• Du kommer att bygga en stabil beredskap inför läkaryrket genom att utveckla förmågan till reflektion och analys av kunskaper och färdigheter, och genom personlig utveckling. (umu.se)
 • Moment 3 - vetenskapsteoretiska begrepp, forskningsprocessens olika steg, kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys, forskningsetiska begrepp samt kritisk granskning av vetenskaplig litteratur i relation till evidensbaserad vård och bärande begrepps betydelse för omvårdnad, 6 hp. (umu.se)
 • Under utbildningen förmedlas vidare kunskap och praktiska verktyg för analys av medarbetarnas kompetens samt metoder och träning i att utveckla en rätt anpassad ledarstil med hänsyn till medarbetarnas behov. (esh.se)
 • Kursen ger perspektiv på verksamhetsutveckling och redskap för analys och inblick i den egna verksamhetens styrning, samt grunderna i personligt, anpassat och coachande ledarskap. (esh.se)
 • I temat Professionell utveckling tränar du såväl konsultations- och undersökningsteknik som etisk analys, utvecklandet av ett professionellt förhållningssätt och ledarskap. (umu.se)
 • Var och en av kursdeltagarna erhåller under utbildningen en individuell analys och personlig handledning med fokus på styrkor och eventuella svagheter i rollen som ledare. (esh.se)
 • Föreläsarna kommer att presentera fakta samt avsätta tid för analys och diskussion. (ki.se)
 • Utan en djupgående hälsoekonomisk analys och etisk diskussion kan man inte lägga ett förslag som detta. (blogspot.com)
 • Eleven gör även en enkel analys och utvärdering av ljudproduktioner som inbegriper enkla resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter. (skolverket.se)
 • Information från Smer Statens medicinsk-etiska råd informerar om rapporten Styrmodeller i hälso- och sjukvården förslag till modell för etisk analys. (riksdagen.se)
 • Det anser Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som nu uppmanar landsting som har sådana erbjudanden att göra en djupare etisk analys. (lakartidningen.se)
 • SMERs rapport innehåller flera rekommendationer och förslag som arbetats fram som ett första steg i rådets analys av etiska frågor i samband med pandemin. (swenurse.se)
 • Vägledningen kan användas av beslutsfattare ett kaotiskt läge som pandemin som en etisk kompass för att få en ökad förståelse för de etiska dimensionerna som kan uppstå. (swenurse.se)
 • Trots att man redogör för etiska inslag i andra länders nanostrategier finns inga sådana överväganden i den svenska strategin och det nämns heller inget om vikten av att etisk kompetens ingår i den av Vinnova föreslagna nanoteknikdelegationen. (bionicgate.com)
 • Det kan också finnas fler aspekter utanför de medicinska som gör att det finns ett behov av etisk analys, enligt Lisa Guntram, forskare vid Linköpings universitet. (svt.se)
 • Vi kräver långsiktighet - både ekonomisk och etisk. (di.se)
 • Utöver den systematiska litteraturöversikten genomförs också en praxisundersökning liksom en ekonomisk och etisk analys. (sbu.se)
 • Lars Sandman - filosofie doktor i praktisk filosofi och professor i organisationsetik vid Linköpings Universitet med fokus på prioriteringar och etisk analys av vårdens metoder, etisk rådgivare vid TLV, SBU, Socialstyrelsen, NT-rådet och Västra Götalandsregionen. (tandlakarforbundet.se)
 • I samband med detta projekt har Socialstyrelsen gett Lars Sandman profes- sor i hälso- och sjukvårdsetik, vid Linköpings universitet, Lisa Furberg, lektor i medicinsk etik, Uppsala universitet och Erik Malmqvist, docent i medicinsk etik, Linköpings universitet i uppdrag att göra en etisk analys av underlaget. (vistarinteut.org)
 • Grupparbetsuppgiften består i fördjupad analys av ett etiskt problemkomplex och redovisas muntligt och skriftligt. (ki.se)
 • Vid grupparbetet kommer 2-3 studenterna att gemensamt göra en fördjupad etisk analys av ett problemkomplex, som därefter redovisas skriftligt och muntligt. (ki.se)
 • Årets analys som redovisas i rapporten EY Climate Change and Sustainability Services Institutional Investor Survey 2020 , visar att 72 procent av investerarna utvärderar hållbarhet systematiskt. (miljo-utveckling.se)
 • Denna analys redovisas här. (vistarinteut.org)
 • Karyotypering är en form av genetisk analys som innebär att man färgar in kromosomer från fostret för att kunna upptäcka olika kromosomala avvikelser under mikroskop. (wikipedia.org)
 • En genetisk analys (gentest) innebär att man skaffar information om en individs arvsanlag (gener) utifrån ett blod- eller annat vävnadsprov. (forumg.org)
 • Du får även kunskap om strategier för utvecklande av verksamheter och analys av företag och organisationer. (su.se)
 • Smer presenterar även en modell för etisk analys, och varnar inte för några särskilda modeller. (sjukhuslakaren.se)
 • Om ambitionen med en god och rättvis vård fördelad efter behov ska kunna upprätthållas i Sverige så krävs en ökad etisk medvetenhet hos beslutsfattare på alla nivåer i vården, säger Ingemar Engström, sakkunnig i Smer, i en kommentar. (sjukhuslakaren.se)
 • SMER vill i detta sammanhang framhålla att en konstruktiv etisk analys mycket väl kan stimulera till ny nanoforskning. (bionicgate.com)
 • All hälso- och sjukvård ska vila på en etisk grund som genomsyrar allt arbete. (regionvarmland.se)
 • Att vi kan se tillbaka med stolthet i hur vi i rådande situation lyckades grunda våra beslut och handlingar utifrån människovärdesprincipen som en etisk grund. (swenurse.se)
 • Det hälsoekonomiska kunskapsunderlaget presenterar en analys av hälsoeffekter och kostnader för att införa vaccination mot hepatit B i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn, jämfört med om ingen vaccination hade erbjudits. (folkhalsomyndigheten.se)
 • 2012), där han presenterar en unik och omfattande etisk analys av s.k. screening-program inom medicin och hälsa. (gu.se)
 • Läsarna av denna blogg kan gärna notera att jag idag publicerar en utförlig artikel i kristna dagstidningen Dagen med en analys av den aktuella ekonomiska krisen, utifrån ett kristet perspektiv. (stefansward.se)
 • Presentatörerna fokuserade på hur man ska se på tillväxtmarknaders roll i en portfölj med värdepapper, hur Öhman via den indexnära och hållbara fonden Öhman Etisk Emerging Markets ger investerare effektiv exponering mot dessa marknader samt vilken roll ett aktivt hållbarhetsarbete spelar när man investerar i tillväxtområden. (ohman.se)
 • Etisk kompass för AI - hur ser den ut? (va.se)
 • Bland annat pekar jag på att marknadsekonomi utan etisk kompass tenderar att styras av girighet och fruktan. (stefansward.se)
 • Det är viktigt att komma ihåg att DNA-analys, som någon annan teknik inom rättsmedicin, är mottaglig för mänskligt fel. (forumg.org)
 • Moment 2 - omvårdnadens bärande begrepp inklusive etisk teori (pliktetik, konsekvensetik och dygdeetik) och hälsopsykologi, 4,5 hp. (umu.se)
 • För varje förslag ska utredaren redovisa en rättslig och etisk analys. (regeringen.se)
 • Forskarna har således varken varit inblandade i distribution av enkäten eller i insamling, analys och sammanställning/publicering av data. (lakartidningen.se)
 • Några exempel på stöd är utformning av etisk ansökan, upplägg av studier, extrahering och/eller analys av data. (vibrosense.com)
 • Alla deltagare förväntas genomföra en etisk analys utifrån valfritt eget kliniskt fall under internatet. (sls.se)
 • En analys med stöd av databasen Kolada och kommunens eget underlag gav svaret och har resulterat i ett förslag till såväl politisk vision som handlingsplan. (agemanagement.se)
 • Ta hjälp av en person med lång erfarenhet av etisk analys, som systematiskt går igenom situationen med de närmast berörda. (regionvarmland.se)
 • Jan Wahlström är professor i klinisk genetik och efterlyser en etisk analys av DNA-registren. (metro.se)
 • träffa libanesiska tjejer kk dejt sida är nätdejting bra Så här går börsen i dag 20170707 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ET varför är nätdejting bra Fer, som följerStockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan dejta thai kvinnor finner Ni Så här går DISC-analys - boka föreläsning till din personalgrupp! (youkillmemovie.com)
 • I denna rapport presenteras en hälsoekonomisk analys av att införa hepatit B-vaccination i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Jan Wahlström redogjorde för sin rapport med en etisk analys av CUB. (smer.se)
 • Att alla människors levnadsstandard i det närmaste måste nivelleras (utjämnas helt) av något sorts jämlikhetsskäl är inte heller underbyggt med någon etisk teori (gäller t ex Dworkins teori). (blogspot.com)
 • Förorening vid provinsamling eller analys kan dramatiskt minska dess noggrannhet och tillförlitlighet. (forumg.org)
 • Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. (docplayer.se)
 • Totalt 10 studier inkluderades för analys. (ki.se)
 • Artikeln betonar särskilt ett krav på etisk analys av AI. (uu.se)
 • Temat för de VIII Etnologdagarna är analys och tolkning. (helsinki.fi)
 • Åldersbedömning inom ramen för asylprocessen - en etisk analys byggde på antagandet att den av Socialstyrelsen framstressade rapporten och dess slutsatser var objektiv sanning. (opulens.se)