• I och med att du registrerar dig som medlem s accepterar du ocks de regler som finns f r V rmepumpsforum. (varmepumpsforum.com)
 • N r full akutsjukv rd f r bedrivas vid sjukhuset i Bolln s finns ocks m jlighet att ppna f rlossningsv rd och BB vid detta sjukhus. (svp-gavleborg.se)
 • Regionens h lso- och sjukv rdsverksamheter r ocks kroniskt underfinansierade med st ndiga underskott i f rh llande till fastst llda budgetar. (svp-gavleborg.se)
 • Olika former av rehabilitering saknar ocks tillr ckliga resurser och r utsatta f r begr nsningar som utg r hinder f r tervunna f rm gor och livskvalitet f r de drabbade. (svp-gavleborg.se)
 • Anv ndning av antibiotika r ocks ett stort problem och f rskrivningar m ste begr nsas s att resistens hos bakteriestammar kan undvikas. (svp-gavleborg.se)
 • Det syns ocks p de m nga s rskrivningar bland Faktum s icke-artikel-inneh ll. (boyahed.com)
 • Sedan tror jag att det stod "Krog recension" och "Pappers upplagan" f rut ocks , men det verkar ha fixats. (boyahed.com)
 • Man kan ocks skriva worst case-scenario , f r hela worst case r ett engelskt uttryck som ska skrivas som tv ord. (oru.se)
 • Precis, jag hade nog ocks kunnat se dem bara f r att det r Tenacious D. (offspring.com)
 • Eleven kan ocks f ra v lutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. (pluggakuten.se)
 • Den f rsta intensivv rdade influensapatienten f r s songen har rapporterats via SIRI. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Den f rsta uppsatsen om datorst d i v rden, 'En dator k ps till en v rdcentral', ett projektarbete i en kurs p Chalmers om Datorer och samh lle 1984, fick fackligt erk nnande genom 5000:- i pris av SKTF (Svenska kommunal tj nstemanna f rbundet)! (bengtdahlin.se)
 • BD hade kontakt och samarbete med Allm nmedicin i G teborg och professor Calle Bengtsson fr n f rsta dagen institutionen tillkom 1984. (bengtdahlin.se)
 • Redan dessf rinnan var kontakterna m nga med Dalbys Utvecklingsv rdcentral, Lunds och Uppsalas allm nmedicinprofessorer (Bengt Schersten och G sta Tibblin), som var de f rsta allm nmedicin professurerna i Sverige, G teborg fick den tredje. (bengtdahlin.se)
 • Aktiekursen f r SweFlag AB, den st rsta producenten av svenska flaggor, gick upp 324% f rra veckan p grund av kad efterfr gan p svenska flaggor i Pakistan. (boyahed.com)
 • Det f rsta min v n sa var att jag skulle l sa p flaskan, men jag har faktiskt l st det f rut p n got foto. (offspring.com)
 • Det g ller ven om ett av orden r ett namn, ett utl ndskt ord eller en f rkortning. (oru.se)
 • Sammanst llningarna inneh ller v lutvecklade och nyanserade beskrivningar och f rklaringar, v lutvecklat mnesrelaterat spr k samt v l fungerande struktur, citat och k llh nvisningar. (pluggakuten.se)
 • Under b rjan av 80-talet kom rapporter om 'Basdata om kontakter i prim rv rden' nr 142/1983 med en 'Kontaktorsaksklassifikation', egentligen alltf r l ngt f re m jligt genomf rande. (bengtdahlin.se)
 • Jag gick igenom spr kfilerna och f rs kte fixa s m nga som t jligt av de s rskrivningar som fanns, men det r m nga rader och l tt att missa n got. (boyahed.com)
 • Sv rt om man inte f ljer sporten, men t.o.m jag fick n gra r tt, mest tack vare p g ende VM. (vetgirig.nu)
 • Ovanst ende tips om uttalet r f rst s enklast om man har svenska som modersm l. (oru.se)
 • Jag hade en s dan v n sedan jag var liten, som alltid lyckades v nda en diskussion till att hon hade r tt, och d tyckte jag det var frustrerande men f rstod inte varf r. (offspring.com)
 • Danmark r nu verens med svenska internationella f rsvararen Odenberg om ett tre rskontrakt v rt n stan 15 miljoner Euro. (boyahed.com)
 • Jo, misst nker att det r en vers ttning eftersom amerikansaren inte verkar kunna svenska n got vidare och tydligen f rst skriver artiklar p engelska och sedan f r dem versatta. (boyahed.com)
 • P engelska ska m nga ord skrivas is r, och det r f rmodligen d rf r som s m nga blivit p verkade att g ra samma sak p svenska. (oru.se)
 • Ett problem med sammansatta ord p svenska r att en del korrekturl sningsprogram inte klarar av sammansatta ord, och inte heller varnar f r s rskrivningar. (oru.se)
 • Ett annat problem r att s kningar, som till exempel med en webbs ktj nst som Google, brukar vara gjorda f r att fungera med engelska spr ket och inte med svenska, och de brukar d rf r ha stora problem med sammansatta ord. (oru.se)
 • Eleven kan f ra v lutvecklade och v l underbyggda resonemang om svenska spr kets historia, ursprung och s rdrag samt j mf ra med n rliggande spr k och beskriva tydligt framtr dande likheter och skillnader. (pluggakuten.se)
 • att 30p = 10p+10p+10p = godk nt i matte + godk nt i svenska + godk nt i engelska = minumumkrav f r att s ka till gymnasiet p den tiden. (pluggakuten.se)
 • DAVID STARK r f rfattare, redakt r och kommunikationskonsult. (bokus.com)
 • Jag skriver iaf in l nkar jag hittar h r. r dom inte bra s strunta i dom, r dom till nytta f r n gon s r det ju bara bra. (funktionshinder.se)
 • Sveriges roligaste tabbar r inte tjock men underh llande, inte minst f r de med humorn i beh ll och med s rskilt intresse f r v rt spr ks alla vindlingar - n r det kommer till s rskrivningsfel, syftningsfel och allm nna missuppfattningar. (bokus.com)
 • Sjukv rd vid akut sjukdom och patientens upplevelse av hur v rden genomf rs r av central betydelse f r trygghet och f rtroende i f rh llande mellan v rdgivare och medborgare i v rt l n. (svp-gavleborg.se)
 • Man f r ndras p m nga s tt under ett sex r l ngt f rh llande. (boyahed.com)
 • D kommer det bara s ga att det var lite salt, och anv nda salt som substantiv ist llet f r beskrivande. (offspring.com)
 • Du kan b rja med att l ra dig anv nda "man" ist llet f r "du" n r du inte specifikt syftar p den tilltalade. (boyahed.com)
 • P deras sida lovordar de deras metoder och s ger att den r b ttre n transplantation f r att den l mnar rr, vilket deras metod inte g r. (kolozzeum.com)
 • Med detta program som plattform vill vi vinna v ljares st d f r - b ttre sjukv rd n ra Dig - i Region G vleborg. (svp-gavleborg.se)
 • Min "power nap" ( jag som r allergisk mot felaktiga s rskrivningar m ste komma ih g att det r motsatt i det engelska spr ket) r avklarad och jag sitter h r och l ser brev fr n Zimbabwe. (blogg.no)
 • Felstavningar, s rskrivningar och tminstone en bild som r f r stor. (vetgirig.nu)
 • L karkompetensen r f r l g och de f r ndringar som hittills genomf rts r otillr ckliga. (svp-gavleborg.se)
 • Dessutom kan eleven f rbereda och genomf ra v lutvecklade muntliga redog relser med v l fungerande struktur och inneh ll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. (pluggakuten.se)
 • Det blev med tiden Sveriges mest anv nda elektroniska journalsystem (e-journal) f r slutenv rden och sjukhusens ppenv rd. (bengtdahlin.se)
 • Ledningen f r v rden i Region G vleborg f resl r sommarst ngning av f rlossningsv rden vid Hudiksvalls sjukhus 2017. (svp-gavleborg.se)
 • H lso- och sjukv rdens ledning i G vleborg har under l ng tid f rsummat utvecklingsarbetet f r f rlossningsv rden i v rt l n. (svp-gavleborg.se)
 • Statsmakten har i dagarna f rdelat 14 miljoner till G vleborg f r att utveckla bland annat f rlossningsv rden och det vore rimligt att n gon del av dessa miljoner anv nds f r att uppr tth lla och rekrytera n dv ndig personal. (svp-gavleborg.se)
 • Kommer den politiska majoriteten till ta st ngning av f rlossningsv rden i Hudiksvall. (svp-gavleborg.se)
 • r den f reslagna sommarst ngningen ett f rspel till definitiv st ngning av kvinno- barn och f rlossningsv rden i Hudiksvall. (svp-gavleborg.se)
 • Vid akut sjukdom som kr ver sjukhusv rd b r tiden f r ambulanstransport understiga timmen och helst ske inom 30 minuter, stora delar av G vleborg saknar denna n rhet. (svp-gavleborg.se)
 • Man har f rs kt m nga g nger att f rklara var man st r. (offspring.com)
 • Kurserna r insamlade av en privatperson med stort intresse f r spr k. (lankskafferiet.com)
 • Beror verkligen SJ:s f rseningar p barnarbete? (bokus.com)
 • M drah lsov rd och f rlossningsv rd b r finnas d r f delsetalet skapar underlag f r verksamheten. (svp-gavleborg.se)
 • Tre akutsjukhus med m jlighet att ha f rlossningsv rd r Sjukv rdspartiets politik i Region G vleborg. (svp-gavleborg.se)
 • T nk p att mnet f rhoppningsvis ska finnas p VG en l ngre tid. (vetgirig.nu)
 • F rhoppningsvis fixat. (boyahed.com)
 • Det r inte heller s rskilt sv rt att avg ra vad som r sammansatta ord och vad som r flera ord. (oru.se)
 • Vi till mpar flexibel arbetstid och har f rm ner s som fri h lso- och sjukv rd, ett gener st friskv rdsbidrag och friskv rd under arbetstid. (vakanser.se)
 • Sjukv rdspartiet arbetar f r kade insatser inom dessa omr den. (svp-gavleborg.se)
 • Hur arbetar man fr n Regionledningen och i majoriteten f r att motverka att man hamnar i liknande situationer fram ver. (svp-gavleborg.se)
 • Region G vleborg b r naturligtvis hela ansvaret f r det jag redogjort f r ovan men ingenting framkom m rkligt nog vid de tv tidigare tillf llen som jag efterlyste l gesrapport i Regionfullm ktige. (svp-gavleborg.se)
 • Platsen f r vindkraftverken blev Sm land vid den lilla orten Tors s och det var inget popul rt val f r ortsbefolkningen och protesterna blev h gljudda och l ngvariga. (svp-gavleborg.se)
 • BD b rjade 1978 med utveckling av modeller f r efterutbildning av distriktsl kare, fortsatte att vara engagerad i Allm nl karkurser f r blivande specialister i allm nmedicin och AT- och FV-utbildning (AT=L karnas Allm ntj nstg ring, FV=Fortsatt vidareutbildning av l kare). (bengtdahlin.se)
 • Detta r ett extremt f rslag som f rs tter blivande f r ldrar i en situation av os kerhet och otrygghet. (svp-gavleborg.se)
 • V rt m l r att underl tta tillvaron f r barn, ungdomar och vuxna med funktionsneds ttningar och d rigenom skapa f ruts ttningar f r st rre delaktighet i samh llslivet. (vakanser.se)
 • K nde att vi beh ver lite f rg i tillvaron s d blev det randiga och sk na s ngkl der fr n Ikea. (blogg.no)
 • Vi anv nder cookies f r att f rb ttra din upplevelse av bokus.com. (bokus.com)
 • Full akutv rd vid sjukhuset i Bolln s skulle avsev rt f rb ttra situationen. (svp-gavleborg.se)
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande mnen genom att st lla fr gor och framf ra sikter med v lutvecklade och v l underbyggda argument p ett s tt som f r samtalen och diskussionerna fram t och f rdjupar eller breddar dem. (pluggakuten.se)
 • Tills ttning snarast eller enligt verenskommelse till och med 31 augusti 2019 med m jlighet till f rl ngning. (vakanser.se)
 • Detta inneb r att familjer m ste resa till Hudiksvall eller G vle f r sina bes k vilket medf r ett flertal resor och ndrad planering f r de drabbade familjerna. (svp-gavleborg.se)
 • Operativsystem Windows 95, 98, NT, 2000 eller XP kr vs p datorn f r att programmet ska fungera. (lankskafferiet.org)
 • Vi arbetar tv rprofessionellt i team d r det ing r f rutom fysioterapeuter ven psykolog, kurator, arbetsterapeut, logoped och specialpedagog. (vakanser.se)
 • Regionens h lsocentraler saknar ledning med ansvar f r verksamhetens f rmodade ledande roll i v rdvalsmodellen. (svp-gavleborg.se)
 • I Hudiksvall har verksamhetens lokaler till tits att f rfalla och i G vle r de otidsenliga. (svp-gavleborg.se)
 • F r g ra det, r nd lite sugen p att lyssna p AFI nu f r det b rjar bli h st och de r ett h stband f r mig, eftersom det var p h sten jag k pte b de Very Proud of Ya, Black Sails och Art of Drowning. (offspring.com)
 • Men jag r f r feg och osexistisk f r att skriva den. (boyahed.com)
 • Mannen tillh r en medicinsk riskgrupp f r allvarlig influensasjukdom, men var inte vaccinerad denna s song. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Spri har varit BD:s gemensamma n mnare f r utveckling inom MI (medicinsk informatik), som n mnts ovan. (bengtdahlin.se)
 • Medicinsk informatik, Almqvist och Wiksell, 1996 kapitel 6 om Datorjournalen, i L karf rbundets AGDA (Arbetsgrupp f r datapolitiska fr gor). (bengtdahlin.se)
 • du beh ver ha en k nsla f r kulturella nyanser. (boyahed.com)