• Hur får man debatten att handla om kopplingarna mellan de tre "E:na" (Ekologi, Energi, Ekonomi)? (wordpress.com)
 • För att kunna diskutera frågan om och hur Nationalräkenskapema (NR) skall kompletteras för att så långt möjligt beakta de komplicerade relationerna mellan ekonomi, naturresurser och miljö är det nödvändigt att som utgångspunkt ha en klar uppfattning om vad NR är. (lagen.nu)
 • Att invånarna i vissa områden använder myggnäten till fiske är inget nytt fenomen, men för första gången har forskare försökt uppskatta konsekvenserna med ett sådant fiske. (expressen.se)
 • En grundläggande förutsättning för detta är dock, menar Morton, att man överger en bild av miljö och natur som en bakgrund till den förgrund där människan lever och verkar - och ofta har verkat med sikte på naturen som en resurs att utnyttja. (liu.se)
 • Med titlar som Ekologi, samhälle och livsstil (Økologi, samfunn og livsstil, 1973) blev han en viktig person för ett miljötänkande av fördjupad natur. (so-rummet.se)
 • Den sökande förväntas här kombinera matematisk analys och datorsimuleringar av ekologiska system med experiment för att systematisk utvärdera och utveckla användbarheten av organismers energianvändning (metabolism) som ett verktyg för att studera och förstå ekologiska processer och fenomen på individ-, populations- och ekosystemnivå. (arbetsgivarverket.se)
 • Masterprogrammet Atmosfärsvetenskap och biogeokemiska kretslopp fokuserar på kunskap om fenomen och processer i atmosfären, biosfären och i gränsskiktet mellan dem. (lu.se)
 • Roger Blandfords teoretiska arbeten behandlar de våldsamma processer som ligger bakom dessa fenomen. (su.se)
 • En sammanställning av tidigare studier visar att det tycks vara ett generellt fenomen, både för korgvide och för tvåbyggare i stort. (forskning.se)
 • Det skulle naturligtvis vara intressant att veta om detta är ett generellt fenomen eller om det är resultatet av en enstaka händelse. (typepad.com)
 • Masterprogrammet Atmosfärsvetenskap och biogeokemiska kretslopp omfattar tvärvetenskapliga studier i fysik, kemi, meteorologi, naturgeografi och ekologi. (lu.se)
 • Det fullständiga namnet på den slutliga examen är doktor i filosofi i energi, miljö och atmosfäriska vetenskaper. (phdstudies.se)
 • Kännetecknande för inriktningen Evolutionsbiologi på masterprogrammet i biologi är integrationen av fält-, labb- och teoristudier som täcker in områden som evolutionär ekologi, genomik, makroevolution, utvecklingsbiologi. (uu.se)
 • Varit registrerad på 60 hp kurser i biologi varav 15 hp ekologi, totalt 45 hp godkända kurser inklusive 12 hp ekologi. (kau.se)
 • Examen i biologi på grundnivå omfattande 180 hp, varav minst 15 hp ekologi eller motsvarande samt genomgångna 30 hp fördjupningskurs i biologi på avancerad nivå. (kau.se)
 • Med vår utbildning som grund kan du i framtiden arbeta på många samhällspositioner med ansvar för framtidens miljö. (umu.se)
 • Du lär dig att självständigt utarbeta lösningar på problem i miljö- och klimatförändringsområdet och att arbeta i ett vetenskapligt sammanhang. (lu.se)
 • Filmen tar även upp flera naturvetenskapliga fenomen som lätt går att arbeta vidare med i skolan som: elektricitet, hävstänger, krafter, ljusreflektion, resonans med mera. (nrm.se)
 • Genom att praktiskt undersöka ett naturvetenskapligt fenomen tränar vi på hur man i klassrummet kan arbeta med produktiva frågor och hur man kan öva eleverna i det naturvetenskapliga arbetssättet. (uu.se)
 • Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid kunskap och praktisk erfarenhet av teoretisk ekologi samt goda programmeringskunskaper i R och MatLab inklusive erfarenhet av numerisk analys av populations- och samhällsdynamik med hjälp av dessa verktyg. (arbetsgivarverket.se)
 • Sett ur ett holistiskt perspektiv är ju det ekonomiska systemet ett människoskapat fenomen frikopplat från naturens lagar och hela det organiska system som vi människor lever i och av. (mfot.be)
 • Kursen behandlar beteenden ur främst ett evolutionärt perspektiv, där gener, miljö och ontogeni interagerar. (kau.se)
 • Istället för att se miljön som en slags avgränsad kategori, och kapitalismen som i princip ensam ansvarig för det skick i vilket vår miljö befinner sig - i grund och botten en slags ekonomisk reduktionism förklädd till miljöhänsyn - så måste vi se våra ekologiska problem som en spegling av våra sociala problem, som en samhällelig helhet. (anarkism.info)
 • Jag håller gärna ett föredrag om sambandet mellan miljö-/hälsoförbättrande arbete och inre personlig utveckling. (wordpress.com)
 • Även om naturens rättigheter ännu inte är ett etablerat begrepp i den politiska eller juridiska diskursen så är det inte längre ett perifert fenomen. (mynewsdesk.com)
 • I ett ekologiskt samhälle präglas näringsliv, livsstil och konsumtion av hänsyn till miljö och hälsa, men också av vördnad till växter och djurens liv. (so-rummet.se)
 • Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet. (forskning.se)
 • Den sv kromosomforskningen, till vilken R gav viktiga bidrag, inspirerade 1931 till grundandet av kromosomlaboratoriet vid Sveriges utsädesförening i Svalöv, där R medverkade som rådgivare. (riksarkivet.se)
 • Det är helt klart så att det är oerhört svårt att se en miljömässigt hållbar framtid med ett system som bygger på sådana inneboende premisser - att försöka förena oändlig exponentiell tillväxt med en ändlig miljö. (anarkism.info)
 • I 2000--talets värld är det många fenomen som har en mycket lång historia - ända tillbaka till antiken, kulturerna kring Medelhavet och det medeltida och förmoderna Europa. (blogspot.com)