• Med syfte att nå sina gemensamma mål har dessa stater frivilligt överfört en del av sin egen suveränitet till unionens sju institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten. (wikipedia.org)
 • Europeiska kommissionen. (wikipedia.org)
 • Företrädare för bland annat medlemsstaternas parlament, stats- eller regeringscheferna, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen deltar i konventet, vars huvuduppgift är att grundligt bereda fördragsändringarna. (wikipedia.org)
 • Om fördragsändringarna dessutom är begränsade till unionens inre politik och inre åtgärder och inte utökar unionens befogenheter, kan Europeiska rådet med enhällighet direkt anta fördragsändringarna efter samråd med Europaparlamentet, kommissionen och, om förslaget rör institutionella ändringar på det monetära området, Europeiska centralbanken, utan att varken något konvent eller någon regeringskonferens sammankallas. (wikipedia.org)
 • Europaparlamentet , Europeiska rådet , Europeiska unionens råd , Europeiska kommissionen , Europeiska unionens domstol , Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten . (wikipedia.org)
 • Delegerade direktiv antas av Europeiska kommissionen för att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt. (wikipedia.org)
 • Genomförandedirektiv antas av kommissionen eller, i vissa fall, Europeiska unionens råd för att fastställa enhetliga villkor för genomförandet av lagstiftningsakterna. (wikipedia.org)
 • Medlemsstaterna ska underrätta Europeiska kommissionen om de genomförandeåtgärder de vidtar och överlämna texten till alla genomförandebestämmelser till kommissionen. (wikipedia.org)
 • Om en medlemsstat inte genomför ett direktiv i sin nationella lagstiftning inom den tidsfrist som direktivet fastställer, kan Europeiska kommissionen föra ärendet vidare till Europeiska unionens domstol. (wikipedia.org)
 • Den beställdes av Europeiska kommissionen som del av granskningen av miljöprogrammet "Mot en hållbar utveckling", det s.k. femte åtgärdsprogrammet för miljön, och är en uppdatering av 1992 års rapport om miljöns status. (europa.eu)
 • Europeiska rådet , som består av medlemsländernas stats- och regeringschefer samt ordföranden i Europeiska kommissionen. (ne.se)
 • Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. (esv.se)
 • Detta inkluderar ett avtal med Europeiska kommissionen om att leverera upp till 400 miljoner doser, med start i början av 2021 efter ett myndighetsgodkännande från den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). (astrazeneca.se)
 • Varje leveranskedja utvecklades med input och investeringar från specifika länder eller internationella organisationer baserat på leveransavtalen, inklusive vårt avtal med Europeiska kommissionen. (astrazeneca.se)
 • Europeiska kommissionen ser till att verksamheten är till hela unionens bästa. (vargarda.se)
 • Glömmer gör man helt att EU är Europeiska Unionen, något betydligt mer och större än EU-kommissionen, eller parlamentet, och långt väldigare i sin kraft och betydelse. (hokmark.eu)
 • Europeiska unionen har gett Sverige och Europa liberaliseringar och en öppenhet som är ovärderlig för vår ekonomi, svenska företags möjlighet till utvecklig och öppna marknader som skapar en daglig dynamik och innovation utan att vare sig kommissionen, parlamentet eller rådet säger ett knyst. (hokmark.eu)
 • Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket ska till Europeiska kommissionen lämna de statistikuppgifter och andra uppgifter som avses i artikel 11.1 och 11.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU, i den ursprungliga lydelsen, och som finns tillgängliga hos respektive myndighet. (karnovgroup.se)
 • Inför mötet i Europeiska rådet (artikel 50) i dag ser kommissionen över EU:s intensiva förberedelser inför en avtalslös brexit, och har utfärdat praktiska riktlinjer för EU-länderna på fem områden. (infoexpress.se)
 • EU-kommissionen är den institution som agerar Europeiska Unionens verkställande organ. (lissabonfordraget.se)
 • Richard Kühnel, som företräder EU-kommissionen i Tyskland, erkänner utan omsvep att sammanslutningens anseende har tagit stryk av den uppenbara förmågan att sköta flyktingkrisen, men slår också fast att opinionen inte befriar unionen från dess ansvar. (samtiden.nu)
 • Europeiska kommissionen gav i slutet av 1994 Europeiska miljöbyrån uppdraget att utarbeta en ny rapport om miljöns status i Europeiska unionen som en uppdatering av 1992 års rapport och som ett bidrag till granskningen av det femte åtgärdsprogrammet för miljön, vilken skall vara genomfört i slutet av 1996. (europa.eu)
 • Återigen har alltså LeoVegas lyckas hamna i nyheterna då företaget lämnat in ett formellt klagomål till Europeiska kommissionen (EG) om Italiens planer på att förbjuda all spelannonsering och sponsring. (svenskkasinon.se)
 • Det innebär att Hanken årligen kan ansöka om stipendiemedel från Europeiska kommissionen att dela ut åt studerande som åker på utbyte till ett europeiskt universitet och som Hanken har ingått avtal om studentutbyte med. (hanken.fi)
 • Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades 1952 genom upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och som syftade till att få slut på krigen i Europa. (wikipedia.org)
 • Kritiker hävdar bland annat att unionen är odemokratisk, byråkratisk och för centraliserad och komplex, medan förespråkarna hävdar att unionen utgör ett viktigt samarbete för att utveckla det ekonomiska och sociala välståndet i Europa samt för att bevara freden sedan andra världskriget. (wikipedia.org)
 • https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_sv. (wikipedia.org)
 • Europeiska Unionen har funnits i någon form under de senaste 60 åren och den har haft stor påverkan inte bara på Europa och dess medlemsländer, utan på hela världen. (eu2001.se)
 • EU är från och med den 1 November 1993 en födragsbunden union mellan 28 demokratier i Europa. (annicastriss.se)
 • EU, eller Europeiska Unionen, är ett beslutsfattande organ i Europa där medlemsstaternas lagar och regleringar samordnas för att underlätta bland annat handel. (lissabonfordraget.se)
 • Europeiska Unionen, förkortat EU, är en union där 28 olika länder och demokratier inom Europa ingår. (republik.nu)
 • Den här unionen skapades den 1 november år 1993 och är en fortsättning på den samarbetsprocess som påbörjades år 1952 i syfte att få slut på krigen runt om i Europa. (republik.nu)
 • Medan andra anser att denna union är absolut nödvändig och enormt viktig för att kunna utveckla välståndet och ekonomin i Europa. (republik.nu)
 • Unionen fick detta pris på grund av att de under 60 år bidragit till fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. (republik.nu)
 • EU grundades i kölvattnet av andra världskriget med det ambitiösa målet att få slut på krigen i Europa.I dag är Europeiska unionen utsatt för hård prövning. (filmochskola.se)
 • For references , please go to https://www.eea.europa.eu/sv/publications/92-827-5263-1-sum/page002.html or scan the QR code. (europa.eu)
 • Utanför Europeiska unionen, helt i linje med rekommendationerna från Europeiska rådet (i synnerhet Helsingfors i december 1999 och Nice i december 2000), fokuserades bankens verksamhet på EU:s grannländer i öst och syd, stöd till anslutningsprocessen och att stärka Europa-Medelhavspartnerskapet. (docplayer.se)
 • I Europa har Hanken signerat bilaterala avtal om studentutbyte med universitet inom ramen för Europeiska Unionens Erasmus-program. (hanken.fi)
 • Utbytet med universitet utanför Europa fungerar på samma sätt som med europeiska universitet. (hanken.fi)
 • Tanken på organiserat samarbete mellan de europeiska staterna väcktes på allvar under mellankrigstiden, men först efter andra världskrigets slut kom de att konkretiseras. (ne.se)
 • I och med det här arbetet får man lära sig mer om den europeiska organisationens samarbete och därmed få mer kunskaper och en större allmänbildning. (mimersbrunn.se)
 • Allt detta utökade samarbete kom att med ett gemensamt namn kallas Europeiska gemenskaperna (EG). (mimersbrunn.se)
 • Avsikten med processen är att främja övergången till stabilitet och marknadsekonomi, främja regionalt samarbete och integrering med Europeiska unionen. (eurooppatiedotus.fi)
 • Den enskilt största förändringen som fördraget medförde var inrättandet av en europeisk union, som innefattade bland annat monetärt och politiskt samarbete. (wikipedia.org)
 • Vissa kritiker hävdar att unionen är odemokratisk, byråkratisk och alldeles för centraliserad och komplex medans förespråkarna påstår att unionen utgör ett viktigt samarbete för att utveckla det ekonomiska och sociala välstånd och behålla detta och bevara freden efter andra världskriget. (annicastriss.se)
 • Unionen upprättades den 1 november 1993 och ersatte då Europeiska gemenskaperna. (wikipedia.org)
 • Europeiska miljöbyrån inrättades 1993 av Europeiska unionen. (europa.eu)
 • Europeiska unionen, EU , benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater sedan 2020). (ne.se)
 • Vid Europeiska rådets toppmöte i Köpenhamn 1993 fastställde medlemsländerna villkoren för EU-medlemskap, de så kallade Köpenhamnskriterierna. (eurooppatiedotus.fi)
 • Fördraget om Europeiska unionen ( EU-fördraget , FEU ), även känt som Maastrichtfördraget och unionsfördraget , är ett av Europeiska unionens fördrag mellan dess medlemsstater som undertecknades den 7 februari 1992 i Maastricht , Nederländerna , och trädde i kraft den 1 november 1993 . (wikipedia.org)
 • Trots dessa framgångar fram till dags datum väljer ett medlemsland som Storbritannien att lämna unionen efter en inrikes omröstning. (eu2001.se)
 • Det är inte bara Storbritannien, som första medlemsland att lämna unionen, som visat sitt missnöje. (eu2001.se)
 • Därefter bedömde stats- och regeringscheferna framstegen i förhandlingarna om Storbritanniens utträde vid ett extra möte i Europeiska rådet (artikel 50) där Storbritannien inte deltog. (valtioneuvosto.fi)
 • Storbritannien, formellt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (engelska: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, allmänt känt som United Kingdom, UK eller Britain), är en suverän stat som ligger utanför nordvästra kusten av den europeiska kontinenten. (centerofcultures.info)
 • Storbritannien är en union bestående av fyra områden: England, Wales, Nordirland och Skottland. (centerofcultures.info)
 • Hittills har ingen stat valt att lämna unionen, men där emot så ansökte Storbritannien om utträde år 2017. (republik.nu)
 • Storbritannien är ju även en ganska stor del av unionen, och när de faktiskt träder ur till slut så kommer detta att få stora konsekvenser för alla övriga medlemsländer. (republik.nu)
 • Sveriges roll i Europeiska unionen Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (riksdagen.se)
 • Det har givetvis påverkat beslutsfattare inom Europeiska Unionen och till våren 2018 hade ett antal scenarier om unionens framtid spånats fram där fokus låg inom aktuella områden som berör medlemsländerna. (eu2001.se)
 • Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. (wikipedia.org)
 • EU-samarbetet har varit föremål för omfattande diskussioner och utgör en kontroversiell fråga i stora delar av unionen. (wikipedia.org)
 • Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. (regeringen.se)
 • Det ursprungliga fördraget innebar stora förändringar i det europeiska samarbetet. (wikipedia.org)
 • Därmed utökades det europeiska samarbetet till att omfatta utrikes- och säkerhetspolitik och rättsliga och inrikes frågor . (wikipedia.org)
 • Den nya unionen innebar att det europeiska samarbetet utökades till att omfatta monetära, polisiära och rättsliga frågor liksom utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. (wikipedia.org)
 • Europeiska unionen är den mest långgående överstatliga samarbetet i världen. (annicastriss.se)
 • Samarbetet mellan medlemsstaterna har varit föremål för omfattande diskussioner som har utgjort kontroversiella frågor i stora delar av unionen. (annicastriss.se)
 • Undervisnings- och kulturministeriet deltar i det kulturrelaterade samarbetet i internationella organisationer samt i beredningen av ärenden i Europeiska unionen. (minedu.fi)
 • Erasmus-programmet firade 30 års jubileum år 2017 och anses vara ett av de projekt som verkligen har varit framgångsrikt i det europeiska samarbetet. (hanken.fi)
 • Förmåga att förklara och analysera de sätt på vilka EU utövar inflytande över politik och policy i medlemsländerna, samt hur medlemsländernas agerande påverkar den gemensamma europeiska politiken. (ltu.se)
 • En anslutning till EU innebär att Sverige, liksom övriga medlemslän- der, har att överlåta viss beslutanderätt till främst Europeiska gemenska- pen, EG. (lagen.nu)
 • Ett år efter att fördraget trädde i kraft, utvidgades unionen till att även omfatta Finland , Sverige och Österrike . (wikipedia.org)
 • Ett direktiv är en typ av bindande unionsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. (wikipedia.org)
 • Kursen är en introduktion till den Europeiska Unionens funktionssätt och institutioner, med särskilt fokus på EU: s inflytande över politiska beslut och utveckling inom såväl som utanför medlemsstaterna ur ett flernivåperspektiv. (ltu.se)
 • De beteckningar som används och presentationen av materialet i denna rapport uttrycker inte något som helst ställningstagande från Europeiska gemenskapen eller Europeiska miljöbyrån vad beträffar den juridiska status som något land, territorium, stad eller område, eller någon myndighet har, eller vad beträffar regleringen av gränser dem emellan. (europa.eu)
 • Året efter bildades Europeiska atomenergi gemenskapen (Euratom) och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). (mimersbrunn.se)
 • Europeiska gemenskapen inrättas och ersätter Europeiska ekonomiska gemenskapen . (wikipedia.org)
 • Om villkoren för Europeiska gemenskapernas pensionssystem stadgas i Rådets förordning om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (Rådets förordning nr 259/68, nedan personalförordningen) och i dess bilagor. (vero.fi)
 • Person som anställs hos Europeiska gemenskaper har med stöd av personalförordningens bilaga VIII artikel 11 punkt 2 rätt till att överföra det försäkringsmatematiska värdet av sitt eventuella på det nationella pensionssystemet baserande pensionsskyddet till Europeiska gemenskapernas pensionssystem. (vero.fi)
 • Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen) tillämpar och tolkar lagar och regler. (vargarda.se)
 • Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 3 042 miljoner kronor i maj. (esv.se)
 • Detta framgår av en opinionsundersökning om den tyska befolkningens syn på unionen som EU-kommissionens kontor i Berlin offentliggjorde i går, tisdag. (samtiden.nu)
 • 1 Näringsutskottets utlåtande 2011/12:NU7 Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om audiovisuella verk i Europeiska unionen (KOM(2011) 427). (docplayer.se)
 • 4 Redogörelse för ärendet Ärendet och dess beredning Kammaren hänvisade den 8 september 2011 Europeiska kommissionens grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen (KOM (2011) 427) till näringsutskottet. (docplayer.se)
 • Länkar till institutionernas dokumentregister, kommissionens grön- och vitböcker, material från Europeiska rådets möten, förberedande handlingar från Ministerrådets arbetsgrupper m.m. på EU:s webbplats. (uu.se)
 • Söktjänst från Europeiska kommissionens bibliotek. (uu.se)
 • Mera information om Erasmus+ (som programperioden 2014-2020 heter) hittar du på Europeiska kommissionens websidor . (hanken.fi)
 • Den rättsliga grunden för direktiv återfinns i artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt: Eftersom direktiven kräver att medlemsstaterna införlivar dem i den nationella lagstiftningen, skiljer de sig väsentligen från förordningar i sin rättsliga form och används för lagstiftning på unionsnivå som inte kräver enhetlig utformning. (wikipedia.org)
 • Rapporten omfattar medlemsstaterna i Europeiska unionen och är baserad på data från många källor, bl.a. (europa.eu)
 • Europeiska unionens råd (Ministerrådet) representerar medlemsstaterna. (vargarda.se)
 • I detta betänkande behandlas utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen. (riksdagen.se)
 • Utskottet tillstyrker regeringens förslag i budgetpropositionen om att anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen ska uppgå till 30 637 317 000 kr 2011. (riksdagen.se)
 • Riksdagen anvisar anslag för 2011 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen i enlighet med bilaga 2. (riksdagen.se)
 • Riksdagen fastställde den 8 december 2010 ramen för utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen till 30 637 317 000 kr (bet. 2010/11:FiU1). (riksdagen.se)
 • Unionen bär huvudansvaret för att den europeiska integrationsprocessen som påbörjades 1952 ska fullföljas efter upprättandet av den europeiska kol- och stålgemenskapen. (annicastriss.se)
 • 1952 fick den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) en kommission eller verkställande institution, med namnet "Höga Myndigheten. (lissabonfordraget.se)
 • Europeiska unionens domstol (EU-domstolen). (uu.se)
 • Protokoll nr 5 om Europeiska investeringsbankens stadga och protokoll nr 28 om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och EUF-fördraget. (europa.eu)
 • EIB ska också bidra till att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (artikel 175 i EUF-fördraget och protokoll nr 28). (europa.eu)
 • En ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta som verkar runt om i världen med dess värden och bland annat ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik är unionens motto. (annicastriss.se)
 • Europeiska unionen har blivit en viktig politisk och ekonomisk enhet. (eswc.se)
 • Presidentens översikt Förutom den stora verksamhetsvolymen koncentrerade banken sina insatser på att fullfölja dess huvuduppgift, som är att främja social och ekonomisk sammanhållning inom unionen (73 % av bankens utlåning inom unionen gick till att stödja investeringar i de mindre gynnade regionerna). (docplayer.se)
 • Den handlar om mer integrering, en social union, en politisk union, en ekonomisk union. (jmm.nu)
 • Diskuterar penningpolitik med Europeiska centralbanken . (europa.eu)
 • Ett konvent är ett tillfälligt organ som sammankallas i samband med fördragsändringar inom Europeiska unionen. (wikipedia.org)
 • Detta organ fungerade som en myndighet innehavande överstatlig verkställande makt inom denna union. (lissabonfordraget.se)
 • De politiska och ekonomiska utmaningarna, den sociala och kulturella utvecklingen och den allmänna utvecklingen i alla europeiska länder har spelat en viktig roll för att påverka Europeiska unionens utveckling. (eswc.se)
 • Även om den politiska integrationen mellan de länder som är inblandade i den ekonomiska unionen är en stor sak, har den politiska och sociala integrationen varit mindre. (eswc.se)
 • Ett direktiv träder i kraft tjugo dagar efter att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, om inget annat föreskrivs i direktivet. (wikipedia.org)
 • Europeiska unionens officiella webbplats. (uu.se)
 • Forskningsmaterial och dokumentation om den europeiska integrationens historia, som bl.a. ger bakgrund till fördragens tillkomst. (uu.se)
 • I personalförordningens bilaga VIII artikel 12 har man bestämt om förfarandet i sådana situationer där personen har intjänat pensionsrätt i Europeiska unionens pensionssystem, men han eller hon inte har rätt till pension som ska betalas av Europeiska unionens pensionssystem, eftersom tjänstgöring hos gemenskaperna har varat kortare tid än tio år. (vero.fi)
 • Utgiftsområde 27 handlar alltså om Sveriges betalningar till Europeiska unionens allmänna budget. (riksdagen.se)
 • Fördraget utgör ett av unionens grundfördrag, och fastslår de övergripande bestämmelserna om Europeiska unionen, i synnerhet dess principer och mål, utrikes- och säkerhetspolitik och hur fördragen kan ändras. (wikipedia.org)
 • Fördraget om Europeiska unionen innebar två förändringar, dels inrättandet av helt nya bestämmelser om utrikes- och säkerhetspolitik och rättsliga och inrikes frågor , dels förändringar i det regelverk som återfanns i de gamla grundfördragen. (wikipedia.org)
 • I anvisningen behandlas även skattskyldigheten för vissa specialgrupper (personer som tjänstgör vid Finlands utrikesrepresentation eller Business Finland Ab, övriga fast statsanställda, anställda vid internationella organisationer, Europeiska unionens personal och personer som arbetar på finska fartyg). (vero.fi)
 • Finlands viktigaste samarbetsorganisationer inom konst och kultur är Europeiska unionen, Europarådet och UNESCO. (minedu.fi)
 • Följer beslutsfattandet inom Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. (uu.se)
 • De centrala slutsatserna i denna rapport är att även om Europeiska unionen gör framsteg när det gäller att minska vissa miljöbelastningar, är dessa inte tillräckliga för att förbättra kvaliteten på miljön totalt sett och än mer otillräckliga när det gäller att åstadkomma en hållbar utveckling. (europa.eu)
 • I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2014 i enlighet med 9 kap. (regeringen.se)
 • Verksamheten i Europeiska unionen under 2015, Skr. (regeringen.se)
 • 6 Verksamhetsområden och översikt 2000 Verksamheten under 2000 kännetecknades framför allt av att EIB-gruppen inrättades samt av riktlinjerna från Europeiska rådet i Helsingfors (december 1999) och Lissabon (mars 2000) där förberedelserna av utvidgningen och utvecklingen av kunskaps- och innovationssamhället betonades. (docplayer.se)
 • 00 Den 23 juni 2016 så har England omröstning om de ska säga upp medlemskapet i Europeiska Unionen och bli självständiga. (jmm.nu)
 • 00 Den 23 juni 2016 så är det dags för omröstning för engelska folket om de ska stanna kvar eller inte i den Europeiska Unionen. (jmm.nu)
 • Fördraget ledde till bildandet av Europeiska unionen och var resultatet av flera separata förhandlingar för en monetär och politisk union. (wikipedia.org)
 • På flera håll var ratificeringen av fördraget kontroversiell på grund av att det upprättade en politisk union. (wikipedia.org)
 • 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svenskt medlemskap i den europeiska bankunionen och tillkännager detta för regeringen. (riksdagen.se)
 • Förhandlingarna om ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen (EU) bör kunna vara avslutade under våren 1994. (lagen.nu)
 • Direktiv följer, i likhet med övriga unionsakter, de bestämmelser om utformning som har antagits av Europeiska unionens publikationsbyrå. (wikipedia.org)
 • Britter väntas slippa visum i Schengenområdet efter det förmodade utträdet ur Europeiska unionen sedan detta antagits av EU-parlamentets justitieutskott. (gp.se)
 • Europeiska unionens ministerråd har beslutat att bevilja visumfrihet för medborgare i Serbien, Montenegro och Makedonien som har nationella biometriska pass. (eurooppatiedotus.fi)
 • Jag är också glad över att Tusk i sitt förslag framhäver behovet av att skapa en starkare länk mellan den europeiska agendan och det nationella beslutsfattandet. (valtioneuvosto.fi)
 • Det gemensamma europeiska luftrummet bidrar till utvecklingen. (europa.eu)
 • Agendan innefattar Europeiska rådets möten, extra möten för stats- och regeringscheferna samt de ärenden som behandlas vid mötena fram till sommaren 2019. (valtioneuvosto.fi)
 • Centrala verktyg i Europeiska unionens klimatpolitik är utsläppshandeln, skyldigheterna i ansvarsfördelningssektorn samt främjandet av förnybar energi och energieffektivitet. (finland.eu)
 • Målet för Europeiska unionens kultursamarbete är att stöda mångfalden inom kulturen samt att göra kulturen tillgänglig för alla. (minedu.fi)
 • Eftersom ett medlemskap kräver att grundlagen ändras lämnas här förslag till sådana ändringar som bedöms nödvändiga för att ett medlemskap skall vara möjligt om folket i en omröstning gett sitt bifall till inträde i unionen. (lagen.nu)
 • Ytterligare några europeiska länder förhandlar om medlemskap. (vargarda.se)