• Retrospektiva studier genomförs vanligen antingen som kohortstudier eller fall-kontroll-studier. (wikipedia.org)
 • Florentin Späth, Institutionen för strålningsvetenskaper/onkologi, försvarar fredag 22 mars sin avhandling Molekylär epidemiologi: Fall-kontroll studier för gliom och lymfoida maligniteter. (umu.se)
 • Vi har inkluderat både fall-kontrollstudier och longitudinella studier av patienter med lätta kognitiva störningar som senare utvecklar Alzheimers sjukdom (prodromal Alzheimer) [3]. (sbu.se)
 • Bakgrunden är att den europeiska läkemedelsmyndigheten (European Medicines Agency, EMA) nyligen har utvärderat två stora danska observationella fall-kontroll studier som visat på en association mellan hydroklortiazid och icke-melanom hudcancer [3]. (janusinfo.se)
 • Forskarna lade samman data från 15 fall-kontrollstudier, 8 prospektiva studier och en analys av flera studier. (lakareforframtiden.se)
 • Rökning har rapporterats ge en ökad förekomst av peniscancer i flera fall-kontroll-studier. (cancercentrum.se)
 • Fall-kontrollstudier har genomförts i det aktuella området men även studier omfattande närområdet till alla Tysklands kärnkraftverk. (sremc-kcrn.org)
 • Longitudinella studier kan vara prospektiva undersökningen påbörjas innan de fall undersökningen baseras på har inträffat retrospektiva undersökningen utförs efter det att de fall undersökningen baseras på har inträffat eller ambispektiva undersökningen omfattar både en retrospektiv och en prospektiv del. (presentes-namorados.info)
 • Innehåll Tidsperspektiv Tvärsnittsstudier Longitudinella studier Studiedesign Kohortstudier cohort study Fall-kontrollstudier case-control study Kliniska prövningar Övningar Alla kapitel i denna handboken. (presentes-namorados.info)
 • Jag anser att det är en märklig studie i och med att forskarna har hoppat över fall- och kontrollstudier och gått enbart på prospektiva studier, som syftar framåt, säger han. (vardfokus.se)
 • The Gothenburg Study on Late-Onset Psychosis undersöker patienter med psykos och använder samma instrument som de som användes i populationsstudier, vilket gör det möjligt att göra fall-kontroll studier och använda populationsbaserade kontroller. (gu.se)
 • Antingen rent beskrivande (till exempel att någon i personalen visat sig ha varit sjuk), eller statistiska analyser av kohortstudier eller fall-kontroll studier. (livsmedelsverket.se)
 • Detta även om vissa randomiserade kontrollstudier har funnit betydande förbättring vid användning av det metformin är bevisen fortfarande otillräckliga. (metformin.se)
 • I medicinsk forskning talas det ibland om en evidenshierarki där djurförsök befinner sig långt ned och systematiska översikter av randomiserade kontrollstudier med människor tronar högst upp. (tidningencurie.se)
 • Enskilda exempel och fallstudier kan vara värdefulla, men kan också vara väldigt vilseledande, medan systematiska översikter av ett stort antal randomiserade kontrollstudier utgör ett ofta ouppnåeligt ideal, men alltjämt ett ideal, även för många samhällsvetenskapliga frågeställningar. (tidningencurie.se)
 • Nr det gller krisfrebyggande frhller sig kommer se hur ens det nya regelverket onlinespelautomat Kathmandu mindre frekventa, med randomiserade kontrollstudier federala budgeten s skillnaden mellan bistnd, ver alla krisfrebyggande. (bestblackjacktournaments.com)
 • Liknande randomiserade kontrollstudier med livsstilsinterventioner har påvisat exakt samma fördel runt om i världen. (dietdoctor.com)
 • Vidare skulle skrivningen om "evidensbasering" bl a innebära att man måste ha mycket goda skäl för att gå emot vetenskapens konsensus, att alla beslut ska vara väl utredda (om inte extrem tidspress t ex i en krissituation gör det omöjligt), att man när så är möjligt bör använda sig av s k randomiserade kontrollstudier , etc. (wordpress.com)
 • I de flesta fall kan behandling med hydroklortiazid fortsätta. (janusinfo.se)
 • I de allra flesta fall säger forskaren något om forskningsläget som belyser en sakfråga och därigenom överförs värdefull vetenskaplig kunskap till allmänheten. (tidningencurie.se)
 • I de allra flesta fall kommer detta bero på politisk bias. (wordpress.com)
 • Det finns exempel på samhällsvetenskapliga forskare inom alla discipliner som jag tycker låter ideologiska övertygelser färga den bild de ger av forskningsläget, i vissa fall har det gått så långt att jag helt slutat lyssna på vad de har att säga. (tidningencurie.se)
 • I vissa fall ocks gras gentemot onlinecasinonpel Scrooge lng rad dessa medel r att detta kar mjligheterna att tydligt vara precis men i de flesta av de viktigaste viktigt att skilja utveckling) och utsde krav (Finansdepartementet, Ett fr att nmna till den totala. (bestblackjacktournaments.com)
 • I vissa fall är i stället Livsmedelsverket eller länsstyrelsen ansvarig kontrollmyndighet. (livsmedelsverket.se)
 • Slutsatsen stämde dåligt överens med vår erfarenhet som kliniska onkologer: vi hade aldrig sett ett fall av cancer i/under överläppen där snusaren vanligtvis applicerar snuset, trots att antalet snusare i Sverige är stort (cirka 15 % av den manliga befolkningen). (tidsskriftet.no)
 • Här hade inte noterats något ökat antal fall av barnleukemi uppströms längs floden Elbe. (sremc-kcrn.org)
 • Nutritionsepidemiologisk studie, t ex analyser av ett samband mellan specifika kost- och hälsoparametrar i befintliga kohorter/fall-kontrollstudier/interventionsstudier eller analyser där metoder inom kost eller fysisk aktivitet valideras. (ki.se)
 • Pågående fall-kontrollstudier som genomförs i 13 länder med ett gemensamt upplägg, liksom fortsatta uppföljningar av befintliga kohortstudier av mobiltelefonanvändare kommer i framtiden att ge ytterligare bevis i frågan om huruvida långvarig användning av mobiltelefoner kan orsaka cancer. (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 • Flera fall-rapporter tillsammans utgör fallserier . (janusinfo.se)
 • Vidare krävdes att kohortstudier hade minst 50 personer i den exponerade gruppen, medan minst 50 fall krävdes i fall-kontrollstudier. (sbu.se)
 • Varje år upptäcks i Sverige cirka 50 000 fall hos drygt 35 000 personer - 17 av 100 individer riskerar att få basalcellscancer före 75 års ålder. (janusinfo.se)
 • I denna delstudie studeras naturalförloppet vid KOL genom en fall-kontroll studie bestående av 993 individer med KOL och lika många personer utan KOL. (gu.se)
 • Samtliga svenska fall-kontrollstudier inom cancerområdet har varit populationsbaserade vilket förutsätter heltäckande befolknings- och cancerregister. (tidsskriftet.no)
 • Han säger att patienterna söker sig utomlands, ja så är det i en del fall och en del får rådet av Svenska läkare att söka sig till specialistklinikerna för att dom misstänker att fästingsjukdomar ligger bakom dom omfattande besvären. (wordpress.com)
 • Där matchas fall av sjukdomen med slumpmässigt valda kontroller, och därefter undersöks om någon skillnad i exponering förelegat mellan fallen och kontrollerna. (wikipedia.org)
 • Till skillnad från fall- kontrollstudier där ett antal kvinnor som har insjuknat i cancer har svarat på frågor om hur mycket de har arbetat natt. (vardfokus.se)
 • I fall-kontroll- studien väljs individer med ett visst tillstånd ut och matchas med kontroller. (janusinfo.se)
 • incidensen har uppskattats till 25 nya fall/år/100000 vuxna individer. (lakartidningen.se)
 • Fall-kontrollstudier kan användas för att studera sällsynta tillstånd. (janusinfo.se)
 • Fall-rapporter utgörs av berättelser om enstaka patienter. (janusinfo.se)
 • Malignt lymfom kan i enstaka fall engagera penis. (cancercentrum.se)
 • Det är dock inte sagt att dessa skadliga effekter utövas vid de doseringar, som används i ett speciellt fall. (janusinfo.se)
 • Detta speciellt i fall då patienten är överviktig eller drabbad av fetma men fortfarande har normalt fungerade njurar. (metformin.se)
 • Varje år diagnostiseras knappt 100 fall av invasiv peniscancer, och därutöver upptäcks drygt 70 fall av PeIN (penil intraepitelial neoplasi). (cancercentrum.se)
 • I ett annat fall kan det handla om att vissa kvinnor missar sin årliga hälsokontroll. (vaccin.me)
 • Detta var utgångspunkten för vår populationsbaserade fall-kontrollstudie vars slutresultat bekräftade att svenskt snus, även långvarigt bruk under många decennier, inte ökade risken för cancer i munhåla, svalg, struphuvud eller esofagus (5). (tidsskriftet.no)
 • Peniscancer är en ovanlig tumörform med en global incidens på 0,8 fall per 100 000 män och år (Bray et al. (cancercentrum.se)
 • Med detta avses att försöksobjekten, i det fall de är människor, har en större tendens att komma ihåg exponering för den undersökta faktorn om de har den undersökta sjukdomen. (wikipedia.org)
 • Definitionen av vad som utgör ett fall samt valet av kontrollgrupp (friska? (janusinfo.se)