• En del personer med epilepsi, främst barn, kan bli bättre med så kallad ketogen kost. (hjarnfonden.se)
 • Det finns ungefär 81 000 personer i Sverige som har epilepsi. (hjarnfonden.se)
 • Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med epilepsi. (socialstyrelsen.se)
 • Epilepsi är den vanligaste kroniska neurologiska sjukdomen och det finns i dag omkring 81 000 personer med epilepsidiagnos i Sverige, varav cirka 69 000 vuxna och cirka 12 000 barn och ungdomar. (socialstyrelsen.se)
 • Nationella riktlinjer, som syftar till att stödja styrningen av svensk hälso- och sjukvård utifrån bästa tillgängliga kunskap, kan därmed vara ett viktigt redskap för att förbättra vården för de personer som lever med epilepsi. (socialstyrelsen.se)
 • Utöver detta betonas också att personer med epilepsi och intellektuell eller annan bestående funktionsnedsättning behöver ett förbättrat teamomhändertagande inom habiliteringen som samverkas med övrig sjukvård. (socialstyrelsen.se)
 • Utöver detta finns också ett behov att erbjuda fler personer med farmakologiskt terapiresistent epilepsi avancerad utredning och resektiv epilepsikirurgi där åtgärden är lämplig. (socialstyrelsen.se)
 • En bättre resursfördelning och en mer ändamålsenlig organisation kan plana ut de ökade kostnaderna på längre sikt, men förstås också leda till en bättre vård för personer med epilepsi. (socialstyrelsen.se)
 • Minst 81 000 personer i Sverige har epilepsi. (aftonbladet-cdn.se)
 • Personer med hjärnsjukdomen epilepsi löper tio gånger högre risk att dö i förtid än genomsnittsbefolkningen. (ki.se)
 • Forskarna vid Karolinska Institutet studerade tillsammans med kollegor vid University of Oxford 69 995 personer med epilepsi födda i Sverige mellan 1954 och 2009. (ki.se)
 • Efter de dödsorsaker som hade ett klart samband med grundsjukdomen i hjärnan var olyckor och självmord vanligaste dödsorsaker hos personer med epilepsi. (ki.se)
 • Det är olika hur personer med epilepsi väljer att göra oavsett om de kan ta bort medicinen eller inte. (artikelparadis.se)
 • Det skulle förmodligen behöva göras fler operationer för att möta det antal personer, som faktiskt skulle kunna bli hjälpta av ett kirurgiskt ingrepp för sin epilepsi. (artikelparadis.se)
 • Vagus Nerv Stimulering För personer med svårbehandlad epilepsi kan Vagus Nerv Stimulering vara ett alternativ. (artikelparadis.se)
 • Forskare vid Lunds universitet tror sig ha hittat en metod som i framtiden kan komma att hjälpa personer som lider av så svår epilepsi att ingen behandling i dag hjälper. (medicinskaccess.se)
 • Får vi samma resultat i fler, längre studier kan det här öppna för behandling på personer med svår epilepsi i framtiden, säger Mérab Kokaia, professor i neurofysiologi och föreståndare för Epilepsicentrum i Lund. (medicinskaccess.se)
 • I Sverige finns i dag cirka 60 000 personer som lider av epilepsi, ungefär en tredjedel av dessa har så svår epilepsi att dagens behandling med befintliga mediciner inte fungerar. (medicinskaccess.se)
 • Vi hoppas naturligtvis att den här kunskapen i framtiden ska bidra till att hjälpa personer med så svår epilepsi, men även att den kommer andra patienter med sjukdomen till nytta. (medicinskaccess.se)
 • Om anfallen har kommit i samband med en akut sjukdom eller skada, brukar man inte kalla det för epilepsi, även om anfallen är epileptiska. (spsm.se)
 • Även om sjukdom i hjärnan kan ge epilepsi finns det många som har epilepsi utan att det finns någon tydlig bakomliggande skada eller sjukdom. (hjarnfonden.se)
 • För många innebär epilepsi en livslång sjukdom som påverkar livets alla aspekter, och epilepsianfallens oförutsägbarhet kan vara en ständig källa till oro för patient och närstående. (socialstyrelsen.se)
 • En oskött epilepsi kan vara en progressiv sjukdom, som gör barnets motoriska, intellektuella och sociala utveckling långsammare. (epilepsia.fi)
 • Epilepsi är en sjukdom som kräver vård när det gäller att ha benägenhet att få epileptiska anfall upprepade gånger utan särskilda utsättande faktorer. (epilepsia.fi)
 • Epilepsi är en kronisk sjukdom, för vilken vården ofta räcker livet igenom. (epilepsia.fi)
 • Det här är den hittills största studien av sambandet mellan epilepsi och psykisk sjukdom och hur detta bidrar till ökad risk att dö i förtid, säger Niklas Långström , en av författarna och professor på Karolinska Institutet. (ki.se)
 • Den vanligaste orsaken till att en person som har välkontrollerad epilepsi ändå får anfall är att man glömt medicinen. (spsm.se)
 • Den vanligaste behandlingen vid epilepsi är medicinering med antiepileptika. (hjarnfonden.se)
 • Stroke är den vanligaste orsaken till epilepsi i industrialiserade länder. (gu.se)
 • Primär epilepsi är den vanligaste formen av epilepsi. (dognews.se)
 • Vid epilepsi har du direkta symtom och tecken på sjukdomen bara så länge anfallet pågår och en liten stund efteråt. (1177.se)
 • Läs om epilepsi hos vuxna, dess symtom och behandling. (terveyskyla.fi)
 • Vilka symtom symtom får du vid epilepsi? (artikelparadis.se)
 • Detta var de symtom man kan få när man har epilepsi. (artikelparadis.se)
 • I år är det min tur att starta en insamling till förmån för de med neurologiska sjukdomar såsom epilepsi. (hjarnfonden.se)
 • Epilepsi behandlas med förebyggande läkemedel. (spsm.se)
 • Skillnaden är mycket större än forskarna tidigare trott och kan komma att påverka hur epilepsi behandlas. (ki.se)
 • Precis som hos människor är epilepsi hos hundar relativt vanligt, och sjukdomen kan behandlas. (vetportal.se)
 • Många barn med epilepsi har inlärningssvårigheter (global kognition, minne, bearbetningshastighet, exekutiva funktioner) och beteendesvårigheter (adhd, autism), som kan påverka livskvaliteten mer än anfallen. (spsm.se)
 • För barn med epilepsi är problem med inlärning, uppmärksamhet, motorik, psykisk ohälsa och nedsatt social förmåga vanligt förekommande. (socialstyrelsen.se)
 • Diagnosen epilepsi innebär som regel att en person haft upprepade (minst två) epileptiska anfall eller har en hög risk att få upprepade anfall. (spsm.se)
 • Diagnosen epilepsi får den som haft återkommande epileptiska anfall som inte framkallats av någon tillfällig yttre påverkan, så kallade oprovocerade epileptiska anfall. (hjarnfonden.se)
 • Cirka 0,7 % av barnen har en tendens att få återkommande epileptiska anfall utan en extern orsak - d.v.s. de har epilepsi. (epilepsia.fi)
 • Drygt 10 000 barn och ungdomar i Sverige har epilepsi. (spsm.se)
 • I Sverige har 60 000 epilepsi, i hela världen är det 60 miljoner. (hjarnfonden.se)
 • Epilepsi orsakas av en permanent eller tillfällig skada i hjärnan. (aftonbladet-cdn.se)
 • Vid primär, även kallad idiopatisk, epilepsi kan man inte påvisa någon förvärvad skada i hjärnan. (dognews.se)
 • Risken att få epilepsi är störst under det första levnadsåret och efter 70 års ålder. (hjarnfonden.se)
 • Vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi ökar risken för förtida död, och samsjuklighet i form av psykiatrisk, intellektuell eller motorisk funktionsnedsättning är också vanligt. (socialstyrelsen.se)
 • Risken att insjukna i epilepsi är störst hos de yngsta, framför allt hos barn under 1 års ålder. (epilepsia.fi)
 • Risken för att en person med epilepsi skulle begå självmord var fyra gånger högre än i genomsnittsbefolkningen. (ki.se)
 • Epilepsi är ett samlingsnamn för flera typer av anfall med olika orsaker. (hjarnfonden.se)
 • Epilepsi i barn- och ungdomsåldern är ett synnerligen mångfasetterat fenomen, där anfallens uppträdandeformer, orsaker och prognos varierar individuellt. (epilepsia.fi)
 • Du kan läsa om vården av epilepsi och om hur sjukdomen inverkar på vardagslivet. (epilepsia.fi)
 • Nu berättar familjen att skådespelaren led av epilepsi och att sjukdomen var en av orsakerna till hans död. (aftonbladet-cdn.se)
 • Läkare som behandlar strokeöverlevande behöver veta att epilepsi är vanligt hos dessa patienter och att vara uppmärksam på tecken på sjukdomen, säger forskarna. (health-full.com)
 • Du behöver oftast ha haft två anfall som inte beror på någon annan slags påverkan på hjärnan för att få diagnosen epilepsi. (1177.se)
 • Projektet har hittills visat att epilepsi efter stroke är vanligt och associerat med sämre överlevnad. (gu.se)
 • Epilepsi hos Pomernian hur vanligt är det? (dognews.se)
 • I dag är epilepsivården bristfällig och ojämlik, bland annat på grund av bristande kunskap om epilepsi och otillräcklig tillgång till och utnyttjande av effektiva diagnos- och behandlingsmetoder. (socialstyrelsen.se)
 • Om du har epilepsi är vissa av hjärnans nervceller överaktiva, vilket kan orsaka olika typer av anfall. (1177.se)
 • Epilepsi beror på att vissa nervceller i hjärnan är överaktiva. (hjarnfonden.se)
 • Vid vissa typer av epilepsi där läkemedelsbehandling inte har tillräcklig effekt kan operation ge förbättring. (hjarnfonden.se)
 • För dem som har enbart epilepsi skiljer sig studierna, familjebildningen och sysselsättningen som vuxna inte speciellt mycket från dem som är i samma ålder eller från befolkningen i genomsnitt. (epilepsia.fi)
 • Anfallen vid primär epilepsi följer ofta ett visst mönster och är likartade hos individen från gång till gång. (dognews.se)
 • När det gäller behandling av epilepsi så är målet att minska de framtida epileptiska anfallen eller att helt enkelt få den drabbade personen fri från anfall. (artikelparadis.se)
 • Primär epilepsi, där man inte kan finna någon bakomliggande orsak till anfallen. (vetportal.se)
 • Stroke kan också rubba balansen i nervcellerna och ge epilepsi. (hjarnfonden.se)
 • Epilepsi och stroke - nya rön om diagnos, behandling och prognos. (gu.se)
 • SATURDAY , 3 december 2016 (HealthDay News) - Mer än en av de 10 stroke överlevande utvecklar epilepsi, och ju större hjärnskador som orsakas av stroke, desto större risk för anfall, en ny studie rapporterar. (health-full.com)
 • Forskare analyserade data från 450 stroke överlevande i Förenade kungariket och fann att 11 procent utvecklade epilepsi efter stroke. (health-full.com)
 • Hjärnskador från stroke tenderar att vara mer omfattande hos yngre människor, vilket ger dem högre risk för epilepsi, säger studieförfattarna. (health-full.com)
 • Många läkare som behandlar strokepatienter inser inte att fall, förväxlingsspår och medvetsförlust kan vara tecken på post-stroke epilepsi", sade Studieförfattare Dr Beate Diehl, neurolog och klinisk neurofysiolog vid University College London. (health-full.com)
 • USA: s nationella institut för neurologiska störningar och stroke har mer på epilepsi. (health-full.com)
 • Om du får ett enstaka epileptiskt anfall behöver det inte betyda att du har epilepsi. (hjarnfonden.se)
 • Den som misstänks ha epilepsi får hjärnans elektriska aktivitet undersökt med EEG. (hjarnfonden.se)
 • Den ålder då epilepsin börjar, typen av anfall, bisymptomen, avvikelserna gällande hjärnans elektriska verksamhet och epilepsiprognosen är grundvalen för att för en del av dem som har epilepsi identifiera ett epilepsisyndrom. (epilepsia.fi)
 • Sekundärt generaliserad epilepsi är anfall där den elektriska aktiviteten har startat i en lokal del i hjärnan, men sedan sprider sig och blir till ett mycket kraftigare anfall. (artikelparadis.se)
 • Presentationen om riktlinjerna för vård vid epilepsi tar bland annat upp de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. (socialstyrelsen.se)
 • Alla elever med epilepsi behöver en behandlingsplan, som beskriver elevens typiska anfall och behandling, samt vem som har ansvar för administrering av akutmedicin. (spsm.se)
 • Men studien visade inte att mer hjärnskador orsakar epilepsi risk att stiga. (health-full.com)
 • Kirurgi i storhjärnan ger risk för epilepsi (Packer et al. (cancercentrum.se)
 • Jag skrev för några år sen om ketogen kost mot epilepsi. (4health.se)
 • Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling, uppföljning, teamomhändertagande, avancerad utredning och behandling vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi samt habilitering och rehabilitering. (socialstyrelsen.se)
 • Dessa nationella riktlinjer ger rekommendationer om åtgärder vid epilepsi. (socialstyrelsen.se)
 • De orsakade 16 procent av dödsfallen i gruppen och tre fjärdedelar av dessa skedde bland patienter som utöver epilepsi också hade en psykiatrisk diagnos. (ki.se)
 • Patienter som insjuknar med epilepsi ska följas upp av barnneurolog. (cancercentrum.se)
 • För att kontrollera om resultaten skulle påverkas av till exempel genetiska faktorer och uppväxtmiljö undersökte forskarna också hur det gick för friska syskon till individer med epilepsi. (ki.se)
 • Ärftliga faktorer bidrar påtagligt vid primär epilepsi. (dognews.se)
 • Behandlingen vid epilepsi består i första hand av läkemedel, så kallade antiepileptika. (aftonbladet-cdn.se)
 • Forskningen syftar till att förstå uppkomsten av, förebygga och förbättra behandlingen av förvärvad epilepsi. (gu.se)
 • Nu är de nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi publicerade i en remissversion. (socialstyrelsen.se)
 • Med hjälp av nationella register kartläggs förekomst av, antiepileptisk behandling och prognos vid förvärvad epilepsi. (gu.se)
 • Epilepsi är en kroniskt neurologiskt tillstånd som är markerat av återkommande, obefogade anfall, muskelspasmer eller kramper. (health-full.com)
 • Upptäckten öppnar upp möjligheten att designa nya typer av läkemedel mot exempelvis epilepsi. (forskning.se)
 • På dessa sidor hittar du information om epilepsi på svenska. (epilepsia.fi)
 • Håll utkik i Svenska Epilepsia efter inbjudan till lägerverksamheten - du är välkommen att delta, du också, om du är ung och har epilepsi. (epilepsi.se)
 • Runt var tredje person med epilepsi får fortfarande anfall trots behandling och dagens epilepsiläkemedel orsakar inte sällan biverkningar som trötthet och yrsel. (forskning.se)
 • Under studieperioden dog 8,8 procent av dem med epilepsi jämfört med 0,7 procent i den matchade gruppen från genomsnittsbefolkningen. (ki.se)
 • Faktum är att upp till fem av 100 hundar har epilepsi. (vetportal.se)
 • Epilepsi är ärftligt och man skall inte avla vidare på individer som lider av epilepsi. (dognews.se)
 • Ungefär en fjärdedel har svårbehandlad epilepsi och blir inte helt anfallsfria trots behandling med läkemedel. (spsm.se)
 • Anna vet hur det känns att leva med epilepsi som ung och har varit den drivande motorn i förbundets ungdomsläger under många år. (epilepsi.se)
 • Bekanta dig med patientberättelser och hur det är att leva med epilepsi. (terveyskyla.fi)
 • Stöd forskningen om epilepsi med en gåva. (epilepsi.se)