• Ge några exempel på saker som kan ge anfall men som definitionsmässigt inte är epilepsi. (brainscape.com)
 • Epilepsi (från latin epilepsia, från grekiska ἐπιληψία, från epilambanein, att anfalla, gripa tag, från lambanein, att ta) är en grupp diagnoser av störningar i hjärnan, som ger återkommande epileptiska anfall. (wikipedia.org)
 • För att få diagnosen epilepsi krävs därför vanligen att man haft minst två anfall, utan provocerande faktorer. (wikipedia.org)
 • Den som nyligen haft ett epileptiskt anfall får inte köra bil, men personer med epilepsi får ofta börja köra igen när de varit anfallsfria ett år. (wikipedia.org)
 • Epilepsi är ett samlingsbegrepp för flera tillstånd med olika bakomliggande orsaker, anfallstyper och prognos, med en varaktig benägenhet för att få oprovocerade epileptiska anfall. (netdoktorpro.se)
 • Epilepsi är en grupp tillstånd som känne-tecknas av minst två epileptiska anfall som uppträtt spontant. (lakemedelsboken.se)
 • Ett enstaka epileptiskt anfall leder som regel inte till diagnosen epilepsi, utom i vissa fall då risken för ytterligare anfall bedöms vara stor. (lakemedelsboken.se)
 • Inte heller leder anfall provocerade av akut sjuk-dom eller anfall med exogen orsak till epilepsi-diagnos. (lakemedelsboken.se)
 • 1 Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. (docplayer.se)
 • Bakgrund Definitioner Epilepsi Epilepsi innebär förekomst av upprepade epileptiska anfall som är oprovocerade och inte symtom på akut sjukdom eller skada. (docplayer.se)
 • Epilepsi är ett samlingsnamn för dessa anfall, oavsett bakomliggande orsaker och anfallstyper. (docplayer.se)
 • Vid epilepsi är tröskeln så låg att anfall uppträder mer eller mindre spontant utan några påtagligt provocerande omständigheter. (docplayer.se)
 • Det förekommer relativt ofta att personer som enbart haft akutsymtomatiska anfall felaktigt får diagnosen epilepsi. (docplayer.se)
 • Exempel på tillstånd då epileptiska anfall bör uppfattas som akutsymtomatiska, och inte som epilepsi, är abstinensanfall, feberutlösta anfall och anfall inom en vecka efter stroke, skallskada eller encefalit. (docplayer.se)
 • Enstaka och upprepade anfall Epilepsi karakteriseras av en varaktig benägenhet för epileptiska anfall. (docplayer.se)
 • I praktiken ges en person diagnosen epilepsi efter två oprovocerade anfall. (docplayer.se)
 • När många hör ordet epilepsi, tänker nog de flesta oftast på kramper, men det finns flera typer av anfall. (hataepilepsi.se)
 • När man upptäcker att någon har epilepsi gör man EEG-undersökning och man provocerar fram anfall, får man minst två anfall under den undersökningen diagnostiseras man med epilepsi. (hataepilepsi.se)
 • Dravets syndrom refererer til alvorlig myoklon epilepsi hos spedbarn, kan anfall være fokal eller generalisert.Sykdommen oppstår på grunn av. (nationalshuffleboard.com)
 • Användningen av valproat som förstahandsläkemedel vid fokal epilepsi begränsas av dess något svagare effekt på endast fokala anfall. (terveyskyla.fi)
 • Epilepsi innebär en benägenhet för upprepade oprovocerade epileptiska anfall, det vill säga anfall som uppträder under relativt normala omständigheter utan tecken på akut sjukdom eller skada. (internetmedicin.se)
 • För vissa patienter med dokumenterad epilepsi kan omgivningsfaktorer som sömnbrist och ljusstimulering öka risken för epileptiska anfall. (internetmedicin.se)
 • Detta innebär att diagnosen epilepsi i praktiken oftast ställs efter två oprovocerade epileptiska anfall. (internetmedicin.se)
 • Vid epilepsi från barndomen förekommer anfall 1-10 gånger om dagen. (industrymedics.com)
 • 1 BASAL UTREDNING VID EPILEPTISKA ANFALL OCH EPILEPSI (Martin Lindberger) En noggrann anamnes inklusive vittnesuppgifter är av stor vikt för att ställa korrekt diagnos. (docplayer.se)
 • Epilepsi innebär att upprepade oprovocerade epileptiska anfall uppträder. (docplayer.se)
 • Det förekommer dock att diagnos ställs även efter enstaka anfall om utredningen påvisar att recidivrisken är hög t. ex vid vissa strukturella lesioner såsom maligna hjärntumörer eller om EEG visar en för juvenil myoklon epilepsi typisk bild. (docplayer.se)
 • Särläkemedlet Diacomit som används för behandling av allvarlig myoklon epilepsi hos barn ingår i högkostnadsskyddet. (lakemedelsvarlden.se)
 • Allvarlig form av epilepsi som debuterar under det första levnadsåret, ofta vid 3-7 månaders ålder. (netdoktorpro.se)
 • Det används tillsammans med klobazam och valproat för behandling av en viss form av epilepsi, som kallas allvarlig myoklon epilepsi i barndomen (Dravets syndrom), vilken drabbar barn. (kronansapotek.se)
 • Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas hade cirka 7 000 barn (upp till 19 år) handlagts i specialiserad öppenvård för epilepsi under 2017. (netdoktorpro.se)
 • Epilepsi förekommer hos 0,5-1 % av befolkningen, vilket innebär att cirka 60 000 personer i Sverige har epilepsi, varav 10 000 barn. (lakemedelsboken.se)
 • Barn med misstänkt epilepsi bör utredas och behandlas av neuropediater (specialistläkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering) eller av barnläkare i samråd med neuropediater. (lakemedelsboken.se)
 • Om man får epilepsi som barn så finns det en chans, om man har tur, att det kan växa bort med rätt medicinering. (hataepilepsi.se)
 • Barns frånvaro epilepsi förekommer hos barn mellan två och åtta. (industrymedics.com)
 • Epilepsi är inte ärftlig, men kan vara medfödd eller uppstå till följd av en hjärnskada (trauma, stroke, tumörer, infektioner m.m.), men i många fall kan utredning inte visa någon orsak till epilepsin. (wikipedia.org)
 • Ditt barns läkare har ordinerat detta läkemedel för behandling av ditt barns epilepsi. (kronansapotek.se)
 • Vid svårbehandlad epilepsi bör epilepsispecialist konsulteras och/eller patienten remitteras för vidare utredning och behandling. (docplayer.se)
 • myoklon SE og fokale motoriske anfald uden bevidsthedspåvirkning (epilepsia partialis continua). (neuro.dk)
 • Epilepsi kan debutera i alla åldrar men har högst incidens under första levnadsåret och över 65 års ålder. (internetmedicin.se)
 • Epilepsi leder ofta till medicinska och psykosociala konsekvenser genom aktivitetsinskränkning och minskad social delaktighet. (lakemedelsboken.se)
 • Grunden för behandlingen av epilepsi är regelbunden och långvarig läkemedelsbehandling som inleds utifrån specialläkarens diagnos. (terveyskyla.fi)
 • Ungdomsfrånvarande epilepsi observeras hos ungdomar, det största antalet sjukdomar observeras från 10 till 12 år. (industrymedics.com)
 • EEG kan ge stöd för diagnos och klassifikation men normalt EEG utesluter inte epilepsi. (docplayer.se)
 • Symptomen på juvenil epilepsi är allvarligare än de hos barndomsepilepsi, med kramper som sträcker sig från 1 till 70 gånger om dagen, men de är kortare. (industrymedics.com)
 • Hos majoriteten av personerna med epilepsi går det bra att kontrollera anfallen med läkemedel. (terveyskyla.fi)