmanar till att ta rikligt med gr nsaker och frukt samt att anv nda fettfria produkter. (rasalas.fi)
 • Jag tror d rf r att en ppnare patentlagstiftning med kortare skyddstider och mer begr nsade m jligheter att patentera 'uppf ljare' och varianter skulle ge en mer levande och konkurrensutsatt marknad, snabbare innovationer inom milj teknik samt en f rb ttrad v rldsfolkh lsa. (piratpartiet.se)
 • Hon r religionspsykolog och pr st, men forskar just nu p Uppsala Universitet i mnet existentiell folkh lsa samt driver en egen konsultverksamhet som hj lper individer, grupper och organisationer till en trygg meningsskapande grund f r utveckling. (kymendo.se)
 • I workshopserien anv nder vi oss av Kulturh lsoboxen, Byggstenar f r h lsa - en webbutbildning byggd p kulturh lsoboxen samt Begripsam - en webbutbildning om kognitiva funktionsneds ttningar. (skadebanan.se)
 • Nyskrivna avsnitt handlar bland annat om nudging, optimism/pessimism, tobaksbruk, riskbruk av alkohol samt migration och h lsa. (adlibris.com)
 • En popul rvetenskaplig blogg med huvudfokus p psykiatri, psykologi, kriminologi, n ringsfysiologi samt folkh lsa. (blogtoplist.se)
 • Mina tidigare studier har bland annat handlat om skador i underlivet f r f dande kvinnor, sm rtlindring vid f rlossning samt invandrarkvinnors h lsa. (uu.se)
 • Vi kommer att f rh lla oss till Folkh lsomyndighetens och H bo kommuns direktiv g llande Coronavirus Covid-19 och dess smittspridning (se l nkar l ngst ned). (haboff.se)
 • H r finns l nk till folkh lsomyndighetens sida med l nkar till rapporten. (strama.org)
 • Rapporten terfinns bland annan statistik p Folkh lsomyndighetens webplats , men kan ocks laddas ned direkt H R . L s ocks lite kort om resultaten p Region Hallands webplats, H R . (strama.org)
 • Boken r avsedd f r utbildningar p h gskoleniv f r folkh lsovetare, sjuksk terskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, l kare och l rare liksom f r utbildning inom sociologi och milj vetenskap. (bokus.com)
 • B de milj m ssigt och folkh lsom ssigt utg r patenten i m nga fall en on dig fara. (piratpartiet.se)
 • Bloggen handlar om bl.a. det och mycket annat s som h lsa f r kropp och sj l, ekologi, milj , livsmedel och recept. (blogtoplist.se)
 • Tandv rdsskadef rbundet Id ell partipolitiskt obunden handikapporganisation som arbetar f r en b ttre folkh lsa. (infoo.se)
 • D rf r f resl r vi i majoriteten pengar i till ggsbudgeten som r m jliga att s ka f r f reningar i l net som arbetar f rebyggande med folkh lsa. (lokaltidningen.nu)
 • Det r en folkh lsofr ga som konsekvent ignoreras och bortf rklaras med h nvisning till s kra gr nsv rden av bland andra Statens Str lskyddsinstitut och Socialstyrelsen. (vagbrytaren.org)
 • Tandl kare Elisabeth L vgren fr n Folktandv rden informerade om ldres munh lsa och dess konsekvenser. (spf-tanumskusten.nu)
 • Det r anv ndningen i produktionen som ger indirekta effekter p v r folkh lsa, eftersom det blir kande antibiotikaresistens bland bakterier. (wwf.se)
 • I WHOs projekt Existensiell folkh lsa har de 100 unders kande fr gorna kompletterats med 32 fr gor om religi s och andlig h lsa. (kymendo.se)
 • Projektet syftar till att skapa mer detaljerad kunskap om hur handl ggningen och tekniken vid sugklockef rlossning p verkar kvinnors och barns h lsa p kort och l ng sikt. (uu.se)
 • Forskningen visar att kulturen p verkar m nniskors h lsa och v lbefinnande positivt. (skadebanan.se)
 • Detta r helt orimligt, d det handlar om m nniskors h lsa och d rf r borde s dana renden behandlas snabbt. (friskluftnu.se)
 • M{\aa}lgruppen var sj{\"a}lvst{\"a}ndigt boende i Folkh{\"a}lsans seniorhus.St{\"o}rsta delen av respondenterna var {\"o}ver 80 {\aa}r gamla, kvinnor, svenskspr{\aa}kiga och bodde ensamma. (helsinki.fi)
 • Ett problem vi direkt st ter p r att denna typ av projekt med tydlig preventiv ansats har de st rsta positiva effekterna p l ng sikt medan de kortsiktiga effekterna n stan alltid kan beskrivas som en investeringskostnad i framtida h lsa en rehabiliteringsinvestering. (seeab.se)
 • P g ende projekt resulterade i ett KRE-h lsa-projekt i samarbete med Finsam (samordningsf rbund arbetsf rmedling/f rs kringskassa/kommun/Landsting). (skadebanan.se)
 • Dessa folkh lsoproblem belyses i boke. (bokus.com)
 • * fetma r ett stort och v xande folkh lsoproblem, framf rallt bland barn och unga. (seeab.se)
 • Det r l tt att f rst varf r stillasittande har blivit ett av v r tids st rsta folkh lsoproblem. (hrnytt.se)
 • Straman tverket med de ing ende lokala grupperna och Folkh lsomyndighetens samverkansgrupp f r Stramaarbete samverkar. (strama.org)
 • Bland mobbade elever med funktionsneds ttning uttryckte pojkar stor oh lsa framf r allt i form av fysiska besv r (ont i huvud/mage/rygg eller yrsel) och flickor framf r allt i form av psykiska besv r (nedst mdhet, oro, d ligt hum r eller s mnsv righeter). (barnsidan.se)
 • Den fysiska arbetsmilj n i skolan p verkar s v l elevernas l rande och psykiska h lsa som l rarnas f ruts ttningar att undervisa och m bra p jobbet. (psykologiguiden.se)
 • Kv llen n sta diskussion gav ny och f r m nga s kert verraskande kunskap om den bakomliggande orsaken till oh lsa - n mligen graden av MUNH LSA . (kymendo.se)
 • Och l r man sig lite mer om detta s f rst r man att tandborsten i sig inte har mycket med munh lsa att g ra. (kymendo.se)
 • Denna inledande f rel sning behandlar framf rallt folkh lsom l och begrepp inom folkh lsa. (uu.se)
 • Doktor i folkh lsa med inriktning psykologi. (hippson.se)
 • H lsopsykologi r en revidering av tidigare utgivna H lsa och psykologi (Studentlitteratur 2009). (adlibris.com)
 • Samh llet hade ingen m jlighet att skydda b gars, lesbiskas och transpersoners sexuella eller fysiska h lsa (Sievers, St lstr m, 1984). (finnqueer.net)
 • 014 driver Sk debanan i Dalarna projektet vidare tillsammans med Finsam och Landstinget f r att som steg 1 sprida kunskap om kultur och h lsa hos personal, tj nstem n och politiker inom Finsam, Kommun och Landsting. (skadebanan.se)
 • Dessutom kan vi p regionen med hj lp av f reningarna n grupper som annars r sv ra att n och f hj lp med att sprida kunskap och skapa engagemang kring h lsofr gor och samh llsutveckling. (lokaltidningen.nu)
 • B r det inte f r unionen vara en sj lvklarhet att st dja forskning och utveckling av instrument f r harmonisk folkh lsa p l ng sikt? (ibogain.se)
 • Risken r att vi g r sjukdom av det som r normal livsstilsfr gor som handlar om att samh llet r f r sv rt att leva i ibland s ger Ing-Marie Wieselgren. (elevhalsan.se)
 • Exploatering r resultatet av oj mlikt f rdelade produktionsmedel (s som h lsa, egendom, information, politisk makt) i samh llet. (elings.info)
 • Cykeltillverkarna borde s lja ordentliga cyklar ist llet - det skulle bidra till b de kad folkh lsa och minskad klimatp verkan. (bicycling.se)
 • Narkotikaproblemet r en av de st rsta k llorna till oro f r Europas medborgare och ett betydande hot mot s kerhet och h lsa i det europeiska samh llet. (ibogain.se)
 • V rt f rh llningss tt i r dande l ge r att anpassa verksamheten och vidta tg rder f r att medverka till att minska smittspridningen i samh llet och samtidigt verka f r en god folkh lsa i en sv r tid. (jarlaif.se)
 • A Inside Job - En blogg om h lsa,livet,mentaltr ning och personlig utveckling! (halsoartiklar.se)
 • Det kan vara sv rt att hinna stressa av innan vi kommer till stallet, men f r b de v r egen och h stens skull g r vi b st i att f rs ka. (hippson.se)
 • Det handlar om jobbet, som f rskoll rare p en kommunal f rskola - det som r sv rt och gl djefullt och ofta givande och utmattande. (blogtoplist.se)
 • Att h lla sin nya vikt och livsstil och f en bra h lsa, handlar min blogg om. (halsoartiklar.se)
 • En av de sv ra delarna r att det handlar om 2012 rs pengar och vi r redan i maj. (psyksam.se)
 • Folkh lsoinstitutets webbsida, F rskola h lsoeffekter , anv nds regelbundet i den politiska debatten bl.a. av f rskoleministern och nu senast i en artikel i tidskriften Ordfront om F r ldraupproret. (hemmaforaldrar.se)
 • Min st rsta sv righet som skolkurator har alltid varit att jag ofta k nt att jag m ter tjejerna f r sent. (elevhalsan.se)
 • Ut{\"o}ver detta syftar forskningen till att producera beskrivande information om h{\"a}lsa och v{\"a}lm{\aa}ende hos {\aa}ldringar i seniorhus. (helsinki.fi)
 • Mycket av det mest framg ngsrika folkh lsoarbetet vi p regionen genomf rt har gjorts tillsammans med lokala f reningar, f rsamlingar, n tverk, intresseorganisationer och eldsj lar. (lokaltidningen.nu)
 • N ring & H lsa r en ber ttelse om den verklighet som jag har upplevt tillsammans med mina patienter och om den feedback som jag har f tt av m nniskor som blev inspirerade av mina b cker. (rasalas.fi)
 • En blogg om hj rnan, l pning, tr ning och h lsa. (blogtoplist.se)
 • Min tanke r att min blogg s sm ningom ska engagera m nniskor i dessa sv rl sta fr gor. (blogtoplist.se)
 • Bastabrum - En blogg om h lsa, lchf, zumba, linedance och vad som d rtill infaller. (halsoartiklar.se)
 • En blogg om mat, h lsa och tr ning. (blogtoplist.se)
 • Skapa ett n tverk, en m klarfunktion f r kulturarbetarna och en paketering f r kultur och h lsa-tj nster. (skadebanan.se)
 • 2013 genomf rde Sk debanan i Dalarna en f rstudie som skulle ge svar p om det fanns behov och intresse i Dalarna f r en m klarfunktion f r gr nssnittet Kultur och h lsa. (skadebanan.se)
 • Om V sterbotten ska klara framtidens utmaningar m ste vi prioritera att f rebygga oj mlikhet, brist p j mst lldhet, utanf rskap och oh lsa. (lokaltidningen.nu)
 • Som bist ndsminister r hon engagerad i att f ra ut svensk syn p kvinnors r ttigheter och sexuell och reproduktiv h lsa, precis som den f rra socialdemokratiska regeringen h rt gick ut med. (textalk.com)