• Information om etik kan handla om vilka etiska normer som ligger till grund för avgörande beslut i samhället, vilka etikfrågeställningar som aktualiseras, vilken etikforskning som bedrivs, vilka etikfrågor som debatteras, vilka argument för och emot som framförs, hur etikfrågorna rangordnas samt hur etik prioriteras och hanteras allmänt i organisationer och i samhället. (ki.se)
 • en senare kartläggning av " lokala etikgrupper där medicinsk-etiska frågor kan tas upp till diskussion" genomfördes av Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd (EAR) 2008. (ki.se)
 • Om nej, hur behandlas inom ert landsting/region de vårdetiska/medicinsk-etiska frågor som uppkommer i sjukvården? (ki.se)
 • Inom Region Halland, Stockholm läns landsting och Landstinget i Uppsala län finns lokala etikgrupper på sjukhus/universitetssjukhus som hanterar medicinsk-etiska frågor. (ki.se)
 • Statens medicinsk-etiska råd (Smer) tog i slutet av 2016 initiativet till att göra en kunskapssammanställning om dödshjälp. (sls.se)
 • Ytterligare lagar, riktlinjer och etiska koder som reglerar forskning och kan påverka forskningsdokumentation finns samlade på Vetenskapsrådets sida CODEX - Regler och riktlinjer för forskning . (ki.se)
 • Läkaresällskapet publicerar genom Etikdelegationen etiska riktlinjer som vägledning och stöd i läkarens vardag. (sls.se)
 • undersöker David Hoff den kraftiga ökningen av antalet verksamma etiska kommittéer i Sverige från 1980-talet och framåt. (lu.se)
 • Etiska kommitteer har ett ansvar för patientinformationen. (ki.se)
 • Vi har därför alla ett ansvar att göra etiska val utifrån vårt uppdrag, - att utveckla karate som en idrott för alla. (swekarate.se)
 • Hos internationella standardiseringsorganisationen ISO har en nybildad arbetsgrupp ansvar för att utreda standardiseringsbehovet inom hela AI-ekosystemet, allt från begrepp och definitioner till tekniska lösningar och sociala och etiska aspekter. (sis.se)
 • De etiska kommittéerna analyseras också utifrån ett rättssociologiskt styrningsperspektiv inspirerat av Per Stjernquists syn på sociala styrningsformer, Niklas Luhmanns systemteori och Émile Durkheims moralvetenskap. (lu.se)
 • Inom Add AI intresserar vi oss främst för de sociala, juridiska och etiska aspekterna av AI. (sis.se)
 • Samhället vilar på ett antal etiska värden. (ki.se)
 • Mot denna teoretiska bakgrund finner författaren att etiska kommittéer har utvecklats till specialiserade styrningsformer som konkurrerar med rätten. (lu.se)
 • Den rådgivande etiska kommitténs (förkortad REKO) uppdrag är att ge vägledning och råd samt att utbilda lärare, forskare och studenter i forskningsetiska frågor. (mdh.se)
 • 5 ETISKA KODEN VÅR VERKSAMHET Konståkningen följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. (docplayer.se)
 • Etiska kommittéer kommer också att kontrollera att prövningen genomförs i enlighet med god klinisk praxis (Good Clinical Practice) (det vill säga ett antal internationellt accepterade regler för att skydda personer som deltar i en prövning). (heartfailurematters.org)
 • Se till att ditt företag har läst, förstått och är överens med Svemins stadgar , Svemin etiska regler och Svemins dammsäkerhetspolicy . (svemin.se)
 • Ytterligare lagar, riktlinjer och etiska koder som reglerar forskning och kan påverka forskningsdokumentation finns samlade på Vetenskapsrådets sida CODEX - Regler och riktlinjer för forskning . (ki.se)
 • Deklarationen är att likna vid en förlaga till Läkarförbundets etiska regler. (it-halsa.se)
 • Svemins viktigaste dokument är branschens Etiska Regler. (svemin.se)
 • Företaget ska verka för att även entreprenörer verksamma hos företaget följer dessa etiska regler. (svemin.se)
 • Företaget ska sörja för att anställda ges lämplig utbildning i syfte att öka deras kompetens och motivation så att företaget ska kunna leva upp till dessa etiska regler. (svemin.se)
 • Företaget ska verka för forskning och utveckling som främjar gruvnäringen och dessa etiska regler. (svemin.se)
 • Som globalt företag med verksamhet i över 100 länder vill vi ha en effektiv företagsstyrning, följa lagar, regler och etiska riktlinjer i hela organisationen. (baxter.se)
 • Föreningarna är självständiga men verkar enligt Prostatacancerförbundets normalstadgar och etiska regler. (prostatacancerforbundet.se)
 • Den 8 november bjöd Smer in till årets etiska dag med namnet 'Autonomi till varje pris - etiska aspekter på patientinflytande och integritet. (smer.se)
 • Uppdraget är utformat så att eleverna sätter sig in i olika forskningsområden för att diskutera och värdera dem utifrån nytta och etiska aspekter. (skolverket.se)
 • Forskarna ansågs inte längre själva kunna bedöma forskningsprojektens etiska aspekter. (vardfokus.se)
 • SMER vill med denna skrivelse rikta uppmärksamhet mot de etiska frågor som den nya nanoforskningen aktualiserar och understryka vikten av att etiska aspekter beaktas i utformningen av framtida statliga insatser för forskning och utveckling. (bionicgate.com)
 • SMER har utöver detta kontinuerligt tagit del av nanoetiska publikationer samt deltagit i diskussioner om etiska aspekter på nanoteknik, bl.a. vid återkommande möten med de bioetiska råden inom EU (sk. (bionicgate.com)
 • Hans mål är etiska befordran av kvalitet för alla aspekter av kroppen modifiering från samvete till vetenskap. (brnskll.com)
 • En lösnings konsekvenser bör bedömas utifrån kriterier om fördelning och andra etiska aspekter. (naturvardsverket.se)
 • Provtagning, diagnostik, bedömnings-instrument och upprättande av sårbehandlingsplan ingår också liksom etiska, rättssäkra och hälsoekonomiska aspekter. (hv.se)
 • Vaccinet är ännu inte licensierat, men har accepterats av nationella myndigheter och etiska kommittéer. (bt.se)
 • Det betyder att fler ebolapatienter i Västafrika kommer att kunna få behandlingen när nationella myndigheter och oberoende etiska kommittéer har gett sitt godkännande. (lakareutangranser.se)
 • De frågor som ställdes på vår ansökan från myndigheter och nationella etiska kommittéer besvarades snabbt utan att göra avkall på noggrannhet. (spotlightstockmarket.com)
 • Kliniska prövningar utvärderas noggrant av utsedda etiska kommittéer och statliga tillsynsmyndigheter för läkemedel för att se till att prövningen ger ett giltigt svar på frågan det är tänkt att besvara (oftast om behandlingen fungerar utan alltför många biverkningar). (heartfailurematters.org)
 • Nödvändiga tillstånd, både från Läkemedelsverket och från lokala etiska kommittéer, har redan inhämtats och från det amerikanska läkemedelsverket FDA är intresset enormt. (lakemedelsvarlden.se)
 • Hans lokala WISE charterkommitté skulle hjälpa honom att lösa denna situation med hjälp av etiska verktyg och hjälpa honom att genomföra grundläggande L. Ron Hubbard administrativa principer via Model of Admin Know-How-arbetsboken, så att den verkliga källan till situationen tas upp. (wise.org)
 • Vi försöker alltid utse lokala kommittéer och ledare bland de drabbade som är med och organiserar verksamheten. (svenskakyrkan.se)
 • Etiska kommittéer, med en grupp "experter", har också denna typ av "top-down"- perspektiv. (oru.se)
 • Scenariot för rollspelet är att eleverna är ledamöter och experter i kommittéer som arbetar på uppdrag för stiftelsen LifeScience. (skolverket.se)
 • ICOM:s etiska kod The ICOM Code of Ethics for Museums är en internationellt respekterad kod som medlemmarna förbinder sig att följa. (wikipedia.org)
 • Konståkningen följer Internationella Skridskounionens Etiska kod (Code of Ethics). (docplayer.se)
 • Utredningar tillsattes, och intitiativ togs till forskningsetiska kommittéer. (vardfokus.se)
 • ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor, 15. (riksdagen.se)
 • De frågar sig varför omfattande styrsystem och organisatoriska förändringar införs, som i mycket hög grad påverkar handläggningen av de enskilda patienterna, utan vetenskapligt underlag, utan förhandsgodkännande av forskningsetiska kommittéer och utan systematisk kritisk uppföljning och lärande? (blogspot.com)
 • Den rådgivande etiska kommitténs (förkortad REKO) uppdrag är att ge vägledning och råd samt att utbilda lärare, forskare och studenter i forskningsetiska frågor. (mdh.se)
 • Den etiska koden omfattar även museernas roll i samhället, de intressekonflikter museer och museiverksamma kan hamna i samt vilket förhållningssätt museiverksamma och huvudmän har att iaktta i sin verksamhet. (wikipedia.org)
 • Svenska ICOM är den äldsta av ICOM:s nationella kommittéer [ källa behövs ] och har (2019) 119 institutionella medlemmar samt 835 individuella medlemskap. (wikipedia.org)
 • Etikkommittén som hanterar etiska frågeställningar i verksamheten. (apfond6.se)
 • Vi har byggt upp en stabil grund i frågor om integritet och regelefterlevnad som hjälper våra anställda att göra korrekta och etiska bedömningar i verksamheten och att vidta lämpliga, lagliga åtgärder. (baxter.se)
 • Forskargruppen föreslår att avelsföretagen inrättar etiska kommittéer bestående av forskare, representanter för allmänheten, och etiker som hjälper dem att göra rätt avvägningar. (mistra.org)
 • Representanter från SMER lyfte de etiska aspekterna angående nanoteknik. (smer.se)
 • Representanter från nationella etikråd från hela världen deltog, den 26-28 September, i ett globalt etikmöte i Tunis, för att diskutera aktuella etiska frågor. (smer.se)
 • Information om personer som är utsedda till fakultetens representanter i universitetets centrala råd och kommittéer. (lnu.se)
 • Om detta handlar en ny tvärvetenskaplig artikel som beskriver forskningsläget utifrån tidigare publicerad litteratur och bidrar med etiska reflektioner kring detta. (slu.se)
 • Detta inkluderar nödvändiga godkännande från relevanta etiska kommittéer före inledningen av forskningsprojektet. (ki.se)
 • Den 8 oktober träffade medlemmar från Smer gymnasieelever för att diskutera etiska frågor kring assisterad befruktning. (smer.se)
 • Den 8 november 2012 bjuder Smer in till årets etiska dag vid Rosenbads konferenscenter i Stockholm! (smer.se)
 • Varaktiga grupper inrättar kommittéer och koder för att säkerställa sin överlevnad. (wise.org)
 • Deklarationen är en samling etiska principer kring medicinsk forskning som omfattar människor, inklusive forskning på identifierbart mänskligt material och data. (it-halsa.se)
 • Då djurens välfärd alltid har högsta prioritet bevakar PtK att etiska krav upprätthålls i samband med prov- och tävlingsverksamhet. (skk.se)
 • Till skillnad från många utländska rapporter och strategier om nanoteknik ägnar emellertid Vinnova och Kemikalieinspektionen mycket begränsad uppmärksamhet åt de etiska problem som måste beaktas i den fortsatta forskningen och utvecklingsarbetet kring nanoteknik. (bionicgate.com)
 • Organisationen har fler än 32 000 medlemmar och är uppbyggd av ett hundratal nationella kommittéer (122 stycken i juni 2020). (wikipedia.org)
 • I konsekvensanalysen bör du belysa de etiska övervägandena så transparent och neutralt som möjligt. (naturvardsverket.se)
 • Jag tackar honom för värdefulla insikter kring de etiska frågorna som uppkommer i samband med klinisk forskning. (issuu.com)
 • Utvecklingen sätts i relation till de senaste årens livliga offentliga etiska debatt, som under 2003 aktualiserats av offentliggörandet av moraliskt tvivelaktiga beteenden inom såväl offentlig som privat verksamhet. (lu.se)
 • Bland annat lyfter syftestexterna i båda ämnena upp aktuell forskning, etiska frågor och målet att eleverna ska utveckla kunskaper om biologins respektive kemins betydelse för individ och samhälle. (skolverket.se)
 • Enligt Bayer, som står bakom studien, avbröts den av etiska skäl eftersom läkemedlet minskade risken för stroke och dödlighet i hjärtattack, och då var det inte etiskt att fortsätta ge placebo.Professor Curt Furberg kritiserar studien på avgörande punkter, bland annat för att nitrendipin jämförts med placebo och inte med terapi som har en bevisad klinisk effekt. (lakemedelsvarlden.se)
 • Svemins kommittéer är viktiga forum för detta arbete. (svemin.se)
 • Om man som behandlingsgrund väljer samtycke och man i den vetenskapliga forskningen efterlever kända etiska standarder, kan den registrerade ge sitt samtycke till vissa forskningsområden eller delar av forskningsprojektet i den mån som det planerade ändamålet tillåter det. (tietosuoja.fi)
 • Han säger att en studie med samma uppläggning knappast skulle godkännas av etiska kommittéer i USA eller norra Europa. (lakemedelsvarlden.se)
 • Då du tar kontakt med våra kommittéer kom ihåg att tydligt skriva dina kontaktuppgifter så att vi enkelt kan nå dig. (skk.se)
 • Inom region Gotland hanteras etiska frågeställningar i den kliniska vardagen inom berörd(a) verksamhet(er). (ki.se)
 • Under våren 2020 erhöll vi godkännande från den etiska kommittén i Estland för den planerade studien, vilket innebär att vi nu har godkännande från tre länders etiska kommittéer (Ukraina, Polen och Estland). (bequoted.com)
 • Kommentarer från den Nederländska Etiska Kommittén, föranledde ett behov av justeringar i protokollet. (spotlightstockmarket.com)
 • Modern genteknik öppnar många möjligheter för avelsföretagen, men även etiska frågor. (mistra.org)
 • Genteknik väcker praktiska, tekniska och etiska frågor. (slu.se)
 • Och även när tillstånd blivit godkända förekommer det, som i Stockholm, att länsveterinären upphäver etiska tillstånd utan att förstå att det förhindrar viktig forskning. (reumatikerforbundet.org)