• 11). Efter det att Finland skilts fr n Sverige, ersattes i praktiken hotet om d dsstraff med f ngsligt f rvar r 1889. (finnqueer.net)
 • R tteg ngshandlingar och kyrkoprotokoll samt uppgifter af nnu lefvande anh riga i Sverige kunde gifva uppslag till n gonting storartadt s rskildt f r Eder penna. (swedishrootsinoregon.org)
 • Fri frakt inom Sverige f r privatpersoner. (bokus.com)
 • Svenska FN-f rbundet sprider kunskap om FN i Sverige. (lankskafferiet.org)
 • De f rsta emigranterna for med segelfartyg direkt fr n Sverige till Amerika. (tripod.com)
 • Inte f rr n en bit in p 1900-talet fick Sverige en egen Amerikalinje. (tripod.com)
 • Hemfosa arbetar sedan dess med att f rbereda bolaget f r en notering och har under h sten unders kt intresset inf r en s dan bland investerare i Sverige och internationellt. (hemfosa.se)
 • Det f rsta papperet tillverkas i Bai Bang - det av Sverige finansierade pappersbruket i Vietnam. (birthday.se)
 • Gratis frakt inom Sverige ver 159 kr f r privatpersoner. (bokus.com)
 • Den klassiska skotska litteraturen innefattar ocks de ven i Sverige med klassikerst mpel m rkta f rfattarna Walter Scott och Robert Louis Stevenson. (telge-whisky-sallskap.se)
 • 1 Vad som f reskrivs om immunitet och privilegier i de best mmelser som skall till mpas i Sverige enligt lagen ( 1994:1500 ) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller i denna lag, skall g lla trots best mmelser i andra f rfattningar. (notisum.se)
 • Best mmelserna avseende beskattning i artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska f rbindelser av den 18 april 1961, till vilken f rdraget h nvisar, skall inte till mpas p svenska medborgare eller p personer som r bosatta i Sverige. (notisum.se)
 • 2 e S dan immunitet och s dana privilegier som f ljer av konventionen den 9 september 1998 om inr ttandet av Organisationen f r gemensamt f rsvarsmaterielsamarbete (Occar) ska till mpas p den verksamhet som f ljer av verenskommelsen den 19 december 2007 mellan Sverige och Organisationen f r gemensamt f rsvarsmaterielsamarbete om teknikdemonstrationsprogrammet Essor. (notisum.se)
 • 4 F rutom immunitet och privilegier som f ljer av lagen ( 1994:1500 ) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen tnjuter de internationella organ och personer med anknytning till s dana organ, som anges i bilaga till denna lag, immunitet och privilegier enligt vad som best mts i stadga eller avtal som r i kraft i f rh llande till Sverige. (notisum.se)
 • Professor Robert Faurisson som gjorde, den 3-5 mars 2007 , en f redragsturn i Sverige, har just publicerat p svenska skriften Mitt liv som revisionist . (abbc.net)
 • Som det enda landet i v st r stade Sverige 1959 f r en FN-resolution som erk nde Algeriets r tt till autonomi fr n Frankrike. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Vi f r acceptera att v ldigt m nga tycker att det Sverige vi har r ganska bra ungef r s uttrycker sig den moderate partiledaren Reinfeldt. (nejtillemu.com)
 • De vet att det finns en mycket misstrogen opinion i Sverige mot de politiska eliterna, mot EU som medel f r kade klyftor mellan makthavare och gr sr tter och mot att Sverige bakv gen f ses in i s dant vanliga m nniskor vill ha en egen sikt om, inte bli skrivna p n san i. (nejtillemu.com)
 • F r ldrarna i New York f r ocks s tta "X" p sina nyf dda barn. (apg29.nu)
 • Ivar Kreuger utsattes ocks f r ett karakt rsmord . (org.se)
 • ven om det ocks p denna tid fanns sensationsjagande journalister, var det inte med dessa Kreuger hade kontakt f r att informera och uppr tth lla dialog. (org.se)
 • F r den insatsen svarade den tidens finansanlytiker och ekonomijournalister men ocks vad som d g llde som de verkligt tunga opinionsbildarna , n mligen ekonomer och statsvetare av facket och som i flera bem rkta fall var flitiga medarbetare i tidningar och tidskrifter. (org.se)
 • Kunde jag ocks f en h lsning fr n Eder personligen till det unga svensk-amerika, vore det f r oss ett stort n je. (swedishrootsinoregon.org)
 • Enligt ocks alltmer ih rdiga rykten r det Chairman of the Joint Chiefs of Staff Joseph F. Dunford (1955-) som r den verkliga ledaren i F renta staterna f r n rvarande, och att Pentagon ej l ngre lyder presidenten. (lege.net)
 • Bolton sade att det ryska f rslaget l ter Iran 'ta emot f rdelarna med fredlig k rnkraft medan de ocks reser fr gan om de inte samtidigt siktar p att skaffa sig k rnvapen. (eaec-se.org)
 • Kommittén konstaterade n mligen, att d riksdagen inte beslutar om anslutningen i EU med den kvalificerade majoritet, som grundlagsordningen f ruts tter, kan man ocks uttr da ur unionen med ett beslut som riksdagen fattar med enkel majoritet. (lenawiksten.fi)
 • De m rka scenarier ver imperiets slut som McCoy m lar upp kan emellertid ocks inneb ra positiva m jligheter f r samh llelig f r ndring, d kraven p st ndiga krig kan f ett slut. (bokus.com)
 • Mitt intresseomr de b rjade allts vidgas f r att omsider omfatta inte bara arbetets f r ndringar med h nsyn till syssels ttningsomr den utan ocks arbetsprocessernas utveckling inom de olika syssels ttningarna. (marxists.org)
 • Det f ref ll mig att m nga av dess allm nt accepterade slutsatser var grundade p otillr cklig information och antingen utgjorde f renklingar eller ocks rena misstolkningar av den komplicerade verkligheten. (marxists.org)
 • Den verraskande framg ngen f r den lafargueska vers ttningen i de fransktalande l nderna och framf r allt i sj lva Frankrike st llde mig inf r fr gan om inte ocks en tysk separatupplaga av dessa tre kapitel skulle vara till nytta. (marxists.org)
 • S dana l sare kommer ocks att f rundra sig ver att de i en skisserad socialismens utvecklingshistoria st ter p Kant-Laplace' kosmogeni,[ 5 ] den moderna naturvetenskapen och Darwin, den klassiska tyska filosofin och Hegel. (marxists.org)
 • Omkring 1875 f rkunnade d:r E. D hring, privatdocent vid Berlinuniversitetet, pl tsligt och t mligen h gljutt sin omv ndelse till socialismen och presenterade den tyska publiken inte bara en utf rlig socialistisk teori utan ocks en komplett praktisk plan f r samh llets omgestaltning. (marxists.org)
 • Adepterna ber ttar ocks om stora f r ndringar i jordaxelns lutning under f rflutna s v l som kommande tider, alla f rorsakade av m nniskan. (teosofiskakompaniet.net)
 • Liksom det i den moderna staten f ruts ttes, att varje medborgare r omd mesgill i alla fr gor som han har att r sta om, liksom man i ekonomin antar, att varje konsument r en grundlig k nnare av alla de varor han beh ver ink pa f r sitt livsuppeh lle - p samma s tt skall det nu ocks g till i vetenskapen. (marxistsfr.org)
 • ett trettiotal af Sveriges nyare f rfattare i afsikt att inf ra en serie i v r ungdomstidning. (swedishrootsinoregon.org)
 • Les Ballets Su dois", B rlins skapelse, var en resande experimentscen f r 1920-talets olika -ismer och en scen, d r m nga av nuets ber mda komposit rer, f rfattare, m lare och filmregiss rer fick g ra sina f rsta l rosp n. (genealogi.se)
 • Den h r dagen f ds John Dickson Carr, brittisk deckarf rfattare. (birthday.se)
 • Den h r dagen avlider Oscar Wilde, ber md brittisk f rfattare. (birthday.se)
 • Den h r dagen f ds sir Winston Churchill, brittisk politisk ledare, f rfattare, nobelpristagare. (birthday.se)
 • Den h r dagen f ds Lucy Maud Montgomery, kanadensisk f rfattare. (birthday.se)
 • Den h r dagen avlider August Blanche, svensk f rfattare. (birthday.se)
 • Den h r dagen f ds Mark Twain, amerikansk f rfattare. (birthday.se)
 • Orkney arna har en egen stor f rfattare. (telge-whisky-sallskap.se)
 • Allts skall man inte v nta sig att h r finna ett systematiskt omn mnande av revisionistiska f rfattare, arbeten eller argument. (abbc.net)
 • Snillrik f rfattare, misslyckad boktryckare. (ryo.se)
 • Motst ndet blev starkt fr n fredsr relsen - AMSA - Aktionsgruppen Mot Svenska Atomvapen, och fr n forskare och f rfattare som Sara Lidman och Barbro Alving och fr n m n som Ernst Wigforss, Rickard Sandler, Rolf Blomberg, Gunnar Beskow och ke Gustafsson. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • nogr knad, excentrisk och kr vande mot sin omgivning men uppfylld av en r ttskaffens mission att f rb ttra v rlden ger han sig in i jakten p barnam rdaren. (russin.nu)
 • V rlden r f rvirrad! (apg29.nu)
 • Turism och aff rsresor f r alla 50 l nder, alla nationaliteter och l nder ver hela v rlden. (xn--frmaksflimmer-imb.se)
 • F r Olcott var det en b rjan p ett stort ventyr ett nytt liv i det mysteri sa sterlandet, d r den roll han skulle spela var n got mycket mera, n som hos en nyfiken resande som kom fr n den Nya V rlden till den Gamla. (teosofiskakompaniet.net)
 • P webbplatsen kan du skriva in namnen p st der i v rlden och f reda p avst ndet mellan dem, st dernas longitud och latitud och ven se st derna p en karta. (lankskafferiet.org)
 • Sida arbetar mot fattigdom i v rlden och f r en b ttre milj och f r fred, demokrati och j mst lldhet. (lankskafferiet.org)
 • Globalportalen r en kontaktyta f r m nniskor och organisationer som vill g ra v rlden b ttre. (lankskafferiet.org)
 • Samling av material fr n ver hundrafemtio internationella organisationer som arbetar f r m nskliga r ttigheter och h llbar utveckling i v rlden. (lankskafferiet.org)
 • Manuel Castells r r sig tematiskt mellan F renta staterna, V steuropa, Ryssland, Mexico, Bolivia, den muslimska v rlden, Kina och Japan f r att f rs ka urskilja sambanden mellan dessa processer. (bokus.com)
 • Alla de h ndelser som ger rum i v rlden idag r planerade i f rv g. (eaec-se.org)
 • F rst efter att denna f rlorade statliga sj lst ndighet terst llts, blir det m jligt f r Finland att h lla sig undan internationella sammandrabbningar och f r egen del befr mja ett s dant internationellt samarbete, som gynnar alla parter och fred i hela v rlden. (lenawiksten.fi)
 • Framg ngs receptet har varit en o vertr ffad milit r, ekonomisk och diplo matisk styrka i kombination med en unik organisation f r hemliga operationer som styr och avs tter regeringar ver hela v rlden. (bokus.com)
 • Detta r en s kmotor f r att hitta radiostationer ver hela v rlden, b de f r vanlig radio och digitalradio, str mmande media eller poddradio. (kth.se)
 • Jag har funderat mycket p vilken r tt jag kan ha att l gga mig i andras f rest llningar om hur v rlden fungerar. (lege.com)
 • M nniskans tankar och handlingar p verkar varje f r ndring i den materiella v rlden, fr n politik till jordb vningar. (teosofiskakompaniet.net)
 • Orden r Lysistrates i Aristofanes pj s 411 f re Kristus men kunde ha sagts av kvinnor idag runt hela v rlden. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • S vanns ett starkt st d f r svenska f rslag i FN fr n tredje v rlden och den alliansfria r relsen. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Vi anv nder cookies f r att ge dig b sta m jliga upplevelse p sajten. (adlibris.com)
 • Grunderna f r indexber knigar kan variera mellan l nder. (stat.fi)
 • De mest framst ende bland dessa l nder r Kanada, Hongkong, Japan och F renta staterna. (12manage.com)
 • F r sina stamfr nder ber ttar han om europ ernas m rkliga bost der, intresse f r ting, dyrkan av pengar, brist p tid. (boksidan.net)
 • Han fick m jligheten att f lja med till Europa o kte igenom m nga l nder. (boksidan.net)
 • Bildkonstn r, tecknare, grafiker, f dd 1821 i T nder i danska Schleswig, d d 1902 i B stad. (lexikonettamanda.se)
 • Eftersom jag sj lv inte g r det, jag m ste f r att st ut med mig sj lv f rs ka g ra n got, f rs ka f rst vad som h nder, tolka, och skriva, samt kanske hj lpa n gon annan att f rst , och f rst s protestera. (lege.net)
 • Dr. Lobaczewski l r oss i sin bok om hur ett samh lle v nder rationaliteten ryggen - "Politisk Ponerologi" - att n r vanan att g ra undermedvetna urval och utbyten av tankedata har spridit sig till den makrosociala niv n s utvecklar samh llet ifr ga ett f rakt f r kritik byggd p fakta och f rnedrar envar som sl r larm. (lege.net)
 • Vi anv nder cookies f r att f rb ttra din upplevelse av bokus.com. (bokus.com)
 • Finland deltar i det internationella samarbetet som ett neutralt land och ut var en aktiv neutralitetspolitik, som baserar sig p en sj lvst ndig utrikes-, s kerhets- och f rsvarspolitik samt p att knyta goda och j mlika relationer med alla l nder. (lenawiksten.fi)
 • Medlemsstaterna b r f r viserings ndam l vara n rvarande eller f retr dda i alla tredjel nder vilkas medborgare r skyldiga att inneha visering. (notisum.se)
 • omr stning om flytten av USA-s ambassad till Jerusalem 21 december 17 r stade 128 l nder mot Israel, 9 l nder var f r och 35 avstod att r sta av 172 stater. (apg29.nu)
 • F r s som blixten flammar ver himlen fr n ster till v ster, s ska det vara n r M nniskosonen terv nder. (euro-tongil.org)
 • H r kan du l sa en rad intressanta bakgrunder till p g ende konflikter, portr tt p politiska ledare och f rdjupningar i dagsaktuella h ndelser i olika l nder. (lankskafferiet.com)
 • F rest llningar jag allts l tt kan sl s nder. (lege.com)
 • Besluten i Prag och K penhamn m ste f ljas av ratifikatonsprocesser i en stor m ngd l nder i en stor m ngd olika former. (bildt.net)
 • S rskilt kultiverade indier, som betraktade europeiska civilisationer som barbariska i j mf relse med sin egen, led djup f r dmjukelse av den brittiska koloniala h llningen, med en ras verl gsenhet bakom st tliga reservationers bommar. (teosofiskakompaniet.net)
 • F r att d lja f ljderna av sin egen verksamhet ger ger Finlands statsledning en osann bild av Europeiska unionen och v r st llning i den, d den p st r, att unionen kant nka r ett j mlikt samarbetsorgan f r sj lvst ndiga stater. (lenawiksten.fi)
 • Finland deltar i det internationella samarbetet i enlighet med sin egen grundlag som en verklig sj lvst ndig och oberoende republik, d r den h gsta makten, statmakten, tillkommer folket, som f retr ds av riksdagen. (lenawiksten.fi)
 • Eftersom tskilligt i min fortsatta framst llning kommer att st i strid med den konventionella bild som den n mnda litteraturen ger av arbete och arbetarbefolkning r jag skyldig l saren en redog relse f r min egen bakgrund s l ngt den har betydelse f r utformningen av denna bok. (marxists.org)
 • Hugh MacDiarmid upptr dde oftast i kilt i offentliga sammanhang och var i sin egen kombination av skotsk nationalist och kommunist sv rsm lt i m nga kretsar. (telge-whisky-sallskap.se)
 • Den pekar p hur min egen livsresa f rberett mig f r detta arbete. (lege.com)
 • av Leif Erlingsson, datakonsult, egen f retagare i databranschen och i 15 r engagerad Sista Dagars Helig, som f r drygt ett r sedan f rlorade k nslan av verklighetskontakt i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och d rf r l mnade den tillsammans med sin familj. (lege.net)
 • Mormonismen f ddes ur puritanismen - men gick sin egen v g. (lege.net)
 • Och l t mig b rja med att g ra det fr n den utg ngspunkt som v r egen f rsvarsplanering inneb r. (bildt.net)
 • Det r s ledes f rem lets egen beskaffenhet som tvingat min kritik till en utf rlighet, som st r i en skriande disproportion till detta f rem ls, allts de d hringska skrifternas, vetenskapliga halt. (marxistsfr.org)
 • Dagens spam-filter kr ver att du skriver f rsta bokstaven i denna webbloggs namn i det f ljande f ltet. (kornet.nu)
 • Kreuger var den han var och svarade sj lv f r kontakten med media - p den tiden inte en sv rm sensationsjagande journalister med inte s llan grunda kunskaper om det som avhandlas under de s ljande fetstilsrubrikerna utan i ett lugnare nyhetstempo inom sina olika omr den vanligen v l p l sta fackjournalister. (org.se)
 • F ljande r inte mnat att vara en slags ironi. (lege.com)
 • Men p f ljande dag uppstod storm och ov der, s att allt ombord kastades oredigt omkring. (tripod.com)
 • F r att underl tta f rfarandet vid en efterf ljande viseringsans kan, b r det vara m jligt att kopiera fingeravtryck fr n den f rsta registreringen i VIS inom en period av 59 m nader. (notisum.se)
 • 2 a En fr mmande stats observat rer, inspekt rer och medlemmar av en utv rderingsgrupp som ut var uppdrag som avses i Wiendokumentet den 4 mars 1992 om f rtroende- och s kerhetsskapande tg rder i Europa samt deras medf ljande familjemedlemmar skall, under den tid uppdraget varar, tnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 tillkommer diplomatiska f retr dare och deras familjer. (notisum.se)
 • En person som blev vald inte f r att de som valt gillar honom speciellt mycket utan den enda orsaken tycks vara att han valts f r att han inte gjort sig till tillr ckligt stor ov n med n gon. (atiger.se)
 • Det som h nde 1956 upprepas nu, den enda skillnaden r m let f r detta krig och vilka angriparna r. (eaec-se.org)
 • En kapitalism, som grundar sig p en obegr nsad fri konkurrens och kapitalets obegr nsade v lde, utg r den f rh rskande och enligt EU:s grundlag den enda godtagbara ideologin f r Europeiska Unionen. (lenawiksten.fi)
 • Medlemsstaterna b r se till att principen om en enda kontaktpunkt till mpas f r alla s kande. (notisum.se)
 • Vetenskapens frihet bjuder att man skriver om allt som man inte beh rskar och utger detta f r den enda str ngt vetenskapliga metoden. (marxistsfr.org)
 • Iran stryker under att deras nukle ra program r ett fredligt projekt och endast f r att framst lla elektricitet. (eaec-se.org)
 • D rtill, om och i den utstr ckning detta pressmeddelande kommuniceras i n gon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsomr det som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med till mpliga tg rder f r implementering, inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat ben mnt "Prospektdirektivet"), r pressmeddelandet endast avsett f r och riktat till personer i denna medlemsstat som r "kvalificerade investerare" i den mening som avses i Prospektdirektivet. (hemfosa.se)
 • Ovan kan m jligen l ta aningen verdrivet, men det beh vs endast ett lite l ngre tidsperspektiv i betraktelsen f r att det ska vara ett helt rimligt resonemang. (lege.com)
 • H r f ljer en reseskildring fr n den tid d verresan gjordes med segelfartyg. (tripod.com)
 • Medlemsstaterna b r se till att kvaliteten p de tj nster som tillhandah lls allm nheten h ller h g standard och f ljer god administrativ praxis. (notisum.se)
 • 2 d En fr mmande stats personal som ut var uppdrag i enlighet med f rdraget om observationsflygningar av den 24 mars 1992 skall tnjuta den immunitet och de privilegier som f ljer av f rdraget. (notisum.se)
 • Konsulat och personer, som avses i f rsta stycket , tnjuter vidare, efter f rordnande av regeringen, immunitet och privilegier i den utstr ckning som f ljer av s rskild verenskommelse med fr mmande stat. (notisum.se)
 • ven om det som f ljer allts rent objektivt sett r sant, s r det inte subjektivt sant f r det flertal mormoner som inte r medvetna om dessa f rh llanden. (lege.net)
 • Om den viktigaste f retr daren f r mig inte r den jag v ljer, utan den ldre fr nde som s ofta hj lpt mig och som jag s g rna vill ge mitt st d? (nejtillemu.com)
 • vers ttningen f ljer den ut kade utg van fr n 1894. (marxistsfr.org)
 • Men n got f ngar mig ganska omg ende och f r intresset att uppeh lla sig. (russin.nu)
 • John Bolton, som talade till en folkmassa best ende av 4 500 h rare som samlats f r en konferens p American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), sade att ett misstag av FN:s s kerhetsr d att p tala Iran skulle 'betyda obotlig skada f r r dets trov rdighet. (eaec-se.org)
 • Formella relationer uppr tth lls naturligtvis mellan framst ende indier och den brittiska regeringens mbetsm n, och m nga unga hinduer av de h gre kasterna s ndes till England f r att bli utbildade och l ra sig den styrande nationens s tt, vilket med tiden ledde till en korsning, en anglo-indisk kultur. (teosofiskakompaniet.net)
 • Med beaktande av samtliga omst ndigheter, s rskilt de betydande avskrivningar av l neskulden och bankernas f rs kran ang ende sk ligheten, har bolaget beslutat att godta ers ttningsniv n. (netfonds.se)
 • Den samtida generationen vid vilken tidpunkt i m nsklighetens historia som helst utf r de nskningar, dr mmar och beg r som den f reg ende generationen hade. (eaec-se.org)
 • En milit ravdelning best ende av tunga lastbilar korsade F renta Staterna och av detta forskningsprojekt visade det sig att om ett krig br t ut, skulle det vara om jligt att f rflytta en st rre m ngd av trupper och utrustning p det d redan existerande v gn tverket. (eaec-se.org)
 • Ovanst ende biografi ver Jean B rlin r f rfattad av Agneta Olofsson och publicerad i H rn sands sl ktforskares medlemstidning "B fvernytt" inf r 100- rsminnet av hans f delse. (genealogi.se)
 • Ett slags obduktion av ett d ende imperium som har f rsl sat sitt moraliska kapital p mass tortyr och mass vervakning. (bokus.com)
 • Och de skola h lla d dsklagan efter Honom som man h ller d dsklagan efter ende sonen och skola Bittert s rja Honom som man s rjer sin f rstf dde. (apg29.nu)
 • F r svensk s kerhets- och f rsvarspolitik r f r ndringen sj lvfallet djupg ende. (bildt.net)
 • 2018.08.25 r de slutsatser som kan dras ur forskningen om klimatf r ndringar och deras f ljder alltf r nedsl ende f r att komma till allm n k nnedom? (kommentar.se)
 • P grund av straffp f ljden och den sociala osynligheten var det sv rt f r homosexuella att finna en partner. (finnqueer.net)
 • Bolton talade allts efter Bushadministrationens direktiv som var menat att s nda en stark signal till Israel att F renta Staterna r beredda att ta till strids tg rder mot Iran p grund av deras nukle ra program. (eaec-se.org)
 • De f rsta emigranterna reste med segelfartyg fr n svenska hamnar direkt till Nordamerika.B ttrafiken var under 1800-talets f rsta h lft r tt livlig p grund av den svenska j rnexporten till F renta staterna. (tripod.com)
 • Och det r allts d rf r jag tar mig tid f r att l gga en grund som den samtida generationen kan st p , s de kan fatta intelligenta beslut, baserade p sanning. (eaec-se.org)
 • Denna sociala marknadsekonomi, som grundar sig p demokrati och social r ttvisa och som EU samt de partier som st der unionen, vergivit, m ste tas till grund f r s v l den finl ndska samh llspolitiken som det internationella ekonomiska och politiska samarbetet. (lenawiksten.fi)
 • P grund av sina historierevisionistiska st ndpunkter f rbj ds han i praktiken att undervisa. (abbc.net)
 • f ljetonger i flera svensk-amerikanska tidningar. (swedishrootsinoregon.org)
 • Att en Generalsekreterare f r Sveriges Advokatsamfund (Secretary General of the Swedish Bar Association), Anne Ramberg, kan kalla en svensk f rgad riksdagsman, Hanif Bali, f r "taltratt" t "bruna r ttor" och sedan f st d f r detta fr n hela etablissemanget inklusive av Bonniertyckonomen Cecilia Hagen som i Bonniertidningen Expressen fr gat "Hur ska man bli av med m nskliga brunr ttorna? (lege.net)
 • F r en tid sen gick en reklam f r f rsvarsmakten och dess utlandsstyrka i svensk tv. (lege.com)
 • Den h r dagen f ds Suzanne Ernrup, svensk sk despelare. (birthday.se)
 • Den h r dagen f ds Monica Nielsen, svensk sk despelare och s ngerska. (birthday.se)
 • Den h r dagen f ds Karin S der, svensk politiker (centerpartist), bl.a. utrikesminister 1976-78 och partiledare 1986-87. (birthday.se)
 • Den h r dagen f ds Kalle Schr der, svensk tennisspelare. (birthday.se)
 • Den h r dagen f ds Gustaf Dal n, svensk ingenj r och fysiker, nobelpristagare. (birthday.se)
 • Den h r dagen f ds Artur Hazelius, svensk filolog och folklivsforskare, grundare av Nordiska museet och friluftsmuseet Skansen. (birthday.se)
 • Under det g ngna rhundradet arbetade svensk f rsvarsplanering med tv olika alternativ. (bildt.net)
 • L sarmejl av nils Avg rande f r den sanningshalt ett budskap inneh ller, r dess talesmans Trov rdighet. (apg29.nu)
 • De anv nda br nslestavarna skulle terl mnas till Ryssland, och p s vis minska fruktan f r att Iran framst ller k rnvapen. (eaec-se.org)
 • Fallet som b rjade redan med Irakkriget 2003 kan vara full bordad 2025-2030, d Kina kommer att ha g tt f rbi vad g ller samtliga m tt p global makt. (bokus.com)
 • Tillg ngliga ekonomiska, utbildnings m s siga och tekniska data ty der p att negativa trender, n r det g ller F renta staternas v rldsmakt, troligen kommer att hopa sig snabbt omkring 2020 och kan n en kritisk massa senast 2030. (bokus.com)
 • R tt att i enlighet med konventionens artikel 35 f rsta stycket anv nda diplomatiska eller konsul ra kurirer och diplomatisk eller konsul r post g ller ej f r f rs ndelser till eller fr n konsulat som f rest s av ol nad konsul, s vida ej regeringen i f rh llande till viss stat medgivit det. (notisum.se)
 • Det g ller s v l den s kerhetspolitiska situationen i v r del av Europa, och d rmed grunderna f r v r f rsvarspolitik, som den internationella ordningen i dess helhet. (bildt.net)
 • Ett folk som k nner sig hotat av polska r rmokare st ller knappast upp f r polackerna om det blir allvar av. tminstone inte ett folk lett av en president som f redrar Ryssland f re USA. (nejtillemu.com)
 • H.P.B. uttryckte g ng p g ng sitt f rtroende f r Judge och tacksamhet f r allt arbete han utf rt. (teosofiskakompaniet.net)
 • Slutligen var det i Indien, eller snarare i h glandet norr om den indiska halv n, och inom gr nserna f r det forntida Indien, eller Aryavarta , som Helena Blavatsky hade kommit i intim kontakt med sina Adept-l rare, och att Samfundets arbete ppnades i Indien gav en m jlighet f r att dessa L rares relation med den Teosofiska R relsen skulle bli allm nt k nd. (teosofiskakompaniet.net)
 • Ju mera jag l ste i facklitteraturen om yrken och syssels ttningar, desto mera medveten blev jag om hur mots gelsefull denna litteratur r. ena sidan understryker den att modernt arbete till f ljd av den tekniskt-vetenskapliga revolutionen och "automationen" kr ver en allt h gre utbildningsniv och specialisering hos de anst llda, liksom st rre intelligens och mentala anstr ngningar verhuvudtaget. (marxists.org)
 • Mitt arbetsliv tog sin b rjan med en fyra rig l rlingstid i kopparslagaryrket, f ljd av sammanlagt sju rs arbete som utl rd kopparslagare. (marxists.org)
 • Jag var naturligtvis med p detta och st llde mitt arbete till f rfogande. (marxists.org)
 • Kvinnornas kamp f r fred p 30-talet f ljde Alva Myrdal och Inga Thorsson i deras arbete i F renta Nationerna och i Nedrustningskonferensen i Genève. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Standarder som ursprungligen utf rdades av styrelsen f r IAS kommitt n (1973-2001) forts tter f r att vara den fastst llda: Internationella Redovisningsstandarder (IAS). (12manage.com)
 • Iran 'm ste f rst att om landet forts tter att isolera sig, kommer det att bli k nnbara och sm rtsamma konsekvenser' sade Bolton. (eaec-se.org)
 • 14: 12-14 s ger Herren: "Han skall l ta deras k tt ruttna medan de nnu st r p sina f tter: deras gon skall ruttna i sina h lor, och deras tunga skall ruttna i deras munnar. (apg29.nu)
 • 14: 4 forts tter: "Och Han skall den dagen st med sina f tter p Oljeberget gent emot Jerusalem sterut: och Oljeberget skall r mna mitt itu mot ster och v ster till en mycket stor dal. (apg29.nu)
 • Den sj lvcensur forskarna uts tter sig f r r ett hinder f r en snar och n dv ndig anpassning Deep Adaption till en hetare jord. (kommentar.se)
 • Exempelvis var och n r Amanda och Anna f ddes, Annas makes namn etc. (scangen.se)
 • Hans namn r Theodore Roosevelt, senare mer k nd som president f r de F renta Staterna under ren 1901-1909. (russin.nu)
 • F rsta g ngen du skriver m ste ditt namn och mejl godk nnas. (apg29.nu)
 • Sedan fler av oss har informerat oss, s f r vi prata om vad vi ska g ra t den demokratiska psykopatin och terkommande massmorden i demokratins namn. (lege.net)
 • I Guds namn utrotade landets f rsta vita kolonisat rer de indianer som f rut ockuperade landet. (lege.net)
 • Det kallas f r X och myndiga personer i staden som identifierar sig som varken man eller kvinna kan nu ndra sin k nstillh righet. (apg29.nu)
 • Jag var f r ett tag sedan inne p ratsit.se d r man kan s ka p personer. (apg29.nu)
 • N r en hysterisk omgivning till sist slutar att g ra tskillnad p sikter fr n begr nsade, inte helt normala m nniskor, och sikter fr n normalt rationella personer s ppnar detta slussportarna f r aktivering av patologiska faktorer av olika slag. (lege.net)
 • Eniro r ett ledande s kf retag f r personer och f retag i Norden. (netfonds.se)
 • F rutsatt att vissa villkor r uppfyllda, b r viseringar f r flera inresor utf rdas f r att minska den administrativa b rdan vid medlemsstaternas konsulat och underl tta ett smidigt resande f r personer som reser ofta eller regelbundet. (notisum.se)
 • Personer som inte trodde s hade inte mycket till vers f r deras olika syner, vilket inte minst l sande av samtida tidningsartiklar visar. (lege.net)
 • N r allt centreras kring sj lvets behov i samh llet s f rsvagas sociala band och ansvar och samh llet bryts till sist upp i sinsemellan alltmer fientliga grupper. (lege.net)
 • I den r dande kapitalismen i EU har de ledande partierna och politiska beslutsfattarna underst llt sig penning- och kapitalv ldet och f rverkligar som dmjuka underlydande den h gerinriktade samh llspolitik, som gynnar kapitalv ldet. (lenawiksten.fi)
 • Sj lvst ndighetspartiet har grundats f r att f rsvara det finska folkets r tt till statlig sj lvst ndighet och en sund, demokratisk, social marknadsekonomi, som betonar medborgarnas samh lleliga j mlikhet och r ttvisa och ger st d t de svagare i samh llet. (lenawiksten.fi)
 • F r mer information, v nligen kontakta: Bengt Kjell, styrelseordf rande, mobil: 070-594 5398 Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 6550, vx 08-448 04 80 Om Hemfosa Hemfosa r ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbest nd som har en balanserad geografisk spridning och h g andel samh llsfastigheter med stat och kommun som st rsta hyresg ster. (hemfosa.se)
 • SO-rummet r en webbplats f r skolans samh llsorienterade mnen. (lankskafferiet.com)
 • F r i m nga samh llen dominerar denna. (nejtillemu.com)
 • Polismakten r allts inte precis p litlig och g r i f rsta hand den regerande elitens renden. (russin.nu)
 • Allts de krig USA hittills utk mpat har varit det yttersta uttrycket f r fred. (lege.com)
 • Det f ref ll uppenbart att den andel av befolkningen som r sysselsatt inom tillverkningsindustrin och angr nsande branscher, allts den s.k. industriella arbetarklassen, sedan n gon tid r i sjunkande, om inte i absoluta tal s i varje fall i relation till den totala arbetskraften. (marxists.org)
 • vers ttningen f rvanskar allts meningen. (marxists.org)
 • Allts m ste vi f rst finna ett folk. (nejtillemu.com)
 • jag var allts f rpliktad att tro dem. (marxistsfr.org)
 • Nyemission av cirka 5,2 miljoner euro d r r tten att teckna aktierna (" erbjudandeaktierna ") ska med f retr desr tt tillkomma bolagets aktie gare. (huginonline.com)
 • Varje aktie gare i Nexstim tilldelas en (1) f retr desr tt att teckna erbjudandeaktier som kontof rda v rdepapper ( "teckningsr tt" ), per varje aktie i respektive gares innehav p avst mningsdagen f r erbjudandet 28 mars 2019 ( "avst mningsdagen" ). (huginonline.com)
 • Vid erbjudandet ger Nexstim Abp alla aktie gare som r registrerade i f rteckningen ver Nexstims aktie gare som uppr tth lls av Euroclear Finland Oy (" Euroclear Finland ") eller Euroclear Sweden AB (" Euroclear Sweden ") en (1) f retr desr tt att teckna kontof rda v rdepapper (" teckningsr tt ") per varje (1) aktie i respektive gares innehav p avst mningsdagen. (huginonline.com)
 • Bolaget erbjuder d rmed sina aktie gare sammanlagt h gst 45 552 444 nya aktier i bolaget f r teckning med aktie garnas f retr desr tt. (huginonline.com)
 • I det fall att alla erbjudandeaktier inte tecknas med f retr desr tt ska Nexstims styrelse besluta om tilldelningen av erbjudandeaktierna f r teckning a) prim rt till dem som har tecknat erbjudandeaktier med f retr desr tt och b) sekund rt till dem som har tecknat erbjudandeaktier utan f retr desr tt. (huginonline.com)
 • Detta pressmeddelande r inte ett prospekt utan ett offentligg rande i anslutning till den planerade emissionen av aktier med f retr desr tt f r Hemfosas aktie gare. (hemfosa.se)
 • Karl Herbert Johansson f ddes den 12 april 1908 i Pennsylvania. (scangen.se)
 • William Q. Judge f ddes i Dublin, Irland. (teosofiskakompaniet.net)
 • Den 13 mars1893 f ddes Jean Olof Jonas B rlin h r i v r stad. (genealogi.se)
 • George Mackay Brown (1921-1996) f ddes i Stromness och bodde st rre delen av sitt liv d r. (telge-whisky-sallskap.se)
 • Hedningarnas fulltalighet r ett religi st uttryck, som b rjade n r F rsamlingen f ddes. (apg29.nu)
 • F rklaring till Internationella Redovisningsstandarder. (12manage.com)
 • Redan inom och utanf r EU, r det m nga ledande f retag som har sagt att de f rbereder deras finansiella rapporter i enlighet med de internationella redovisningstandarderna. (12manage.com)
 • Hitlers f regivna gaskamrar och det f regivna folkmordet p judarna r en och samma historiska l gn, som har m jliggjort ett gigantiskt politiskt och ekonomiskt bedr geri, vars huvudsakliga f rm nstagare r staten Israel och den internationella sionismen och vars huvudsakliga offer r det tyska folket men inte dess ledare och det palestinska folket i dess helhet. (abbc.net)
 • V rt n romr de och det internationella systemet genomg r grundl ggande f r ndringar. (bildt.net)
 • Det r verkligen synd om m nniskor som r i f ngenskap under sina k nslor. (apg29.nu)
 • Vi beh ver b de be f r m nniskor och vinna dem f r Jesus. (apg29.nu)
 • Fr gor som r viktiga f r oss vanliga m nniskor (oavsett vart i Europa vi bor) riskerar att f rsvinna p v gen till beslutsfattarna, allteftersom v gen dit blir allt l ngre och l ngre. (atiger.se)
 • En annat tanke vi diskuterade r att den allt mer skr mmande v rldsutvecklingen g r att m nniskor medvetet undviker att h lla sig informerade, eftersom det skulle inneb ra att de m ste ta ansvar f r det de vet. (lege.net)
 • F dd i Edinburgh och uppv xt i f rorten Muirhouse r hans skrivande starkt pr glat av livet bland arbetsl sa, drogmissbrukande och p alla s tt utslagna m nniskor. (telge-whisky-sallskap.se)
 • 000 r sedan eller mera, f rg ngen ryktbar civilisation ter framtr da i v ra dagars F renta Stater och Amerika i allm nhet, tillika med samma m nniskor, eller monader Jagen, som de kallar dem vilka f r m nga tids ldrar sedan varit med om att utveckla denna civilisation och f rde fram den till dess slutliga glans. (teosofiskakompaniet.net)
 • F r det kr vs det att de m nniskor som ing r ska k nna sig som ett folk. (nejtillemu.com)
 • Vill du handla som privatperson eller f retag/organisation? (adlibris.com)
 • Storbritanniens kontroll ver Indien uppstod ur det Ostindiska kompaniets dominans, ett av de st rsta handelsf retag som historien k nner, vilket f rst slog sig ner i kustst der 1653, och gradvis vertog styrelsen ver Mahratta-imperiet. (teosofiskakompaniet.net)
 • Teckningspriset f r de erbjudandeaktier som registreras hos Euroclear Sweden och noteras p Nasdaq Stockholm AB:s marknadsplats First North Sweden r 1,20 svenska kronor per erbjudandeaktie. (huginonline.com)
 • Teckningsr tterna r fritt verl tbara och de f rv ntas vara f rem l f r handel p Nasdaq Helsinki Oy:s marknadsplats First North Finland ( "First North Finland" ) (handelsnamn NXTMHU0119) och p Nasdaq Stockholm AB:s marknadsplats First North Sweden ( "First North Sweden" ) (handelsnamn NXTMS TR) mellan 2 april 2019 och 18 april 2019. (huginonline.com)
 • F dd 1895 i Stockholm, d d 1963 p Kanarie arna. (lexikonettamanda.se)
 • F dd 1843 i Stockholm, d d 1894. (lexikonettamanda.se)
 • F dd 1807 i Stockholm, d d 1866 i Paris. (lexikonettamanda.se)
 • F dd 1767 i Prag, d d 1822 i Stockholm. (lexikonettamanda.se)
 • Bildkonstn r, och grafiker, f dd 1807 i Stockholm, d d 1876 i F renta Staterna. (lexikonettamanda.se)
 • F dd 1941 i Stockholm. (lexikonettamanda.se)
 • Han studerade vid Konstakademien i Stockholm 1966-1972 f r Evert Lundqvist och Ulf Linde. (lexikonettamanda.se)
 • Den 8 F rsta dag f r handel p Nasdaq Stockholm med stamaktier av serie december A avseende garantiers ttningsemissionen. (netfonds.se)
 • Bolaget r noterat p Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktie gare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. (netfonds.se)
 • ven f r Kungliga teatern i Stockholm satte han upp ett par baletter, bl.a. originalverket Bergakungen. (genealogi.se)
 • Hemfosa meddelade i april i r att bolaget beslutat utreda f ruts ttningarna f r att notera bolagets aktier p NASDAQ OMX Stockholm. (hemfosa.se)
 • Mot bakgrund av utvecklingen i det arbetet har styrelsen fattat beslut om att ans ka om b rsnotering vid NASDAQ OMX Stockholm under f rsta halv ret 2014. (hemfosa.se)
 • F r att undvika krig startar vi preventiva s dana. (lege.com)
 • FOTNOT: Innan du l ser vidare, kanske du vill l sa mitt nyhetsbrev May 2004 (p engelska), d r jag l gger ut scenariot Israel, Frankrike och England som g r en samlad attack mot Egypten, med allt bedr geri som f regick b rjan av detta krig 1956. (eaec-se.org)
 • B de nu och f rut har vi f tt st ut med era eviga krig. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Den ger, i fjorton artiklar, en allsidig bild av misslyckandet och i m nga av bidragen framh lls alternativ till krig mot terrorn , n mligen f rhandlingar liknande dem som ledde till att terrorn i Nordirland upph rde i och med L ng-fredagsavtalet 1998. (kommentar.se)
 • Detta faktum och den m rkliga k nsj mlikheten f rklarar L fstr m med en historiskt sett relativt mild polarisering mellan kategorierna man och kvinna och ett relativt begr nsat allm nt intresse inf r homosexuella fr gor. (finnqueer.net)
 • Att ett allm nt centrum f r Teosofisk Utbildning etablerades i Indien var en v sentlig del i den Teosofiska R relsens vidare f rh llanden. (teosofiskakompaniet.net)
 • D meddelade mig Z richtidningen "Sozialdemokrats"[ 2 ] redaktion, att man inom det tyska socialdemokratiska partiet allm nt kr vde utgivandet av nya propagandabroschyrer, och fr gade mig om jag inte ville l ta dessa tre kapitel anv ndas f r ndam let. (marxists.org)
 • Ett flertal faktauppgifter i detta f redrag r inte allm nt bekanta f r de flesta mormoner, eller s r uppgifterna av dem k nda som missf rst nd och osanningar. (lege.net)
 • Vi forskare b r, h vdar han, redovisa hur pass mycket allvarligare klimatl get r n vad som allm nt och bekv mt antas, s att korrekta hotbilder kan etableras och f rberedelser vidtas inf r accelererande f r ndringar av livsbetingelserna och social kollaps runtom p jorden. (kommentar.se)
 • ena sidan har den givit mig tillf lle att p de mycket skilda omr den, som h r ber rs, positivt utveckla min uppfattning i de fr gor, som f r gonblicket r av ett mer allm nt vetenskapligt eller praktiskt intresse. (marxistsfr.org)
 • Det kallar papalagi f r ing ng, n r han g r in i hyddan, och f r utg ng, n r han g r ut-fast b gge r helt och h llet samma sak. (boksidan.net)
 • Denna helomv ndning som kom f r att blidka den nya v rldsordningen och dess ordningsmakt, USA, (men det talar man tyst om, det heter ist llet: v rldens f r ndrade l ge, omv rldsorientering, Sveriges roll i en ny v rld med nya hot och faror o.s.v.) f rklarar och r ttf rdigar man just med moral: vi har ett ansvar gentemot v r omv rld. (lege.com)
 • Uppeh llet d r blev j mt tv veckors tid, innan l genhet med segelfartyg kunde f s. (tripod.com)
 • Den federala regeringen stod f r det mesta ifr ga om ekonomi, men underh llet skulle sk tas av de olika delstaterna. (eaec-se.org)
 • I st llet f r att f rklara, f rvirrar den. (marxists.org)
 • detta framl gger jag f r tillf llet som en l rosats, om ni s vill, som jag kommer att f rklara vid ett annat tillf lle. (teosofiskakompaniet.net)
 • Risken kar f r att i st llet motvilja mot kontakter ver gr nser h r som i Storbritannien vid en partikris blir ett alibi f r avsaknaden av traditionella genomt nkta h gerattityder. (nejtillemu.com)
 • F rst relse och uppbyggande. (teosofiskakompaniet.net)
 • F r att f en uppfattning om hur mormonerna sj lva helst ser p sig sj lva s rekommenderar jag att man som j mf relse tar del av deras eget material. (lege.net)
 • Den svenska lagen av r 1734 sade ingenting om homosexualitet eftersom lagstiftarna var r dda f r att kunskapen om s dana handlingar skulle sprida dessa. (finnqueer.net)
 • G sta Berling och Jerusalem g nu i svenska tidningar h r, s v r publik blir nog bekant med Edert f rfattarskap. (swedishrootsinoregon.org)
 • Prenumerera p Svenska Dagbladet och f alla viktiga v rldsh ndelser rakt ner i brevl dan eller digitalt till surfplattan eller mobilen. (bestsubscriptions.net)
 • Under 30-talet tog Inga Thorsson, n sta kvinna som ordf rande f r den svenska nedrustningsdelegationen, upp omst llning av milit r produktion till civil. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • F r den svenska nedrustningsdelegationen blev Alva den f rsta ordf randen, 1962-1973, och tf ljdes av Inga Thorsson 1973-1982, varefter Maj-Britt tog ver 1982-1991. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Under senare decennier handlade det mer om den gamla gr nslinjen vid Systerb ck p Karelska N set, och det fanns icke s f planer p att den svenska arm n skulle m ta ett hot fr n ster redan d r. (bildt.net)
 • Det skulle vara nog om er tidning ville starta en kampanj till v r f rm n. (kornet.nu)
 • Han for till Brasilien f r att d r f rs ka starta ett dansinstitut, men utbr nd i f rtid och t rd av sjukdom tvingades han terv nda till New York d r han avled 1930 den 6 december. (genealogi.se)
 • V lj mne och klicka p "Snabbtest" f r att starta. (lankskafferiet.com)
 • Klicka p en bild av den karta du vill prova och sedan en g ng till p den lilla kartbilden f r att starta. (lankskafferiet.com)
 • I g r rapporterades det om att socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna gemensamt t nker starta kampanjer f r den nya EU-grundlagen. (nejtillemu.com)
 • Efter 1900-talets mitt b rjade utvecklingen i USA och Europa att p verka situationen f r homosexuella i Finland. (finnqueer.net)
 • F renta Staterna Europa r det dith n vi r p v g? (atiger.se)
 • 1. de institutioner inom ESK som anges i bilagan till lagen ( 1994:716 ) om r ttslig st llning f r institutioner inom Konferensen om s kerhet och samarbete i Europa (ESK), 2. (notisum.se)
 • Det har g tt nio r sedan EU vid toppm tet i K penhamn i juni 1993 f rklarade att man var beredd att i sin krets ta upp de nu ter fria nationer vid stersj n, i Centraleuropa och i syd stra Europa som kunde visa att de bygger demokratiska politiska system, ppna marknadsekonomier och fungerande r ttsstater. (bildt.net)
 • D har nya f rdrag och f rpliktelser skapat ett nytt Europa. (bildt.net)
 • I norra Europa r f r ndringen dramatisk. (bildt.net)
 • Det r intressant att observera att det verkar vara s att flertalet som s ger att det r m jligt att f das i fel kropp, samtidigt brukar vara "ateister" och f rneka sj lens existens. (apg29.nu)
 • S kande vilkas integritet och p litlighet konsulaten k nner till b r s l ngt m jligt komma i tnjutande av ett f renklat f rfarande. (notisum.se)
 • Avst mningsdag f r emissionen r 28 mars 2019. (huginonline.com)
 • det maskineri f r vilket det av DSM funna DN-telegrammet kl 19.40 morddagen den 12 mars 1932 till tidningens korrespondent i Paris Nils Widstrand med instruktion om att intervjua generalkonsul Josef Sachs blev sj lva utl saren. (org.se)
 • Den 5 mars 2006 utf rdade F renta Staterna den starkaste varningen hittills till Irans regering, n r F renta Staternas FN-ambassad r talade till den m ktiga israeliska lobbygruppen AIPAC. (eaec-se.org)
 • F r att protestera mot att F renta Staterna har annekterat Storbritannien. (kornet.nu)
 • Den h r dagen undertecknar F renta staterna och Storbritannien det fredsavtal som avslutar den amerikanska revolutionen. (birthday.se)
 • Efter hand som dessa b da olika slag av f r ndringar gradvis klarnade f r mig b rjade jag forska efter orsakerna till dem, efter sj lva den dynamik som ligger bakom den oupph rliga omvandlingen av arbetet i v r moderna tid. (marxists.org)
 • Ty vi befinner oss mitt uppe i genomgripande f r ndringar av s kerhetspolitikens f ruts ttningar. (bildt.net)
 • N romr det och dess f r ndringar ligger oss naturligt n rmast. (bildt.net)
 • De bygger p linj ra modeller, medan aktuella r n talar f r att avg rande f r ndringar sker exponentiellt som med ränta på ränta. (kommentar.se)
 • men d det jag har ej passar att reproduceras, s som ju tydligt ses, f r jag bedja Eder hafva godheten s nda mig ett f r detta ndam l. (swedishrootsinoregon.org)
 • I n stan sex r var jag anst lld och tj nade pengar p att bygga ett v gsystem f r milit ra ndam l! (eaec-se.org)
 • Jag vill anv nda det h r nyhetsbrevet f r att meddela n gra insikter som r r st rande h ndelser som har b rjat fylla v ra TV-sk rmar och f mer och mer uppm rksamhet i v ra tidningar. (eaec-se.org)
 • Som ordf rande f r det socialdemokratiska kvinnof rbundet reste Inga Thorsson ver hela landet, informerade och uppmanade kvinnor att p varje partim te beg ra ett nej. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Det var temat f r mitt anf rande p Kungl Krigsvetenskapsakademiens h stsymposium 2202. (bildt.net)
 • Tillsammans med arkivets f rest ndare och ytterligare en medarbetare kunde jag konstatera, att arkivet inte inneh ll n got material fr n Kreugers framg ngs r - ja, knappt n got som h rr r fr n tiden fram till mordet. (org.se)
 • F r ytterligare information, v nligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande. (netfonds.se)
 • Jag sammanst llde dem f r min v n Paul Lafargue f r vers ttning till franskan och tillfogade ytterligare n gra f rklaringar. (marxists.org)
 • Fred Leuchter har framst llt tre ytterligare redog relser f r gaskammarfr gan. (abbc.net)
 • Innan i dag skrev jag om den stackars 26- riga kvinnan Loui Sand som tror att hon r f dd med fel k n. (apg29.nu)
 • f r en celeber f rfattarinna tror jag skulle bilfva fullt ut lika lyckad. (swedishrootsinoregon.org)
 • V lj f rst en av de "quizzes" som erbjuds, sedan fyller du i det svar du tror det r, men g r det p engelska! (lankskafferiet.org)
 • Jag tror att Jesus d visar s ren efter Korsf stelsen f r dem, det synliga kta Beviset att Jesus Kristus verkligen Var och r Israels efterl ngtade och r tte Messias! (apg29.nu)
 • B rja prenumerera p Bamse till kampanjpris och f lj med Bamse och hans v nner p m ngder av sp nnande ventyr i varje nummer. (bestsubscriptions.net)
 • som ingen k nner utom den som f r det. (euro-tongil.org)
 • Fungerar jag som demokrat om jag f rst och fr mst k nner mig som klanmedlem? (nejtillemu.com)
 • I b rjan, vilket l saren kanske minns sade man "fredsbevarande insatser" I den f rsta r man akt r medan i den senare r man en passiv sk dare. (lege.com)
 • S tillkom en rad artiklar, som sedan b rjan av 1877 publicerades i "Volksstaats" efterf ljare, "Vorw rts" i Leipzig, och som h r f religger samlade. (marxistsfr.org)
 • Som atlantider f rnedrade vi andliga ting och missbrukade v r makt ver naturen till l ga syften. (teosofiskakompaniet.net)
 • Och att f igenom ett riksdagsbeslut om den senh sten 2005, f re 2006 rs riksdagsval. (nejtillemu.com)
 • Fr n och med 2019 kan alla New York-bor ndra sitt k n i sitt personbevis till M, F eller X utan l karintyg , skriver borgm staren Bill de Blasio p Twitter. (apg29.nu)
 • F rutom sam- eller tuttirepetitionerna var de olika instrumentgrupperna under ledning av st ml rare. (sinfoniaorkesterit.fi)
 • Den h r dagen f ds Mika Salo, finl ndsk racerf rare. (birthday.se)
 • En tanke jag diskuterade med Mikael W livaara r hur sj lva det politiska systemet, med korta mandatperioder om n gra r, ju SELEKTERAR p psykopatiskt beteende - att inte ta ansvar f r konsekvenser, utan v ltra ver dessa p n sta i tur. (lege.net)
 • Om ni f r f r er att ni kan diktera era politiska villkor med vapenmakt har ni misstagit er. (lege.com)
 • Men p det rent politiska planet ser tidningen en europeisk federalism som den framtid som ger st rst frihet och m jligheter f r Europas medborgare. (nejtillemu.com)
 • Eller att luckan i det politiska f ltet fylls av partier helt inriktade mot att utnyttja invandringsmotst nd. (nejtillemu.com)
 • Brasklapp: Jag r demokrat, men demokrati f r f rdenskull inte utrota livet p jorden, vilket blir en trolig konsekvens om nuvarande anti-intellektuella massvansinne f r r da. (lege.net)
 • Du beh ver anv nda Ovan l sningar, f rutom din kort , att s kra pengar via casino profilen. (fora.pl)
 • Mika 4: 11-12 f rklarar Guds r dslut s , "Nu har m nga hednafolk f rsamlat sig mot dig och de s ga: "M hon vara sk ndad, s att v ra gon f sk da med lust p Sion. (apg29.nu)
 • Principerna Sun Myung Moons f rkunnelse, f rklarar l ran om reinkarnation (ex. (euro-tongil.org)
 • Och ven om inget r nytt f r oss s f r den iallafall mig att t nka till lite extra. (boksidan.net)
 • De ans g detta vara alldeles n dv ndigt, om det inte p nytt skulle ges anledning till sekteristisk splittring och f rvirring i det nnu s unga och just enade partiet. (marxistsfr.org)
 • F ljaktligen, ett uppfyllande av redovisningsstandarderna r vanligtvis n dv ndigt f r en r tt och riktig presentation av bokf ringsunderlaget. (12manage.com)
 • Sj lvst ndighetspartiet se det som n dv ndigt f r v rt folks intressen och framtid, att sj lvbest mmander tten i ekonomisk- , penning-, handels-, och s kerhetspolitik terinf rs i v rt land. (lenawiksten.fi)
 • Den 13 Avst mningsdag f r omvandling av BTA UE och BTA 1 till aktier. (netfonds.se)
 • Vid de oundvikliga har jag avst tt fr n att tillfoga s kallade f rklarande vers ttningar. (marxists.org)
 • Klicka bilden f r full uppl sning i separat flik eller f nster. (lege.net)
 • Inbunden i f rlagets titeldekorerade pappband med skyddsomslag. (ryo.se)
 • Inbunden i f rlagets klotryggsband. (ryo.se)
 • Inbunden i f rlagets titeldekorerade halvskinnband med obetydligt n tt rygg. (ryo.se)
 • Inbunden i f rlagets tryckta pappband. (ryo.se)
 • Inbunden i f rlagets klotband med p klistrad p rmetikett. (ryo.se)
 • Efter hemkomsten skrev han ner sina tankar om vad han sett och upplevt hos den vite mannen, som han kallar f r Papalagi. (boksidan.net)
 • Och Herren, Skaparen av Himmel och Jord Han kallar Israel f r "Mitt Land, "i sitt Ord. (apg29.nu)
 • Michael jermo kallar den f r Guldgruva. (re4u.se)
 • Eftersom vissa detaljer i denna process tedde sig dunkla f r mig, s rskilt fr gan om dess historiska v ndpunkt och om utgestaltningen av de nya syssels ttningar som skulle ers tta de gamla, besl t jag mig f r att ta reda p litet mera om dem. (marxists.org)
 • Amerikanska presidenter, s rskilt sedan Woodrow Wilson och den amerikanska maktens uppstigande stj rna har varnat sina medborgare f r denna otacksamhet som r v rldens l n. (lege.com)
 • Jag kan n stan se atlantiderna framf r mig i v ra dagars amerikanska medborgare, nymornade och inte fullt medvetna om vilka de r, men dock fulla av atlantidiska id er, som enbart hindras att komma till fullt och klart uttryck av de medf dda fysiska och mentala omgivningarna, som f rlamar och binder den m ktiga, inre m nniskan. (teosofiskakompaniet.net)
 • Nu d hedningarnas tider b rjar att n rma sig slutet, d tar Herren sig an sitt egendomsfolk, f r Han verkar ej samtidigt med hedningarna och Israel. (apg29.nu)
 • Ty trots att boken lagt beslag p det mesta av min fritid under de senaste fyra ren g r mitt intresse f r m nga av de mnen den behandlar mycket l ngre tillbaka i tiden. (marxists.org)