• Den anst llning som utannonseras h r r inom forskargruppen Internationell kvinno- och m drah lsov rd samt migration (IMHm) vid enheten f r Internationell m dra- och barnh lsov rd (IMCH) vid Institutionen f r kvinnors och barns h lsa. (vakanser.se)
 • Det kan ocks vara allm ntolkar som mestadels inte har specialkunskap om preventiv m drah lsov rd. (barnsidan.se)
 • M drah lsov rd och f rlossningsv rd b r finnas d r f delsetalet skapar underlag f r verksamheten. (svp-gavleborg.se)
 • Studerandeh lsov rden p gymnasialstadiet ( lands lyceum, lands folkh gskola och lands yrkesh gskola) riktar sig till studerande som inte fyllt 21 r. vriga studerande ombeds v nda sig till H lsocentralen . (aland.fi)
 • Forskargruppen str var efter att utveckla praktiska l sningar och evidens-baserad kunskap till yrkesgrupper inom h lsov rden och till beslutsfattare f r att f rb ttra sexuell- och reproduktiv h lsa, liksom migranth lsa och relaterade omr den. (vakanser.se)
 • IMHm har nyligen erh llit ett strategiskt stort nationellt forskningsbidrag, som en del av regeringens nationella forskningsprogram inom migration och integration, f r att f rb ttra kunskapen om hur man ska hantera konflikter om v rderingar och kulturella f r ndringar inom h lsov rden. (vakanser.se)
 • Med bilder och filmer p arabiska ska appen ge det spr kliga st d som beh vs inom den preventiva m drah lsov rden. (barnsidan.se)
 • Sjukv rd vid akut sjukdom och patientens upplevelse av hur v rden genomf rs r av central betydelse f r trygghet och f rtroende i f rh llande mellan v rdgivare och medborgare i v rt l n. (svp-gavleborg.se)
 • Massresande till Kalifornien, kostsamma chefsdagar, d ligt underbyggda besparingskrav p viktiga verksamheter inom sjukv rden samt tveksamma upphandlingar r st ndiga hot mot en v l fungerande h lso- och sjukv rd i Region G vleborg. (svp-gavleborg.se)
 • Flera verksamheter inom sjukv rden ber rs d personalbristen r stor, kostnaderna f r hyrpersonal och k pt v rd r h ga och os kerheten stor inf r framtiden. (svp-gavleborg.se)
 • Sjukv rdspartiet G vleborg f resl r att kostnaden avlastas klinikerna med 50 % och att resterande 50 % belastar regionstyrelsen som d rmed f r ett st rre ansvar f r den v rd som ing r i den k pta v rden. (svp-gavleborg.se)
 • H r r ett fotografi taget p 30-talet av 'Zakrisg rden' uppf rd 1827. (storumansajten.se)
 • Ibland h nvisar vi till barnr dgivningen, skolh lsov rden, studerandeh lsan, familjer dgivningen eller barnskyddet om vi bed mer att de har b ttre f ruts ttningar att ge st d och hj lp. (ahs.ax)
 • Det kan ocks handla om att sv righeternas omfattning l mpar sig b st inom prim r- eller skolh lsov rden. (ahs.ax)
 • Studerandeh lsan finns f r lands gymnasium samt lands folkh gskola. (aland.fi)
 • P Studerandeh lsan arbetar skolh lsov rdare, skolkuratorer, skolpsykologer, preventivmedelsr dgivare och skoll kare. (aland.fi)
 • Clas Toreld informerade om antibiotikaresistens vilket r ett framtida allvarligt hot mot folkh lsan. (spf-tanumskusten.nu)
 • Samtidigt utg r stressrelaterade sjukdomar betydande problem f r folkh lsan i de flesta l nderna i v stv rlden och f rv ntas ka ytterligare under de kommande tio ren. (bokus.com)
 • Satsningen p biobr nslen r ett hot mot folkh lsan! (friskluftnu.se)
 • Nils Lundin r utbildad specialist i barn- och ungdomsmedicin liksom i skolh lsov rd och har diplom i folkh lsokunskap. (elevhalsan.se)
 • Ungdomar med medelsv r och sv r depression, samt ungdomar med lindrig depression som inte har svarat adekvat p behandling/st d efter 6-8 veckor i f rsta linje (skolh lsov rd, skolpsykolog, h lsocentralen). (ahs.ax)
 • N r dessa kvinnor inte kan tala, l sa eller f rst svenska blir det sv rt att tillgodog ra sig den information de f r n r de bes ker barnmorskan p m drav rdscentralen, vilket leder till frustation hos b de de blivande f r ldrarna och v rdpersonalen. (barnsidan.se)
 • D rf r r det relevant att skapa f rst else f r det svenska folkh lsobegreppet, s ger Gunilla Byrman. (barnsidan.se)
 • Gunilla Carlsson Kendall r leg.psykolog och arbetar med handledning och utbildning f r psykologer och pedagoger samt med utredningar av barn och ungdomar med olika typer av sv righeter. (elevhalsan.se)
 • Hon r religionspsykolog och pr st, men forskar just nu p Uppsala Universitet i mnet existentiell folkh lsa samt driver en egen konsultverksamhet som hj lper individer, grupper och organisationer till en trygg meningsskapande grund f r utveckling. (kymendo.se)
 • Syftet med den r att medverka i utvecklingen av kunskaper f r l sare som jobbar inom v rd och social service, studenter, f retag, politiker och f redragande tj nstem n samt klienter och n rst ende. (bokus.com)
 • Boken Arbetsmilj ger grundl ggande kunskaper inom omr det och inneh ller fem centrala delomr den: regelsystem, folkh lsofr gor, fysisk arbetsmilj , psykosocial arbetsmilj samt rehabilitering. (adlibris.com)
 • Boken v nder sig till studerande vid universitet och h gskolor p grundl ggande utbildningar i arbetsmilj , arbetsr tt och folkh lsovetenskap samt till arbetsmilj ansvariga inom kommuner, landsting, statliga myndigheter och privata f retag. (adlibris.com)
 • F retaget registrerades 2005 efter genomf rd utbildning och diplomering till mass r och massageterapeut vid Axelson s Gymnastiska Institut i G teborg samt till certifierad mass r genom Branschr det Svensk Massage. (sigbritt.se)
 • Hund & Kattv rd erbjuder trimning, klippning, bad och f ning samt kloklippning av alla hundar och katter. (sigbritt.se)
 • Stress medf r en kad risk f r olyckor i och utanf r arbetet samt h lsov dliga beteenden som missbruk av droger/tobak, d liga kostvanor och bristande fysisk aktivitet. (bokus.com)
 • Medelsv ra och sv ra ngesttillst nd med en tydlig funktionsneds ttning, samt lindriga tillst nd som inte har f rb ttrats trots adekvat behandling/st d i f rsta linje. (ahs.ax)
 • Medelsv r och sv r ADHD samt lindrig ADHD med kvarvarande problem trots adekvata insatser fr n f rsta linjen (bl.a. gjort de tg rder skolpsykologen rekommenderat). (ahs.ax)
 • Staffan Olsson r en efterfr gad f rel sare om tystnadsplikt, anm lningsplikt och fr gor om samverkan och ansvar i f rskola, skola, socialtj nst och sjukv rd. (elevhalsan.se)
 • Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukv rd. (vakanser.se)
 • Vi ser till att det finns god h lso- och sjukv rd f r alla. (vakanser.se)
 • Med detta program som plattform vill vi vinna v ljares st d f r - b ttre sjukv rd n ra Dig - i Region G vleborg. (svp-gavleborg.se)
 • Tre akutsjukhus med m jlighet att ha f rlossningsv rd r Sjukv rdspartiets politik i Region G vleborg. (svp-gavleborg.se)
 • Sjukv rd skall erbjudas n r behov av sjukv rdsinsats uppst r. (svp-gavleborg.se)
 • Sjukv rdspartiet G vleborg anser att den statliga niv n skall ta ett st rre ekonomiskt och organisatoriskt ansvar f r samordning av den regionala niv n f r h lso- och sjukv rd. (svp-gavleborg.se)
 • V r f re detta h lso- och sjukv rdsdirekt r s gade sin egen verksamhet och meddelade media att verksamheten r s nderstyckad i delar och att samlade v rdinsatser och helheten tappats bort i regionens h lso- och sjukv rd. (svp-gavleborg.se)
 • Sjukv rdspartiet G vleborgs budgetf rslag utg r fr n det av majoriteten framlagda budgetf rslag och syftar till att bygga f ruts ttningar f r en ny och b ttre framtid f r fr mst h lso- och sjukv rd i G vleborgs l n. (svp-gavleborg.se)
 • Sjukv rdspartiet G vleborg v gar, vi f resl r att varje sjukhus i l net byggs upp med egen ledning och att regionens prim rv rd befrias fr n divisionsoket och f r bilda egna resultatenheter. (svp-gavleborg.se)
 • K pt v rd" r regionens kostnad f r sjukv rd utf rd av v rdgivare i annat l n/region, t.ex. (svp-gavleborg.se)
 • Stockholms l ns landstings webbplats med information om h lso- och sjukv rd. (aland.fi)
 • Stig Arlinger r professor i Teknisk Audiologi vid Link pings Universitet, Bj rn Hagerman r docent i teknisk Audiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, Henrik Karlsson r forskningssekreterare vid Kungliga Musikaliska Akademin och ke Ytterlind r l kare vid Institutionen f r Folkh lsovetenskap, Uppsala universitet. (kreaprenor.se)
 • Den st rsta utmaningen som vi unders ker r hur v rdgivare kan inf rliva ett j mst lldhetsperspektiv och samtidigt en kultursensitiv v rd. (vakanser.se)
 • Sedan den f rsta upplagan av Arbetsmilj kom ut har det skett stora f r ndringar p arbetsmilj - och folkh lsoomr det. (adlibris.com)
 • Telefonnummer till respektive h lsov rdare/kurator/psykolog hittar du under de enskilda skolornas flikar i v nstermenyn. (aland.fi)
 • ppen mottagning 'drop-in' till h lsov rdare alla vardagar kl. (aland.fi)
 • Vi ansvarar f r studerandes h lsov rd och arbetar i stor utstr ckning f rebyggande. (aland.fi)
 • Cecilias f retag arbetar bl.a med kulturh lsov rd som kvalitetsarbete och en kraft i vardagsrutinen. (kymendo.se)
 • Han r en av grundarna till International Health Care Foundation, som arbetar ideellt f r att stimulera tandv rd i v rlden. (kymendo.se)
 • Vi arbetar med personcentrerad v rd med fokus p patientber ttelsen och patienternas behov. (vakanser.se)
 • Vi arbetar f r en h llbar utveckling och tillv xt, bra milj , f rb ttrad folkh lsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela V stra G taland. (vakanser.se)
 • Gemet r en verksamhet d r man arbetar med rehabilitering av personer med l ngvarig och/eller komplex/sv r psykisk oh lsa. (seeab.se)
 • Utbildningen gjorde jag i Link ping hos Bergqvist- massage & friskv rd och r enligt branschr det Svensk massage certifierad mass r. (sigbritt.se)
 • Mitt i Stockholm City hittar du Norrmalms Kiropraktik & Friskv rd. (timecenter.se)
 • Mitt i Vasastan i Stockholm hittar du Optimal Friskv rd. (tidigare Hennes H lsostudio) Beh ver du behandlande massage mot speciella besv r, idrottsmassage eller massage f r avslappning och v lbefinnande? (timecenter.se)
 • Allti inom nagelv rd bla nagelf rl ngning, f rst rkning av egen nagel manikyr. (sigbritt.se)
 • Doktorsexamen, helst inom medicinsk sociologi/folkh lsa/epidemiologi med fokus p sociala normer i relation till reproduktiv h lsa/migration. (vakanser.se)
 • P grund av straffp f ljden och den sociala osynligheten var det sv rt f r homosexuella att finna en partner. (finnqueer.net)
 • Radha har deltagit i internationella kvinnokonferenser bl a i Danmark, Kina och USA Hon undervisade 1990 i danska Internationella Folkh gskolan som resursperson f r milj och m nskliga r ttigheter, f rel ste i Kanada, o.s.v. 2006 startade hon en r relse f r att r dda Himalayas floder bl a mot nya kraftverksdammar. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • I Paris sitter f retr dare f r v rldens l nder nu i f rhandlingar f r att komma verens om hur man tillsammans ska tackla de stora milj problemen med klimatf r ndring, som g r livet s sv rt och kommer att g ra det nnu v rre. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • I WHOs projekt Existensiell folkh lsa har de 100 unders kande fr gorna kompletterats med 32 fr gor om religi s och andlig h lsa. (kymendo.se)
 • Inf rd gm SFS 1990:1477 , ikraft 1991-01-01, verg.best. (notisum.se)
 • Tillsammans skapar vi p Sahlgrenska Universitetssjukhuset v rd av h gsta kvalitet med patienten i fokus. (vakanser.se)
 • H r kan du bland annat l sa om sjukdomar, egenv rd och olika v rdformer. (aland.fi)
 • Vid akut sjukdom som kr ver sjukhusv rd b r tiden f r ambulanstransport understiga timmen och helst ske inom 30 minuter, stora delar av G vleborg saknar denna n rhet. (svp-gavleborg.se)
 • Hj lper skolor att f ra in mental friskv rd p schemat. (elevhalsan.se)
 • Propositionen har ett brett perspektiv och t cker ut ver humanmedicinen ven tandv rd, veterin rmedicin, livsmedel, v xtskyddsmedel och genetiskt modifierade mikroorganismer. (strama.org)
 • Vi kommer ven till Ert f retag om ni nskar f rebyggande friskv rd/massage. (sigbritt.se)
 • Denna studie r genomf rd med en mycket f renklad schablonmetod d det g ller datainsamling. (seeab.se)
 • Till h lsov rdarens uppgifter h r det f rebyggande arbetet, bland annat genom h lsokontroller och h lsosamtal. (aland.fi)
 • Den person som f r anst llningen f rv ntas leda projektet tillsammans med ett redan etablerat tv rvetenskapligt forskningsteam av gynekolog, folkh lsovetare, antropologer och matematiker vid flera institutioner i Sverige. (vakanser.se)
 • Villkoren f r v rd i Sverige r oj mlika. (barnsidan.se)
 • Samtidigt kan mild stress stimulera kroppens olika skyddssystem som aktiveras f r att hantera potentiellt sv rare stressorer. (bokus.com)
 • D rmed uppfylls n rhetsbehovet och god v rd kan garanteras i hela G vleborg. (svp-gavleborg.se)
 • Jacob H rd, legendarisk sportkommentator p SvT, f r Stora Journalistpriset 2020, det tyngsta priset inom svensk media. (leifhammarstrom.se)