• Forskare har för första gången lyckats med konststycket att omvandla mänskliga hudceller till embryonala stamceller. (svd.se)
 • Därför var det ett stort framsteg när amerikanska forskare 1998 kunde visa hur man lyckats göra så kallade embryonala stamceller. (ki.se)
 • Tidigare metoder har lyckats framställa mänskliga astrocyter från embryonala stamceller, men det har tagit månader. (lu.se)
 • Med reella framsteg menar jag, fortsätter Henrik Semb, är framför allt de resultat som publicerades i Nature Biotechnology förra året av Novocell, ett litet amerikanskt företag, som lyckats dirigera embryonala mänskliga stamceller till insulintillverkande betacelliknande celler i provrör. (lu.se)
 • Forskarna kallade dem inducerade pluripotenta stamceller, IPS. (ki.se)
 • Inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler) omprogrammerade från fibroblastceller med IgA-brist. (ki.se)
 • I en ny studie i Cell Stem Cell visar vi hur cancergenen MYCN kan orsaka hjärn - tumörer från embryonala humana stamceller från hjärnan eller från hjärnspecifika inducerade pluripotenta stam (iPS)-celler (Cancer et al. (onkologiisverige.se)
 • Enkelt uttryckt visar Henrik Ahlenius och hans forskargrupp hur man med hjälp av virus kan aktivera gener i de embryonala stamcellerna som under normal utveckling reglerar hur astrocyterna bildas. (lu.se)
 • Att de även kan användas för att studera sjukdomar i hjärnan visar forskargruppen genom att de med hjälp av CRISPR-Cas9, populärt kallad gensaxen, förde in en mutation i de embryonala stamcellerna som ger upphov till den allvarliga hjärnsjukdomen Alexanders sjukdom. (lu.se)
 • Ja, det har gjorts viktiga, reella framsteg, säger han och drar av sig den gröna skyddsrocken man måste bära i speciallaboratoriet, där de känsliga embryonala mänskliga stamcellerna lever i 37-gradiga värmeskåp. (lu.se)
 • De embryonala stamcellerna i Henrik Sembs laboratorium har alltså ännu inte bestämt sig för vad de ska bli. (lu.se)
 • Efter den första cellen, det befruktade ägget, som har förmågan att utvecklas till alla celler och organ i en människas kropp, börjat dela sig bildas den "inre cellmassan", den typ av celler som stamcellsforskarna utvinner de embryonala stamcellerna från. (lu.se)
 • Utmaningen ligger i att bättre förstå hur de humana embryonala stamcellerna kan styras att utmogna till fungerande transplanterbara betaceller. (lu.se)
 • På så sätt lyckas forskarna få embryonala stamceller att snabbt bilda just dessa. (lu.se)
 • Forskarna har under en längre tid hoppats att stamceller skulle kunna användas i me-dicin genom att bidra med att ersätta eller reparera skadad vävnad. (signum.se)
 • På samma sätt har även andra stamceller från benmärgen använts, så kallade mesenkymala stamceller som bland annat kan utvecklas till ben, brosk eller bindväv. (ki.se)
 • Ledande stamcellsforskare från hela världen möts i Vatikanen på onsdag i en konferens om de perspektiv som öppnas för terapi med adulta stamceller. (signum.se)
 • Han lyckades ta vanliga adulta celler (inte adulta stamceller utan vanliga hudceller) och göra om dem till celler som uppträdde väldigt likt embryonala stamceller. (signum.se)
 • Japanska forskare kunde 2006 visa ett helt nytt sätt att skapa stamceller. (ki.se)
 • Under flera decennier har forskare, verksamma inom området fortplantningsmedicin, letat efter ett sätt att hitta snabb och omfattande tillgång till mänskliga stamceller i förhoppningen om att dessa skulle kunna användas för att behandla en rad degenerativa sjukdomar. (signum.se)
 • Det är en av de embryonala stamcellernas två egenskaper som gör att forskare inom vitt skilda sjukdomsområden har så stora förhoppningar på dem. (lu.se)
 • Detta är första gången i Sverige som det görs en transplantation av näthinneceller differentierade från embryonala stamceller. (ki.se)
 • I ett samarbetsprojekt använder vi differentierade embryonala stamceller för att ersätta döda näthinneceller där en klinisk "first-in-human" studie på avancerad makuladegeneration nu projekteras. (ki.se)
 • Personen kommer att ansvara för att upprätta och underhålla ett flertal cell-linjer med fokus på att producera högkvalitativa hjärt-stamceller och mesenkymala celler för cellterapi. (arbetsgivarverket.se)
 • Vi arbetar med mänskliga embryonala stamceller (hESC), Mesenkymala stam/stroma-celler (MSC) och Hematopoietiska stamceller (HSC). (arbetsgivarverket.se)
 • Dessa är stamceller som skapats från vanliga adulta celler som till exempel hudceller. (signum.se)
 • I Sverige pågår världens första försök att reparera trasiga stämband med stamceller. (fof.se)
 • Vuxna stamceller är multipotenta, vilket innebär att de kan bilda många celltyper, men inte alla. (ki.se)
 • Humana embryonala stamceller har en i princip obegränsad förmåga att replikera/föröka sig, en egenskap som tillsammans med förmågan att utmogna till kroppens alla celltyper, inklusive insulin-producerande beta celler, gör att vi idag har en obegränsad resurs till nya beta celler. (lu.se)
 • Sedan använde de den nya metoden för att omvandla friska och muterade stamceller till astrocyter. (lu.se)
 • De tog helt enkelt vanliga celler och försåg dem med en extra uppsättning av fyra gener som gjorde att cellerna backade i sin utveckling och återgick till att vara stamceller igen. (ki.se)
 • Denna cell tycks ha både den embryonala stamcellens fördelar (exempelvis att den lätt kan föröka sig) och den adulta stamcellens (eftersom den tas från en adult cell) etiska och praktiska fördelar. (signum.se)
 • Novo Nordisk kommer att ge stöd och 48 miljoner kronor i finansiering för att möjliggöra en klinisk fas 1-studie där nya näthinneceller framställda från embryonala stamceller ska transplanteras till patienter med åldersförändringar i gula fläcken. (ki.se)
 • Arbetet har gått hela vägen från grundforskning, för att förstå hur embryo och stamceller fungerar, via att etablera en ny metod för produktion av näthinneceller, till att vara på väg att testas i en första klinisk studie. (ki.se)
 • Meriterande är erfarenhet av stamcellsodling (embryonala, inducerade pleuripotenta och benmärgsderiverade mesenkymala stamceller) samt differentiering av dessa. (varbi.com)
 • Embryonala stamceller är stamceller som man kan utvinna från tidiga embryon, cirka sex dagar gamla. (forskning.se)
 • Stamceller från embryon som blivit över vid provrörsbefruktningen? (mimersbrunn.se)
 • Stamceller från embryon som skapats för att enbart användas inom forskning? (mimersbrunn.se)
 • Mot slutet av 1990-talet lyckades man även isolera stamceller från embryon, och debatten kring användningen av stamceller i forskning tog snabbt fart. (so-rummet.se)
 • Det går inte att ta patent på mänskliga embryon eller stamceller från embryon. (sverigesradio.se)
 • I embryon ger stamceller upphov till alla vävnader i det blivande fostret och i vuxna individer utför stamceller ett reparationssystem för att ersätta skadade celler. (skitignes.se)
 • Stamceller kan beskrivas efter sin förmåga att utvecklas till olika sorters celler. (smer.se)
 • Exempel härpå är blodstamceller, som kan bilda alla typer av blodceller, och neurala stamceller, som kan utvecklas till olika typer av neuron och till stödjeceller i nervsystemet. (smer.se)
 • Hon har lyckosamt kunnat kombinera sitt kunnande i glykobiologi med avancerad stamcellsforskning och materialkemi och visat hur glykosaminoglykaner, kan användas för att styra stamceller att utvecklas till olika celltyper. (uu.se)
 • De tog helt enkelt vanliga celler och försåg dem med en extra uppsättning av fyra gener som gjorde att cellerna backade i sin utveckling och återgick till att vara stamceller igen. (ki.se)
 • Cellerna i kulturen är i princip identiskt lika och ospecialiserade stamceller. (wikipedia.org)
 • Totipotenta stamceller är de allra tidigaste cellerna i embryot, vilka har förmågan att bilda vilken celltyp som helst i organismen inklusive celler som bildar moderkakan (placenta). (wikipedia.org)
 • Cellerna liknar embryonala stamceller, som kan bilda varje vävnadstyp i kroppen. (respektlivet.nu)
 • Cellerna formade sig i ett ryggmärgsliknande rör och fick stamceller att specialisera till att bli nervceller. (neurologiisverige.se)
 • De embryonala cellerna bildas direkt efter befruktningen. (vetenskaphalsa.se)
 • Benmärgens stamceller är exempel på vuxna stamceller som är mycket användbara, men som också har vissa begränsningar. (ki.se)
 • Vuxna stamceller är multipotenta, vilket innebär att de kan bilda många celltyper, men inte alla. (ki.se)
 • I arbetsuppgifterna ingår laboratoriearbete i form av cellodling särskilt humana stamceller, transfektion av celler och vävnadskulturer, immunocyto och immunhistokemisk analys, arbete vid dissektions- och fluorescensmikroskop, samt kloning och preparation av DNA. (varbi.com)
 • God erfarenhet av arbete med humana stamceller, inklusive humana embryonala stamceller. (varbi.com)
 • Personen kommer att ansvara för att upprätta och underhålla ett flertal cell-linjer med fokus på att producera högkvalitativa hjärt-stamceller och mesenkymala celler för cellterapi. (arbetsgivarverket.se)
 • Efter strålbehandlingen överför man därför nya friska stamceller till kroppen, som kan producera nya blodkroppar. (vetenskaphalsa.se)
 • Stamceller är omogna celler som har förmåga att dela sig för att antingen reproducera sig, dvs. (smer.se)
 • Stamceller är omogna celler eller ursprungsceller som ännu inte har specialiserats. (so-rummet.se)
 • I fokus för dagens debatt står frågan om det är etiskt försvarbart att för forskningsändamål använda sig av stamceller från befruktade ägg som blivit över vid provrörsbefruktning (in vitro fertilisering, IVF). (smer.se)
 • Sedan april 2005 tillåter svensk lag forskning på befruktade ägg och embryonala stamceller. (so-rummet.se)
 • Stamceller är ursprunget till alla celler i kroppen. (genteknik.se)
 • Om man injicerar embryonala stamceller bara så där i en vuxen individ kan bilda ett teratocarcinom, vilket är en tumör som innehåller differentierade celler. (vof.se)
 • I embryot som utvecklas ger stamceller upphov till alla vävnader i det blivande fostret. (wikipedia.org)
 • Unipotenta stamceller kan endast ge upphov till en enda differentierad celltyp. (wikipedia.org)
 • Sådana embryonala stamceller kan ge upphov till alla slags vävnader i kroppen. (kloning.se)
 • Vi driver ett projekt med Huddinges stamcellsenhet som är världsledande på forskning om embryonala stamceller. (sankterik.se)
 • I det här avsnittet kan du läsa om forskning om stamceller och kloning som tillsammans utgör två av genetikens mest kontroversiella områden. (so-rummet.se)
 • Vad betyder stamceller för medicinsk forskning? (so-rummet.se)
 • Visste du att Vatikanen med flera organisationer år 2006 lyckades få EU att införa långtgående restriktioner mot forskning på mänskliga embryonala stamceller? (blogspot.com)
 • När Europeiska unionens råd möttes den 30 maj föreslog flera länder att EU helt stoppar finansiering till forskning på mänskliga embryonala stamceller. (blogspot.com)
 • Hur ser katolska kyrkan på forskning med stamceller? (respektlivet.nu)
 • L r dig om stamceller, gener och proteiner och hur de p verkar oss, om hur genteknik anv nds och utvecklas inom medicin, jordbruk och industri, samt om forskning inom modern genteknik och medicin. (lankskafferiet.org)
 • Dessa egenskaper gör stamceller väldigt intressanta inom medicinsk forskning. (stemcellcenter.se)
 • Kunskap och forskning om stamceller spelar också en avgörande betydelse i förståelsen för hur olika sjukdomar uppkommer. (stemcellcenter.se)
 • Allt lutar mot att det inte blir några EU-pengar till forskning på embryonala stamceller. (arsletjorden.xyz)
 • Men får man använda ett par embryonala stamceller för livsräddande forskning? (aggan.se)
 • Det blir spännande att utröna hur regeneration i den vuxna organismen återaktiverar embryonala gener. (forskning.se)
 • I vuxna individer utgör stamceller framförallt ett reparationssystem för att ersätta skadade celler. (wikipedia.org)
 • Resultaten visar på att det är möjligt att tillverka stamceller åt patienter med skadade vävnader eller organ. (kloning.se)
 • Men än så länge är det inte riskfritt - transplanterade stamceller kan också bilda tumörer och angripa kroppen. (vetenskaphalsa.se)
 • De stamceller som utvinns ur aborterade foster eller ur det blod som kan tas ut via dess navelsträng kallas fosterstamceller. (wikipedia.org)
 • Stamceller som odlas i laboratorium och som har obegränsad förmåga att dela sig brukar kallas stamcellslinje. (skitignes.se)
 • Stamceller spelar en helt central roll i utvecklingen av vävnader och organ hos det växande fostret, men avtar gradvis i antal och betydelse. (smer.se)
 • Många hoppas också att stamceller kan leda till framställning av nya organ, som helt enkelt odlas med hjälp av stamceller och sedan transplanteras till mottagaren, istället för dagens system som bygger på organdonatorer. (stemcellcenter.se)
 • Mitt projekt involverar proteomik och annan "omics-teknik" för att tyda epigenetisk reglering av embryonala stamceller och deras differentiering, vilket betyder mycket arbete med cellkultur, experiment i våtlaboratorier samt dataanalys. (uu.se)
 • Lou Brundin förklarar vad stamceller är, hur de används och vad den etiska debatten handlar om. (tv4.se)
 • Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har inte tagit ställning till användandet av embryonala stamceller i forskningssyfte De amerikanska huvudargumenten mot stamcellsforskning skiljer sig från och därför är många misstänksamma mot embryonal . (arsletjorden.xyz)
 • Det är den embryonala stamcellsforskningen , den som utgår från celler som blir över vid provrörsbefruktningar, de vill stoppa. (blogspot.com)
 • Landgren målar upp den adulta stamcellsforskningen som mer framgångsrik och i det närmaste utbytbar med den embryonala. (blogspot.com)
 • Odling av embryonala stamceller vid Stamcellscentrum Lund. (vetenskaphalsa.se)
 • Odling av stamceller ställer mycket höga krav på sterilitet och reproducerbarhet då kulturer ofta hanteras under många månader. (varbi.com)
 • Dokumenterad erfarenhet av odling av celler gärna humana embryonala stamceller. (varbi.com)
 • Stamceller används också vid transplantation av benmärg till patienter med leukemi, blodsjukdomar och immunbristsjukdomar. (vetenskaphalsa.se)
 • Docent Charles Hansson, vid Enheten för reproduktionsmedicin har fått bidrag för sitt arbete med att få embryonala stamceller att utvecklas till humana hornhinneceller. (deblindasvanner.se)
 • Från djurförsök har rapporterats att blodceller under vissa betingelser kan utvecklas från neurala stamceller, och att neurala stamceller kan utvecklas från benmärgsstamceller. (so-rummet.se)
 • Att använda ett embryo uteslutande som källa till stamceller är att behandla ett mänskligt liv som ett ting som sedan kastas bort. (respektlivet.nu)