• Dessa antikroppar kan binda till högt konserverade epitoper i stamregionen av hemagglutinin, ett viktigt glykoprotein på virusytan. (lakartidningen.se)
  • För att en mastcell skall ska degranulera, det vill säga släppa ut histamin och andra mediatorsubstanser, fordras att allergenet kan binda åtminstone två IgE-molekyler, d.v.s. det måste rymmas två epitoper på proteinet, som kan binda immunglobulin E. I dagligt tal används benämningen allergen i betydelse allergenkälla, till exempel pollen från olika växter, mögelsporer eller hud, saliv och urin från djur. (wikipedia.org)
  • Anti-glykolipid-antikroppar reagerar med epitoper på kolhydrat-regionen av glykolipid-molekylerna och mäts med ELISA. (sahlgrenska.se)
  • 7 Molecular Mimicry S pyogenes M-protein -M-protein typ 5 Epitoper som liknar kardiellt myosin Monoklonala antikroppar mot M-protein typ 5 reagerar med humant cardiellt epitel Reumatisk feber. (slideplayer.se)