• Europaparlamentet , Europeiska rådet , Europeiska unionens råd , Europeiska kommissionen , Europeiska unionens domstol , Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten . (wikipedia.org)
 • Med syfte att nå sina gemensamma mål har dessa stater frivilligt överfört en del av sin egen suveränitet till unionens sju institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten. (wikipedia.org)
 • Delegerade direktiv antas av Europeiska kommissionen för att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt. (wikipedia.org)
 • Genomförandedirektiv antas av kommissionen eller, i vissa fall, Europeiska unionens råd för att fastställa enhetliga villkor för genomförandet av lagstiftningsakterna. (wikipedia.org)
 • Medlemsstaterna ska underrätta Europeiska kommissionen om de genomförandeåtgärder de vidtar och överlämna texten till alla genomförandebestämmelser till kommissionen. (wikipedia.org)
 • Om en medlemsstat inte genomför ett direktiv i sin nationella lagstiftning inom den tidsfrist som direktivet fastställer, kan Europeiska kommissionen föra ärendet vidare till Europeiska unionens domstol. (wikipedia.org)
 • Företrädare för bland annat medlemsstaternas parlament, stats- eller regeringscheferna, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen deltar i konventet, vars huvuduppgift är att grundligt bereda fördragsändringarna. (wikipedia.org)
 • Om fördragsändringarna dessutom är begränsade till unionens inre politik och inre åtgärder och inte utökar unionens befogenheter, kan Europeiska rådet med enhällighet direkt anta fördragsändringarna efter samråd med Europaparlamentet, kommissionen och, om förslaget rör institutionella ändringar på det monetära området, Europeiska centralbanken, utan att varken något konvent eller någon regeringskonferens sammankallas. (wikipedia.org)
 • Den beställdes av Europeiska kommissionen som del av granskningen av miljöprogrammet "Mot en hållbar utveckling", det s.k. femte åtgärdsprogrammet för miljön, och är en uppdatering av 1992 års rapport om miljöns status. (europa.eu)
 • Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket ska till Europeiska kommissionen lämna de statistikuppgifter och andra uppgifter som avses i artikel 11.1 och 11.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU, i den ursprungliga lydelsen, och som finns tillgängliga hos respektive myndighet. (karnovgroup.se)
 • Europeiska kommissionen gav i slutet av 1994 Europeiska miljöbyrån uppdraget att utarbeta en ny rapport om miljöns status i Europeiska unionen som en uppdatering av 1992 års rapport och som ett bidrag till granskningen av det femte åtgärdsprogrammet för miljön, vilken skall vara genomfört i slutet av 1996. (europa.eu)
 • Klimatförändringen är en faktor som förstärker andra hot, och med tanke på detta har kommissionen och den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken påpekat att miljöförändringarna ändrar Arktis geostrategiska dynamik med eventuella konsekvenser för internationell stabilitet och europeiska säkerhetsintressen. (europa.eu)
 • Partnerskapet samordnas av Europeiska kommissionen. (europa.eu)
 • Cedefop hjälper Europeiska kommissionen, EU:s medlemsstater och arbetsmarknadens parter att utveckla yrkesutbildningspolitiken på ett relevant sätt i unionen. (europa.eu)
 • 2 ) Europeiska kommissionen (2010). (europa.eu)
 • Utifrån utvärderingen formulerades en handlingsplan, Handlingsplanen för natur, människor och ekonomin , som antogs av Europeiska kommissionen den 27 april i år. (naturvardsverket.se)
 • De europeiska dokumentationscentrumen (EDC) hjälper Europeiska kommissionen att förmedla information om Europeiska unionen och att förbättra kommunikationen med medborgarna, framför allt med den akademiska världen på lokal och regional nivå, samt att tillhandahålla enhetlig information om EU och om kommissionens politiska prioriteringar. (intercult.se)
 • USA har satsat mycket energi och tid på att försöka bevisa värdet av att förbjuda Huawei, men det verkar som ett misslyckat uppdrag som Europeiska kommissionen berättar sig för att utesluta ett förbud - skriver Jamie Davies. (eureporter.co)
 • På World Tuberculosis Day, som ägde rum på söndagen 24 mars, syftar Europeiska kommissionen till att öka medvetenheten om börda och förebyggande av tuberkulos samt att mobilisera insatser i kampen mot sjukdomen. (eureporter.co)
 • På 8 augusti besökte Federica Mogherini (bilden) Australien för första gången i egenskap av hög representant för Europeiska unionen för utrikes frågor och säkerhetspolitik / vice ordförande i Europeiska kommissionen. (eureporter.co)
 • Europeiska kommissionen lägger fram utkast till förordningar i vilka ECB tilldelas tillsynsuppgifter (SSM-förordningen) och EBA:s roll och ansvar samordnas med de nya ramarna för banktillsyn. (europa.eu)
 • Ordförandena för Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och Eurogruppen lägger fram "De fyra ordförandenas rapport", vilken bygger på den vision som framfördes av EU-rådets ordförande Herman Van Rompuy den 26 juni 2012, och en färdplan för skapandet av en verklig ekonomisk och monetär union. (europa.eu)
 • Europeiska rådet kan med enkel majoritet efter godkännande av Europaparlamentet besluta att inget konvent ska sammankallas, utan att regeringskonferensens mandat istället ska fastställas av Europeiska rådet. (wikipedia.org)
 • Den 6 september 2001 antog Europaparlamentet en resolution för godkännande av en kodex för god förvaltningssed som Europeiska unionens institutioner och organ samt dess förvaltning och tjänstemän skall följa i sina relationer med allmänheten. (europa.eu)
 • Innehållet i denna rapport återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens eller andra EG-institutioners officiella ställningstaganden. (europa.eu)
 • 1 Näringsutskottets utlåtande 2011/12:NU7 Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om audiovisuella verk i Europeiska unionen (KOM(2011) 427). (docplayer.se)
 • 4 Redogörelse för ärendet Ärendet och dess beredning Kammaren hänvisade den 8 september 2011 Europeiska kommissionens grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen (KOM (2011) 427) till näringsutskottet. (docplayer.se)
 • Denna länk ger tillträde till Europeiska kommissionens webbsidor som reserverats för EU-program och -åtgärder inom utbildning. (europa.eu)
 • EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll sitt sista tal om tillståndet i unionen. (europa.eu)
 • Den 12 september höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt fjärde och sista tal om tillståndet i unionen inför EU-parlamentet i Strasbourg. (europa.eu)
 • I onsdags levererade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga linjetal om tillståndet i den Europeiska Unionen. (ceciliawikstrom.eu)
 • Det är således följdriktigt att EU-kommissionens beslut om obligatorisk märkning nu i första hand applåderas i Ramallah, i stora delar av arabvärlden och i den europeiska vänstern vars avsky mot Israel är väl känd. (adaktusson.eu)
 • Vid framtagandet av dessa 8 prioriterade EU-frågor har SKL bland annat utgått från de tidigare prioriterade EU-frågorna för år 2016, förslag som presenterades i EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen i september 2016, samt EU-kommissionens arbetsprogram för år 2017. (northsweden.eu)
 • Sedan kan jag hålla med Hökmark om att EU-kommissionens ordförande inte samtidigt behöver vara ordförande fört europeiska rådet. (ceciliawikstrom.eu)
 • Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer plus Europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande. (europa.eu)
 • Ett direktiv träder i kraft tjugo dagar efter att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, om inget annat föreskrivs i direktivet. (wikipedia.org)
 • Den fullständiga utgåvan av rapporten finns på tre språk, som kan beställas från bokhandeln eller direkt från Kontoret för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer via dess försäljningskontor. (europa.eu)
 • Fördraget är deponerat hos den italienska regeringen och finns på en juridiskt bindande version på alla Europeiska unionens officiella språk . (wikipedia.org)
 • Beskrivningarna på den här sidan kommer från Europeiska unionens officiella tidning och kan därför eventuellt skilja sig något från annat material som publicerats på denna webbplats. (europa.eu)
 • I januari 1994 ersattes Centralbankschefskommittén av Europeiska monetära institutet (EMI) och snart därefter flyttade det officiella sätet till Frankfurt am Main. (europa.eu)
 • Fördraget om Europeiska unionen ( EU-fördraget , FEU ), även känt som Maastrichtfördraget och unionsfördraget , är ett av Europeiska unionens fördrag mellan dess medlemsstater som undertecknades den 7 februari 1992 i Maastricht , Nederländerna , och trädde i kraft den 1 november 1993 . (wikipedia.org)
 • 1990 års Strasbourgkonvention , som har ratificerats av alla 27 medlemsstater i Europeiska unionen. (europa.eu)
 • Europeiska ombudsmannanätverket sammanför på frivillig grund de nationella och regionala ombudsmännen och liknande organ i EU:s medlemsstater, de nationella ombudsmännen i kandidatländerna och i Island och Norge samt Europeiska ombudsmannen och Europaparlamentets utskott för framställningar. (europa.eu)
 • Om du är medborgare i någon av unionens medlemsstater eller bosatt i en medlemsstat, har du rätt att inge ett klagomål till Europeiska ombudsmannen. (europa.eu)
 • Byråns uppgift är att anordna allmänna uttagningsprov för urval av högt kvalificerad personal till Europeiska unionens institutioner och organ - dvs. (europa.eu)
 • Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål om administrativa missförhållanden inom Europeiska unionens institutioner och organ. (europa.eu)
 • Europeiska unionen ( EU ) är sedan den 1 november 1993 en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. (wikipedia.org)
 • EU-samarbetet har varit föremål för omfattande diskussioner och utgör en kontroversiell fråga i stora delar av unionen. (wikipedia.org)
 • Samarbetet skulle vara fördragsbundet och stå öppet för andra europeiska stater att ansluta. (wikipedia.org)
 • Det ursprungliga fördraget innebar stora förändringar i det europeiska samarbetet. (wikipedia.org)
 • Därmed utökades det europeiska samarbetet till att omfatta utrikes- och säkerhetspolitik och rättsliga och inrikes frågor . (wikipedia.org)
 • Den nya unionen innebar att det europeiska samarbetet utökades till att omfatta monetära, polisiära och rättsliga frågor liksom utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. (wikipedia.org)
 • Speciellt viktigt är samarbetet inom Europeiska Unionen, då angränsande medlemsländer styrs av samma regelverk som Sverige. (smhi.se)
 • Eurojust inrättades 2002 för att underlätta och förbättra samordningen och samarbetet mellan de nationella myndigheterna i samband med bekämpning av grov gränsöverskridande brottslighet som berör Europeiska unionen. (europa.eu)
 • Den rättsliga grunden för direktiv återfinns i artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt: Eftersom direktiven kräver att medlemsstaterna införlivar dem i den nationella lagstiftningen, skiljer de sig väsentligen från förordningar i sin rättsliga form och används för lagstiftning på unionsnivå som inte kräver enhetlig utformning. (wikipedia.org)
 • EIB ska också bidra till att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (artikel 175 i EUF-fördraget och protokoll nr 28). (europa.eu)
 • artikel 15 eller 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). (europa.eu)
 • Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt. (europa.eu)
 • Europeiska revisionsrätten står värd för kontaktkommitténs möte 2020 i Luxemburg den 22-23 oktober 2020 (framflyttat till våren 2021). (europa.eu)
 • Europeiska revisionsrätten står värd för kontaktkommitténs möte 2020 i Luxemburg den 22-23 oktober 2020 (datumet bekräftas senare). (europa.eu)
 • folkomröstningen angående frågan om Finland ska bli medlem av Europeiska unionen den 16 oktober 1994. (vaalit.fi)
 • I denna proposition lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (unionstullkodexen). (lagen.nu)
 • Storbritannien lämnar Europeiska Unionen (EU) den 31 oktober. (newsgram.se)
 • EuroparlTV är Europaparlamentets webb-tv, vars syfte är att informera unionsmedborgarna om parlamentets verksamhet och om hur dess ledamöter bidrar till den politiska utvecklingen och stiftar lagar som påverkar människors vardag i hela unionen. (europa.eu)
 • Lika beklagligt är det att reglerna för märkning leder till väsentligt försämrade politiska relationer mellan Israel och den Europeiska unionen. (adaktusson.eu)
 • Europeiska rådet är den EU-institution som fastställer Europeiska unionens allmänna politiska riktning och prioriteringar. (europa.eu)
 • Unionen upprättades den 1 november 1993 och ersatte då Europeiska gemenskaperna. (wikipedia.org)
 • Europeiska miljöbyrån inrättades 1993 av Europeiska unionen. (europa.eu)
 • Vid Europeiska rådets toppmöte i Köpenhamn 1993 fastställde medlemsländerna villkoren för EU-medlemskap, de så kallade Köpenhamnskriterierna. (eurooppatiedotus.fi)
 • Kritiker hävdar bland annat att unionen är odemokratisk, byråkratisk och för centraliserad och komplex, medan förespråkarna hävdar att unionen utgör ett viktigt samarbete för att utveckla det ekonomiska och sociala välståndet i Europa samt för att bevara freden sedan andra världskriget . (wikipedia.org)
 • https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_sv. (wikipedia.org)
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. (wikipedia.org)
 • For references , please go to https://www.eea.europa.eu/sv/publications/92-827-5263-1-sum/page002.html or scan the QR code. (europa.eu)
 • Utanför Europeiska unionen, helt i linje med rekommendationerna från Europeiska rådet (i synnerhet Helsingfors i december 1999 och Nice i december 2000), fokuserades bankens verksamhet på EU:s grannländer i öst och syd, stöd till anslutningsprocessen och att stärka Europa-Medelhavspartnerskapet. (docplayer.se)
 • priset till det civila samhället, det civila samhällets dagar, ungdomsplenarsessionen Ditt Europa, din mening och Europeiska medborgarinitiativets dag. (europa.eu)
 • Läs de senaste nyheterna och pressmeddelandena från EESK https://www.eesc.europa.eu/sv/news-media/news , https://www.eesc.europa.eu/sv/news-media/press-releases . (europa.eu)
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01975R0337-20041221&qid=1430722459735&from=SV [läst den 23.5.2011]. (europa.eu)
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SV:PDF [läst den 26.4.2010]. (europa.eu)
 • http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/10/st00/st00007.sv10.pdf [läst den 4.11.2010]. (europa.eu)
 • Hundratals deltagare samlades för att diskutera läget i Europeiska unionen och lägga fram sina idéer om det Europa som de vill ha. (europa.eu)
 • EU-valet 2019 är på många sätt ett ödesval för unionens framtid, och Finland behöver en ny generation insatta beslutsfattare med en vilja att förändra unionen till det bättre och tillsammans stå upp för den våg av populism och faktaresistens som nu sprider sig i Europa, säger Bonsdorff. (su.fi)
 • I egenskap av den territoriella dimensionen av unionen för Medelhavsområdet måste Arlem bidra till att fastställa prioriteringar och öka synligheten för det arbete och den verksamhet vi bedriver, för att föra partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet närmare medborgarnas intressen och förväntningar. (europa.eu)
 • Vi ska säga ja till att Europa får fler direkta intäktskällor, utan att för den sakens skull ge unionen en direkt beskattningsrätt. (ceciliawikstrom.eu)
 • Spanien har 21 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén . (europa.eu)
 • I den tredje undersökningen kommer man att titta på arbetsplatsorganisation, innovation på arbetsplatsen, arbetstagarnas medverkan och den sociala dialogen på europeiska arbetsplatser. (europa.eu)
 • EESK har sex facksektioner som är specialiserade på specifika frågor av relevans för medborgarna i Europeiska unionen, alltifrån sociala och ekonomiska frågor till energi, miljö, utrikespolitik eller den inre marknaden. (europa.eu)
 • ReK:s ledamöter kommer också att diskutera med den nya kommissionsledamoten Nicolas Schmit hur de sociala rättigheterna ska stärkas, och anta sin ståndpunkt om den europeiska gröna given efter en debatt med verkställande vice ordförande Frans Timmermans. (europa.eu)
 • De vill bland annat se en hållbar asylpolitik, bättre balans mellan arbete och privatliv för familjer, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och en kraftfull sammanhållningspolitik efter 2020. (northsweden.eu)
 • De beteckningar som används och presentationen av materialet i denna rapport uttrycker inte något som helst ställningstagande från Europeiska gemenskapen eller Europeiska miljöbyrån vad beträffar den juridiska status som något land, territorium, stad eller område, eller någon myndighet har, eller vad beträffar regleringen av gränser dem emellan. (europa.eu)
 • Europeiska gemenskapen inrättas och ersätter Europeiska ekonomiska gemenskapen . (wikipedia.org)
 • Avsikten med processen är att främja övergången till stabilitet och marknadsekonomi, främja regionalt samarbete och integrering med Europeiska unionen. (eurooppatiedotus.fi)
 • Den enskilt största förändringen som fördraget medförde var inrättandet av en europeisk union, som innefattade bland annat monetärt och politiskt samarbete. (wikipedia.org)
 • Detta avsnitt omfattar utgifter och gemensamma kostnader av Centralbankschefskommittén och av Europeiska fonden för monetärt samarbete samt handlingar av kommittén för finansiella frågor (Committee on Financial Matters) 1990-1994. (europa.eu)
 • Jag vill se en europeisk union med en verklig digital inre marknad och ett tätare samarbete i försvars- och säkerhetsfrågor. (su.fi)
 • 6 Verksamhetsområden och översikt 2000 Verksamheten under 2000 kännetecknades framför allt av att EIB-gruppen inrättades samt av riktlinjerna från Europeiska rådet i Helsingfors (december 1999) och Lissabon (mars 2000) där förberedelserna av utvidgningen och utvecklingen av kunskaps- och innovationssamhället betonades. (docplayer.se)
 • De har uppdaterats på initiativ av Europeiska konventets presidium mot bakgrund av de justeringar av stadgetexten som gjorts av det senare konventet (särskilt artiklarna 51 och 52) samt unionsrättens vidare utveckling. (europa.eu)
 • Sekretariaten för det europeiska rättsliga nätverket (ERN), nätverket för kontaktpunkter för bekämpning av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser samt nätverket för gemensamma utredningsgrupper är också placerade på Eurojust. (europa.eu)
 • Samtidigt föreslås vissa ändringar i lagen ( 1996:701 ) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och lagen ( 2001:185 ) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet samt följdändringar i ett trettiotal lagar. (lagen.nu)
 • 1 § Syftet med denna lag är främst att skydda människors och djurs liv, hälsa och välbefinnande samt att värna om folkhälsan och skydda miljön utan att detta i högre grad än vad som är nödvändigt hindrar utvecklingen av läkemedel eller handeln med läkemedel i Sverige och inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( EES ). (lagen.nu)
 • Ett konvent är ett tillfälligt organ som sammankallas i samband med fördragsändringar inom Europeiska unionen. (wikipedia.org)
 • Företag, föreningar och andra organ med registrerat kontor i unionen har också rätt att lämna in klagomål till ombudsmannen. (europa.eu)
 • Det europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning, Cedefop, är ett av EU:s decentraliserade organ. (europa.eu)
 • Förhandlingarna om ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen (EU) bör kunna vara avslutade under våren 1994. (lagen.nu)
 • Normen har sitt ursprung från de krav på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, se miljöbalken 5 kap. (naturvardsverket.se)
 • Rapporten omfattar medlemsstaterna i Europeiska unionen och är baserad på data från många källor, bl.a. (europa.eu)
 • Nätverket strävar efter att förbättra det akademiska erkännandet av examensbevis och studieperioder inom medlemsstaterna i Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och central- och östeuropeiska länder. (europa.eu)
 • En europeisk union upprättas. (wikipedia.org)
 • Institutionen måste kunna hantera kostnaderna för den språkliga mångfalden i en utvidgad europeisk union. (aiic.net)
 • Han har tidigare arbetat med europeisk säkerhetspolitik på utrikesministeriet, med EU-frågor hos liberaldemokraterna i Storbritannien och som politisk forskningsrådgivare i Bryssel för de europeiska liberala partiernas tankesmedja European Liberal Forum. (su.fi)
 • Unionen erhöll dock inte befogenheter att själv ingå exempelvis internationella avtal. (wikipedia.org)
 • I den allt hårdare globala miljön måste Europeiska unionen satsa mer på att öka sin förmåga att förebygga konflikter, skapa fred och öka den internationella säkerheten. (europa.eu)
 • Faciliteten kommer att ge unionen möjlighet att bidra till finansieringen av militära fredsfrämjande operationer som leds av internationella partner på global nivå. (europa.eu)
 • ENES organiserar och stödjer europeiska bidrag till internationella experiment för användning i bedömningar av FN:s klimatpanel IPCC. (smhi.se)
 • Handlingarna innehåller också dokument som rör kontakt med europeiska och internationella institutioner och forum. (europa.eu)
 • Eurojust underlättar verkställigheten av internationella rättsliga instrument som till exempel europeiska arresteringsordrar. (europa.eu)
 • Två andra arktiska stater - Island och Norge - är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet[2]. (europa.eu)
 • Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) - Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) inrättades den 26 juli 2002. (europa.eu)
 • 2. Denna stadga innebär inte någon utvidgning av tillämpningsområdet för unionsrätten utanför unionens befogenheter, medför varken någon ny befogenhet eller någon ny uppgift för unionen och ändrar heller inte de befogenheter och uppgifter som fastställs i fördragen. (europa.eu)
 • I punkt 2 tillsammans med punkt 1 andra meningen bekräftas det att stadgan inte får medföra någon utvidgning av de befogenheter och uppgifter som unionen ges i fördragen. (europa.eu)
 • Det handlar om att uttryckligen nämna det som logiskt följer av subsidiaritetsprincipen och av att unionen endast har de befogenheter den har tilldelats. (europa.eu)
 • De grundläggande rättigheter som garanteras i unionen har ingen verkan utanför ramen för de befogenheter som fastställs i fördragen. (europa.eu)
 • Överföring av vissa befogenheter till Europeiska unionen. (europa.eu)
 • Fågeldirektivet syftar till att skydda de 500 vilda fågelarter som naturligt förekommer i Europeiska unionen. (naturvardsverket.se)
 • Pelaren syftar till att främja sysselsättning, stärka skyddet för arbetstagarna, säkra utsattas rättigheter och säkerställa social sammanhållning i unionen. (northsweden.eu)
 • Det skapas en ytterligare valkrets som omfattar hela Europeiska unionen, varifrån 25 ledamöter ska väljas. (vaalit.fi)
 • Spanien har 20 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. (europa.eu)
 • EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala ' utvecklingsfonden. (docplayer.me)
 • EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Politisk utgangspunkt Visjon Prosjektet Green Highway! (docplayer.me)
 • EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Utgangspunkt og visjon! (docplayer.me)
 • EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Prioritert norsk-svensk teststrekning for ladeinfrastruktur Økt politisk engasjement og samarbeid (også om EU) Elbil- og gassbilguide (på norsk, svensk og engelsk) 6 x Kreativ24, case-konkurranse for studenter Gjennomført Europas største miljøbilrally Norge og Sveriges største klimabilutstilling Etablering av lade- og fyllestasjoner langs 450 km Green Highway Winter Test Arena: Zbee, Peougeot ion Tv-serie på TV2 om miljøvennlig transport Innovasjoner, f.eks. (docplayer.me)
 • EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Salgskonkurranse - miljøbilutfordringen Vi har avholdt en salgskonkurranse for bilforhandlere av klimabiler for å nå Green Highways mål! (docplayer.me)
 • EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Taxiselskapene starter sin satsing med 6 Nissan Leaf som fly- og lokaltaxi. (docplayer.me)
 • 16 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Ja definitivt, men miljøtiltaket må passe inn i virksomhetens totale omdømmeprosjekt! (docplayer.me)
 • Ett ännu större antal personer arbetar med uppgifter som har en nära koppling till unionen. (eurooppatiedotus.fi)
 • Kommitténs uppgifter utvidgades till samordning av penningpolitik och växelkurspolitik som ansågs vara grundläggande för att uppnå prisstabilitet och säkerställa att Europeiska monetära systemet fungerade smidigt. (europa.eu)
 • Europeiska ombudsmannanätverket har utarbetat detta uttalande i syfte att göra EU-dimensionen i ombudsmännens arbete mer känd och att klargöra hur ombudsmännen kan bistå personer, vilkas klagomål rör tillämpning av gemenskapsrätt. (europa.eu)
 • Europeska företagsundersökningen (ECS) har genomförts vart fjärde år sedan starten 2004-2005 då den hade namnet Europeiska undersökningen om arbetstid och balansen mellan arbete och privatliv (ESWT). (europa.eu)
 • Europeiska kol- och stålgemenskapen bildades på initiativ av den franske tjänstemannen Jean Monnet och Frankrikes utrikesminister Robert Schuman . (wikipedia.org)
 • Förklaringarna utarbetades ursprungligen på initiativ av presidiet för det konvent som utarbetade Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. (europa.eu)
 • Europeiska antibiotikadagen är ett EU-initiativ på folkhälsoområdet som arrangeras den 18 november varje år för att öka medvetenheten om det hot antibiotikaresistens utgör för folkhälsan och om återhållsam användning av antibiotika. (europa.eu)
 • Fördraget om Europeiska unionen skrevs under den 7 februari 1992 sedan en regeringskonferens hade sammanträtt under 1991 med uppdrag att ta fram ett nytt fördrag. (wikipedia.org)
 • CLP-förordningen har infört ett nytt klassificerings- och märkningssystem för farliga kemikalier inom Europeiska unionen. (europa.eu)
 • Sjöfarten - 75 procent av EU:s handel med andra länder och 40 procent av godstrafiken inom EU sker till sjöss och omkring 400 miljoner resenärer använder europeiska vattenvägar varje år. (europa.eu)
 • Det bor 85 miljoner människor i Östersjöregionen,vilket är 17 procent av Europeiska unionens befolkning. (mmm.fi)
 • På flera håll var ratificeringen av fördraget kontroversiell på grund av att det upprättade en politisk union. (wikipedia.org)
 • Direktiv följer, i likhet med övriga unionsakter, de bestämmelser om utformning som har antagits av Europeiska unionens publikationsbyrå. (wikipedia.org)
 • Reach är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier, samtidigt som den ökar konkurrenskraften inom EU:s kemikalieindustri. (europa.eu)
 • Urvalet i den europeiska undersökningen om arbetsvillkor är representativt för personer som är 15 år och äldre (16 och äldre i Spanien, Storbritannien och Norge) och som är anställda och boende i landet som undersöks. (europa.eu)
 • Väljarna skulle besvara frågan "Bör Finland bli medlem av Europeiska unionen i enlighet med det avtal som förhandlingarna har lett till? (vaalit.fi)
 • Protokoll nr 5 om Europeiska investeringsbankens stadga och protokoll nr 28 om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och EUF-fördraget. (europa.eu)
 • Europeiska unionens råd och Europeiska rådet har sitt säte i Bryssel (Belgien). (europa.eu)
 • Europeiska unionen har blivit en allt mer oumbärlig partner i strävan efter fred och säkerhet i hela världen. (europa.eu)
 • De senaste uppgifterna bekräftar att antalet patienter som är infekterade av resistenta bakterier ökar i hela Europeiska unionen och att antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan. (europa.eu)
 • Detta sker i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget och de relevanta direktiv som rör offentlig upphandling. (europa.eu)
 • De centrala slutsatserna i denna rapport är att även om Europeiska unionen gör framsteg när det gäller att minska vissa miljöbelastningar, är dessa inte tillräckliga för att förbättra kvaliteten på miljön totalt sett och än mer otillräckliga när det gäller att åstadkomma en hållbar utveckling. (europa.eu)
 • Det gemensamma europeiska luftrummet bidrar till utvecklingen. (europa.eu)
 • Tillfälliga tjänster utannonseras internt, för att främja den befintliga personalens karriärutveckling, eller på Europeiska ombudsmannens webbplats. (europa.eu)
 • Tillsammans med Europeiska ombudsmannen utgör de Europeiska ombudsmannanätverket . (europa.eu)
 • Europeiska unionen och USA måste mot bakgrund av detta agera omedelbart. (adaktusson.eu)