• Prix Europa är en festival för produktioner inom TV , radio och Internet , som sedan 1987 hålls i olika europeiska städer. (wikipedia.org)
 • I Göteborgsprotokollet till konventionen om långväga gränsöverskridande föroreningar (LRTAP), utarbetad inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa, och i EU:s direktiv om nationella utsläppstak (2001/81/EG) fastställs årliga utsläppsgränser för europeiska länder för luftföroreningar, inklusive de föroreningar som ansvarar för försurning, eutrofiering och marknära ozon. (europa.eu)
 • I en ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) bekräftas att vattenanvändningen är ohållbar på många håll i Europa. (europa.eu)
 • Under istiden var de nordligaste delarna obeboeliga och befolkningen levde i refugier i södra och sydöstra Europa, efter istiden expanderade de europeiska stammarna norrut. (wikipedia.org)
 • priset till det civila samhället, det civila samhällets dagar, ungdomsplenarsessionen Ditt Europa, din mening och Europeiska medborgarinitiativets dag. (europa.eu)
 • Breda kunskaper om det svenska regelverket, med europeiska perspektiv Europa, staten och den offentliga rätten består av fyra delkurser: EU-rättens grunder, Staten och företagandets villkor, Europarätt: Mänskliga fri- och rättigheter och Rättsstat och offentlig rätt. (sh.se)
 • Efter valet 2004 gick partiet samman med Europeiska demokratiska partiet för att bilda en gemensam politisk grupp i Europaparlamentet, Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa . (wikipedia.org)
 • Europeiska regionkommittén (ReK) konstaterar i sitt yttrande om programmet för ett digitalt Europa att ett effektivt genomförande av framtidens smarta och hållbara digitala lösningar kräver europeiska partnerskap mellan pionjärregioner och pionjärkommuner samt digital infrastruktur av hög kvalitet. (europa.eu)
 • Bland annat kan man beskåda sex olika Europeiska örn-arter just här och åtta olika Europeiska hackspettsarter av de nio sorter som finns i Europa. (lidingoof.nu)
 • Portalen "Ditt Europa - Företag" gör det möjligt för de europeiska företagarna att få direkt tillgång till den information de behöver, bl.a. genom att tillhandahålla uppgifter om gällande bestämmelser, inte bara inom EU utan även i de olika medlemsländerna. (europa.eu)
 • Ett par viktiga rättsakter där föroreningsgränsvärden fastställts för hela EU är bland annat 2008 års direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa (2008/50/EG) och 1996 års ramdirektiv om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten (96/62/EG). (europa.eu)
 • I hela Europa har människor nu också mindre förtroende för sina regeringar än tidigare. (europa.eu)
 • Viking dominerar på floder i Europa, Afrika och Asien och har hela 40 fartyg i sin flotta. (aftonbladet.se)
 • Hubben är tänkt att samla forskningslaboratorier från hela Europa till ett gemensamt nätverk för artificiell intelligens där människan står i centrum. (umu.se)
 • Dessutom kommer Ford att producera ansiktsmasker för användning i sina anläggningar i hela Europa. (borasbil.se)
 • Eurokrisen och de sociala nedskärningarna har provocerat fram protester som skakat etablissemanget i hela Europa. (arbetartidningen.se)
 • Flygplatser runt om i Europa har också drabbats av stora problem med tusentals inställda flighter som följd. (aftonbladet.se)
 • Senare blev Europa ett begrepp för Greklands fastland, och runt 500 f.Kr. (wikipedia.org)
 • Runt om i Europa använder sig människor av digitaliseringens möjligheter för att handskas med sociala utmaningar. (di.se)
 • IKEA gav sig nyligen in i hemelektronik-branschen med IKEA Uppleva och nu verkar det som om man är på väg in på ytterligare en marknad då man enligt Financial Times planerar att bygga åtminstone hundra budgethotell runt om i Europa. (feber.se)
 • Antalet B61 i Europa ska vara runt 200. (cornubot.se)
 • Det innebär att runt 500 avgångar ställs in runt om Europa. (aftonbladet.se)
 • Drygt 375 miljoner väljare runt om i Europa ska utse 736 ledamöter till EU:s enda folkvalda församling. (temaasyl.se)
 • Xiaomi växte friskt med 73 % upp till en marknadsandel på 10,5 % och 5,5 miljoner levererade smarta mobiler i Europa under Q3 2019. (swedroid.se)
 • Under 2019 riktas mycket fokus på EU och Europa. (umu.se)
 • Det känns därför naturligt att också vi som universitet riktar blickarna mot Europa och EU under 2019. (umu.se)
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01975R0337-20041221&qid=1430722459735&from=SV [läst den 23.5.2011]. (europa.eu)
 • Europa var öppet och länder som Sverige och Tyskland sa: välkomna. (aftonbladet.se)
 • Under hösten 2014 och den gångna vintern konstaterades högpatogen fågelinfluensa, som alltså orsakar kraftiga symtom, i Europa i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Italien och Ungern. (evira.fi)
 • Tungt snöande och iskalla temperaturer har under veckan lamslagit delar av Europa. (aftonbladet.se)
 • I miljöbyråns nya rapport " Water resources across Europe - confronting water scarcity and drought " (Vattenresurser i Europa - att ta itu med problemen med vattenbrist och torka) betonas att vattenbristen fortfarande är störst i södra Europa, men att problem med tillgång till tillräckliga mängder vatten av god kvalitet för att täcka samhällets behov (s.k. vattenstress) börjar uppstå även i delar av norra Europa. (europa.eu)
 • Olagligt uttag av vatten, ofta för användning inom jordbruket, är vanligt förekommande i vissa delar av Europa. (europa.eu)
 • EU-omfattande ekosystem för högpresterande datorsystem kan utvidgas med hjälp av programmet för ett digitalt Europa så att de omfattar alla delar av den vetenskapliga och industriella värdekedjan", förklarar Markkula. (europa.eu)
 • Med uppropet vill forskarna uppmana politiker och ledare i Europa att öka insatserna för avancerad forskning och innovation inom artificiell intelligens, inte minst för att möta de stora investeringar som Kina och USA gör. (umu.se)
 • Våra fackliga ledare i Europa har kommit överens om långsiktiga åtgärder för bästa möjliga skydd för våra anställda, som sträcker sig utöver de nationellt föreskrivna åtgärderna och gäller alla våra anläggningar i Europa, säger Martin Henning, ordförande Works Council på Ford Europa. (borasbil.se)
 • EESK:s 329 ledamöter är indelade i tre grupper: Arbetsgivargruppen, Arbetstagargruppen och Mångfald Europa. (europa.eu)
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SV:PDF [läst den 26.4.2010]. (europa.eu)
 • Europa 2020: En ny europeisk strategi för sysselsättning och tillväxt. (europa.eu)
 • Alla nyheter om fotbollsturneringen UEFA Europa League 2016/2017 (tidigare UEFA-cupen) hittar du samlade här på Sportbladet! (aftonbladet.se)
 • november 2017 om at opretholde referencen i Den Europæiske Unions Tidende for den harmoniserede standard EN 13341:2005+A1:2011 »Termoplastiske tanke til overjordisk opbevaring af fyringsolie, petroleum og dieselolie til boliger« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 1 annulleres. (europa.eu)
 • november 2017 om at opretholde referencen i Den Europæiske Unions Tidende for den harmoniserede standard EN 12285-2:2005 »Fabriksfremstillede ståltanke« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 2 annulleres. (europa.eu)
 • För den politiska gruppen i Europaparlamentet med samma namn, se Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa . (wikipedia.org)
 • [ 3 ] I november 2012 antog partiet sitt nuvarande namn, "Alliansen liberaler och demokrater för Europa", för att göra kopplingen till den politiska gruppen i Europaparlamentet tydligare. (wikipedia.org)
 • Europa, staten och den offentliga rätten är för dig som vill lära dig mer om regelverket rörande den offentliga förvaltningen i Sverige. (sh.se)
 • Bara två länder i Europa installerade mer vindkraft än Sverige under 2014. (forvarmt.se)
 • Magnus Stenbeck, Institutionen för klinisk neurovetenskap och Forskningsdatautredningen (U 2016:04) höll i april 2018 en serie föreläsningar om dataskydd i Europa och Sverige, främst dataskyddsförordningen GDPR. (ki.se)
 • Information till vårdpersonal om studien Mer och Mindre Europa. (ki.se)
 • Vill du delta i Mer och Mindre Europa? (ki.se)
 • Häromdagen var det stört omöjligt att ladda upp bilder med Europa 2:s sega uppkoppling (vilket i och för sig inte är unikt för just detta fartyg, internet är något som kryssningsbranschen måste bli bättre på). (aftonbladet.se)
 • Ryssland har också ca 2 500 strategiska kärnvapen, varav ca 2 000 är placerade i Europa. (cornubot.se)
 • Europa har cirka 750 miljoner (2016) invånare och mer än 90 procent av invånarna talar språk som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. (wikipedia.org)
 • Under 2016 ställdes 800 miljoner euro till förfogande för gränsöverskridande energiinfrastruktur från Fonden för ett sammanlänkat Europa . (europa.eu)
 • Wikimedia Commons har media som rör Europa Passage . (wikipedia.org)
 • Den centrala frågan är hur man kan göra programmet för ett digitalt Europa så attraktivt att kommunerna och regionerna - med sina företag, universitet och invånare - påskyndar Europas digitala och ekonomiska omvandling och väsentligt ökar de offentliga och privata investeringarna. (europa.eu)
 • Missa inte mitt reportage i nya numret av tidningen Resa , från kryssningen med Europa 2 för några veckor sedan, som ni då kunde följa live här på bloggen . (aftonbladet.se)
 • Pål Steigans artikel 3/2 2016 https://steigan.no/2016/02/03/massiv-usa-opprustning-i-europa/ . (steigan.no)
 • I maj-juni 2016 lade EU-kommissionen fram två reformpaket med sju lagförslag i syfte att reformera EU:s asylsystem och skapa fler lagliga och säkra vägar till Europa. (migrationsinfo.se)
 • gränsen mellan Europa och Nordamerika går i havet mellan Island, som tillhör Europa, och Grönland, som tillhör Nordamerika. (wikipedia.org)
 • Spelet återutgavs till Virtual Console i Nordamerika den 17 mars 2008 och i Europa den 5 september samma år till Wii , och i båda världsdelarna den 6 juni 2013 till Wii U och i Nordamerika den 27 juni 2013 till Nintendo 3DS . (wikipedia.org)
 • Trenden att de sittande regeringarna förlorar på krisen återkommer även i norra Europa. (arbetartidningen.se)
 • 2018-08-20] Forskning inom artificiell intelligens med människan i centrum måste stärkas i Europa. (umu.se)
 • Europa Passage är namnet på en av Hamburgs mest centrala gallerior . (wikipedia.org)
 • Före 1300-talet nämns namnet Europa sällan i skriftliga källor. (wikipedia.org)
 • Kommissionen föreslår att det nya programmet för ett digitalt Europa bör investera 9,2 miljarder euro under perioden 2021-2027 i att förbättra EU:s internationella konkurrenskraft samt utveckla och stärka EU:s strategiska digitala kapacitet. (europa.eu)
 • Kommunerna och regionerna måste vara föregångare i programmet för ett digitalt Europa. (europa.eu)
 • I Europa upptäcktes dessutom högpatogen fågelinfluensa av typ H5N1 i Bulgarien. (evira.fi)
 • Ryanair hade även under sommaren problem med upprepade strejker runtom Europa. (aftonbladet.se)
 • Kolla vilket Europa Experience som ligger närmast dig och ta reda på mer. (europa.eu)
 • Just nu är Europa 2 ute på sin första kryssning efter varvsbesöket, en åtta dagars Hamburg-Hamburg med stopp i Nederländerna, Belgien och Frankrike. (aftonbladet.se)
 • De är i alla fall ense om att antalet har ökat dramatiskt, trots försöken att hålla dem borta från Europa, Frankrike och Calais, och trots besked från självaste presidenten att Djungeln snart ska rivas. (aftonbladet.se)
 • Läs de senaste nyheterna och pressmeddelandena från EESK https://www.eesc.europa.eu/sv/news-media/news , https://www.eesc.europa.eu/sv/news-media/press-releases . (europa.eu)
 • Syftet är att skapa säkra och lagliga vägar till Europa, avlasta tredjeländer som tar emot ett stort antal asylsökande och utforma gemensamma EU-regler för vidarebosättning. (migrationsinfo.se)
 • Under hösten 2014 och den gångna vintern konstaterades högpatogen fågelinfluensa av typ H5N8 i Europa hos både fjäderfä och vilda sjöfåglar. (evira.fi)