• Samspelet mellan genotyp och fenotyp har ofta beskrivits som förhållandet: genotyp + miljö → fenotyp En något mera nyanserad formel över förhållandet skulle kunna vara: genotyp + miljö + slumpvariabel → fenotyp Detta innebär att fenotypen är vilken egenskap som helst hos en organism som är lätt att observera (till exempel strukturell, biokemisk, fysiologisk eller beteendemässig) och som bestäms av ett samspel mellan genotyp och miljö. (wikipedia.org)
 • Hamstrar kan inte bära på dominanta anlag, utan en förälder måste alltså ha den dominanta genen (och visa utslag av den i sin färg, teckning eller hårlag) för att en unge i kullen också ska få påverkan av den genen i sin fenotyp. (hamsterforeningen.se)
 • Exempelvis kan en individ ha bruna ögon som fenotyp, men ändå ha anlag för blåa ögon i sin genotyp . (ki.se)
 • E r dominant ver e , s d rf r har en h st med Genotyp: Individens genetiska upp- s ttning. Genotypen kan inneh lla anlag som man inte kan se med gat, exempelvis f r att de d ljs av andra, starkare anlag.', '')"; onMouseout="hideddrivetip()">genotypen E/e samma Fenotyp: Utseendet; de yttre egenskap-erna; de f rger man kan urskilja med blotta gat.', '')"; onMouseout="hideddrivetip()">fenotyp som en h st med genotyp E/E . (hastfarger.se)
 • Locus: Locusnamn: Anlag för: Kombinationer: Anlaget är: Fenotyp: A. (birchard.biz)
 • Fenotyp - De gener som uttrycks hos en individ. (ki.se)
 • Fenotyp är de gener som uttrycks, de egenskaper som syns. (hedren.nu)
 • Ett unikt bakteriell modellsystem för experimentell evolution har utvecklats för att ta fram data om mål för mutationer, mutationshastighet och överlevnadsförmåga samt matematiska modeller av genotyp till fenotyp kartan. (arbetsgivarverket.se)
 • I klinisk praxis, är den genetiska orsaken fortfarande okänd i de flesta familjer varför det är av stor betydelse att definiera fenotyp. (umu.se)
 • Vi kartlägger genetiska orsaker till ärftliga hjärtsjukdomar och undersöker kopplingen till fenotyp. (regionvasterbotten.se)
 • Inom genetik talas det om en fenotyp för att hänvisa till de observerbara fysiska egenskaperna hos en organisme , produkt av uttrycket eller manifestationen av den genetiska informationen i genotypen, i enlighet med villkoren för den bestämda miljön där organismen lever. (conbarro.com)
 • Det går helt enkelt inte att upphandla en viss fenotyp eller genotyp (=DNA) utan det handlar om helt unika produkter. (cornubot.se)
 • En del gener uttrycks endast under vissa förhållanden (i miljön) som en viss fenotyp. (wikipedia.org)
 • En fenotyp är en organisms märkbara egenskaper, det vill säga det som syns utåt. (fass.se)
 • Den fullständiga uppsättningen observerbara egenskaper kallas fenotyp . (wikipedia.org)
 • Med fenotyp menas en organisms observerbara egenskaper, som till exempel kroppslängd. (blogspot.com)
 • En organisms fenotyp är antingen hela dess fysiska skepnad eller en specifik fysisk egenskap, till exempel dess storlek eller ögonfärg, som varierar mellan individer. (wikipedia.org)
 • Dessutom några exempel på fenotyp. (conbarro.com)
 • Fenotyp, däremot, är det vi kan se på utsidan, till exempel vilken färg hamstern har - det vi ser med blotta ögat. (hamsterforeningen.se)
 • En fenotyp kan löst sägas vara effekten av generna, till exempel en människas längd eller ett reaktionsmönster. (abo.fi)
 • I den andra riktningen, från fenotyp till genotyp, gäller att vissa fenotyper kan vara resultatet av flera olika genotyper. (wikipedia.org)
 • Den dominanta allelen bestämmer då avkommans fenotyp = dominant effekt . (hedren.nu)
 • Dessutom har fenotyp, prognos och förebyggande åtgärder visat sig vara olika för de olika sjukdomarna. (umu.se)
 • Tillgång till såväl medicinska bilddata som molekylära och kliniska data som dessutom kommer att knytas till den europeiska genom-fenotyp databasen kommer att göra det möjligt att exempelvis uppskatta molekylära subtyper av brösttumörer och att följa detektion av små levermetastaser och metastaser av kolorektalcancer. (umu.se)
 • 95 %. Den kliniska bilden varierar betydligt mellan patienterna och man har inte funnit någon genotyp-fenotyp-korrelation, trots intensivt letande. (internetmedicin.se)
 • Eftersom vetenskapliga studier baseras på jämförelser av grupper måste evidensläget och rekommendationerna anpassas individuellt beroende på de enskilda patienternas kliniska fenotyp och hur den utvecklas över tid, resultat av tidigare behandlingar, prognos, personliga önskemål etc. (sjukhuslakaren.se)
 • Avkommans fenotyp kan förväntas motsvara ett genomsnitt av föräldradjurens. (skk.se)
 • Med däggdjurens tänder som modell har han utrett de utvecklings- och evolutionsbiologiska principerna bakom individens tredimensionella fenotyp. (aka.fi)
 • 2 Här rapporterar vi om tre nya patienter med en COG-defekt och en liknande fenotyp. (mediatekstore.com)
 • I våra första undersökta patienter, (n = 130) fann vi att screening av fenotyp med aortadiametrar, MRI och ekokardiografi i familjer med HTAD, inte upptäcker alla anlagsbärare och därmed måste upprepas. (umu.se)
 • Sean Bohen, Executive Vice President för Global Medicines Development och Chief Medical Officer vid AstraZeneca, säger: "Denna positiva rekommendation är ett viktigt steg mot att tillhandahålla nästa generations behandling för patienter med svår, okontrollerad astma med en eosinofil fenotyp. (astrazeneca.se)
 • Eftersom tidigare rapporter har beskrivit audiometriska karaktäristiska baserat på ett litet antal patienter har detta kunnat orsaka att ingen klar genotyp- fenotyp korrelation har kunnat fastställas förrän nu. (science-medic.com)
 • En fördel med avelsvärderingen framför att välja avelsdjur baserat på deras prestationsresultat är att vi kan korrigera hundens fenotyp (MH-beskrivningsresultat i det här fallet) för olika miljöfaktorer som vi vet påverkar hur hunden beter sig. (svenskacollieklubben.se)
 • En speciell "mukoid" fenotyp av P. aeruginosa koloniserar 70 - 80 % av individer med cystisk fibros . (folkhalsomyndigheten.se)
 • Kursen behandlar samspelet mellan genotyp och fenotyp. (gu.se)
 • Klonerna tas från patientprover och karaktäriseras med avseende på genotyp och fenotyp samt på hur de svarar på olika standardbehandlingar för glioblastom. (kemivarldenbiotech.se)
 • Om katten ställs ut tävlar den i den färg (fenotyp) som är registrerad i SVERAKs stambok. (sverak.se)
 • För att beräkna fenotyp nyckeltal, måste du först beräkna genotyp nyckeltal använder en Punnett torget. (mynewspapers.net)
 • Eftersom varje förälder var sant-avel för både drag, alla F1-avkomman kommer att vara heterozygot på båda lokus, dvs, deras genotyp kommer att GgTt och deras fenotyp blir grön tall. (mynewspapers.net)
 • Vi korrelerar också genotyp-fenotyp. (umu.se)
 • Färgen på hundarna visar deras fenotyp (vad man ser) och bokstäverna visar hundarnas genotyp (vad de bär genetiskt). (kelpiegallery.se)