• Forskning har bedrivits om effekter av olika typer av f rst rkningsscheman. (psykologiguiden.se)
  • 4. I behaviorism en viss sekvens av responser och konsekvenser av dessa, s kallade f rst rkningsscheman. (psykologiguiden.se)
  • Beteendet minskar efter f rst rkning men kar sedan, s kallade post-reinforcement pauses, PRP . (psykologiguiden.se)
  • samma antal responser kr vs f r f rst rkande konsekvens. (psykologiguiden.se)
  • varierande antal responser av viss typ kr vs f r f rst rkande konsekvens (till exempel att f da blir tillg nglig). (psykologiguiden.se)
  • Detta r det schema som ger upphov till ih rdigt och stabilt beteende av den typ responser som r f rem l f r f rst rkning. (psykologiguiden.se)
  • Intervallf rst rkning r s dan f rst rkning som ges viss tid efter visst beteende (vissa responser). (psykologiguiden.se)
  • Responser som intr ffar tidigare n man best mt enligt schemat leder inte till n gon f rst rkande konsekvens av dem. (psykologiguiden.se)
  • De responser som f rst rks kar i frekvens n r tidpunkten f r f rst rkning n rmar sig. (psykologiguiden.se)
  • responsrate (antal responser per tidsenhet) under en viss niv leder till f rst rkning, till exempel h gst en var tionde sekund. (psykologiguiden.se)
  • Att s ga att en person eller ett djur f r positiv feedback i betydelsen bel ning r vanligt men enligt radikal behaviorism r det endast hur beteenden tar form som kan bli f rem l f r vetenskapligt studium och praktisk verksamhet. (psykologiguiden.se)