• Andra fall kan orsakas av humana parainfluensavirus, humant respiratoriskt syncytialvirus, adenovirus, enterovirus och metapneumovirus. (wikipedia.org)
  • I Sverige har cirka 70 % av personer 30 år antikroppar mot CMV och herpes simplex och mer än 95 % mot EBV och humant herpesvirus 6 (HHV-6). (folkhalsomyndigheten.se)
  • Två studier vid bland annat Karolinska Institutet visar att vanliga HPV-vaccin ger ett långvarigt skydd mot fler varianter av humant papillomvirus (HPV) än vaccinet är utvecklat för. (ki.se)
  • Lokala epidemier orsakade av enterovirus, coronavirus och influensavirus C kan uppträda under vilken del av året som helst, men är ovanligast under sommaren. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Bland sådana smittämnen finns Ljunganvirus (LV), ett parechovirus som definierats först för c:a tio år sedan och som är närmast besläktat med ett annat parechovirus, humant parechovirus (HPeV) som man vet kan smitta och framkalla sjukdom hos människa. (lu.se)
  • En miljöfaktor som tros vara viktig i sammanhanget är infektioner orsakade av vissa typer av enterovirus, som är mycket vanliga virus. (ki.se)
  • Omfattande studier på enterovirus (EV) har bl a visat att infektion hos mödrar under graviditeten är en riskfaktor för T1D hos barnet medan brist på exponering för EV hos modern, dvs avsaknad av skyddande antikroppar under den första levnadstiden för det nyfödda barnet, har föreslagits som en möjlig riskfaktor. (lu.se)
  • En teori som har diskuterats sedan 1990-talet är att infektion med enterovirus, vanligt förekommande förkylningsvirus, är en av de faktorer som ligger bakom insjuknandet. (ki.se)
  • I den nya studien har forskarna använt sig av en experimentell djurmodell för att testa om ett vaccin mot ett särskilt enterovirus skyddar mot typ 1-diabetes som uppkommer efter infektion. (ki.se)