• Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa. (regeringen.se)
 • En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan hos befolkningen bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt. (sigtuna.se)
 • Folkhälsa handlar om kommuninvånarnas hälsa i ett vidare begrepp, från individens egna val och vanor till strukturella faktorer samt yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. (amal.se)
 • Folkhälsa är ett uttryck som handlar om hela befolkningens hälsa till skillnad från den enskildes hälsa. (ronneby.se)
 • Ytterst handlar folkhälsa om i vilket samhälle vi vill leva. (ronneby.se)
 • En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt. (karlsborg.se)
 • Folkhälsa handlar om befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelningen mellan olika grupper och områden. (amal.se)
 • Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen. (fyrbodal.se)
 • Bättre folkhälsa genom skolframgång är ett projekt som handlar om att öka närvaron i grundskolan vilket på sikt leder till bättre folkhälsa. (vgregion.se)
 • Utblick folkhälsa handlar alltså inte om rekommendationer. (kunskapsguiden.se)
 • Det handlar även om de 11 nationella målområdena för folkhälsa och hur vi kan arbeta med dessa i Hässleholm. (blogspot.com)
 • Jönköpings läns arbete för god folkhälsa handlar om att skapa hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som är systematiska och målinriktade. (rjl.se)
 • Ökad folkhälsa ger minskade samhällskostnader på sikt då det i det förebyggande arbetet handlar om att investera nu och skörda sen. (ornskoldsvik.se)
 • Folkhälsa handlar om politik! (livsstilkronoberg.se)
 • Det övergripande målet med Linköpings kommuns arbete med folkhälsa är att bidra till en god och jämlik hälsa hos befolkningen och en socialt hållbar samhällsutveckling. (linkoping.se)
 • Ett medvetet arbete med folkhälsa, strategier för barn - och ungdomspolitik, ett aktivt jämställdhetsarbete, förmåga att se över våra gränser är faktorer som Region Gävleborg ser som viktiga i arbetet med hållbar utveckling. (regiongavleborg.se)
 • Utblick folkhälsa - att förebygga vårdrelaterade infektioner visar att systematiskt arbete är högt prioriterat för att minska dödsfall, lidande och onödiga kostnader. (kunskapsguiden.se)
 • Första möte med kommunens nya Rådet för folkhälsa, barnkonventions- och brottsförebyggande arbete- där jag är ordförande - kl 8.30-15. (owenlaws.se)
 • I Utvecklingsforum Folkhälsa sker mycket arbete, där träffas en tjänsteman från varje förvaltning, en gång i månaden. (owenlaws.se)
 • Folkhälsa är ett brett område arbete på flera sektioner och avdelningar. (docplayer.se)
 • Karolinska Institutet önskar inrätta en ny professur i anti-doping och folkhälsa uppkallad efter professor Arne Ljungqvist som i år fyller 90 år och anordnar nu ett webinarium för att uppmärksamma ämnet och Arnes arbete. (ki.se)
 • Denna värdegrund ska genomsyra Örnsköldsviks kommuns arbete för god och jämlik folkhälsa och social hållbarhet. (ornskoldsvik.se)
 • Bara det faktum att vi sitter i samma hus som Kommunförbundet liksom landstingets regionplanekontor med ansvar för planering och tillväxtfrågor gör att vårt arbete underlättas oerhört mycket, säger Lena Kanström, chef för Centrum för folkhälsa. (gransbrytning.se)
 • Sedan underlättas givetvis vårt arbete inom Centrum för folkhälsa av det faktum att Kommunförbundet liksom landstinget regionplaneavdelning sitter i samma hus, Lena Kanström. (gransbrytning.se)
 • En sista länk i detta strategiska arbete är enligt Lena Kanström Forum för folkhälsa som i år hölls i Stockholm den 5-6 oktober. (gransbrytning.se)
 • Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. (folkhalsomyndigheten.se)
 • När vi arbetar med folkhälsa är det viktigt att förstå vad det är som påverkar hur vi mår. (amal.se)
 • Avdelning folkhälsa och hållbarhet arbetar för regional utveckling utifrån folkhälsa och social hållbarhet. (regiongavleborg.se)
 • Folkhälsa, Region Jönköpings län arbetar regelbundet med att öka personalens kunskap och användande av kultur i det dagliga vård- och omsorgsarbetet. (rjl.se)
 • Utblick folkhälsa - att förebygga vårdrelaterade infektioner riktar sig till hygienläkare, hygiensjuksköterskor, beslutsfattare och andra inom hälso- och sjukvården som arbetar med vårdhygien och smittskyddsfrågor. (kunskapsguiden.se)
 • Målgrupper för Utblick folkhälsa är exempelvis folkhälsoplanerare, ANDT-samordnare, smittskyddsansvariga, beslutsfattare och andra som fattar beslut om eller arbetar med folkhälsofrågor inom kommuner, landsting eller andra organisationer. (kunskapsguiden.se)
 • IFMSA-Sweden är en ideell student-organisation som arbetar med humanitära frågor, internationell förståelse, klinik- och forskningsutbyten, mänskliga rättigheter- och fredsfrågor, folkhälsa samt reproduktiv hälsa. (ifmsa.se)
 • Den vänder sig främst till vidareinformatörer och beslutsfattare som arbetar med fysisk aktivitet i kommuner och landsting, frivilligsektorn, studerande inom olika utbildningar exempelvis folkhälsa, sjukvård, skola och friskvård samt andra intresserade. (docplayer.se)
 • För den som arbetar med folkhälsa i Skåne innebär verktyget en möjlighet att göra egna uppföljningar, ta fram unikt underlag och skräddarsy analyser. (xn--mtesplatssocialhllbarhet-vcc04b.se)
 • Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med syfte att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. (ki.se)
 • Alla forskargrupper och forskargruppsledare vid institutionen för global folkhälsa. (ki.se)
 • Information, nyheter och instruktioner för dig som är medarbetare vid institutionen för global folkhälsa (GPH) på KI. (ki.se)
 • Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin vid Umeå Universitet och Avdelningen för psykologi vid Mittuniversitetet. (miun.se)
 • Rapporten Öppna jämförelser 2014 folkhälsa har tagits fram på uppdrag av regeringen i samverkan mellan Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Folkhälsomyndigheten. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Öppna jämförelser är återkommande indikatorbaserade jämförelser av kvalitet och resursförbrukning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och folkhälsa och som redovisas på regional-, landstings-, kommun-, eller enhetsnivå. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Verktygslådan är ett stöd som ska inspirerar lokala aktörer till fortsatta analyser av resultaten i Öppna Jämförelser Folkhälsa 2014, som syftar till att utveckla folkhälsoarbetet och förbättra hälsan i befolkningen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Många av resultaten i HLV har använts i Öppna jämförelser folkhälsa. (folkhalsomyndigheten.se)
 • För att kunna redovisa resultaten från HLV på kommunnivå har extra data från extra urval samt andra regionala enkätdata använts i Öppna jämförelser folkhälsa. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Folkhälsa - öppna jämförelser 2009 - Norrköpings kommun År 2009 redovisades Öppna jämförelser för folkhälsa för första gången. (norrkoping.se)
 • Idag 15 december offentliggjorde Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Folkhälsomyndigheten, Öppna jämförelser folkhälsa 2014. (lillaedet.se)
 • Dessutom är skillnaderna i resultaten från 2009 års Öppna jämförelser folkhälsa små. (lillaedet.se)
 • Norra länsdelens kommuner, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, har en överenskommelse med Region Örebro län kring arbetet med folkhälsa. (ljusnarsberg.se)
 • Folkhälsan har betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för en bättre folkhälsa ingår som en del i arbetet för en uthållig tillväxt, en god välfärd och en ekologiskt hållbar kommun. (ange.se)
 • Vad önskar ni för fortsatt stöd från SKL i arbetet för folkhälsa i samhällsplaneringen, social hållbarhet? (docplayer.se)
 • Vill du bli en del av arbetet för en ökad jämlik folkhälsa, bolla idéer och spännande samarbeten eller kanske bara prata? (nordichealthconvention.se)
 • Folkhälsa är det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen i ett land, ett län, en kommun eller en kommundel. (sigtuna.se)
 • Hälsa gäller individen medan folkhälsa är hälsa i hela befolkningen. (ronneby.se)
 • Folkhälsa är ett uttryck för hälsotillståndet hos befolkningen. (ljusnarsberg.se)
 • En god folkhälsa kännetecknas av god livskvalité, hög medellivslängd, låg sjuklighet samt en jämställd och jämlik hälsa i befolkningen. (hofors.se)
 • Med folkhälsa avses det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen. (miun.se)
 • En ny policy för Folkhälsa och social hållbarhet antogs av kommunfullmäktige i december 2018. (ornskoldsvik.se)
 • 6 fysisk aktivitet och folkhälsa 5 Förord Fysisk aktivitet och folkhälsa har som mål att ge en samlad bild över det aktuella kunskapsläget, trender i fysisk aktivitet i Sverige och relationen till matvanor och fetma. (docplayer.se)
 • Folkhälsomyndighetens övergripande mål är att skapa en bättre folkhälsa i Sverige . (fhi.se)
 • För att långsiktigt skapa bättre folkhälsa är det dessutom grundläggande att skolpersonal får en chans att arbeta förebyggande med elevhälsan. (vgregion.se)
 • I Umeå kommun ses en god folkhälsa både som ett mål i sig, men även som ett medel för att skapa en god tillväxt i kommunen. (umea.se)
 • Folkhälsa är ett resultat av den sammanlagda hälsan i en befolkning och mäts med indikatorer som till exempel medellivslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom. (umea.se)
 • Folkhälsa och social hållbarhet är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle med samhällsekonomiskt hållbar tillväxt. (ornskoldsvik.se)
 • Policyn visar att Region Stockholms alla verksamheter har möjlighet - och ansvar - att bidra till en bättre folkhälsa i regionen. (sll.se)
 • Kristdemokraterna har genom regionråd Mia Frisk en av de viktigaste posterna i regionen, som ordförande för nämnden för Folkhälsa och sjukvård som har ansvar för 90 % av den totala budgeten. (kristdemokraterna.se)
 • Policyn visar att landstingets alla verksamheter har möjlighet - och ansvar - att bidra till en bättre folkhälsa i länet. (sll.se)
 • Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. (hofors.se)
 • Befolkningens folkhälsa följer annars i hög grad vilken socialgrupp man tillhör liksom var man är bosatt. (gransbrytning.se)
 • von Bonsdorff studerade vid idrotts- och hälsovetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet och doktorerade år 2009 i gerontologi och folkhälsa. (folkhalsan.fi)
 • Doktorerade 2009 vid Jyväskylä universitet i gerontologi och folkhälsa. (folkhalsan.fi)
 • Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion. (umea.se)
 • WHO Regions for Health Network har haft sitt årsmöte som arrangerades av WHO i samverkan med VGR och avdelning folkhälsa. (vgregion.se)
 • Folkhälsa Grunden till Standing Committee on Public Health, arbetsgruppen för folkhälsa, lades redan 1952, då smittsamma sjukdomar som tuberkulos var ett globalt hot mot folkhälsan. (ifmsa.se)
 • Beteende & Folkhälsa kommer dra igång första gången på Norra Latin i Stockholm, 10-11 maj 2017. (beteendevetarna.se)
 • Den 14 februari antog landstingsfullmäktige Policy Folkhälsa 2017-2021. (sll.se)
 • En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. (fyrbodal.se)
 • Världshälsoorganisationens (WHO) internationella hälsoreglemente (2005) har godkänts under syftet att förebygga, avvärja och kontrollera internationell spridning av sjukdomar som hotar folkhälsa. (valvira.fi)
 • Utblick folkhälsa erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. (kunskapsguiden.se)
 • Utblick folkhälsa - att förebygga vårdrelaterade infektioner är utgiven av Folkhälsomyndigheten. (kunskapsguiden.se)
 • Helt fantastisk dag, Östersunds folkhälsostrateg Sofie Bergman berättar om hur Östersunds kommun jobbat med folkhälsa. (owenlaws.se)
 • Se Folkhälsa- Folkhälsomål i Umeå kommun. (umea.se)
 • Annika är folkhälsostrateg i Östgötakommissionen för folkhälsa, som jobbar för att förbättra hälsan för alla som bor i Östergötland. (folkbildarforum.se)
 • Intresset för hälsofrågor ökar - och det gör också antalet personer som jobbar inom folkhälsa. (akademssr.se)
 • Här hittar du sådant som är aktuellt kring ämnet folkhälsa och folkhälsoinformation. (fhi.se)
 • Det gäller att skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. (sigtuna.se)
 • 7 6 fysisk aktivitet och folkhälsa Författarpresentationer Liselotte Schäfer Elinder Liselotte Schäfer Elinder är docent och enhetschef vid enheten för mat och fysisk aktivitet. (docplayer.se)